Εισαγωγή Ν 3852/2010, όπως ισχύει

Παράρτημα νομοθεσίας

Ενημέρωση έως το ΠΔ 2/2015 (ΦΕΚ Α΄ 2/9.1.2015)

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €45.00
ΝΠ €55.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.
Έκδοση: 2015
ISBN: 978-960-562-859-8
Σελίδες: 800
Επιμέλεια: Ν. Μαυρίκας, Χ. Χρυσανθάκης
Συνεργασία: Α. Παπαθωμάς

Έχουν ήδη παρέλθει τέσσερα έτη από την ψήφιση του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87/7.6.2010) «Πρόγραμμα Καλλικράτης» που εγκαινίασε τη νέα αρχιτεκτονική δομή της αυτοδιοίκησης επιφέροντας την ριζική αναμόρφωση του δικαίου της τοπικής αυτοδιοίκησης και την αλλαγή της διοικητικής διαίρεσης της χώρας. Ο νομοθέτης έκτοτε, με συνεχείς παρεμβάσεις του, όχι μόνο τροποποίησε εκτεταμένα τον βασικό αυτό νόμο και προϊσχύσαντα αυτού νομοθετήματα αλλά εισήγαγε και πολλές νέες ρυθμίσεις με σειρά άλλων νομοθετικών επιλογών.

Η παρούσα συλλογή «Τοπική Αυτοδιοίκηση – Αποκεντρωμένη Διοίκηση», που αποτελεί μετεξέλιξη και εμπλουτισμένη εκδοχή της αρχικής έκδοσης «Καλλικράτης – Ο νέος νόμος για την αυτοδιοίκηση & την αποκεντρωμένη διοίκηση» έρχεται μέσα σε αυτό το πλαίσιο των συνεχών μεταβολών του Ν 3852/2010, της πανσπερμίας διατάξεων σε επιμέρους νόμους και όχι σπάνια της αλληλοεπικάλυψης ρυθμίσεων και των νομοθετικών ασαφειών, φιλοδοξώντας στο βαθμό που αυτό είναι δυνατό να συστηματοποιήσει το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο παρουσιάζοντας, πέραν του Ν 3852/2010, τα βασικότερα εκείνα νομοθετήματα που αφορούν στην τοπική αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση. Η προσπάθεια συγκέντρωσης, καταγραφής και παρουσίασης κατέστη ιδιαζόντως απαιτητική εξαιτίας των ως άνω δεδομένων. Επισημαίνεται ότι η συλλογή είναι ενημερωμένη έως και το ΠΔ 2/2015 (ΦΕΚ Α΄ 2/9.1.2015).

Όσον αφορά στην διάρθρωση της ύλης το έργο συστηματικά χωρίζεται σε τρεις ενότητες. Στην πρώτη περιλαμβάνεται ένα εκτενές εισαγωγικό σημείωμα, στο οποίο γίνεται λεπτομερής καταγραφή, αφού ελήφθησαν υπόψη οι εν τω μεταξύ διατρέξασες μεταβολές, όλων των παραμέτρων του Προγράμματος «Καλλικράτης» που αναμόρφωσε το δίκαιο της τοπικής αυτοδιοίκησης. Καταγράφεται το συνταγματικό καθεστώς της τοπικής αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης, στη συνέχεια γίνεται μία σύντομη ιστορική αναδρομή και τέλος παρουσιάζονται οι δομικές και ειδικές ρυθμίσεις του Προγράμματος «Καλλικράτης» σε θέματα όπως η αναδιάρθρωση των δήμων στο πλαίσιο συνενώσεων, η θεμελίωση της Περιφέρειας ως β΄ βαθμός τοπικής αυτοδιοίκησης και των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων ως μοναδικός βαθμός αποκεντρωμένης κρατικής διοίκησης. Επίσης, αναλύονται ζητήματα που αφορούν στο εκλογικό σύστημα, το σύστημα διακυβέρνησης των νέων ΟΤΑ, στις αρμοδιότητες, την εποπτεία, τον έλεγχο, τη διαφάνεια, τα οικονομικά κ.α.

Στη δεύτερη ενότητα παρατίθεται ο Ν 3852/2010, κωδικοποιημένος και ενημερωμένος, ενώ για την καλύτερη δυνατή κατανόηση και τη διευκόλυνση της έρευνας κάτω από κάθε παράγραφο και άρθρο παρατίθενται σημειώσεις με τις οποίες παρέχονται επιπλέον πληροφορίες που αφορούν επιμέρους νομοθετικές ρυθμίσεις, σχετικές διατάξεις (π.χ. διατάξεις νόμων, υπουργικές αποφάσεις κ.λπ.) και αποσαφηνίζονται κρίσιμα ζητήματα.

Στην τρίτη ενότητα υπό την μορφή παραρτήματος παρουσιάζονται είκοσι τρία (23) νομοθετήματα (νόμοι, προεδρικά διατάγματα, υπουργικές αποφάσεις) παλαιότερα και νεώτερα (συμπεριλαμβανομένων και συγκεκριμένων διατάξεων του προηγούμενου Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων – Ν 3463/2006), με ρυθμίσεις που αφορούν σε διάφορα αντικείμενα του δικαίου της τοπικής αυτοδιοίκησης, είτε στο πλήρες εύρος τους είτε με την παράθεση συγκεκριμένων άρθρων.

