Table of Contents Table of Contents
Previous Page  81 / 106 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 81 / 106 Next Page
Page Background

ΣΥΝ

ή

ΓΟΡΟΣ

81

Αποφάσεις Δικαστηρίου της Ευρωπα

ϊ

κής Ένωσης

τόπων αναπαραγωγής και του επέβαλε

πρόστιμο το οποίο, σε περίπτωση μη κα-

ταβολής του, μπορούσε να μετατραπεί σε

στερητική της ελευθερίας ποινή.

Το αιτούν δικαστήριο διερωτάται, στο

πλαίσιο αυτό, ως προς την ερμηνεία του

άρθρου 12, παράγραφος 1, στοιχείο δ΄, της

οδηγίας για τους οικοτόπους. Επισημαίνει

την ανάγκη να οριστούν επακριβώς οι έν-

νοιες που περιλαμβάνει η διάταξη αυτή,

ιδίως ο «τόπος ανάπαυσης» και ο «τόπος

αναπαραγωγής». Το Δικαστήριο απάντησε

ότι το άρθρο 12, παράγραφος 1, στοιχείο

δ΄, της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ για τη διατήρη-

ση των φυσικών οικοτόπων και της άγρι-

ας πανίδας και χλωρίδας, έχει την έννοια

ότι ο όρος «τόποι ανάπαυσης» της διάτα-

ξης αυτής περιλαμβάνει και τους τόπους

ανάπαυσης οι οποίοι δεν καταλαμβάνονται

πλέον από ένα από τα προστατευόμενα

ζωικά είδη του παραρτήματος IV, στοιχείο

α΄, της εν λόγω οδηγίας, εφόσον υπάρχει

αρκετά μεγάλη πιθανότητα το εν λόγω εί-

δος να επιστρέψει στους εν λόγω τόπους

ανάπαυσης.

Κοινές διαδικασίες για τη χορήγηση

και ανάκληση του καθεστώτος

διεθνούς προστασίας

Υπόθεση C‑517/2017, απόφ. 16.7.2020:

Milkiyas Addis κατά της Ομοσπονδιακής

Δημοκρατίας της Γερμανίας

Η αίτηση προδικαστικής αποφάσεως υπο-

βλήθηκε στο πλαίσιο ένδικης διαφοράς

μεταξύ του Milkiyas Addis, υπηκόου Ερυ-

θραίας, και της Ομοσπονδιακής Δημοκρα-

τίας της Γερμανίας σχετικά με τη νομιμό-

τητα απόφασης με την οποία η Bundesamt

für Migration und Flüchtlinge (ομοσπον-

διακή υπηρεσία μετανάστευσης και προ-

σφύγων), αρνήθηκε να χορηγήσει άσυλο

στον ενδιαφερόμενο. Ειδικότερα, το αι-

τούν γερμανικό δικαστήριο θεώρησε ανα-

γκαίο να προσδιοριστούν οι συνέπειες που

έχει για τη νομιμότητα μιας απόφασης περί

απαραδέκτου η παράβαση της υποχρέω-

σης παροχής στον αιτούντα διεθνή προ-

στασία της δυνατότητας προσωπικής συ-

νέντευξης, όταν ο αιτών είχε την ευκαιρία

να εκθέσει κατά τη διαδικασία προσφυ-

γής όλα τα στοιχεία που είναι αντίθετα στη

λήψη απορριπτικής απόφασης και τα στοι-

χεία αυτά δεν μπορούν να οδηγήσουν σε

τροποποίηση της εν λόγω απόφασης ως

προς την ουσία της για νομικούς λόγους.

Το ανωτέρω δικαστήριο επισημαίνει, με-

ταξύ άλλων, ότι η υπηρεσία μετανάστευ-

σης έλαβε την επίμαχη στην κύρια δίκη

απόφαση χωρίς να ακούσει προηγου-

μένως τον ενδιαφερόμενο ούτε επί των

πραγματικών περιστατικών, ούτε επί της

σκοπούμενης απόρριψης της αίτησής του

για χορήγηση ασύλου.

Το Δικαστήριο έκρινε ότι σε περίπτωση

που η αποφαινόμενη αρχή σκοπεύει να

κρίνει απαράδεκτη μια αίτηση διεθνούς

προστασίας, σκοπός της προσωπικής συ-

νέντευξης σχετικά με το παραδεκτό της αί-

τησης είναι να δοθεί στον αιτούντα όχι μό-

νον η ευκαιρία να εκφράσει την άποψή του

επί του αν του έχει πράγματι χορηγηθεί δι-

εθνής προστασία από άλλο κράτος μέλος,

αλλά κυρίως η δυνατότητα να εκθέσει το

σύνολο των στοιχείων που χαρακτηρίζουν

τη συγκεκριμένη κατάστασή του, προκει-

μένου να δοθεί στην αποφαινόμενη αρχή η

δυνατότητα να αποσοβήσει σοβαρό κίνδυ-

νο απάνθρωπης ή εξευτελιστικής μεταχεί-

ρισης, κατά την έννοια του άρθρου 4 του

Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της

Ευρωπαϊκής Ένωσης, τον οποίο θα διέτρε-

χε ο αιτών, σε περίπτωση μεταφοράς του

στο άλλο αυτό κράτος μέλος.

Κατά τη νομολογία του Δικαστηρίου, το

ενωσιακό δίκαιο αντιτίθεται στην εκ μέ-

ρους κράτους μέλους άσκηση της δυνα-

τότητας να απορρίπτει ως απαράδεκτη μια

αίτηση διεθνούς προστασίας για τον λόγο

ότι έχει ήδη χορηγηθεί στον αιτούντα τέ-

τοια προστασία από άλλο κράτος μέλος,

όταν οι προβλέψιμες συνθήκες διαβίωσης

που θα αντιμετωπίσει ο αιτών ως δικαιού-

χος τέτοιας προστασίας σε αυτό το άλλο

κράτος μέλος θα τον εκθέσουν σε σοβαρό

κίνδυνο να υποστεί απάνθρωπη ή εξευτε-

λιστική μεταχείριση, κατά την έννοια του

άρθρου 4 του Χάρτη. Ως εκ τούτου, όταν οι

αρχές κράτους μέλους διαθέτουν στοιχεία

που προσκομίζει ο ενδιαφερόμενος προ-

κειμένου να αποδείξει την ύπαρξη ενός τέ-

τοιου κινδύνου στο κράτος μέλος που του

έχει ήδη χορηγήσει διεθνή προστασία, οι