Έκδοση: 2015
ISBN: 978-960-562-849-9
Σελίδες: 432
Συγγραφέας: Γ. Μπουρμάς

Είναι κοινώς γνωστός ο πάντα επίκαιρος χαρακτήρας των εγκλημάτων κατοχής ιδιαίτερα στην καθημερινή πρακτική των ποινικών δικαστηρίων ουσίας, γεγονός το οποίο ήδη έχει παρακινήσει την επιστήμη και τη νομολογία σε έρευνα των νομοτυπικών στοιχείων, κατά κανόνα για τα πλέον συχνά εφαρμόσιμα από τα εν λόγω εγκλήματα, όχι όμως και για την ευρύτερη κατηγορία αυτών. Αυτό το θεωρητικό κενό φιλοδοξεί να καλύψει η παρούσα μονογραφία με τίτλο «Η κατοχή πράγματος ως αξιόποινη πράξη», η οποία αναλύει τα γενικότερα δογματικά χαρακτηριστικά των εγκλημάτων κατοχής ως διαρκών εγκλημάτων αποτελέσματος, που μπορούν να τελεσθούν με ενέργεια, ιδιόρρυθμη γνήσια παράλειψη είτε ακόμη και με σύνθετη συμπεριφορά.

Συγκεκριμένα, πραγματοποιείται ιδιαίτερη αναφορά αφενός σε αντίστοιχες κατηγοριοποιήσεις επί τη βάσει της θεωρίας των σφαιρών εξουσίασης και αφετέρου στο πρόβλημα του αξιοποίνου της εκάστοτε επιτασσόμενης συμπεριφοράς προς άρση του βλαπτικού αποτελέσματος της κατοχής, υπό το πρίσμα και της αρχής nemo tenetur. Επιπλέον, επιχειρείται αφενός ο εντοπισμός των ποικίλων δογματικών αδιεξόδων που συνεπάγεται η θεώρηση των εγκλημάτων κατοχής ως εγκλημάτων αξιόποινης κατάστασης, αφετέρου η θεμελίωσή τους ως αμιγών εγκλημάτων πράξης, στο πλαίσιο μάλιστα των σχετικών (συνταγματικής αναγνώρισης) καταστατικών αρχών του Ποινικού Δικαίου. Ειδικότερα, το έργο χωρίζεται σε τρία κύρια μέρη: α) Δογματική θεμελίωση, β) Τα εγκλήματα κατοχής ως εγκλήματα ανθρώπινης συμπεριφοράς και γ) Τα εγκλήματα κατοχής ως εγκλήματα κατάστασης.

Τέλος, δεν παραλείπεται η ενασχόληση και με τις πλήρως ενδιαφέρουσες δικονομικές συνέπειες από την τέλεση των εγκλημάτων κατοχής, ιδιαίτερα όσον αφορά τη συρροή και τον επακριβή προσδιορισμό του αντικειμένου της ποινικής δίκης, σε συνδυασμό πάντοτε τόσο με την ενδεχόμενη επιδίωξη του ποινικού νομοθέτη για διευκόλυνση –μέσω της ευκολότερα αντιληπτής κατοχής σʼ ένα πράγμα– της δικονομικής απόδειξης ως προς την απόκτησή του, όσο και με το γενικότερο ακανθώδες συναφές ζήτημα της επιβολής κατʼ ουσίαν ποινών υπόνοιας στις εν λόγω περιπτώσεις. Το έργο συμπληρώνεται με πλούσια βιβλιογραφία (ελληνική και ξενόγλωσση) καθώς και αλφαβητικό ευρετήριο.