Τέλος, η συλλογή πλαισιώνεται από ένα κατατοπιστικό αλφαβητικό ευρετήριο που διευκολύνει τον αναγνώστη στην ανεύρεση των βασικότερων όρων.

Εν κατακλείδι, σκοπός και φιλοδοξία της παρούσας έκδοσης είναι να αποτελέσει έναν χρήσιμο οδηγό, έναν «οδικό χάρτη», εν μέσω όλων των παραπάνω αναφερθεισών δυσχερειών και δύσληπτων αρκετές φορές μεταβολών του κανονιστικού πλαισίου που διέπει την τοπική αυτοδιοίκηση, που θα διευκολύνει την εργασία και την έρευνα νομικών και μη, στελεχών της τοπικής αυτοδιοίκησης, ερευνητών και φοιτητών.

 • ΕΙΣΑΓΩΓΗ1
 • Ι. ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ1
 • Α. Η Τοπική Αυτοδιοίκηση1
 • Β. Η Αποκεντρωμένη Κρατική Διοίκηση4
 • ΙΙ. ΣΥΝΤΟΜΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ6
 • Α. Η Πρωτοβάθμια Αυτοδιοίκηση6
 • Β. Η Δευτεροβάθμια Αυτοδιοίκηση15
 • Γ. Η Αποκεντρωμένη Κρατική Διοίκηση22
 • III. ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»25
 • Α. ΔΟΜΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ25
 • 1. Αναδιάρθρωση των Δήμων στο πλαίσιο συνενώσεων25
 • 2. Η θεμελίωση της Περιφέρειας ως δεύτερου βαθμού Αυτοδιοίκησης26
 • 3. Η θεμελίωση των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων 28
 • Β. ΟΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»28
 • 1. Εκλογικό Σύστημα28
 • 2. Σύστημα Διακυβέρνησης νέων ΟΤΑ30
 • 3. Καταστατική θέση αιρετών33
 • 4. Οι ενισχυμένες αρμοδιότητες των νέων ΟΤΑ34
 • 5. Εξορθολογισμός, διαφάνεια, συγχώνευση και περιορισμός ΝΠΔΔ και επιχειρήσεων Δήμων και Περιφερειών36
 • 6. Νησιωτικοί και ορεινοί Δήμοι38
 • 7. Λειτουργίες Μητροπολιτικού χαρακτήρα σε Αττική και Θεσσαλονίκη 40
 • 8. Μηχανισμοί εποπτείας, ελέγχου και διαφάνειας42
 • 9. Στελέχωση των Υπηρεσιών της Αυτοδιοίκησης46
 • 10. Ρυθμίσεις για τα οικονομικά46
 • 11. Ενδοδημοτική Αποκέντρωση50
 • 12. Παρεχόμενες υπηρεσίες προς τον πολίτη52
 • 13. Η ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας53
 • [1] Ν 3852/201055
 • Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης -Πρόγραμμα Καλλικράτης55
 • ΜΕΡΟΣ A΄ΣΥΣΤΑΣΗ - ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ55
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ A΄ – ΣΥΣΤΑΣΗ - ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΗΜΩΝ55
 • Άρθρο 1 – Σύσταση δήμων55
 • Άρθρο 2 – Συγκρότηση δήμων82
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ B΄ – ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ83
 • Άρθρο 3 – Σύσταση και συγκρότηση περιφερειών83
 • Άρθρο 4 – Σχέσεις δήμων και περιφερειών86
 • Άρθρο 5 – Σφραγίδα και σήμα87
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ – ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ87
 • Άρθρο 6 – Σύσταση87
 • ΜΕΡΟΣ Β΄ΠΡΩΤΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ89
 • ΔΗΜΟΙ89
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ – ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ89
 • Άρθρο 7 – Δημοτικές αρχές89
 • Άρθρο 8 – Δημοτικές κοινότητες - Τοπικές κοινότητες - Όργανα90
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ – ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ90
 • Άρθρο 9 – Διάρκεια δημοτικής περιόδου90
 • Άρθρο 10 – Εκλογικό δικαίωμα92
 • Άρθρο 11 – Άσκηση του εκλογικού δικαιώματος93
 • Άρθρο 12 – Εκλογικοί κατάλογοι94
 • Άρθρο 13 – Προσόντα εκλογιμότητας94
 • Άρθρο 14 – Κωλύματα και ασυμβίβαστα95
 • Άρθρο 15 – Ασυμβίβαστο εξαιτίας οφειλών98
 • Άρθρο 16 – Επαγγελματική δραστηριότητα του δημάρχου 99
 • Άρθρο 17 – Αντιπρόσωποι της δικαστικής αρχής και έφοροι των αντιπροσώπων99
 • Άρθρο 18 – Υποψηφιότητες100
 • Άρθρο 19 – Κατάρτιση συνδυασμών102
 • Άρθρο 20 – Ανακήρυξη και κοινοποίηση συνδυασμών105
 • Άρθρο 21 – Αντικατάσταση υποψηφίων που παραιτήθηκαν ή απεβίωσαν105
 • Άρθρο 22 – Δικαιώματα συνδυασμών106
