Έκδοση: 2020
ISBN: 978-960-654-070-7
Σελίδες: 616
Συγγραφέας: Γ. Καρύδης

Το σύγγραμμα «Ενωσιακό Δίκαιο Ανταγωνισμού & Εσωτερικής Αγοράς» εστιάζει στην ανάπτυξη των βασικών ρυθμίσεων του πρωτογενούς και του παράγωγου δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες συνδέονται με την ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς. Φωτίζει και αναλύει τις θεμελιώδεις πτυχές του γενικού νομικού πλαισίου για τις συναλλαγές, όπως αυτό διαμορφώνεται στη δυναμική της ευρωπαϊκής οικονομικής ολοκλήρωσης. Ένα πλαίσιο, το οποίο τελικά λειτουργεί επιτακτικά, τόσο έναντι των επιχειρήσεων, όσο και έναντι κάθε κράτους - μέλους, το οποίο παρεμβαίνει στην οικονομία, είτε ως συναλλασσόμενος, είτε ως δημόσια αρχή, που ορίζει τους κανόνες που διέπουν ή επηρεάζουν τις συναλλαγές των επιχειρήσεων. Μέσα από την ανάλυση του θεσμικού ενδύματος της εσωτερικής αγοράς και των διατάξεων περί ανταγωνισμού και κρατικών ενισχύσεων αναδεικνύονται ανάγλυφα οι αρχές και τα χαρακτηριστικά της ευρωπαϊκής έννομης τάξης, τα οποία προσδιορίζουν τελικά τον ιδιαίτερο χαρακτήρα, αλλά και την αυτοτέλεια του γνωστικού αντικειμένου του συγγράμματος.

 • 0
 • ΜΕΡΟΣ Α΄1
 • ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ - ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΕΣ1
 • ΕΙΣΑΓΩΓΗ3
 • KΕΦΑΛΑΙΟ I5
 • ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ5
 • A. Πεδίο εφαρμογής “ratione materiae”5
 • Β. Μέσα υλοποίησης της ελεύθερης κυκλοφορίας των εμπορευμάτων 8
 • 1. Τελωνειακή Ένωση5
 • 2. Κατάργηση των φορολογικών διακρίσεων 12
 • 3. Κατάργηση ποσοτικών περιορισμών και μέτρων ισοδυνάμου αποτελέσματος στις συναλλαγές μεταξύ των κρατών μελών19
 • α) Μέτρα ισοδυνάμου αποτελέσματος προς ποσοτικούς περιορισμούς στις εισαγωγές: Έννοια και μορφές19
 • β) Μέτρα ισοδυνάμου αποτελέσματος προς ποσοτικούς περιορισμούς στις εξαγωγές 29
 • γ) Δικαιολόγηση των μέτρων ισοδυνάμου αποτελέσματος με βάση το άρθρο 3631
 • 4. Διαρρύθμιση των κρατικών εμπορικών μονοπωλίων 34
 • KΕΦΑΛΑΙΟ IΙ37
 • ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ37
 • Α. Πεδίο εφαρμογής “ratione personae”37
 • Β. Πεδίο εφαρμογής “ratione materiae”42
 • 1. Έννοια - Περιεχόμενο του δικαιώματος εγκατάστασης 42
 • α) Άσκηση μη μισθωτής οικονομικής δραστηριότητας 42
 • β) Μόνιμος και διασυνοριακός χαρακτήρας της οικονομικής δραστηριότητας43
 • 2. Μορφές εγκατάστασης44
 • Γ. Ελεγχόμενοι περιορισμοί 45
 • 1. Διακριτικές ρυθμίσεις45
 • 2. Αδιακρίτως εφαρμοζόμενες ρυθμίσεις46
 • 3. Ρυθμίσεις της χώρας προέλευσης και ρυθμίσεις θεσπιζόμενες από Επαγγελματικές Ενώσεις 47
 • 4. Ρυθμίσεις που παρεμποδίζουν την αποτελεσματική άσκηση της ελευθερίας εγκατάστασης48
 • Δ. Αναγκαιότητα εναρμόνισης των όρων άσκησης των μη μισθωτών δραστηριοτήτων48
 • Ε. Νομιμοποίηση των περιοριστικών ρυθμίσεων50
 • 1. Διακριτικές ρυθμίσεις50
 • α) Δραστηριότητες συνδεόμενες με την άσκηση δημόσιας εξουσίας51
 • β) Προστασία της δημόσιας τάξης, της δημόσιας ασφάλειας και της δημόσιας υγείας 533
 • 2. Αδιακρίτως εφαρμοζόμενες ρυθμίσεις: Επιτακτικοί λόγοι γενικού συμφέροντος 56
 • KΕΦΑΛΑΙΟ IΙI60
 • ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ60
 • Α. Πεδίο εφαρμογής “ratione personae” 57
 • Β. Πεδίο εφαρμογής “ratione materiae”58
 • 1. Παροχή έναντι ανταλλάγματος58
 • 2. Διασυνοριακός χαρακτήρας της παροχής 59
 • 3. Προσωρινός χαρακτήρας της παροχής60
 • Γ. Φύση των απαγορευμένων περιορισμών 60
 • Δ. Νομιμοποίηση των εθνικών περιοριστικών ρυθμίσεων63
 • KΕΦΑΛΑΙΟ IV70
 • ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΩΝ70
 • A. Πεδίο εφαρμογής του άρθρου 63 της ΣΛΕΕ 70
 • Β. Η εξαιρετική διάταξη του άρθρου 65 της ΣΛΕΕ 74
 • 1. Γενικά χαρακτηριστικά της διάταξης75
 • 2. Προϋποθέσεις εφαρμογής 75
 • 3. Λόγοι εξαίρεσης - Συνοπτική παρουσίαση 77
 • ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ ΠΡΩΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ80
 • ΜΕΡΟΣ B΄83
 • ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ83
 • ΕΙΣΑΓΩΓΗ85
 • Α. Η “ratio” των σχετικών διατάξεων και η αναγκαία στάθμιση συμφερόντων κατά την εφαρμογή τους82
 • Β. Βασικά χαρακτηριστικά των σχετικών διατάξεων 89
 • KΕΦΑΛΑΙΟ I91
 • ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 101 ΚΑΙ 102 ΤΗΣ ΣΛΕΕ91
 • Α. Αντικείμενο προστασίας91
 • 1. Νομολογιακή οριοθέτηση του αντικειμένου προστασίας: “Workable competition”91
 • 2. Συνέπειες της επιλογής του μοντέλου του “workable competition” ως αντικείμενου προστασίας των διατάξεων ανταγωνισμού της ΕΕ 93
 • 3. Λειτουργίες (στόχοι) των κανόνων του ανταγωνισμού της ΕΕ97
 • α) Γενική Λειτουργία97
 • β) Ειδική Λειτουργία98
 • Β. Πεδίο εφαρμογής98
 • 1. Πεδίο Εφαρμογής “ratione personae” 98
 • α) Συστατικά στοιχεία της έννοιας της επιχείρησης ως κριτηρίου οριοθέτησης του “ratione personae” πεδίου εφαρμογής των διατάξεων του ανταγωνισμού της ΕΕ99
 • β) Ειδικές εφαρμογές100
 • 2. Πεδίο εφαρμογής “ratione loci” - “Extraterritorial effect” των διατάξεων του ανταγωνισμού της ΕΕ111
 • KΕΦΑΛΑΙΟ II114
 • ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 101 ΠΑΡ. 1 ΤΗΣ ΣΛΕΕ114
 • Α. Σύμπραξη: Έννοια και μορφές 114
 • 1. Συμφωνία επιχειρήσεων114
 • 2. Απόφαση ένωσης επιχειρήσεων117
 • α) Προϋποθέσεις υπαγωγής στο πεδίο ελέγχου του άρθρου 101 παρ. 1 της Συνθήκης 117
 • β) Διάκριση της απόφασης ένωσης επιχειρήσεων από τα κρατικά μέτρα 119
 • 3. Εναρμονισμένη πρακτική121
 • α) Εννοιολογικά στοιχεία121
 • β) Απόδειξη123
 • Β. Περιορισμός του ανταγωνισμού124
 • 1. Κριτήρια προσδιορισμού της έννοιας του «περιορισμού» του ανταγωνισμού124
 • 2. Καταλογισμός του περιορισμού του ανταγωνισμού στη σύμπραξη127
 • 3. Περιπτώσεις περιοριστικών- αντι-ανταγωνιστικών συμπράξεων128
 • Γ. Επηρεασμός του εμπορίου μεταξύ των κρατών μελών130
 • KΕΦΑΛΑΙΟ III135
 • ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΠΡΑΞΕΩΝ135
 • Α. Ομαδική (κατά κατηγορίες) απαλλαγή135
 • 1. Περιγραφή του μηχανισμού - Φιλοσοφία των νέων κανονισμών απαλλαγής 135
 • 2. Έννομες συνέπειες των κανονισμών ομαδικής απαλλαγής136