 • ΕΙΣΑΓΩΓΗ1
 • ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ3
 • ΔΟΓΜΑΤΙΚΗ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ3
 • Α. Η ιστορική εξέλιξη των εγκλημάτων κατοχής3
 • Ι. Εξελιγκτικές φάσεις της ιστορικής διαδρομής προς το αξιόποινο της κατοχής πράγματος στο ρωμαϊκό δίκαιο και το ποινικό δίκαιο της βυζαντινής περιόδου3
 • 1. Γενικότερα στοιχεία για την ποινική αντιμετώπιση της κατοχής τελετουργικών μέσων μαγείας και μαντείας4
 • 2. Το προϊουστινιάνειο δίκαιο4
 • 3. Η κατοχή αντικειμένων-μέσων για την πραγματοποίηση τελετών μαγείας στην καθημερινή ζωή6
 • 4. Η νομοθεσία των Ισαύρων και των Μακεδόνων8
 • 5. Η νομοθεσία για την κατοχή δηλητηριωδών και φαρμακευτικών ουσιών13
 • 6. Η κατοχή τελετουργικών μέσων μαγείας στην ύστερη βυζαντινή περίοδο15
 • 7. Τα εγκλήματα κατοχής στον Ποινικό Νόμο του 183416
 • ΙΙ. Οι αντίστοιχες ρυθμίσεις για τα εγκλήματα κατοχής στο Γενικό Εθνικό Δίκαιο για τα Πρωσσικά Κρατίδια του 18ου αιώνα20
 • ΙΙΙ. Το εξ αμελείας έγκλημα κατοχής γενικότερα22
 • Β. Λειτουργική χρησιμότητα και είδη των εγκλημάτων κατοχής24
 • Ι. Εισαγωγή24
 • ΙΙ. Οι επιδιωκόμενοι με τα εγκλήματα κατοχής δικαιοπολιτικοί στόχοι24
 • 1. Η παρεμπόδιση της απόκτησης πράγματος26
 • 2. Παρακώλυση της ύπαρξης ενός αντικειμένου σε ορισμένο χώρο29
 • α) Αντικείμενα καθεαυτό επικίνδυνα με τη φυσιοκρατική του όρου έννοια29
 • β) Πράγματα επικίνδυνα για τον ψυχικό κόσμο του ανθρώπου30
 • γ) Η κατοχή ως βλάβη του προστατευόμενου αγαθού31
 • 3. Παρεμπόδιση της χρήσης ορισμένου αντικειμένου33
 • α) Αντικείμενα, η χρήση των οποίων επιφέρει (αυτο)βλάβη στον ίδιο τον κάτοχο-χρήστη33
 • β) Χρήση βλαπτική για τους τρίτους34
 • βα) Παρεμπόδιση της βλαπτικής για τους τρίτους χρήσης ενός αντικειμένου ως κύριος σκοπός του νομοθέτη34
 • ββ) Παρακώλυση της βλαπτικής για τους τρίτους χρήσης ενός αντικειμένου ως παρεπόμενη νομοθετική επιδίωξη35
 • 4. Η διευκόλυνση της ποινικής δίωξης36
 • 5. Άλλες επιδιώξεις38
 • ΙΙΙ. Τα εγκλήματα κατοχής στο σύστημα προστασίας των εννόμων αγαθών39
 • 1. Η βλάβη των εννόμων αγαθών και οι φάσεις προ και μετά από αυτήν τη βλάβη40
 • α) Οι διατάξεις προς παρεμπόδιση της ύπαρξης κάποιου αντικειμένου σε ορισμένο χώρο41
 • β) Οι διατάξεις για την παρακώλυση της χρήσης ενός αντικειμένου41
 • γ) Οι διατάξεις για την αποτροπή απόκτησης ενός πράγματος41
 • 2. Απόκτηση, κατοχή και απώλεια ενός αντικειμένου42
 • IV. Τα εγκλήματα κατοχής και ειδικότερες κατηγοριοποιήσεις τους42
 • 1. Εγκλήματα κατοχής με κανονική δομή43
 • 2. Εγκλήματα κατοχής με ιδιαιτερότητες στη δομή τους43
 • α) Εγκλήματα κατοχής με χαρακτήρα ιδιαίτερου εγκλήματος43
 • β) Εγκλήματα κατοχής με υποκειμενικά στοιχεία του αδίκου44
 • γ) Εγκλήματα κατοχής με stricto sensu διαρθρωτικές ιδιαιτερότητες45
 • Γ. Η έννοια της κατοχής στο Ποινικό Δίκαιο45
 • Ι. Εισαγωγή45
 • ΙΙ. Γενικότερες παρατηρήσεις για την έννοια της κατοχής στο δίκαιο46
 • 1. Η έννοια της κατοχής στο Αστικό Δίκαιο46
 • 2. Η έννοια της κατοχής στο δίκαιο των διοικητικών/αστυνομικών και πειθαρχικών παραβάσεων51
 • α) Δίκαιο των διοικητικών/πειθαρχικών παραβάσεων και Ποινικό Δίκαιο51
 • β) Ευθύνη για βλαπτικές συμπεριφορές στο πεδίο βιοτικών ή εννόμων σχέσεων και ευθύνη για αμιγώς προσωπικές πράξεις του δράστη54
 • γ) Κατοχή και ευθύνη για ορισμένη βλαπτική κατάσταση55
 • 3. Η έννοια της κατοχής στο Ποινικό Δίκαιο57
 • α) Η αυτονομία στη διαμόρφωση της ποινικής έννοιας της κατοχής57
 • β) Η νομοτυπικότητα στη διάπλαση της ποινικής έννοιας της κατοχής61
 • γ) Το ευρύτερο σημασιολογικό περιεχόμενο της κατοχής ως υπερκειμένης έννοιας γένους62
 • δ) Κατοχή και αμέλεια67
 • ΙΙΙ. Το αξιόποινο αποτέλεσμα: κατοχή72
 • IV. Η θεμελιώδης έννοια της φυσικής εξουσίασης73
 • 1. Γενικότερο εννοιολογικό περιεχόμενο73
 • 2. Αντικείμενα σε άμεση γειτνίαση/επαφή με το ανθρώπινο σώμα79
 • 3. Αντικείμενα εντός μιας χωρικά εκτεταμένης ιδιωτικής σφαίρας83
 • 4. Ιδιαίτερες περιπτώσεις84
 • α) Πράγματα σε κλειστούς ασφαλισμένους χώρους84
 • β) Αντικείμενα σε μία κοινή ιδιωτική σφαίρα86
 • γ) Κατοχή στα πλαίσια σχέσεων εντολής87
 • 5. Απαίτηση ενός υποκειμενικού στοιχείου κατοχής;91
 • 6. Η κατοχή σε πράγματα εκτός της ιδιωτικής σφαίρας του προσώπου98
 • 7. Επιπλέον προϋποθέσεις στις περιπτώσεις όπου κάποιος φέρει, κρατά ή διατηρεί ορισμένο πράγμα έτοιμο προς διάθεση101
 • ΙV. Η έννοια της κατοχής στις επιμέρους σχετικές αντικειμενικές υποστάσεις101
 • 1. Το σημασιολογικό περιεχόμενο της κατοχής κατ’ αρ. 20 και 29 παρ. 2 N 4139/2013102
 • α) Γενικότερες επισημάνσεις102
 • β) Η επιδίωξη του αυτουργού106
 • γ) Θέληση κυριαρχίας και δόλος110
 • δ) Τρόποι τέλεσης του εγκλήματος κατοχής ναρκωτικών113
 • 2. Η κατοχή πορνογραφικού υλικού με χαρακτήρα παιδικής πορνογραφίας (αρ. 348Α ΠΚ)124
 • α) Η κατοχή συμβατικού πορνογραφικού υλικού124
 • β) Η κατοχή ηλεκτρονικών δεδομένων με χαρακτήρα παιδικής πορνογραφίας128
 • 3. Κατοχή παραχαραγμένων νομισμάτων (αρ. 207 ΠΚ)133
 • 4. Η αξιόποινη οπλοκατοχή (αρ. 7, 8, 9 Ν 2168/1993 και αρ. 1 περ. Γ’, 2 Ν 3169/2003) 138
 • 5. Η φύλαξη πυρηνικών υλικών (§328 παρ. 1 Γερμ. ΠΚ)143
 • 6. Ανακεφαλαίωση146
 • 7. Τα εγκλήματα κατοχής υπό το φως των προσφάτων εξελίξεων στο διεθνές και ευρωπαϊκό δίκαιο148
 • α) Για την κατοχή ναρκωτικών148
 • β) Για την κατοχή υλικού παιδικής πορνογραφίας150
 • γ) Για την κατοχή παραχαραγμένων νομισμάτων151
 • δ) Για την αξιόποινη κατοχή ηλεκτρονικών δεδομένων - πληροφοριών («ψηφιακή κατοχή»)152
 • ε) Για την κατοχή γενετικά μεταλλαγμένων προϊόντων154
 • στ) Για την αξιόποινη κατοχή ηλεκτρονικών δεδομένων σε απλό η/υ είτε στο διαδίκτυο155
 • ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ157
 • ΤΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΟΧΗΣ ΩΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ157
 • Α. Τα εγκλήματα κατοχής ως εγκλήματα πράξης157
 • Β. Η διάκριση ανάμεσα στα εγκλήματα ενέργειας και παράλειψης159
 • Ι. Εισαγωγή159
 • ΙΙ. Ειδικότερες αναφορές στην προβληματική της διάκρισης των εγκλημάτων ενέργειας από τα εγκλήματα παράλειψης στις μορφές σύνθετης συμπεριφοράς160
 • 1. Περαιτέρω κριτήρια της πιο πάνω διάκρισης161
 • 2. Η άποψη K. Eckstein για το κριτήριο της εν λόγω διάκρισης163
 • ΙΙΙ. Ένταξη της κατοχής ενσωμάτων αντικειμένων στις εννοιολογικές κατηγορίες των εγκλημάτων ενέργειας και παράλειψης164
 • 1. Η κατοχή πράγματος ως μορφή σύνθετης συμπεριφοράς165
 • 2. Η θεμελίωση της κατοχής166
 • 3. Η διατήρηση της κατοχής168
 • 4. Εννοιολογικά στοιχεία των εγκλημάτων κατοχής όταν αυτά τελούνται με παράλειψη173
 • α) Ιδιαίτερη νομική (εγγυητική) υποχρέωση προς ενέργεια άρσης της ανεπίτρεπτης κατοχής175
 • β) Αναγνώριση προθεσμίας για περίσκεψη σε περιπτώσεις εξαναγκασμένης κατοχής176
 • γ) Η επιτασσόμενη ενέργεια άρσης της κατοχής183
 • δ) Γνώση της ανάγκης και δυνατότητας προς ενέργεια183
 • ε) Δυνατότητα του δράστη-κατόχου προς ενέργεια184
 • στ) Η (υποθετική) αιτιότητα στα εγκλήματα κατοχής με παράλειψη189
 • 5. Μορφές συμμετοχικής δράσης με ενέργεια ή παράλειψη στα εγκλήματα κατοχής195
 • IV. Αξιολογήσεις και ανακεφαλαίωση195
 • Γ. Η διάκριση ανάμεσα στα γνήσια και τα μη γνήσια εγκλήματα παράλειψης198
 • Ι. Εισαγωγή198
 • ΙΙ. Οι επιμέρους απόψεις αναφορικά με την επακριβή οριοθέτηση ανάμεσα σε γνήσια και μη γνήσια εγκλήματα παράλειψης199
 • 1. Το τυποκρατικό - νομοτεχνικό κριτήριο199
 • 2. Η διάκριση μεταξύ τυπικών εγκλημάτων (συμπεριφοράς) και εγκλημάτων αποτελέσματος και η σχετική σημασία της200
 • 3. Ο διαχωρισμός ανάμεσα σε επιτακτικούς και απαγορευτικούς κανόνες συμπεριφοράς200
 • 4. Η εγγυητική θέση του παραλείποντος ως αποφασιστικό στοιχείο της σχετικής διαφοροποίησης201
 • 5. Η άποψη Gössel202
 • 6. Η άποψη Schünemann203
 • 7. Συνολικές αξιολογήσεις και επιμέρους συμπεράσματα203
 • α) Το αρ. 15 ΠΚ ως αποφασιστικό κριτήριο203
 • β) Η πρακτική χρησιμότητα των προτεινόμενων λύσεων στα εγκλήματα κατοχής ειδικότερα206
 • γ) Συμπέρασμα209
 • ΙΙΙ. Το τυποκρατικό - νομοτεχνικό κριτήριο και τα ερμηνευτικώς συναγόμενα γνήσια εγκλήματα παράλειψης209
 • 1. Στενή/περιοριστική ερμηνεία της περιγραφομένης συμπεριφοράς211
 • 2. Πληρότητα στην περιγραφή της νομοτυπικής παράλειψης215
 • α) Περαιτέρω διευκρινίσεις217
 • β) Αντιρρήσεις218
 • γ) Επαλήθευση221
 • IV. Κατηγοριοποίηση των εγκλημάτων κατοχής με τη βοήθεια του τυποκρατικού - νομοτεχνικού κριτηρίου222
 • V. Αξιολογήσεις και ανακεφαλαίωση224
 • Δ. Λειτουργική νομιμοποίηση των εγκλημάτων κατοχής ως εγκλημάτων πράξεως226
 • Ι. Εισαγωγή226
 • ΙΙ. Διαρθρωτική υπέρβαση της συρροής επιμέρους ομοειδών μορφών αξιόποινης συμπεριφοράς - Τα εγκλήματα κατοχής ως διαρκή εγκλήματα229
 • 1. Δογματική θεμελίωση229
 • α) Διαρκές έγκλημα και πλήρωση των στοιχείων της αντικειμενικής υπόστασης230
 • β) Η διαμάχη για την έννοια του διαρκούς εγκλήματος230
 • βα) Η βούληση του αυτουργού ως αποφασιστικό κριτήριο231
 • ββ) Η αντικειμενική υπόσταση του εγκλήματος ως κρίσιμη αφετηρία232
 • γ) Συγκεφαλαίωση των επιμέρους μορφών συμπεριφοράς σε μία πράξη - σημείο στα πλαίσια των εγκλημάτων κατοχής235
 • γα) Επίλυση των παραδειγμάτων 5-7236
 • γβ) Επίλυση του παραδείγματος 8236
 • γγ) Επίλυση των παραδειγμάτων 9 και 10237
 • δ) Η επαύξηση της βλάβης ή διακινδύνευσης του αγαθού σε αντιπαράθεση με την αποκατάστασή του237
 • ε) Συμπεράσματα αναφορικά με την πραγμάτωση ενός εγκλήματος με ορισμένη συνεχιζόμενη κατάσταση240
 • 2. Η συγκεφαλαίωση σε μία και μοναδική παρατεινόμενη δικαιική προσβολή240
 • α) Εισαγωγή241
 • β) Ορθός τρόπος επίλυσης του ζητήματος241
 • αα) Η άποψη Hruschka242
 • ββ) Η άποψη Struensee242
 • βγ) Ιδιόμορφες προτάσεις επίλυσης243
 • 3. Η διαφοροποίηση ανάμεσα στο διαρκές έγκλημα και την αξιόποινη πράξη με διάρκεια244
 • α) Παρουσίαση του προβλήματος και προτάσεις επίλυσής του245
 • 4. Συμπεράσματα246
 • ΙΙΙ. Η λειτουργική χρησιμότητα των εγκλημάτων κατοχής ως πρόσφορο κριτήριο247
 • 1. Η διευκόλυνση της ποινικής δίωξης του δράστη247
 • 2. Τα εγκλήματα κατοχής στο ποινικό σύστημα προστασίας των εννόμων αγαθών248
 • α) Το διάστημα μετά την προσβολή του αγαθού στα πλαίσια των εγκλημάτων πράξης248
 • β) Το διάστημα πριν από την προσβολή του αγαθού στα πλαίσια των εγκλημάτων πράξης249
 • ΙV. Ανακεφαλαίωση - Συμπεράσματα250
 • Ε. Η συνταγματικότητα των εγκλημάτων κατοχής ως εγκλημάτων πράξης261
 • Ι. Εισαγωγή261
 • ΙΙ. Απαγόρευση της αναλογικής εφαρμογής διατάξεων ουσιαστικού ποινικού νόμου265
 • ΙΙΙ. Η συμμόρφωση των εγκλημάτων κατοχής με τη θεμελιώδη αρχή n.c.n.p.s.l. stricta266
 • ΣT. Η κατοχή πράγματος ως ανθρώπινη συμπεριφορά268
 • Ι. Εισαγωγή268
 • II. Η διαμάχη για την ποινική έννοια της πράξης269
 • 1. Ο προσδιορισμός της πράξης ως minimum συνόλου κοινών στοιχείων για κάθε μορφή ανθρώπινης συμπεριφοράς270
 • ΙΙΙ. Εφαρμογή των σχετικών θεωριών στα εγκλήματα κατοχής και προσωρινά συμπεράσματα279
 • IV. Η υποτιθέμενη αντιπαράθεση ανάμεσα στην έννοια της κατοχής και την ανθρώπινη συμπεριφορά282
 • 1. Διαστήματα προσωρινής έλλειψης της ικανότητας προς το πράττειν286
 • α) Εγκλήματα κατοχής και θεμελίωση κατοχής287
 • β) Τα εγκλήματα κατοχής ως εγκλήματα αποτελέσματος290
 • γ) Συμπεράσματα292
 • 2. Ανικανότητα προς το πράττειν που υπερβαίνει την κατοχή σε διάρκεια296
 • α) Καταλογισμός παρά την ανικανότητα προς το πράττειν στα πλαίσια των εγκλημάτων παράλειψης297
 • 3. Η γενικότερη διάκριση ανάμεσα στην αξιόποινη κατοχή και την αξιόποινη πράξη298
 • 4. Ζητήματα συρροής και προσδιορισμού (εξάντλησης) του αντικειμένου της ποινικής δίκης στα εγκλήματα κατοχής299
 • ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ311
 • ΤΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΟΧΗΣ ΩΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ311
 • Α. Εγκλήματα κατάστασης και ποινικό δόγμα311
 • Ι. Εισαγωγή311
 • ΙΙ. Το ποινικό δόγμα της πράξης και η ευθύνη του δράστη για ορισμένη κατάσταση311
 • ΙΙΙ. Πλήρωση της αντικειμενικής υπόστασης, εν τέλει άδικο και καταλογισμός στα εγκλήματα κατάστασης312
 • 1. Αυτουργία (άμεση ή έμμεση)313
 • 2. Συμμετοχική ευθύνη319
 • 3. Λόγοι άρσης του αδίκου319
 • IV. Οι συρροές των εγκλημάτων κατοχής (νοουμένων ως εγκλημάτων κατάστασης ή μη)322
 • Β. Εγκλήματα κατάστασης και Συνταγματικό Δίκαιο326
 • Ι. Εισαγωγή326
 • ΙΙ. Η έννοια της πράξης αφενός στο αρ. 7 παρ. 1 ΕλλΣυντ και αφετέρου στο αρ. 103 παρ. 2 ΓερμΣυντ.328
 • ΙΙΙ. Η αρχή της ενοχής του δράστη για την πράξη του329
 • 1. Δογματική προέλευση330
 • 2. Περιεχόμενο331
 • 3. Η αρχή της ενοχής και τα εγκλήματα κατοχής332
 • IV. Η συνταγματική αρχή της αναλογικότητας και συσχέτιση αυτής με την τιμώρηση των εγκλημάτων κατάστασης335
 • 1. Σκοπός και προσφορότητα336
 • 2. Αναγκαιότητα και αναλογικότητα εν στενή εννοία (εύλογος χαρακτήρας της πολιτειακής-ποινικής αντίδρασης)336
 • Γ. Το πρόβλημα του αξιοποίνου της επιτασσομένης συμπεριφοράς άρσης της κατοχής337
 • Ι. Εισαγωγή337
 • ΙΙ. Επακριβής εννοιολογικός και συστημικός προσδιορισμός της σύγκρουσης καθηκόντων κατά την περάτωση των εγκλημάτων κατοχής337
 • 1. Εννοιολογικός προσδιορισμός344
 • α) Οι αντιπαρατιθέμενες δικαιϊκές θέσεις344
 • β) Το έγκλημα κατοχής ως αντικείμενο αναφοράς345
 • γ) Συμπεράσματα 347
 • γα) Είναι τελικά ορθή η άρση κατοχής πράγματος που πραγματοποιείται για την αποφυγή κάποιου κινδύνου;347
 • γ.α.α.) Ελλείπουσα φυσική θέληση για εξουσίαση;348
 • γ.α.β.) Επιτρεπόμενος κίνδυνος;350
 • γ.α.γ.) Λύση: Άρση του αδίκου της συγκεκριμένης πράξης352
 • γ. α.γ.1) Θεμελίωση κατοχής από τους γονείς ανηλίκου353
 • γ.α.γ.2) Θεμελίωση κατοχής από άλλα πρόσωπα357
 • ΙΙΙ. Τρόποι άρσης της κατοχής και η αρχή nemo tenetur360
 • 1. Η παρεμπόδιση απόκτησης της κατοχής361
 • 2. Οι σχετικές επιταγές προς ενέργεια στην περίπτωση του ήδη αποκτηθέντος (έστω και ακουσίως) πράγματος361
 • α) Καταστροφή αντί προκλήσεως φθορών στο πράγμα361
 • β) Απόρριψη αντί περαιτέρω κυκλοφορίας του πράγματος362
 • γ) Παράδοση στις οικείες διωκτικές αρχές αντί διασφάλισης της μη αυτοενοχοποίησης362
 • Δ. Τα γενικότερα δικαιοκρατικά όρια στη ρυθμιστική επέμβαση του Ποινικού Δικαίου και τη συνακόλουθη τιμώρηση των εγκλημάτων κατοχής364
 • Ι. Η αρχή της αναλογικότητας364
 • 1. Η διάκριση ανάμεσα σε χρονικά διαστήματα προ και μετά την προσβολή του εννόμου αγαθού367
 • α) Κατοχή και θεμελίωση αυτής368
 • β) Κατοχή και περάτωση αυτής369
 • γ) Συμπέρασμα370
 • 2. Η πρόταση με βάση την οικονομία της αγοράς370
 • 3. Συμπέρασμα374
 • ΙΙ. Η απαγόρευση των ποινών υπόνοιας374
 • 1. Ποινές υπόνοιας και διευκόλυνση της δικονομικής απόδειξης - προς κατανόηση του περιεχομένου της σχετικής απαγόρευσης374
 • 2. Ποινές υπόνοιας και χαρακτηριστικά υπονοιών375
 • 3. Κατοχή και ποινές κατά του εγκληματικού φρονήματος377
 • IΙΙ. Ανακεφαλαίωση381
 • ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ383
 • ΞΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ388
 • ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ405