Έκδοση: 2020
ISBN: 978-960-654-066-0
Σελίδες: 144
Συγγραφέας: Κ. Κοσμάτος, Μ. Μητροσύλη, Ε. Συμεωνίδου-Καστανίδου

Στο έργο «Ποινική Μεταχείριση των Ψυχικώς Πασχόντων» προσεγγίζεται το θέμα της ποινικής αντιμετώπισης ατόμων, που ενώ έχουν τελέσει πράξεις οι οποίες τυποποιούνται ως εγκλήματα στον Ποινικό Κώδικα ή σε ειδικούς ποινικούς νόμους, κρίνεται ότι κατά την τέλεσή τους δεν είχαν καταλογισμό ή ήταν μειωμένου καταλογισμού λόγω κάποιας ψυχικής ή πνευματικής διαταραχής.

Μετά από τη συνοπτική παρουσίαση του προϊσχύσαντος νομοθετικού πλαισίου και την ανάδειξη των σοβαρών προβλημάτων που δημιουργούσε όχι μόνο η νομοθετική ρύθμιση, αλλά και ο τρόπος εφαρμογής της στην πράξη, με αναφορά τόσο στη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ), όσο και σε παρατηρήσεις της Εθνικής Επιτροπής Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ), παρουσιάζονται οι ισχύουσες ρυθμίζεις και αναλύονται  οι αλλαγές σε ό,τι αφορά το είδος των επιβαλλόμενων μέτρων και τον αμιγώς θεραπευτικό τους χαρακτήρα. Επίσης, περιγράφονται τα εγκλήματα για τα οποία μπορεί να επιβληθούν αυτά τα μέτρα και τονίζονται οι θετικές για το άτομο συνέπειες της νέας ρύθμισης, ενώ γίνεται και εκτενής αναφορά στον τρόπο εκτέλεσης των μέτρων αυτών.

Η έκδοση συμπληρώνεται με χρηστικά παραρτήματα νομοθεσίας και νομολογίας. Με τον τρόπο αυτό προσφέρεται στον αναγνώστη ένα ευσύνοπτο και χρήσιμο βοήθημα για την ερμηνεία του σχετικού νομοθετικού πλαισίου.

 • 0
 • Ποινικό δίκαιο για την αντιμετώπιση των ψυχικώς ασθενών δραστών αξιόποινων πράξεων: χθες και σήμερα1
 • Τα μέτρα θεραπείας ατόμων που απαλλάσσονται από την ποινή λόγω ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής με τον νέο Ποινικό Κώδικα (Ν 4619/2019)31
 • ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ59
 • Ν 4619/2019 Κύρωση του Ποινικού Κώδικα (ΦΕΚ Α΄ 95/11.6.2019) [άρθρα 69-71]59
 • Αιτιολογική Έκθεση στο σχέδιο νόμου «Κύρωση του Ποινικού Κώδικα»62
 • Αιτιολογική Έκθεση στο σχέδιο νόμου «Μέτρα θεραπείας ατόμων που απαλλάσσονται από την ποινή λόγω ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής και άλλες διατάξεις»77
 • Έκθεση Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής87
 • Ν 4509/2017 Μέτρα θεραπείας ατόμων που απαλλάσσονται από την ποινή λόγω ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ Α΄ 201/22.12.2017) [άρθρα 1-21, 80]64
 • KYA 8934 οικ./9.5.2019 Μονάδες Ψυχικής Υγείας εκτέλεσης των μέτρων θεραπείας ατόμων που απαλλάσσονται από την ποινή λόγω ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής, ανά τύπο μονάδας και Υγειονομική Περιφέρεια (ΦΕΚ Β΄ 2185/7.6.2019)90
 • ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ101
 • Αποφάσεις που διατάσσουν την άρση του μέτρου101
 • ΤρΠλημΑθ 307/2018101
 • ΤρΠλημΑθ 757/2018107
 • ΤρΠλημΑθ 1502/2018108
 • ΤρΠλημΑθ 1563/2018112
 • ΤρΠλημΑθ 2122/2018116
 • Αποφάσεις που διατάσσουν τη συνέχιση του μέτρου120
 • ΤρΠλημΑθ 940/2018120
 • ΤρΠλημΑθ 2121/2018123
 • ΤρΠλημΑθ 2123/2018126
 • ΤρΠλημΑθ 2154/2018129
 • Αποφάσεις που διατάσσουν την αντικατάσταση του μέτρου131
 • ΤρΠλημΑθ 2793/2018131
 • 0
 • 0