 • Β. Ατομική απαλλαγή: Oυσιαστικές προϋποθέσεις ατομικής απαλλαγής των περιοριστικών συμπράξεων139
 • KΕΦΑΛΑΙΟ IV144
 • ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 102 ΤΗΣ ΣΛΕΕ144
 • Α. Δεσπόζουσα θέση 144
 • 1. Οριοθέτηση της σχετικής αγοράς144
 • α) Οριοθέτηση της «σχετικής» αγοράς, κατά προϊόν ή υπηρεσία145
 • β) Η οριοθέτηση, κατά τόπο, της σχετικής αγοράς (γεωγραφική οριοθέτηση)148
 • 2. Ορισμός, μορφές και κριτήρια διαπίστωσης της δεσπόζουσας θέσης150
 • α) Ορισμός150
 • β) Μορφές δεσπόζουσας θέσης151
 • γ) Κριτήρια διαπίστωσης της δεσπόζουσας θέσης152
 • Β. Απαγορευμένη κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης154
 • 1. Έννοια της κατάχρησης154
 • 2. Μορφές κατάχρησης156
 • α) Επιβολή μη δίκαιων τιμών (αγοράς ή πώλησης) ή άλλων όρων συναλλαγής156
 • β) Επιθετική τιμολόγηση (predatory pricing) - Πώληση κάτω του κόστους 157
 • γ) Πρακτική συμπίεσης περιθωρίων κέρδους 159
 • δ) Επιβολή διακριτικών τιμών και άλλων διακριτικών όρων συναλλαγής161
 • ε) Μορφές καταχρηστικής εκπτωτικής πολιτικής της δεσπόζουσας επιχείρησης 163
 • στ) Άρνηση πώλησης ή συναλλαγής εν γένει165
 • ζ) Ρήτρες αποκλειστικής προμήθειας από δεσπόζουσα επιχείρηση173
 • η) Υποχρέωση αποδοχής ή εξώθηση αποδοχής και άλλων πρόσθετων μη αναγκαίων προϊόντων ή υπηρεσιών (Tying - Bundling) 174
 • θ) Άλλες καταχρηστικές εμπορικές πρακτικές που εφαρμόζονται από τη δεσπόζουσα επιχείρηση στο πλαίσιο της διανομής των προϊόντων της175
 • KΕΦΑΛΑΙΟ V177
 • ΣΧΕΣΗ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 101 102 ΤΗΣ ΣΛΕΕ177
 • Α. Ομοιότητες και διαφορές των άρθρων 101 και 102 της Συνθήκης177
 • Β. Συνδυασμένη εφαρμογή των άρθρων 101 και 102 της Συνθήκης178
 • KΕΦΑΛΑΙΟ VI181
 • ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΤΙΣ ΚΑΘΕΤΕΣ ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ181
 • Α. Oρισμός και μορφές κάθετων συμπράξεων181
 • Β. Γενικές αρχές αξιολόγησης των κάθετων συμπράξεων182
 • Γ. Βασικά χαρακτηριστικά του κανονισμού ομαδικής απαλλαγής 330/2010186
 • 1. Πεδίο εφαρμογής του κανονισμού 186
 • 2. Δομή και βασικές ρυθμίσεις του κανονισμού 330/2010190
 • Δ. Ατομική αξιολόγηση των κάθετων συμπράξεων που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού 330/2010196
 • 1. Εισαγωγικές σκέψεις 196
 • 2. Ανάλυση συγκεκριμένων κάθετων περιορισμών 197
 • α) Ρήτρες καθορισμού τιμών μεταπώλησης και διαίρεσης των αγορών197
 • β) Ρήτρες προώθησης συγκεκριμένου σήματος (υποχρέωση μη άσκησης ανταγωνισμού) 198
 • γ) Αποκλειστική διανομή και αποκλειστική παραχώρηση πελατείας201
 • δ) Συμφωνίες επιλεκτικής διανομής 204
 • ε) Συμφωνίες δικαιόχρησης (franchising)207
 • στ) Συμφωνίες αποκλειστικής προμήθειας209
 • Ε. Κάθετες συμφωνίες στον τομέα των αυτοκινήτων - Κανονισμός απαλλαγής 461/2010210
 • KΕΦΑΛΑΙΟ VII214
 • ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΤΙΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ214
 • A. Γενικές αρχές αξιολόγησης των οριζόντιων συμπράξεων214
