Έκδοση: 2020
ISBN: 978-960-654-081-3
Σελίδες: 227
Συγγραφέας: Δ. Θεοχάρης

Το έργο «Το Δίκαιο της Διαμεσολάβησης» αποτελεί μια εις βάθος ανάλυση του νέου θεσμικού πλαισίου για τη διαμεσολάβηση στην Ελλάδα, με στόχο να συνδράμει το έργο τόσο των διαμεσολαβητών όσο και των νομικών παραστατών κατά τη διάρκεια των διαμεσολαβήσεών τους και να διασαφηνίσει ζητήματα που θα προκύψουν κατά την πρακτική εφαρμογή του θεσμού.

Μετά από μια εισαγωγή στα μέσα εναλλακτικής επίλυσης διαφορών (ΜΕΕΔ), ώστε ο αναγνώστης να κατανοήσει το ευρύτερο πλαίσιο της εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών, το έργο συνεχίζει με αναφορές στις βασικές διατάξεις της Οδηγίας 2008/52/ΕΚ, που αποτέλεσε και το όχημα για την εισαγωγή του θεσμού της διαμεσολάβησης στα κράτη-μέλη.

Το μεγαλύτερο τμήμα το πονήματος αφιερώνεται στην ερμηνευτική προσέγγιση του Ν 4640/2019 και τις νέες ρυθμίσεις που εισάγει, επαναφέροντας την υποχρεωτική συμμετοχή στη διαμεσολαβητική διαδικασία, διευρύνοντας μάλιστα σημαντικά το πεδίο των υπαγόμενων διαφορών.

Στο πλαίσιο αυτό, αναλύονται οι βασικές αρχές της διαμεσολάβησης, οι τρόποι προσφυγής σε αυτή καθώς και η διαδικασία, οι εξαιρέσεις και οι κυρώσεις σχετικά με την Υποχρεωτική Αρχική Συνεδρία Διαμεσολάβησης. Ιδιαίτερη δε μνεία γίνεται στα ζητήματα που χρήζουν προσοχής όσον αφορά το πρακτικό διαμεσολάβησης αλλά και στα καθήκοντα του διαμεσολαβητή και τον Κώδικα Δεοντολογίας που καλείται να τηρεί.

Τέλος, περιλαμβάνονται υποδείγματα ρητρών, συμφωνητικού υπαγωγής διαφοράς σε διαμεσολάβηση, πρακτικών επιτυχίας/αποτυχίας της διαμεσολάβησης καθώς και χρηστικό παράρτημα του σχετικού νομικού πλαισίου (Ν 4640/2019, Οδηγία 2008/52, Ευρωπαϊκός Κώδικας Δεοντολογίας).

 • 0
 • Πρόλογος15
 • A’ Kεφάλαιο Εισαγωγή στα μέσα εναλλακτικής επίλυσης διαφορών (ΜΕΕΔ)17
 • I. Εισαγωγικές παρατηρήσεις17
 • II. Οι πρώτες «εναλλακτικές» μορφές επίλυσης διαφορών στον ελλαδικό χώρο18
 • III. Τα σύγχρονα μέσα εναλλακτικής επίλυσης διαφορών 19
 • 1. Διαιτησία (Arbitration)20
 • 2. Συμφιλίωση (Conciliation)21
 • 3. Διευκόλυνση (Facilitation)22
 • 4. Ουδέτερη αξιολόγηση (Early Neutral Evaluation)22
 • 5. Απευθείας ηλεκτρονική επίλυση διαφοράς (Online Dispute Resolution - ODR) 23
 • 6. Συνήγορος (Ombudsman)24
 • IV. Μορφές εναλλακτικής επίλυσης διαφορών στο ελληνικό δίκαιο25
 • 1. Διαιτησία (Άρθρα 867-903 ΚΠολΔ)25
 • 2. Ο συμβιβασμός 26
 • α. Δικαστικός και εξώδικος συμβιβασμός26
 • β. Απόπειρα εξώδικης επίλυσης διαφοράς29
 • 3. Εξωδικαστική επίλυση διαφορών στις εργατικές διαφορές31
 • α. Συλλογικές εργατικές διαφορές31
 • β. Ατομικές εργατικές διαφορές32
 • 4. Ο θεσμός του Συνηγόρου του Πολίτη στην Ελλάδα32
 • 5. Οι Επιτροπές Φιλικού Διακανονισμού (ΕΦΔ)33
 • 6. Κέντρα Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών - Ηλεκτρονική επίλυση διαφορών34
 • 7. Συμβιβαστική επίλυση διοικητικών διαφορών35
 • 8. Συμβιβαστική επίλυση διαφορών ποινικού δικαίου36
 • α. Ποινική διαμεσολάβηση36
 • β. Ποινική συνδιαλλαγή - Ποινική διαπραγμάτευση37
 • Β’ Κεφάλαιο Η Οδηγία 2008/52/ΕΚ40
 • Ι. Η εξέλιξη της διαμεσολάβησης 40
 • II. Βασικά χαρακτηριστικά της διαμεσολάβησης41
 • 1. Εμπιστευτικότητα41
 • 2. Ιδιωτική αυτονομία - Εθελοντικός χαρακτήρας43
 • 3. Ουδετερότητα και αμεροληψία του διαμεσολαβητή44
 • 4. Εκτελεστότητα της διαμεσολαβητικής απόφασης47
 • 5. Τρόποι ενεργοποίησης της διαμεσολάβησης βάσει της Οδηγίας48
 • α. Υπαγωγή σε διαμεσολάβηση με συμφωνία των μερών 48
 • β. Υπαγωγή σε διαμεσολάβηση κατόπιν σύστασης - παραπομπής δικαστηρίου49
 • γ. Διαμεσολάβηση υποχρεωτική εκ του νόμου50
 • III. Πλεονεκτήματα της διαμεσολάβησης 53
 • Γ’ Kεφάλαιο O Νόμος 4640/201956
 • Ι. Ορισμοί57
 • 1. Η διαφορά57
 • 2. Η διαμεσολάβηση και η διαδικασία της59
 • 3. Ο διαμεσολαβητής60
 • 4. Υποχρεωτική αρχική συνεδρία61
 • 5. Η διασυνοριακή διαφορά61
 • 6. Η ρήτρα διαμεσολάβησης63
 • II. Ποιες υποθέσεις μπορούν να υπαχθούν σε διαμεσολάβηση;64
 • ΙΙΙ. Η προσφυγή στη διαμεσολάβηση70
 • 1. Εκούσια συμμετοχή σε διαμεσολάβηση70
 • α. Συμφωνία των μερών70
 • β. Ρήτρα διαμεσολάβησης75
 • γ. Δικαστική διαμεσολάβηση76
 • 2. Υποχρεωτική συμμετοχή σε διαμεσολάβηση77
 • α. Προσφυγή στη διαμεσολάβηση δυνάμει απόφασης αλλοδαπού δικαστηρίου77
 • β. Υποχρέωση ενημέρωσης77
 • γ. Υποχρεωτική αρχική συνεδρία (ΥΑΣ)79
 • i. Γενικά79
 • ii. Η διαδικασία της ΥΑΣ82
 • iii. Υπαγόμενες διαφορές85
 • iv. Εξαιρέσεις87
 • v. Κυρώσεις:87
 • α. Μη τήρηση της YAΣ87
 • β. Μη συμμετοχή στην υποχρεωτική διαμεσολάβηση του κληθέντος μέρους91
 • IV. Η διαδικασία της διαμεσολάβησης93
 • 1. Aυτοπρόσωπη παρουσία των μερών93
 • 2. Υποχρεωτική παρουσία του πληρεξούσιου δικηγόρου95
 • 3. O διορισμός του διαμεσολαβητή97
 • 4. Η προσπάθεια επίτευξης συμφωνίας100
 • V. Το απόρρητο της διαμεσολάβησης 103
 • 1. Γενικά103
 • 2. Η συμφωνία τήρησης του απορρήτου 104
 • 3. Ποιούς δεσμεύει το απόρρητο;105
 • 4. Τι περιλαμβάνει το απόρρητο;106
 • 5. Οι δικονομικές συνέπειες του απορρήτου109
 • 6. Η παραβίαση του απορρήτου 112
 • 7. Πότε αίρεται το απόρρητο;113
 • VΙ. Το πρακτικό διαμεσολάβησης 116
 • 1. Σύνταξη του πρακτικού 117
 • 2. Το περιεχόμενο του πρακτικού119
 • 3. Τύπος του πρακτικού122
 • 4. Νομική φύση του πρακτικού 123
 • 5. Κατάθεση του πρακτικού126
 • 6. Ανατροπή των αποτελεσμάτων του πρακτικού 129
 • VII. Η παραγραφή και οι αποσβεστικές προθεσμίες στη διαμεσολάβηση132
 • VIII. Καθήκοντα διαμεσολαβητή - Κώδικας Δεοντολογίας 137
 • 1. Γενική υποχρέωση συμπεριφοράς διαμεσολαβητή138
 • 2. Υποχρέωση αμεροληψίας - ουδετερότητας138
 • 3. Υποχρέωσης ανεξαρτησίας - Συνδρομή σύγκρουσης συμφερόντων140
 • 4. Τήρηση της αρχής της ελεύθερης βούλησης των μερών 144
 • 5. Υποχρέωση εχεμύθειας146
 • 6. Υποχρέωση ευθυδικίας146
 • 7. Υποχρέωση υποβολής ετήσιας έκθεσης 147
 • 8. Η αμοιβή του διαμεσολαβητή148
 • 9. Η ευθύνη του διαμεσολαβητή 150
 • 10. Πειθαρχικό Δίκαιο των Διαμεσολαβητών152
 • α. Γενικές αρχές152
 • β. Τα πειθαρχικά παραπτώματα154
 • γ. Οι πειθαρχικές ποινές156
 • Δ’ Kεφάλαιο Η δικαστική μεσολάβηση159
 • Ε’ Kεφάλαιο Υποδείγματα163
 • 1. Ρήτρα διαμεσολάβησης163
 • 2. Ρήτρα διαμεσολάβησης με υπαγωγή σε Kέντρο Διαμεσολάβησης164
 • 3. Ιδιωτικό συμφωνητικό υπαγωγής διαφοράς στη διαδικασία της διαμεσολάβησης του Ν 4640/2019165
 • 4. Πρακτικό διαμεσολάβησης170
 • 5. Πρακτικό αποτυχίας διαμεσολάβησης173
 • Έντυπα όπως έχουν συνταχθεί από το ΥΔΔΑΔ174
 • Σχηματική απεικόνιση της ΥΑΣ183
 • Το νομικό πλαίσιο της διαμεσολάβησης185
 • Ν 4640/2019185
 • Οδηγία 2008/52/ΕΚ212
 • Ευρωπαϊκός Κώδικας Δεοντολογίας Διαμεσολαβητών222
 • Βιβλιογραφία - Αρθρογραφία225
 • Ευρετήριο239
 • 0
 • 0