 • Άρθρο 23 – Πρόγραμμα της εκλογής107
 • Άρθρο 24 – Μορφή των ψηφοδελτίων107
 • Άρθρο 25 – Εκλογικές περιφέρειες108
 • Άρθρο 26 – Περιεχόμενο των ψηφοδελτίων108
 • Άρθρο 27 – Σταυροί προτίμησης109
 • Άρθρο 28 – Άκυρα ψηφοδέλτια110
 • Άρθρο 29 – Εφαρμογή των διατάξεων της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών110
 • Άρθρο 30 – Αριθμός συμβούλων κάθε εκλογικής περιφέρειας111
 • Άρθρο 31 – Επιτυχών - Επιλαχόντες συνδυασμοίΕκλογή δημάρχου112
 • Άρθρο 32 – Κατανομή των εδρών του δημοτικού συμβουλίου112
 • Άρθρο 33 – Επανάληψη της ψηφοφορίας114
 • Άρθρο 34 – Κατανομή των εδρών του δημοτικού συμβουλίουανά εκλογική περιφέρεια117
 • Άρθρο 35 – Παραίτηση ή θάνατος υποψήφιου δημάρχου σε περίπτωση επαναληπτικής ψηφοφορίας118
 • Άρθρο 36 – Κατανομή εδρών των συμβούλων της δημοτικής κοινότητας119
 • Άρθρο 37 – Εκλογή συμβούλων τοπικών κοινοτήτων και εκπροσώπου τοπικής κοινότητας120
 • Άρθρο 38 – Τακτικοί και αναπληρωματικοί δημοτικοίσύμβουλοι - Ισοψηφία121
 • Άρθρο 39 – Τακτικοί και αναπληρωματικοί σύμβουλοι της δημοτικής κοινότητας - Ισοψηφία122
 • Άρθρο 40 – Τακτικοί και αναπληρωματικοί σύμβουλοι του συμβουλίου των τοπικών κοινοτήτων και εκπρόσωποι τοπικών κοινοτήτων - Ισοψηφία122
 • Άρθρο 41 – Περιπτώσεις ισοψηφίας συνδυασμών123
 • Άρθρο 42 – Εξαγωγή και δημοσίευση των αποτελεσμάτων της εκλογής123
 • Άρθρο 43 – Έκθεση πρακτικών124
 • Άρθρο 44 – Επικύρωση της εκλογής124
 • Άρθρο 45 – Δικαίωμα ένστασης125
 • Άρθρο 46 – Άσκηση ένστασης - Αρμόδιο δικαστήριο125
 • Άρθρο 47 – Περιεχόμενο της ένστασης126
 • Άρθρο 48 – Προθεσμία για την άσκηση ένστασης126
 • Άρθρο 49 – Διαδικασία εκδίκασης της ένστασης126
 • Άρθρο 50 – Αίτηση αναίρεσης127
 • Άρθρο 51 – Επανάληψη της εκλογής σε περίπτωση ακύρωσης127
 • Άρθρο 52 – Ορκωμοσία των δημοτικών αρχών128
 • Άρθρο 53 – Αποποίηση εκλογής129
 • Άρθρο 54 – Παραίτηση αιρετών129
 • Άρθρο 55 – Αναπλήρωση μελών130
 • Άρθρο 56 – Εκλογή εξαιτίας διάλυσης συμβουλίων132
 • Άρθρο 57 – Μεταβατικές διατάξεις132
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ – ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ132
 • Άρθρο 58 – Αρμοδιότητες του δημάρχου132
 • Άρθρο 59 – Αντιδήμαρχοι134
 • Άρθρο 60 – Εκλογή νέου δήμαρχου136
 • Άρθρο 61 – Υποχρεώσεις δημάρχου, αντιδημάρχου και μελών επιτροπών137
 • Άρθρο 62 – Σύσταση και λειτουργία Εκτελεστικής Επιτροπής139
 • Άρθρο 63 – Αρμοδιότητες139
 • Άρθρο 64 – Εκλογή προεδρείου δημοτικού συμβουλίου140
 • Άρθρο 65 – Αρμοδιότητες του δημοτικού συμβουλίου143
 • Άρθρο 66 – Δημοτικές Παρατάξεις144
 • Άρθρο 67 – Σύγκληση του δημοτικού συμβουλίου144
 • Άρθρο 68 – Υποχρεώσεις των δημοτικών συμβούλων147
 • Άρθρο 69 – Λειτουργία του δημοτικού συμβουλίου148
 • Άρθρο 70 – Επιτροπές του δημοτικού συμβουλίου149
 • Άρθρο 71 – Δημοτικό κατάστημα, βιβλία, αρχεία και ιστοσελίδα149
 • Άρθρο 72 – Οικονομική επιτροπή - Αρμοδιότητες150
 • Άρθρο 73 – Επιτροπή Ποιότητας Ζωής - Αρμοδιότητες152
 • Άρθρο 74 – Συγκρότηση και Εκλογή Οικονομικής Επιτροπήςκαι Επιτροπής Ποιότητας Ζωής154
 • Άρθρο 75 – Λειτουργία της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής156
 • Άρθρο 76 – Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης158
 • Άρθρο 77 – Συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης160
 • Άρθρο 78 – Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών162
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ163
 • Άρθρο 79 – Πρόεδρος συμβουλίου δημοτικής κοινότητας163
 • Άρθρο 80 – Πρόεδρος συμβουλίου και εκπρόσωπος τοπικής κοινότητας164
 • Άρθρο 81 – Αρμοδιότητες προέδρου δημοτικής κοινότητας165
 • Άρθρο 82 – Αρμοδιότητες προέδρου τοπικής κοινότητας -εκπροσώπου τοπικής κοινότητας166
 • Άρθρο 83 – Αρμοδιότητες συμβουλίου δημοτικής κοινότητας168
 • Άρθρο 84 – Αρμοδιότητες συμβουλίου τοπικής κοινότητας170