 • Β. Ανάλυση του ισχύοντος κανονιστικού πλαισίου 216
 • 1. Συμφωνίες έρευνας και ανάπτυξης (κανονισμός 1217/ 2010)217
 • α) Πεδίο εφαρμογής217
 • β) Προϋποθέσεις απαλλαγής 218
 • γ) Ρήτρες που αποκλείονται της απαλλαγής 220
 • δ) Ανάκληση του προνομίου της απαλλαγής 221
 • 2. Συμφωνίες εξειδίκευσης (κανονισμός 1218/2010)221
 • α) Πεδίο εφαρμογής 221
 • β) Προϋποθέσεις απαλλαγής 222
 • γ) Ανάκληση του προνομίου της απαλλαγής 222
 • KΕΦΑΛΑΙΟ VIII224
 • ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΤΙΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ224
 • Α. Βασικές αρχές αξιολόγησης224
 • 1. Άδειες εκμετάλλευσης δικαιωμάτων ευρεσιτεχνίας224
 • α) Αναγνώριση προστασίας του «ειδικού αντικειμένου» του δικαιώματος224
 • β) Μερική εφαρμογή της θεωρίας του “rule of reason”226
 • 2. Άδειες εκμετάλλευσης τεχνογνωσίας227
 • Β. Ανάλυση του ισχύοντος κανονιστικού πλαισίου: Κανονισμός 316/2014228
 • 1. Πεδίο Εφαρμογής του κανονισμού “ratione materiae” - Γενικές προϋποθέσεις απαλλαγής 230
 • 2. Ουσιαστικές διατάξεις του κανονισμού - Ειδικές προϋποθέσεις απαλλαγής 233
 • α) Περιορισμοί ιδιαίτερης σοβαρότητας που εμποδίζουν την απαλλαγή του συνόλου της συμφωνίας 233
 • β) Ρήτρες μη δυνάμενες να τύχουν απαλλαγής 240
 • 3. Ανάκληση του ευεργετήματος της ομαδικής απαλλαγής 240
 • KΕΦΑΛΑΙΟ IX242
 • ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ242
 • Α. Εφαρμογή των άρθρων 101 και 102 της ΣΛΕΕ στον τραπεζικό τομέα 242
 • 1. Υπαγωγή των τραπεζικών δραστηριοτήτων στους κανόνες του ανταγωνισμού242
 • 2. Εφαρμογή του άρθρου 101 της ΣΛΕΕ στις διατραπεζικές συμφωνίες καθορισμού επιτοκίων244
 • 3. Διασυνοριακές μεταφορές πίστωσης και κανόνες του ανταγωνισμού245
 • α) Γενικοί στόχοι της πολιτικής του ανταγωνισμού στο συγκεκριμένο τομέα245
 • β) Πρακτικές που συνδέονται με την οργάνωση και λειτουργία ενός συστήματος πληρωμών245
 • γ) Διατραπεζικές προμήθειες σε συστήματα πληρωμής με πιστωτικές κάρτες 247
 • Β. Η εφαρμογή των κανόνων του ανταγωνισμού στον τομέα των ασφαλίσεων249
 • 1. Νομολογιακή επιβεβαίωση της εφαρμογής των κανόνων του ανταγωνισμού249
 • 2. Υπαγωγή των συμφωνιών στην αγορά ασφαλίσεων στο κοινό καθεστώς των κατευθυντήριων γραμμών για τις οριζόντιες συμπράξεις 249
 • α) Κοινή κατάρτιση συλλογών στοιχείων, πινάκων και μελετών249
 • β) Κοινή κάλυψη ορισμένων ειδών ασφαλιστικών κινδύνων250
 • γ) Τυποποιημένοι ασφαλιστικοί όροι 251
 • δ) Συμφωνίες για τον από κοινού ορισμό (τυποποίηση) τεχνικών προδιαγραφών 252
 • Γ. Το καθεστώς των κρατικών ενισχύσεων στον χρηματοπιστωτικό τομέα 252
 • KΕΦΑΛΑΙΟ X255
 • ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΑΝΤΙ-ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ: ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 1/2003255
 • Εισαγωγικές σκέψεις 255
 • Α. Από το σύστημα της προηγούμενης έγκρισης, στο σύστημα της εκ του νόμου (αυτόματης) εξαίρεσης 256
 • 1. Εισαγωγή της αρχής της “ab initio” αυτόματης απαλλαγής (εξαίρεσης) των περιοριστικών συμπράξεων που πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 3 του άρθρου 101 της ΣΛΕΕ256
 • 2. Συνέπειες της αρχής της “ab initio” αυτόματης απαλλαγής 258
 • α) Αποκατάσταση της ενότητας στην εφαρμογή του άρθρου 101 της ΣΛΕΕ258
 • β) Επιπτώσεις στη νομική ασφάλεια των επιχειρήσεων259
 • Β. Ενίσχυση της αποκεντρωμένης εφαρμογής του ευρωπαϊκού δικαίου του ανταγωνισμού260
 • 1. Κατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ της Επιτροπής, των εθνικών αρχών ανταγωνισμού και των εθνικών δικαστηρίων260
 • α) Οι αρμοδιότητες των εθνικών αρχών ανταγωνισμού και των εθνικών δικαστηρίων260
 • β) Αρμοδιότητες της Επιτροπής 270
 • 2. Οι σχέσεις ανάμεσα στις αρμόδιες εθνικές αρχές, τα εθνικά δικαστήρια και την Επιτροπή, κατά την εφαρμογή των κανόνων του ανταγωνισμού278
 • α) Οι σχέσεις συνεργασίας στο πλαίσιο του Δικτύου (ήτοι ανάμεσα στην Επιτροπή και τις εθνικές αρχές, καθώς και ανάμεσα στις εθνικές αρχές) 278
 • β) Οι σχέσεις εξάρτησης 283
 • γ) Οι σχέσεις μεταξύ Επιτροπής και δικαστηρίων286
 • Γ. Οριοθέτηση της συντρέχουσας εφαρμογής των εθνικών διατάξεων του ανταγωνισμού και των αντίστοιχων διατάξεων της ΣΛΕΕ288
 • KΕΦΑΛΑΙΟ XI292
 • ΕΙΔΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ292
 • Α. Δικαίωμα άμυνας των εμπλεκομένων και κύρια μέσα διασφάλισής του 292
 • 1. Κοινοποίηση αιτιάσεων 292
 • 2. Δικαίωμα πρόσβασης στο φάκελο 293
 • 3. Προστασία του απορρήτου της επικοινωνίας μεταξύ δικηγόρων και πελατών296
 • Β. Πρόγραμμα επιείκειας 297
 • 1. Επιδιωκόμενος σκοπός 297
 • 2. Προϋποθέσεις χορήγησης απαλλαγής από το πρόστιμο ή μείωσης του προστίμου298
 • 3. Διασφάλιση της αποτελεσματικότητας της διαδικασίας επιείκειας 300
 • α) Οι ενωσιακές «ρυθμίσεις» 300
 • β) Η θέση της νομολογίας ως προς την ανάγκη διασφάλισης της αποτελεσματικότητας των προγραμμάτων επιείκειας 302
 • Γ. Ανάληψη δεσμεύσεων306
 • Δ. Η «παραγραφή» κατά τον κανονισμό 1/2003 307
 • 1. Άρθρο 25 του κανονισμού 1/2003 307
 • α) Η προθεσμία «παραγραφής» του άρθρου 25 παρ. 1 307
 • β) Διακοπή και αναστολή της «παραγραφής» κατά το άρθρο 25 παρ. 3-6 του κανονισμού 309
 • 2. Παραγραφή της εκτέλεσης των ποινών (άρθρο 26 του κανονισμού 1/2003)313
 • KΕΦΑΛΑΙΟ XII315
 • ΑΣΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ315
 • Α. Η ακυρότητα 315
 • Β. Αξίωση αποζημίωσης 316
 • 1. Νομική θεμελίωση στην έννομη τάξη της Ένωσης316
 • 2. Το περιεχόμενο της αξίωσης και οι ουσιαστικές και δικονομικές προϋποθέσεις άσκησής της319
 • KΕΦΑΛΑΙΟ XIII325
 • ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ325
 • Ι. Ανεπάρκεια των άρθρων 101 102 της ΣΛΕΕ για τον έλεγχο των συγκεντρώσεων325
 • ΙΙ. Ανάλυση του κανονισμού 139/2004 του Συμβουλίου326
 • Α. Πεδίο εφαρμογής του κανονισμού 139/2004327
 • 1. Έννοια και μορφές συγκέντρωσης σύμφωνα με τον κανονισμό327
 • 2. «Κοινοτική διάσταση» της συγκέντρωσης337
 • 3. Υπαγωγή των λεγόμενων «παρεπόμενων» περιορισμών στον κανονισμό345
 • Β. Έλεγχος της συμβατότητας των συγκεντρώσεων με τον κανονισμό 349
 • 1. Γενικοί κανόνες αξιολόγησης349
 • 2. Μέθοδος αξιολόγησης 350
 • Γ. Διαδικασία ελέγχου των συγκεντρώσεων 358
 • 1. Υποχρέωση κοινοποίησης της συγκέντρωσης - Έννομες συνέπειες της κοινοποίησης 358
 • 2. Περιγραφή των φάσεων της διαδικασίας ελέγχου - Αποφασιστική αρμοδιότητα της Επιτροπής361
 • KΕΦΑΛΑΙΟ XIV367
 • ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΕ367
 • Α. Έλεγχος των κρατικών μέτρων που εξουδετερώνουν την πρακτική αποτελεσματικότητα των κανόνων του ανταγωνισμού367
 • 1. Διατύπωση του κανόνα - Διασφάλιση του «χρήσιμου» αποτελέσματος των κανόνων του ανταγωνισμού368
 • 2. Εύρος και συνέπειες εφαρμογής του κανόνα368
 • α) Έλεγχος των κανονιστικών - κρατικών μέτρων επιβολής αντι-ανταγωνιστικής συμπεριφοράς στις επιχειρήσεις 368
 • β) Σωρευτικός έλεγχος των κανονιστικών μέτρων που νομιμοποιούν αντι-ανταγωνιστικές πρακτικές και των συναφών συνοδευτικών αντι-ανταγωνιστικών πρακτικών 369
 • γ) Έλεγχος των κανονιστικών - κρατικών μέτρων ανάθεσης σε επιχειρήσεις αρμοδιοτήτων παρέμβασης στην αγορά 370
 • δ) Η σύνδεση των κρατικών μέτρων με συνοδευτική αντι-ανταγωνιστική πρακτική των επιχειρήσεων αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση ελέγχου των εν λόγω μέτρων; 371
 • Β. Δημόσιες - Μονοπωλιακές επιχειρήσεις και επιχειρήσεις που απολαμβάνουν ειδικών ή αποκλειστικών δικαιωμάτων: Ανάλυση του άρθρου 106 της ΣΛΕΕ375
 • 1. Προϋποθέσεις απαγόρευσης των κρατικών μέτρων: Άρθρο 106 παρ. 1 375
 • α) Επιχειρήσεις που υπάγονται στην παρ. 1 του άρθρου 106 376
 • β) Κρατικά μέτρα υπαγόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 106 377
 • 2. Εξαίρεση από την απαγόρευση: Άρθρο 106 παρ. 2380
 • α) Έννοια της υπηρεσίας γενικού οικονομικού συμφέροντος (ΥΓΟΣ)380
 • β) Προϋποθέσεις εφαρμογής του άρθρου 106 παρ. 2384
 • KΕΦΑΛΑΙΟ XV386
 • KΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ386
 • Α. Προϋποθέσεις απαγόρευσης των κρατικών ενισχύσεων κατά το άρθρο 107 παρ. 1 της ΣΛΕΕ386
 • 1. Η ύπαρξη ενίσχυσης: Εννοιολογικά στοιχεία και μορφές387
 • α) Παροχή οικονομικού - ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος387
 • β) Μεταφορά κρατικών πόρων - Επιβάρυνση κρατικού προϋπολογισμού392
 • γ) Καταλογισμός του μέτρου στο κράτος 394
 • δ) Επιλεκτικός χαρακτήρας του μέτρου 395
 • 2. Περιορισμός του ανταγωνισμού και προσβολή του εμπορίου μεταξύ των κρατών μελών396
 • Β. Ο κανόνας “de minimis”, όριο στην απαγόρευση του άρθρου 107 παρ. 1 της ΣΛΕΕ398
 • 1. Γενικός κανονισμός “de minimis”398
 • 2. Ειδικός κανονισμός “de minimis” για επιχειρήσεις επιφορτισμένες με ΥΓΟΣ399
 • Γ. Εξαιρέσεις στην αρχή της απαγόρευσης των κρατικών ενισχύσεων401
 • 1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις401
 • 2. Αρχές που διέπουν την εξαίρεση-απαλλαγή των κρατικών ενισχύσεων 404
 • i. Συμβολή της ενίσχυσης στην ικανοποίηση του γενικού συμφέροντος της Ένωσης 404
 • ii. Αρχή της αναγκαιότητας και της αναλογικότητας της ενίσχυσης406
 • iii. Αρχή της διαφάνειας406
 • 3. Ειδικές περιπτώσεις εξαιρέσεων407
 • α) Περιφερειακές ενισχύσεις [107 παρ. 3 (α), 107 παρ. 3 (γ)] 407
 • β) Γενικές οριζόντιες ενισχύσεις [Άρθρο 107 παρ. 3 (β)]408
 • γ) Τομεακές Ενισχύσεις409
 • δ) Ενισχύσεις σε επιχειρήσεις που παρέχουν υπηρεσίες γενικού οικονομικού συμφέροντος409
 • 4. Απαλλαγή ενισχύσεων κατά κατηγορίες: Γενικός Κανονισμός Απαλλαγής 651/2014416
 • α) Οι οριζόντιες ρυθμίσεις του κανονισμού 417
 • β) Έννομες συνέπειες του κανονισμού421
 • γ) Κριτική αξιολόγηση του κανονισμού 422
 • Δ. Διαδικασία ελέγχου των κρατικών ενισχύσεων424
 • 1. Προληπτικός έλεγχος των νέων ενισχύσεων425
 • α) Yποχρέωση κοινοποίησης στην Επιτροπή425
 • β) Υποχρέωση αναστολής χορήγησης της ενίσχυσης426
 • 2. Διαρκής έλεγχος των υφιστάμενων ενισχύσεων427
 • 3. Αποφάσεις της Επιτροπής: Έννομες συνέπειες - Δικαστικός Έλεγχος428
 • 4. Έννομη προστασία επί παραβάσεως των κανόνων περί κρατικών ενισχύσεων431
 • α) Ο ρόλος της Επιτροπής 431
 • β) Ο ρόλος του εθνικού δικαστή 433
 • ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΜΕΡΟΥΣ440
 • ΜΕΡΟΣ Γ΄443
 • ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΜΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ - ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΠΤΥΧΕΣ443
 • ΕΙΣΑΓΩΓΗ443
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι445
 • ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ / ΤΟ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ - ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΕ445
 • Α. Το αποκλίνον καθεστώς της ΣΛΕΕ στον τομέα των μεταφορών 445
 • Β. Η χωρίς παρεκκλίσεις εφαρμογή στον τομέα των μεταφορών των γενικών αρχών και των διατάξεων της Συνθήκης περί των λοιπών θεμελιωδών ελευθεριών448
 • Γ. Το εύρος της απελευθέρωσης της παροχής υπηρεσιών στον τομέα των μεταφορών 450
 • 1. Κανονιστικό πλαίσιο για την παροχή υπηρεσιών 451
 • α) Οδικές μεταφορές 451
 • β) Θαλάσσιες μεταφορές452
 • γ) Αεροπορικές μεταφορές 453
 • 2. Εύρος των ελεγχόμενων κρατικών ρυθμίσεων454
 • 3. Νόμιμες αποκλίσεις από την απελευθέρωση της παροχής υπηρεσιών μεταφοράς 458
 • α) Ασφάλεια οδική - ναυσιπλοΐας - αεροπλοΐας 458
 • β) Προστασία Περιβάλλοντος 460
 • γ) Διασφάλιση της δημόσιας υπηρεσίας 461
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙI467
 • ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ KAI ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ-ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ467
 • Α. Ρυθμιστικό πλαίσιο ηλεκτρονικών επικοινωνιών και δικτύων 467
 • 1. Πρόσβαση στο δημόσιο δίκτυο 468
 • 2. Αδειοδότηση 472
 • 3. Διασφάλιση της καθολικής υπηρεσίας 474
 • α) Έννοια της καθολικής υπηρεσίας474
 • β) Υπηρεσίες που εμπίπτουν στην έννοια της καθολικής υπηρεσίας 476
 • γ) Χρηματοδότηση της καθολικής υπηρεσίας 477
 • 4. Ρύθμιση και εποπτεία της αγοράς ηλεκτρονικών επικοινωνιών - Θεσμοθέτηση ανεξάρτητων κανονιστικών αρχών 478
 • α) Η ανεξαρτησία των κανονιστικών αρχών 478
 • β) Στόχοι πολιτικής - Αρμοδιότητες 480
 • Β. Απελευθέρωση και ρύθμιση της αγοράς ταχυδρομικών υπηρεσιών 482
 • 1. Εναρμόνιση του νομοθετικού πλαισίου 483
 • 2. Έκταση της απελευθέρωσης 483
 • 3. Έννοια - Περιεχόμενο της καθολικής υπηρεσίας και τρόποι χρηματοδότησής της 484
 • 4. Αδειοδότηση και όροι πρόσβασης στην ταχυδρομική υποδομή ή στα στοιχεία της καθολικής υπηρεσίας 486
 • 5. Έλεγχος και εποπτεία της ταχυδρομικής αγοράς - Επίλυση διαφορών488
 • Γ. Απελευθέρωση της αγοράς της ηλεκτρικής ενέργειας489
 • 1. Έκταση της απελευθέρωσης 490
 • α) Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας 490
 • β) Προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας 490
 • 2. Υποχρεώσεις κοινής ωφέλειας - Καθολική υπηρεσία - Υποχρεώσεις προστασίας των καταναλωτών491
 • 3. Διαχωρισμός των Δικτύων από την παραγωγή και προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας 493
 • α) Διαχωρισμός συστημάτων μεταφοράς και διαχειριστών συστημάτων μεταφοράς493
 • β) Διαχωρισμός του συστήματος διανομής 495
 • 4. Δικαίωμα πρόσβασης στο Σύστημα μεταφοράς και στο Δίκτυο διανομής 496
 • 5. Ρυθμιστικές αρχές - Ανεξαρτησία - Αρμοδιότητες 497
 • α) Λειτουργική - προσωπική ανεξαρτησία και οικονομική αυτοτέλεια 497
 • β) Καθήκοντα - Αρμοδιότητες 497
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙII501
 • ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ501
 • Α. Υπαγωγή των κανονιστικών περιοριστικών ρυθμίσεων στις περί θεμελιωδών ελευθεριών διατάξεις 501
 • Β. Μορφές περιοριστικών κρατικών μέτρων 502
 • 1. Περιορισμοί πρόσβασης στο ελεύθερο επάγγελμα 502
 • α) Μέτρο αξιολόγησης 502
 • β) Εφαρμογές 502
 • 2. Γεωγραφικοί περιορισμοί507
 • 3. Καθορισμός αμοιβών 507
 • Γ. Περιπτώσεις νόμιμων αποκλίσεων 509
 • 1. Επιτακτικοί λόγοι δημοσίου συμφέροντος 509
 • 2. Διασφάλιση δημοσίων αγαθών (ΥΓΟΣ)510
 • ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ ΤΡΙΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ511
 • ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ515
 • 1. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1/2003 του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2002, για την εφαρμογή των κανόνων ανταγωνισμού που προβλέπονται στα άρθρα 81 και 82 της συνθήκης (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 515
 • 2. Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 330/2010 της Επιτροπής, της 20ής Απριλίου 2010, για την εφαρμογή του άρθρου 101 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ορισμένες κατηγορίες κάθετων συμφωνιών και εναρμονισμένων πρακτικών (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 537
 • 3. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 139/2004 του Συμβουλίου, της 20ής Ιανουαρίου 2004, για τον έλεγχο των συγκεντρώσεων μεταξύ επιχειρήσεων (“Κοινοτικός κανονισμός συγκεντρώσεων”) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 544
 • Βιβλιογραφία569
 • I. ΒΙΒΛΙΑ569
 • Α. Ελληνόγλωσσα 569
 • Β. Ξενόγλωσσα 572
 • II. ΑΡΘΡA575
 • Α. Ελληνόγλωσσα 575
 • Β. Ξενόγλωσσα578
 • Αλφαβητικο ευρετήριο585
 • 0
 • 0