Table of Contents Table of Contents
Previous Page  84 / 106 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 84 / 106 Next Page
Page Background

ΕΔΔΑ

84

τ.

140

/2020

Ευρωπαϊκό Δικαστήριο

Δικαιωμάτων του Ανθρώπου

Περιλήψεις επιλεγμένων αποφάσεων

Επιμέλεια:

Γιάννης Γούναρης

, Δικηγόρος, Διδάκτωρ Νομικής, LL.M.

Ελευθερία έκφρασης

Mahi κατά Βελγίου (57462/19),

απόφ. της 3.9.2020

Η υπόθεση αφορούσε σε πειθαρχική με-

τάθεση δασκάλου μουσουλμανικού θρη-

σκεύματος, λόγω σχολίων που διατύπω-

σε σε ανοιχτή επιστολή προς τον Τύπο

σχετικά με, μεταξύ άλλων θεμάτων, τις

τρομοκρατικές επιθέσεις του Ιανουαρίου

2015 στο Παρίσι στην εφημερίδα Charlie

Hebdo. Το Δικαστήριο εξέτασε τους ισχυ-

ρισμούς του προσφεύγοντος βάσει του άρ-

θρου 10 (ελευθερία έκφρασης). Επεσήμα-

νε, συναφώς, ότι οι εν λόγω παρατηρήσεις

ήταν ασυμβίβαστες με το καθήκον της δι-

ακριτικότητας που έφερε ο προσφεύγων

ως δάσκαλος, ιδίως ενόψει της τεταμένης

ατμόσφαιρας που επικρατούσε στο σχο-

λείο του μετά τις επιθέσεις στο Παρίσι. Η

ανοικτή επιστολή περιλάμβανε σχόλια του

προσφεύγοντος σχετικά με την ομοφυλο-

φιλία και μια αναφορά σε γνωστό αρνητή

του Ολοκαυτώματος στη Γαλλία. Λαμβά-

νοντας υπόψη τον πιθανό αντίκτυπο των

σχολίων του προσφεύγοντος στους μαθη-

τές του, όπως και το περιεχόμενο των σχο-

λίων, το Δικαστήριο έκρινε ότι η πειθαρχι-

κή μετάθεση του σε άλλο σχολείο περίπου

50 χιλιόμετρα μακριά από την προηγού-

μενη θέση του, όπου διατήρησε πάντως

πλήρες πρόγραμμα διδασκαλίας, δεν ήταν

δυσανάλογο πειθαρχικό μέτρο. Ειδικότε-

ρα, υπογράμμισε ότι ναι μεν το μέτρο συ-

νιστούσε παρέμβαση στην ελευθερία έκ-

φρασης του προσφεύγοντος, πλην όμως,

όσον αφορά την αναγκαιότητα παρέμβα-

σης σε μια δημοκρατική κοινωνία, η πα-

ρέμβαση ήταν ανάλογη με τον επιδιω-

κόμενο στόχο, ιδίως όσον αφορά τους

εκπαιδευτικούς, τα ειδικά καθήκοντα και

τις ευθύνες τους. Επομένως, έκρινε πως η

προσφυγή ήταν προδήλως αβάσιμη.

Ελευθερία συνεταιρίζεσθαι

Yordanovi

κ.λπ

. κατά Βουλγαρίας

(11157/11), απόφ. της 3.9.2020

Η υπόθεση αφορούσε προσφυγή δύο

Βούλγαρων πολιτών, μελών της τουρ-

κικής μειονότητας και μουσουλμανικού

θρησκεύματος, σχετικά με ποινικές δια-

δικασίες που ασκήθηκαν εις βάρος τους

λόγω της εκ μέρους τους απόπειρας δη-

μιουργίας ενός πολιτικού κόμματος σε

θρησκευτική βάση, κάτι που απαγορεύ-

εται από τη βουλγαρική νομοθεσία. Ισχυ-

ρίστηκαν ότι επρόκειτο για αδικαιολό-

γητη παρέμβαση στο δικαίωμά τους στην

ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι και επί-

σης συνιστούσε διάκριση εις βάρος τους.

Το Δικαστήριο τόνισε ότι μια ποινική κατα-

δίκη αντιπροσωπεύει μια από τις πιο σο-

βαρές μορφές παρέμβασης στο δικαίωμα

στην ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι, ειδι-

κά σε ό,τι αφορά τα πολιτικά κόμματα και

ότι, λαμβανομένων υπόψη των πραγματι-

κών περιστατικών της υπόθεσης, δεν συ-

νιστούσε αναλογικό μέτρο σύμφωνα με

τη Σύμβαση. Ειδικότερα, διαπίστωσε ότι

οι προσφεύγοντες δεν είχαν ολοκληρώ-

σει την απαιτούμενη διοικητική διαδικασία

για την εγγραφή ενός πολιτικού κόμμα-

τος όταν τους επιβλήθηκε η ποινή. Η νο-

μική συνέπεια αυτού του γεγονότος ήταν

ότι το κόμμα δεν μπορούσε να υπάρχει ή

να συμμετάσχει σε οποιαδήποτε δραστη-

ριότητα. Συναφώς, το Δικαστήριο έκρινε

ότι ο θεμιτός στόχος των βουλγαρικών αρ-

χών - να διασφαλίσουν την ειρηνική συνύ-

παρξη εθνικών και θρησκευτικών ομάδων

στη Βουλγαρία - μπορούσε να εκπληρω-

θεί μέσω μιας τέτοιας διοικητικής διαδικα-

σίας, δηλαδή με την απόρριψη της αίτησης

εγγραφής του εν λόγω πολιτικού κόμμα-

τος. Το Δικαστήριο σημείωσε επίσης ότι οι

αρχές είχαν τη νομική δυνατότητα ακόμα

και να διαλύσουν τον επίμαχο κόμμα, εφό-

σον αυτό κηρυσσόταν αντισυνταγματικό

από το Συνταγματικό Δικαστήριο της χώ-

ρας. Συνεπώς, δεν πληρούταν το κριτήριο

της αναλογικότητας όσον αφορά σε ποινι-

κές διαδικασίες εναντίον των προσφευγό-

ντων. Η υπόθεση φέρει κάποιες ομοιότη-

τες - χωρίς να ταυτίζεται, προφανώς - με

αντίστοιχη υπόθεση λεγόμενου τουρκι-

κού σωματείου της Δυτικής Θράκης (όχι

πολιτικού κόμματος, ούτε με θρησκευτι-

κή, αλλά με εθνοτική βάση), όπου όμως το

Δικαστήριο είχε κρίνει ότι η Ελλάδα παρα-

βίαζε το δικαίωμα του συνεταιρίζεσθαι. Ει-

δικότερα, το Δικαστήριο αναγνωρίζει εδώ

ότι ο επιδιωκόμενος σκοπός της ειρηνικής

συνύπαρξης εθνικών και θρησκευτικών

ομάδων σε έδαφος κράτους μέλους είναι

θεμιτός και ότι, υπό προϋποθέσεις, αυτός

ο σκοπός δύναται να επιδιωχθεί ακόμα και

με άρνηση εγγραφής ενός φορέα, εν προ-

κειμένω, πολιτικού κόμματος. Ενδεχομέ-

νως η διάκριση μεταξύ πολιτικού κόμμα-

τος και απλού σωματείου να είναι κρίσιμη.

Δικαίωμα στην εκπαίδευση -

Διακρίσεις

G.L. κατά Ιταλίας (59751/15),

απόφ. της 10.9.2020

Η υπόθεση αφορούσε την αδυναμία ενός

νεαρού κοριτσιού που πάσχει από μη λε-

κτικό αυτισμό να λάβει εξειδικευμένη μα-

θησιακή υποστήριξη κατά τα πρώτα δύο

χρόνια της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης,

παρόλο που η υποστήριξη αυτή προβλεπό-

ταν από την ιταλική νομοθεσία. Η κυβέρ-

νηση ισχυρίστηκε έλλειψη οικονομικών

πόρων. Εν τούτοις, το Δικαστήριο διαπί-

στωσε ότι η προσφεύγουσα, με υπαιτιότη-

τα του κράτους, δεν μπόρεσε να συνεχίσει

να φοιτά στο δημοτικό σχολείο με αντί-

στοιχες συνθήκες για εκείνες που διατίθε-