 • Άρθρο 85 – Συνέλευση κατοίκων τοπικής κοινότητας173
 • Άρθρο 86 – Προϋπολογισμός της δημοτικής ή τοπικής κοινότηταςΣυμμετοχή του συμβουλίου στην κατάρτιση του επιχειρησιακού και τεχνικού προγράμματος του δήμου173
 • Άρθρο 87 – Διαδικασία υλοποίησης αποφάσεων συμβουλίου δημοτικής και τοπικής κοινότητας175
 • Άρθρο 88 – Σύγκληση του συμβουλίου τοπικής και δημοτικής κοινότητας176
 • Άρθρο 89 – Τόπος συνεδρίασης, απαρτία και λήψη αποφάσεων του συμβουλίου της τοπικής και δημοτικής κοινότητας176
 • Άρθρο 90 – Υποχρεώσεις συμβούλων τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων177
 • Άρθρο 91 – Γραφείο τοπικής ή δημοτικής κοινότητας178
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ – ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ ΘΕΣΗ ΑΙΡΕΤΩΝ178
 • Άρθρο 92 – Αντιμισθία αιρετών178
 • Άρθρο 93 – Ειδική άδεια κατά τη διάρκεια της θητείας των αιρετών του δήμου που έχουν την υπαλληλική ιδιότητα180
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ – ΜΕΤΑΒΙΒΑΖΟΜΕΝΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ184
 • Άρθρο 94 – Πρόσθετες αρμοδιότητες δήμων184
 • Άρθρο 95 – Άσκηση πρόσθετων αρμοδιοτήτων από τους δήμους202
 • Άρθρο 96 – Συμμετοχή δήμων σε προγράμματα204
 • Άρθρο 97 – Υπηρεσιακές μονάδες δήμων205
 • Άρθρο 98 – Διοικητική βοήθεια205
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄ – ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ - ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ206
 • Άρθρο 99 – Συμβάσεις διαδημοτικής ή διαβαθμιδικής συνεργασίας206
 • Άρθρο 100 – Προγραμματικές Συμβάσεις207
 • Άρθρο 101 – Δίκτυα δήμων και περιφερειών211
 • Άρθρο 102 – Ιδρύματα- νομικά πρόσωπα δήμων και κοινοτήτων που συνενώνονται211
 • Άρθρο 103 – Σύσταση - Συγχώνευση νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου 212
 • Άρθρο 104 – Σύνδεσμοι Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησηςπου συνενώνονται215
 • Άρθρο 105 – Σύσταση διαβαθμιδικού συνδέσμου δήμωνκαι περιφερειών216
 • Άρθρο 106 – Διοίκηση217
 • Άρθρο 107 – Επιχειρήσεις δήμων218
 • Άρθρο 108 – Επιχειρήσεις των ΟΤΑ α΄ βαθμού που συνενώνονται219
 • Άρθρο 109 – Συγχώνευση κοινωφελών επιχειρήσεων των νέων δήμων219
 • Άρθρο 110 – Συγχώνευση ανωνύμων εταιριών των νέων δήμων223
 • Άρθρο 111 – Προσαρμογή λοιπών επιχειρήσεων223
 • Άρθρο 112 – Ειδικές ρυθμίσεις225
 • ΜΕΡΟΣ Γ΄ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ226
 • ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ226
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ – ΑΡΧΕΣ - ΟΡΓΑΝΑ226
 • Άρθρο 113 – Περιφερειακές αρχές226
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ – ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ227
 • Άρθρο 114 – Διάρκεια περιφερειακής περιόδου227
 • Άρθρο 115 – Κανόνες διεξαγωγής των εκλογών228
 • Άρθρο 116 – Εκλογικό δικαίωμα - Εκλογείς - Εκλόγιμοι228
 • Άρθρο 117 – Κωλύματα και ασυμβίβαστα229
 • Άρθρο 118 – Ασυμβίβαστο εξαιτίας οφειλών232
 • Άρθρο 119 – Επαγγελματική δραστηριότητα του Περιφερειάρχη233
 • Άρθρο 120 – Υποψηφιότητες234
 • Άρθρο 121 – Κατάρτιση συνδυασμών234
 • Άρθρο 122 – Ανακήρυξη και κοινοποίηση συνδυασμών237
 • Άρθρο 123 – Αντικατάσταση υποψηφίων πριν από την εκλογή238
 • Άρθρο 124 – Δικαιώματα συνδυασμών και υποψηφίων238
 • Άρθρο 125 – Πρόγραμμα της εκλογής239
 • Άρθρο 126 – Υπολογισμός προθεσμιών240
 • Άρθρο 127 – Μορφή των ψηφοδελτίων240
 • Άρθρο 128 – Εκτύπωση και διανομή ψηφοδελτίων240
 • Άρθρο 129 – Περιεχόμενο ψηφοδελτίων240
 • Άρθρο 130 – Άκυρα ψηφοδέλτια241
 • Άρθρο 131 – Εκλογικοί φάκελοι242
 • Άρθρο 132 – Έναρξη και λήξη της ψηφοφορίας243
 • Άρθρο 133 – Ματαίωση της ψηφοφορίας243
 • Άρθρο 134 – Εφαρμογή των διατάξεων της νομοθεσίαςγια την εκλογή βουλευτών243
 • Άρθρο 135 – Εκλογικές περιφέρειες244
 • Άρθρο 136 – Αριθμός συμβούλων κάθε εκλογικής περιφέρειας244
 • Άρθρο 137 – Επιτυχών συνδυασμός - Επιλαχόντες συνδυασμοίΕκλογή περιφερειάρχη245
 • Άρθρο 138 – Κατανομή των εδρών του περιφερειακού συμβουλίου245
 • Άρθρο 139 – Επανάληψη της ψηφοφορίας247
 • Άρθρο 140 – Κατανομή των εδρών του περιφερειακού συμβουλίουανά εκλογική περιφέρεια250
 • Άρθρο 141 – Παραίτηση ή θάνατος υποψήφιου περιφερειάρχη σε περίπτωση επαναληπτικής ψηφοφορίας251
 • Άρθρο 142 – Τακτικοί και αναπληρωματικοί περιφερειακοίσύμβουλοι - Ισοψηφία252
 • Άρθρο 143 – Περιπτώσεις ισοψηφίας συνδυασμών253
 • Άρθρο 144 – Εξαγωγή και δημοσίευση των αποτελεσμάτωντης εκλογής253
 • Άρθρο 145 – Έκθεση πρακτικών254
 • Άρθρο 146 – Επικύρωση εκλογής254
 • Άρθρο 147 – Δικαίωμα ένστασης255
 • Άρθρο 148 – Άσκηση - Αρμόδιο δικαστήριο255
 • Άρθρο 149 – Περιεχόμενο της ένστασης255
 • Άρθρο 150 – Προθεσμία για την άσκηση ένστασης256
 • Άρθρο 151 – Διαδικασία εκδίκασης της ένστασης256
 • Άρθρο 152 – Αίτηση αναιρέσεως257
 • Άρθρο 153 – Επανάληψη της εκλογής σε περίπτωση ακύρωσης257
 • Άρθρο 154 – Ορκωμοσία των περιφερειακών αρχών258
 • Άρθρο 155 – Αποποίηση εκλογής258
 • Άρθρο 156 – Παραίτηση αιρετών259
 • Άρθρο 157 – Αντικατάσταση και αναπλήρωση συμβούλων259
 • Άρθρο 158 – Εκλογή εξαιτίας διάλυσης συμβουλίων261
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ – ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ261
 • Άρθρο 159 – Αρμοδιότητες του Περιφερειάρχη261
 • Άρθρο 160 – Αντιπεριφερειάρχες264
 • Άρθρο 161 – Αναπλήρωση και αντικατάσταση Περιφερειάρχηή αιρετού Αντιπεριφερειάρχη265
 • Άρθρο 162 – Εκλογή νέου Περιφερειάρχη266
 • Άρθρο 163 – Αρμοδιότητες του Περιφερειακού Συμβουλίου267
 • Άρθρο 164 – Επιτροπές Περιφερειακού Συμβουλίου268
 • Άρθρο 165 – Συγκρότηση - Εκλογή προεδρείου του Περιφερειακού Συμβουλίου269
 • Άρθρο 166 – Παραίτηση272
 • Άρθρο 167 – Σύγκληση Περιφερειακού Συμβουλίου272
 • Άρθρο 168 – Λειτουργία Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφερειακές παρατάξεις274
 • Άρθρο 169 – Απαρτία και λήψη αποφάσεων275
 • Άρθρο 170 – Πρακτικά συνεδριάσεως276
 • Άρθρο 171 – Υποχρεώσεις συμβούλων277
 • Άρθρο 172 – Κώλυμα συμμετοχής σε συνεδρίαση278
 • Άρθρο 173 – Συγκρότηση Εκτελεστικής Επιτροπής279
 • Άρθρο 174 – Αρμοδιότητες της Εκτελεστικής Επιτροπής279
 • Άρθρο 175 – Οικονομική Επιτροπή280
 • Άρθρο 176 – Αρμοδιότητες της οικονομικής επιτροπής282
 • Άρθρο 177 – Λειτουργία της Οικονομικής Επιτροπής284
 • Άρθρο 178 – Περιφερειακή Επιτροπή Διαβούλευσης284
 • Άρθρο 179 – Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης286
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ – ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ ΘΕΣΗ287
 • Άρθρο 180 – Καταστατική θέση αιρετών της Περιφέρειας287
 • Άρθρο 181 – Αντιμισθία288
 • Άρθρο 182 – Ειδική άδεια κατά τη διάρκεια της θητείας των αιρετών της Περιφέρειας289
 • Άρθρο 183 – Ειδική άδεια απουσίας για την άσκηση των καθηκόντων του περιφερειακού συμβούλου291
 • Άρθρο 184 – Αποζημιώσεις - Δαπάνες μετακίνησης - Λοιπά έξοδα292
 • Άρθρο 185 – Απολογισμός πεπραγμένων του Περιφερειάρχηκαι της Εκτελεστικής Επιτροπής293
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ294
 • Άρθρο 186 – Αρμοδιότητες Περιφερειών294
 • Άρθρο 187 – Μεταβίβαση άσκησης πρόσθετων αρμοδιοτήτωνστις περιφέρειες333
 • Άρθρο 188 – Παροχή γνώμης της Περιφέρειας για ειδικά θέματα333
 • Άρθρο 189 – Προθεσμία για την έκδοση απόφασης ή παροχήγνώμης από άλλες αρχές προς την περιφέρεια334
 • ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ334
 • Άρθρο 190 – Σύσταση - Σκοπός - Αρμοδιότητες334
 • Άρθρο 191 – Διοίκηση - Όργανα - Αρμοδιότητες αυτών336
 • Άρθρο 192 – Πόροι - Οικονομική διαχείριση337
 • Άρθρο 193 – Οργάνωση - Κανονισμοί - Προσωπικό338
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ - ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ340
 • Άρθρο 194 – Επιχειρήσεις περιφερειών340
 • Άρθρο 195 – Κανόνες σύστασης343
 • Άρθρο 196 – Κανόνες λειτουργίας αστικών εταιριών μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα της περιφέρειας343
 • Άρθρο 197 – Ειδικές ρυθμίσεις για τις επιχειρήσεις των περιφερειών345
 • Άρθρο 198 – Επιχειρήσεις των καταργούμενων νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων και νομαρχιακών διαμερισμάτων346
 • Άρθρο 199 – Μεταβατικές ρυθμίσεις για τις περιφερειακές επιχειρήσεις - Μετατροπή - Λύση επιχειρήσεων346
 • Άρθρο 200 – Ιδρύματα348
 • Άρθρο 201 – Νομικά πρόσωπα καταργούμενων νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων και νομαρχιακών διαμερισμάτων348
 • Άρθρο 202 – Δίκτυα περιφερειών350
 • Άρθρο 203 – Διεθνείς συνεργασίες περιφερειών350
 • ΜΕΡΟΣ Δ΄ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΟΡΕΙΝΟΙ ΔΗΜΟΙ351
 • ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ351
 • Άρθρο 204 – Αρμοδιότητες νησιωτικών δήμων351
 • Άρθρο 205 – Αρμοδιότητες νησιωτικών περιφερειών 356
 • Άρθρο 206 – Τρόπος άσκησης αρμοδιοτήτων357
 • Άρθρο 207 – Νησιωτικές Δημοτικές Κοινότητες358
 • Άρθρο 208 – Ερευνητικό Ινστιτούτο Νησιωτικής Πολιτικής360
 • Άρθρο 209 – Αρμοδιότητες ορεινών δήμων360
 • ΜΕΡΟΣ Ε΄ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ362
 • Άρθρο 210 – Μητροπολιτικές λειτουργίες362
 • Άρθρο 211 – Διαχείριση στερεών αποβλήτων της Μητροπολιτικής Περιφέρειας365
 • Άρθρο 212 – Οργάνωση Μητροπολιτικής Περιφέρειας Αττικής367
 • Άρθρο 213 – Οργάνωση Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης368
 • ΜΕΡΟΣ ΣΤ΄ΕΠΟΠΤΕΙΑ369
 • Άρθρο 214 – Αρχές369
 • Άρθρο 215 – Αυτοτελής Υπηρεσία Εποπτείας ΟΤΑ - Αρμοδιότητες369
 • Άρθρο 216 – Ελεγκτής Νομιμότητας370
 • Άρθρο 217 – Προσωπικό Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ371
 • Άρθρο 218 – Διάρθρωση Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ372
 • Άρθρο 219 – Υπηρεσιακό Συμβούλιο373
 • Άρθρο 220 – Υπηρεσιακές μεταβολές- βαθμολογική εξέλιξη373
 • Άρθρο 221 – Πειθαρχικά όργανα και αρμοδιότητες374
 • Άρθρο 222 – Οργάνωση Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ375
 • Άρθρο 223 – Συμβούλιο Ελεγκτών Νομιμότητας375
 • Άρθρο 224 – Εκτελεστότητα των πράξεων376
 • Άρθρο 225 – Υποχρεωτικός έλεγχος νομιμότητας376
 • Άρθρο 226 – Αυτεπάγγελτος έλεγχος νομιμότητας377
 • Άρθρο 227 – Ειδική διοικητική προσφυγή - Αιτήσεις θεραπείας378
 • Άρθρο 228 – Αναστολή εκτέλεσης378
 • Άρθρο 229 – Επιτόπιοι Έλεγχοι - Ετήσια έκθεση379
 • Άρθρο 230 – Δημοσίευση αποφάσεων του Ελεγκτή Νομιμότητας380
 • Άρθρο 231 – Υποχρέωση συμμόρφωσης381
 • Άρθρο 232 – Αστική ευθύνη381
 • Άρθρο 233 – Πειθαρχική ευθύνη383
 • Άρθρο 234 – Πειθαρχική διαδικασία383
 • Άρθρο 235 – Ιδιάζουσα δωσιδικία - Εξαίρεση από τη συνοπτική διαδικασία385
 • Άρθρο 236 – Έκπτωση εξαιτίας καταδίκης385
 • Άρθρο 237 – Παύση386
 • Άρθρο 238 – Έλεγχος νομιμότητας πράξεων ΟΤΑ, αστική και πειθαρχική ευθύνη αιρετών μέχρι την έναρξη λειτουργίας της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ387
 • Άρθρο 239 – Στελέχωση της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ388
 • Άρθρο 240 – Τοποθέτηση αποφοίτων Εθνικής Σχολής Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης σε Αυτοτελείς Υπηρεσίες Εποπτείας ΟΤΑ390
 • ΜΕΡΟΣ Ζ΄ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ391
 • ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ391
 • Άρθρο 241 – Οργανισμός391
 • Άρθρο 242 – Εκτελεστικός Γραμματέας394
 • Άρθρο 243 – Ειδικοί Σύμβουλοι και συνεργάτες396
 • Άρθρο 244 – Πρόσληψη προσωπικού - Διαδικασία πρόσληψης397
 • Άρθρο 245 – Προϊστάμενοι - Τοποθετήσεις - Μετακινήσεις399
 • Άρθρο 246 – Μετατάξεις401
 • Άρθρο 247 – Αποσπάσεις402
 • Άρθρο 248 – Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων404
 • Άρθρο 249 – Υπηρεσιακό Συμβούλιο405
 • Άρθρο 250 – Θητεία407
 • Άρθρο 251 – Εκπροσώπηση των φύλων407
 • Άρθρο 252 – Πειθαρχικό Δίκαιο - Δικαιοδοσία407
 • Άρθρο 253 – Ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων του Υπαλληλικού Κώδικα408
 • Άρθρο 254 – Κατάταξη προσωπικού συνενούμενων Δήμων και Κοινοτήτων σε νεοσύστατους Δήμους408
 • Άρθρο 255 – Μεταφορά προσωπικού Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων στις Περιφέρειες409
 • Άρθρο 256 – Μετάταξη προσωπικού σε Περιφέρειες411
 • Άρθρο 257 – Μετάταξη προσωπικού σε Δήμους413
 • Άρθρο 258 – Μετάταξη προσωπικού Τμημάτων Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμων και Κοινοτήτων των Περιφερειών στο Δήμο της έδρας του Νομού415
 • ΜΕΡΟΣ Η΄ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ419
 • Άρθρο 259 – Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι Δήμων416
 • Άρθρο 260 – Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι Περιφερειών419
 • Άρθρο 261 – Φορολογική Δημοσιονομική Αποκέντρωση421
 • Άρθρο 262 – Ειδικό Πρόγραμμα Εξυγίανσης422
 • Άρθρο 263 – Λογαριασμός Εξυγίανσης και Αλληλεγγύης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας αυτοδιοίκησης426
 • Άρθρο 264 – Πιστοληπτική Πολιτική Διαδικασία συνομολόγησης δανείου από Δήμους και Περιφέρειες426
 • Άρθρο 265 – Προϋποθέσεις και όροι δανεισμού427
 • Άρθρο 266 – Προγραμματισμός, προϋπολογισμός και θέματαοικονομικής διαχείρισης των νέων δήμων428
 • Άρθρο 267 – Μεταβατικές διατάξεις οικονομικής διαχείρισης δήμων431
 • Άρθρο 268 – Προγραμματισμός, προϋπολογισμός -λογιστικό σύστημα περιφερειών433
 • Άρθρο 269 – Μεταβατικές Διατάξεις Οικονομικής Διαχείρισης Περιφερειών437
 • Άρθρο 270 – Κόστος Μεταφοράς αρμοδιοτήτων στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Αυτοδιοίκηση439
 • Άρθρο 271 – Περιουσία των δήμων439
 • Άρθρο 272 – Μεταβατική Διάταξη439
 • Άρθρο 273 – Περιουσία περιφερειών440
 • Άρθρο 274 – Μεταβατική διάταξη440
 • Άρθρο 275 – Προληπτικός Έλεγχος Ελεγκτικού Συνεδρίου440
 • Άρθρο 276 – Κατασταλτικός Έλεγχος Ελεγκτικού Συνεδρίου441
 • Άρθρο 277 – Έλεγχος Είσπραξης Εσόδων442
 • Άρθρο 278 – Προληπτικός Έλεγχος Συμβάσεων443
 • Άρθρο 279 – Αίτηση Ανάκλησης444
 • ΜΕΡΟΣ Θ΄ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ-33
 • Άρθρο 280 – Αρμοδιότητες Αποκεντρωμένης Διοίκησης444
 • ΜΕΡΟΣ Ι΄ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»454
 • ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ «ΕΛΛ.Α.Δ.Α.»454
 • Άρθρο 281 – Πρόγραμμα Ελληνική Αρχιτεκτονική Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης «ΕΛΛ.Α.Δ.Α.»454
 • Άρθρο 281Α – Πρόγραμμα «Αυτοδιοίκηση − Κοινωνική Συνοχή − Ισόρροπη Ανάπτυξη (ΑΚΣΙΑ)»456
 • ΜΕΡΟΣ ΙΑ΄Μεταβατικές - Τελικές - Ρυθμίσεις ειδικών θεμάτων - Καταργητικές Διατάξεις - Έναρξη ισχύος458
 • Άρθρο 282 – Γενικές Μεταβατικές διατάξεις458
 • Άρθρο 283 – Τελικές Ρυθμίσεις463
 • Άρθρο 284 – Ρυθμίσεις ειδικών θεμάτων470
 • Άρθρο 285 – Καταργούμενες διατάξεις475
 • Άρθρο 286 – Έναρξη ισχύος475
 • ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ479
 • Α. ΝΟΜΟΙ479
 • [2] Ν 3463/2006479
 • Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων [άρθρα 8, 11-13, 14-18, 75, 79 παρ. 4, 80, 97, 157-158, 169-170, 175, 184-187, 190-194, 199-200, 202, 211, 224, 243-244, 259, 265, 268, 274, 276, 279, 285]479
 • [3] Ν 4270/2014534
 • Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις [άρθρα 64, 67 παρ. 1, 149, 156 παρ. 3 περ. ε΄, 174, 183]534
 • [4] Ν 4257/2014546
 • Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών [άρθρα 15, 17, 25-26, 30, 33-35, 41, 54, 80]546
 • [5] Ν 4255/2014552
 • Εκλογή μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και άλλες διατάξεις [άρθρο 29]552
 • [6] Ν 4172/2013553
 • Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του Ν 4046/2012, του Ν 4093/2012 και του Ν 4127/2013 και άλλες διατάξεις [άρθρα 77-78, 81]553
 • [7] Ν 4147/2013565
 • Κύρωση της από 31.12.2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων αρμοδιότητας των Υπουργείων Εσωτερικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης και του Υπουργού Επικρατείας» και άλλες διατάξεις [άρθρο 1]565
 • [8] Ν 4111/2013568
 • Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, τροποποιήσεις του Ν 4093/2012, κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Έγκριση των Σχεδίων των Συμβάσεων Τροποποίησης της Κύριας Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΕΤΧΣ), της Ελληνικής Δημοκρατίας, του Ελληνικού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) και της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ), με τίτλο «Κύρια Σύμβαση Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης», της Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του ΕΤΧΣ, της Ελληνικής Δημοκρατίας και της ΤτΕ, με τίτλο «Σύμβαση Διευκόλυνσης Διαχείρισης Υποχρεώσεων ΣΙΤ» και της Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του ΕΤΧΣ, της Ελληνικής Δημοκρατίας και της ΤτΕ, με τίτλο «Διευκόλυνση αποπληρωμής Τόκων Ομολόγων», παροχή εξουσιοδοτήσεων για την υπογραφή των Συμβάσεων» και άλλες επείγουσες διατάξεις [άρθρο 4 παρ. 1-3, 7-8]568
 • [9] Ν 4071/2012571
 • Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση - Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ [άρθρα 9 παρ. 4-6, 9, 11, 14-15, 10 παρ. 1-2, 9, 11-13, 16, 11, 13-17 παρ. 1, 3-4, 7-12]571
 • [10] Ν 4038/2012588
 • [άρθρο 2 παρ. 1-5, 7-8, 10]588
 • [11] Ν 3870/2010591
 • Εκλογικές δαπάνες συνδυασμών και υποψηφίων και έλεγχος αυτών κατά τις περιφερειακές και δημοτικές εκλογές [άρθρα 1-18 παρ. 1-2, 4-5, 8, 11, 19, 21]591
 • [12] Ν 3861/2010617
 • Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις [άρθρο 2]617
 • [13] N 3469/2006622
 • Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις [άρθρο 8 παρ. 1 περ. β΄]622
 • [14] N 3274/2004623
 • Οργάνωση και λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού [άρθρα 13-18]623
 • [15] Ν 3213/2003627
 • Δήλωση και έλεγχος περιουσιακής κατάστασης βουλευτών, δημόσιων λειτουργών και υπαλλήλων, ιδιοκτητών μέσων μαζικής ενημέρωσης και άλλων κατηγοριών προσώπων [άρθρο 1 παρ. 1 περ. η΄-θ΄]627
 • [16] N 1850/1989628
 • Κύρωση του Ευρωπαϊκού Χάρτη της Τοπικής Αυτονομίας628
 • Β. ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ638
 • [17] ΠΔ 169/2013638
 • Ρύθμιση θεμάτων χορήγησης δανείων σε ΟΤΑ και σε άλλους φορείς από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων638
 • [18] ΠΔ 75/2011650
 • Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων και Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος650
 • [19] ΠΔ 74/2011690
 • Ένωση Περιφερειών Ελλάδας690
 • [20] ΠΔ 134/2010711
 • Οργάνωση της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ [άρθρα 1-4, 11]711
 • [21] ΠΔ 185/2007718
 • Όργανα και διαδικασία κατάρτισης, παρακολούθησης και αξιολόγησης των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) α΄ βαθμού718
 • [22] ΠΔ 171/1987724
 • Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και άλλες σχετικές διατάξεις [άρθρα 11-12, 16]724
 • [23] ΒΔ της 24.9/20.10.1958729
 • Περί κωδικοποιήσεως εις ενιαίον κείμενον νόμου των ισχυουσών διατάξεων περί των προσόδων των Δήμων και Κοινοτήτων [άρθρα 62-64]729
 • Γ. ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ731
 • [24] YA 74529/27.12.2010731
 • Διαδικασία ενώπιον του Ελεγκτή Νομιμότητας για την αναστολή εκτέλεσης αποφάσεων των ΟΤΑ731
 • ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ735