Table of Contents Table of Contents
Previous Page  89 / 106 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 89 / 106 Next Page
Page Background

ΣΥΝ

ή

ΓΟΡΟΣ

89

Προγράμματα εταιρικής συμμόρφωσης - Compliance

τικού μηχανισμού συμμόρφωσης αφήνει

την εταιρία έκθετη και σε περίπτωση διαπι-

στωθείσας παράβασης είναι βέβαιο ότι θα

κατηγορηθεί για αυτή την παράλειψή της.

Στις ΗΠΑ στην περίπτωση της Morgan

Stanley σε ένα σκάνδαλο στα μέσα του

2000 το γεγονός ότι η τράπεζα είχε ένα

ολοκληρωμένο πρόγραμμα συμμόρφω-

σης οδήγησε την εισαγγελία (των ΗΠΑ) να

ασκήσει ποινική δίωξη μόνο κατά του φυ-

σικού προσώπου, που είχε προβεί στην

παραβίαση του νόμου και δεν αναζητή-

θηκαν ευθύνες από την τράπεζα, η οποία

απέφυγε τεράστια πρόστιμα και κυρώσεις

που θα της είχαν επιβληθεί. Αντίθετα, στην

υπόθεση της Siemens στα μέσα της δεκα-

ετίας του 1990, επιβλήθηκε στην εταιρία

πρόστιμο ύψους 800 εκ. δολαρίων, λόγω

του ότι το πρόγραμμα συμμόρφωσης που

είχε καθιδρύσει ήταν φτωχό και αναποτε-

λεσματικό

13

.

Σε μερικές νομοθεσίες προβλέπεται ότι η

ύπαρξη ενός αποτελεσματικού προγράμ-

ματος μπορεί να οδηγήσει στη μείωση των

προστίμων μέχρι και 95%, ενώ στην περί-

πτωση των εταιριών που δεν έχουν απο-

τελεσματικούς μηχανισμούς compliance

τα πρόστιμα μπορεί να αυξηθούν μέχρι και

400%

14

. Η διαφορετική μεταχείριση μιας ε-

ταιρίας ανάλογα με το αν έχει εφαρμόσει

ένα πλήρες πρόγραμμα συμμόρφωσης και

έχει λάβει τα μέτρα της για να αποφύγει

τις παραβιάσεις των νόμων, μπορούμε να

πούμε ότι αποδεικνύει ότι η εταιρία έδρα-

σε καλόπιστα και δεν την βαρύνει πρόθεση

αλλά απλή αμέλεια για την παραβίαση του

νόμου. Με αυτό τον τρόπο η επιεικέστερη

μεταχείριση λειτουργεί ως κίνητρο για τις

εταιρίες να υιοθετήσουν τέτοια προγράμ-

ματα γνωρίζοντας, ότι σε περίπτωση που

διαπιστωθεί κάποια παραβίαση, θα ληφθεί

υπόψη το ότι η εταιρία είχε λάβει τα απα-

ραίτητα μέτρα και ως εκ τούτου οι επιβλη-

θείσες ποινές θα είναι χαμηλότερες.

H τακτική «καρότο - μπαστούνι» ακολου-

θήθηκε από την νομοθεσία των ΗΠΑ για

13. 

Nitish Singh

,

PhD and Thomas J. Bussen

, ό.π.

σελ. 6 - 7.

14. 

Tyler

,

Tom & Dienhart, John & Thomas

,

Ter-

ry.

(2008). The Ethical Commitment to Com-

pliance: Building Value-Based Cultures. Cal-

ifornia Management Review. 50. 31-51.

10.2307/41166434.

να δώσει κίνητρα στις εταιρίες να υιοθε-

τήσουν αποτελεσματικούς μηχανισμούς

συμμόρφωσης και να τις αποτρέψουν

από την παραβίαση των νόμων. Ο Federal

Sentencing Guidelines for Organizations

(FSGO) προτρέπει ρητά τις εταιρίες μά-

λιστα θέτοντας σαφείς προδιαγραφές να

εφαρμόσουν μηχανισμούς και προγράμ-

ματα συμμόρφωσης προκειμένου να εντο-

πίσουν και αποτρέψουν εγκληματικές

συμπεριφορές

15

. Στην περίπτωση παρανο-

μίας, οι δικαστές προτρέπονται να επιβάλ-

λουν μειωμένες ποινές στις επιχειρήσεις

που έχουν ένα αξιόπιστο μηχανισμό συμ-

μόρφωσης και να επιβάλλουν αυστηρότε-

ρες ποινές όταν δεν υπάρχει αντίστοιχος

μηχανισμός ή όταν είναι ατελής και αναξι-

όπιστος. Με την ελληνική νομική ορολο-

γία θα λέγαμε ότι η ύπαρξη ενός σοβαρού

μηχανισμού συμμόρφωσης λειτουργεί ως

ελαφρυντικό.

γ. Προστασία της φήμης και της εικόνας

της επιχείρησης

Σε μία εποχή που ο καταναλωτής - ιδί-

ως στις πιο προηγμένες χώρες - λαμβά-

νει υπόψη κατά την επιλογή ενός προϊό-

ντος όχι μόνο την ποιότητα και την τιμή

αλλά και την εν γένει παρουσία και στάση

της εταιρίας σε ηθικά ζητήματα, η ύπαρξη

ενός ισχυρού μηχανισμού συμμόρφωσης

συντελεί θετικά στην δημόσια εικόνα της

εταιρίας. Με την εγκαθίδρυση ενός σο-

βαρού μηχανισμού συμμόρφωσης η επι-

χείρηση δείχνει ότι «νοιάζεται» και λει-

τουργεί με βάση κάποιες ηθικές αρχές.

Σήμερα πολλές εταιρίες στα πλαίσια των

διαφημιστικών τους εκστρατειών επιλέ-

γουν να διαφημίσουν όχι μόνο τα προϊόντα

και τις υπηρεσίες τους αλλά και τις αξίες

τους και ένας σοβαρός μηχανισμός συμ-

μόρφωσης υποδηλώνει ότι η εταιρία παίρ-

νει στα σοβαρά τις αξίες της. Η καλή φήμη

μίας εταιρείας ότι δραστηριοποιείται βά-

σει νόμων και με ηθικούς κανόνες πρέπει

να θεωρείται και είναι ένα ανταγωνιστικό

πλεονέκτημα και δημιουργεί εμπιστοσύνη

στους πελάτες και στους προμηθευτές της

εταιρείας.

15. 

Nitish Singh

,

PhD and Thomas J. Bussen

, ό.π.,

σελ. 16.

2. Τα βασικά στοιχεία ενός

προγράμματος συμμόρφωσης

16

α. Τα όργανα του προγράμματος

Το πρώτο βήμα για την εφαρμογή ενός

προγράμματος συμμόρφωσης είναι η δη-

μιουργία των απαραίτητων οργάνων που

θα το δημιουργήσουν. Τα όργανα αυτά

πρέπει να στελεχώνονται από άτομα με

γνώση και εμπειρία και να έχουν σαφή κα-

θήκοντα και δικαιοδοσία. Σε πολλά προ-

γράμματα συμμόρφωσης συναντάμε τα

ακόλουθα όργανα:

Ο Compliance Officer

Η θέση του Compliance Officer στις με-

γάλες τράπεζες - τουλάχιστον στις ΗΠΑ

- θεωρείται πλέον εξίσου κρίσιμη με τη

θέση των trades, των τραπεζιτών και των

αναλυτών

17

και πιστεύουμε ότι το ίδιο ση-

μαντική γίνεται σιγά - σιγά και η θέση

του Compliance Officer σε όλες τις επι-

χειρήσεις. Στην καθημερινότητα ενός

Compliance Officer

«είναι δύσκολο να βρεις

μια ανιαρή στιγμή, όπως είναι δύσκολο να

βρεις θέματα χωρίς ασάφεια, πολυπλοκότη-

τα ή αυστηρές ποινές»

18

. Αυτό είναι ιδιαίτερα

αληθινό για χώρες όπως η Ελλάδα, όπου η

πολυνομία και οι ασαφείς διατάξεις είναι ι-

διαίτερα συνηθισμένο φαινόμενο που κά-

νει τον Compliance Officer να αισθάνεται

ότι περπατάει σε κινούμενη άμμο.

Η θέση του Compliance Officer ανατίθεται

συνήθως σε υψηλόβαθμο στέλεχος της ε-

ταιρίας που πρέπει να αναφέρεται κατευ-

θείαν στο νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρίας

ώστε να μπορεί να δρα ανεξάρτητα και χω-

ρίς πιέσεις από άλλα στελέχη της εταιρί-

ας

19

. Για να εκτελεί αποτελεσματικά τα κα-

16. Το θέμα αναπτύσσεται σε

Οικονόμου Στέφανος

,

Νομική και Δεοντολογική Συμμόρφωση στην

Προώθηση Φαρμάκων εκδ. 2020, σελ. 179 επ.

17. 

Lin, Tom C. W.,

Compliance, Technology, and

Modern Finance (2016). 11 Brook. J. Corp.

Fin. & Com. L. 159 (2016); Temple Universi-

ty Legal Studies Research Paper No. 2017-

06. Διαθέσιμο σε SSRN:

https://ssrn.com/ab-

stract=2904664

18. 

Garner, Craig B.,

Return of the Hall Monitor:

Say Hello to the Chief Compliance Officer at a

Pharmaceutical Company Near You (February

13, 2013). Pharmaceutical Compliance Moni-

tor, Forthcoming. Διαθέσιμο σε SSRN: https://

ssrn.com/abstract

=2219302

19. 

Steinberg R. Governance,

Risk Management,

and Compliance εκδ. 2011 σελ. 37.