Έκδοση: 2015
ISBN: 978-960-562-850-5
Σελίδες: 656
Συγγραφέας: Α. Γεωργιάδης

Η τεχνολογική ανάπτυξη και η ολοένα εντεινόμενη διεθνοποίηση των συναλλαγών συνετέλεσαν τις τελευταίες δεκαετίες στη γέννηση και την ταχεία διάδοση νέων μορφών συμβάσεων σε διάφορους τομείς της οικονομίας, από τον τομέα των χρηματοδοτήσεων και των επενδύσεων μέχρι την πληροφορική ή την οργάνωση της διοίκησης και της λειτουργίας των επιχειρήσεων.

Στο βιβλίο αναλύονται από κάθε άποψη (νομοθετικά, νομολογιακά, θεωρητικά και πρακτικά) οι ακόλουθες νέες μορφές συμβάσεων: η χρηματοδοτική μίσθωση (leasing), η πρακτορεία επιχειρηματικών απαιτήσεων (factoring), η πώληση επιχειρηματικής απαιτήσεως (forfaiting), η δικαιόχρηση (franchising), η παροχή επιχειρηματικών συμβούλων (consulting), η χρονομεριστική μίσθωση (time-sharing) και η παραχώρηση τεχνογνωσίας (Know-how).

Οι ανωτέρω νέες μορφές συμβάσεων εξετάζονται, μεταξύ άλλων, και στα πλαίσια του διεθνούς και ενωσιακού περιβάλλοντος, καθώς και από άποψη φορολογικού δικαίου.

 • ΕΙΣΑΓΩΓΗ1
 • Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ1
 • § 1. Συμβατικό δίκαιο και συμβατική ελευθερία1
 • Ι. Οικονομική πραγματικότητα και συμβατικό δίκαιο1
 • ΙΙ. Η συμβατική ελευθερία ως μέσο προσαρμογής2
 • στην οικονομική εξέλιξη2
 • ΙΙΙ. Το ζήτημα των ορίων της συμβατικής ελευθερίας4
 • § 2. Εννοιολογικές διακρίσεις6
 • Ι. «Επώνυμες» ή «ρυθμισμένες» συμβάσεις6
 • ΙΙ. «Ανώνυμες» ή «μη ρυθμισμένες» συμβάσεις 7
 • ΙΙΙ. Τυποποιημένες στις συναλλαγές συμβάσεις 10
 • IV. Νέες μορφές συμβάσεων11
 • V. Μεικτές συμβάσεις12
 • 1. Έννοια12
 • 2. Μεικτοτυπική σύμβαση12
 • 3. Μεικτομορφική σύμβαση13
 • § 3. Κοινά χαρακτηριστικά των νέων μορφών συμβάσεων14
 • Ι. Εισαγωγικά 14
 • ΙΙ. Δημιουργήματα της πράξης 14
 • ΙΙΙ. Δημιουργήματα του αγγλοαμερικανικού δικαίου15
 • IV. Συμβάσεις προσχωρήσεως16
 • V. Τριγωνικές συμβατικές σχέσεις 16
 • § 4. Οι νέες μορφές συμβάσεων και το αστικό δίκαιο18
 • Ι. Εισαγωγικά18
 • ΙΙ. Η προστασία του οικονομικά ασθενεστέρου18
 • ΙΙΙ. Η παθολογική εξέλιξη των σχετικών ενοχών 19
 • IV. Η διάγνωση των εφαρμοστέων διατάξεων20
 • V. Η προσέγγιση των δικαιικών συστημάτων21
 • VI. Η εναρμόνιση των δικαίων22
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ25
 • Η ΣΥΜΒΑΣΗ LEASING25
 • (ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΜΙΣΘΩΣΗ)25
 • § 5. Έννοια και οικονομική σημασία25
 • Ι. Έννοια25
 • ΙΙ. Οικονομική σημασία 27
 • § 6. Αντικείμενο της σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης29
 • Ι. Εισαγωγικά29
 • ΙΙ. Κινητό29
 • ΙΙΙ. Αεροσκάφος30
 • IV. Ακίνητο30
 • V. Πλοίο ή πλωτό ναυπήγημα32
 • § 7. Μορφές εμφάνισης34
 • Ι. Εισαγωγικά34
 • ΙΙ. Απλή χρηματοδοτική μίσθωση35
 • ΙΙΙ. Μεικτή χρηματοδοτική μίσθωση37
 • IV. Αντίστροφη χρηματοδοτική μίσθωση38
 • V. Χρηματοδοτική υπομίσθωση40
 • VI. Αντίστροφη χρηματοδοτική υπομίσθωση43
 • VII. Συμμετοχική χρηματοδοτική μίσθωση47
 • § 8. Οι συμβαλλόμενοι48
 • Ι. Εισαγωγικά48
 • ΙΙ. Τράπεζα ή ειδική ανώνυμη εταιρεία ως εκμισθωτής48
 • ΙΙΙ. Επιχείρηση ή επαγγελματίας ως μισθωτής51
 • § 9. Προϋποθέσεις κύρους της σύμβασης53
 • Ι. Εισαγωγικά53
 • ΙΙ. Παραχώρηση της χρήσης πράγματος53
 • ΙΙΙ. Μίσθωμα55
 • IV. Διάρκεια της σύμβασης58
 • V. Δικαίωμα του μισθωτή να αγοράσει το πράγμα ή να ανανεώσει τη μίσθωση60
 • § 10. Συστατικός τύπος και δημοσιότητα64
 • Ι. Συστατικός τύπος64
 • 1. Κινητά64
 • 2. Ακίνητα65
 • ΙΙ. Σύστημα δημοσιότητας66
 • 1. Κινητά66
 • 2. Ακίνητα και αεροσκάφη67
 • ΙΙΙ. Έναρξη ισχύος της σύμβασης68
 • 1. Κινητά68
 • 2. Ακίνητα70
 • § 11. Οι σχέσεις μεταξύ των ενδιαφερομένων73
 • Ι. Η σχέση μεταξύ εκμισθωτή και μισθωτή73
 • 1. Σύμβαση μισθώσεως74
 • 2. Σύμβαση εντολής77
 • 3. Εκχώρηση απαιτήσεως78
 • 4. Σύμφωνο προαιρέσεως80
 • II. Η σχέση μεταξύ εκμισθωτή και προμηθευτή80
 • III. Η σχέση μεταξύ μισθωτή και προμηθευτή82
 • IV. Η σχέση των συμβαλλομένων με τρίτους85
 • 1. Εκχώρηση των μι­σθωμάτων85
 • 2. Καταδολίευση δανειστών87
 • 3. Ευθύνη του εκμισθωτή-κυρίου απέναντι σε τρίτους88
 • § 12. Η νομική θέση των μερών σε σχέση προς το πράγμα90
 • Ι. Η νομική θέση του εκμισθωτή90
 • 1. Στα κινητά90
 • 2. Στα ακίνητα91
 • ΙΙ. Η νομική θέση του μισθωτή92
 • ΙΙΙ. Χρηματοδοτική μίσθωση οριζόντιας ιδιοκτησίας94
 • 1. Δικαιώματα και υποχρεώσεις του μισθωτή95
 • 2. Οι δαπάνες για τα κοινά μέρη της οικοδομής95
 • 3. H συμμετοχή στη συνέλευση των συνιδιοκτητών96
 • 4. Η τροποποίηση του κανονισμού98
 • IV. Χρηματοδοτική μίσθωση ακινήτων κείμενων σε παραμεθόριες περιοχές98
 • V. Χρηματοδοτική μίσθωση ακινήτου και καθολική διαδοχή99
 • VI. Χρηματοδοτική μίσθωση ακινήτων και π.δ. 34/1995101
 • VII. Εμπορική υπομίσθωση του αντικειμένου της χρηματοδοτικής μίσθωσης102
 • VIII. Μετασκευές και επεκτάσεις σε ακίνητο-μίσθιο104
 • § 13. Λήξη της σύμβασης105
 • Ι. Πάροδος του χρόνου105
 • ΙΙ. Αγορά του πράγματος από τον μισθωτή105
 • ΙΙΙ. Καταγγελία της σύμβασης105
 • IV. Η πτώχευση του μισθωτή108
 • § 14. Ειδικά για την εταιρεία χρηματοδοτικής μίσθωσης ως βασικού φορέα χρηματοδοτικής μίσθωσης110
 • Ι. Γενικό νομοθετικό πλαίσιο-άδεια λειτουργίας110
 • ΙΙ. Η εταιρεία χρηματοδοτικής μίσθωσης ως εταιρεία ειδικού σκοπού113
 • ΙΙΙ. Ενωσιακές εταιρείες χρηματοδοτικής μίσθωσης116
 • § 15. Το leasing από άποψη φορολογικού δικαίου119
 • Ι. Εισαγωγικά119
 • ΙΙ. Η ρύθμιση του νόμου119
 • 1. Απαλλαγές119
 • 2. Καταβολή μειωμένων τελών121
 • 3. Ειδικότερες διευκολύνσεις του εκμισθωτή122
 • 4. Ειδικότερες διευκολύνσεις του μισθωτή124
 • § 16. Η Σύμβαση της Ottawa για το διεθνές leasing126
 • I. Η ταυτότητα της Σύμβασης126
 • II. Επιδιωκόμενος σκοπός127
 • III. Περιεχόμενο της Σύμβασης128
 • § 17. Η συμβολή της νομολογίας στη διαμόρφωση του νέου θεσμού130
 • I. Η ανάγκη προστασίας του ασθενέστερου συναλλασσομένου130
 • ΙΙ. Η ανάγκη προληπτικού ελέγχου132
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ133
 • Η ΣΥΜΒΑΣΗ FACTORING (ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ)133
 • § 18. Έννοια, σκοποί, οικονομική σημασία133
 • Ι. Έννοια133
 • II. Σκοποί135
 • 1. Χρηματοδοτικός σκοπός135
 • 2. Διαχειριστικός σκοπός136
 • 3. Εξασφαλιστικός σκοπός136
 • III. Οικονομική σημασία137
 • 1. Εισαγωγικά137
 • 2. Χρηματοδότηση138
 • 3. Διαχείριση 139
 • 4. Εξασφάλιση 140
 • § 19. Λειτουργία της σύμβασης factoring142
 • § 20. Μορφές εμφανίσεως144
 • Ι. Γνήσιο και μη γνήσιο factoring144
 • 1. Γνήσιο factoring144
 • 2. Μη γνήσιο factoring 145
 • ΙΙ. Εμφανές και αφανές factoring146
 • 1. Αφανές factoring 146
 • 2. Εμφανές factoring 147
 • 3. Η ρύθμιση του νόμου 147
 • ΙΙΙ. Factoring με ή χωρίς προεξόφληση148
 • 1. Factoring με προεξόφληση148
 • 2. Factoring χωρίς προεξόφληση149
 • IV. Εσωτερικό και διεθνές factoring150
 • 1. Εσωτερικό (ή εγχώριο) factoring150
 • 2. Διεθνές factoring150
 • V. Άλλες μορφές factoring151
 • 1. Άμεσο εισαγωγικό factoring151
 • 2. Άμεσο εξαγωγικό factoring152
 • § 21. Προϋποθέσεις και κατάρτιση της συμβάσεως153
 • Ι. Προϋποθέσεις153
 • 1. Τράπεζες και ειδικές εταιρείες ως πράκτορες153
 • 2. Επιχείρηση ή επιτηδευματίας ως προμηθευτής154
 • ΙΙ. Κατάρτιση154
 • § 22. Οι σχέσεις μεταξύ των ενδιαφερομένων155
 • Ι. Η σχέση μεταξύ πράκτορα και προμηθευτή155
 • 1. Σύμβαση-πλαίσιο155
 • 2. Μεικτή σύμβαση156
 • 3. Εκχώρηση των απαιτήσεων156
 • 4. Δικαιώματα και υποχρεώσεις των μερών158
 • 5. Ο έλεγχος της σύμβασης factoring ως σύμβασης προσχωρήσεως 160
 • II. Η σχέση μεταξύ πράκτορα και τρίτου οφειλέτη161
 • III. Η σχέση μεταξύ προμηθευτή και τρίτου οφειλέτη162
 • § 23. Σύγκρουση της σύμβασης factoring με άλλες εξασφαλιστικές συμβάσεις163
 • Ι. Το πρόβλημα163
 • ΙΙ. Factoring και παρατεινόμενη επιφύλαξη της κυριότητας κινητών164
 • ΙΙΙ. Factoring και εξασφαλιστική εκχώρηση απαιτήσεων165
 • IV. Factoring και ενεχύραση απαιτήσεων167
 • V. Εκχώρηση των ίδιων απαιτήσεων σε διαφορετικούς πράκτορες169
 • § 24. Η λήξη της σύμβασης170
 • § 25. Οι εταιρείες πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων171
 • Ι. Μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας171
 • ΙΙ. Οι μετοχές της εταιρείας172
 • ΙΙΙ. Άδεια λειτουργίας της εταιρείας172
 • IV. Μετατροπή υφιστάμενης εταιρείας σε εταιρεία factoring175
 • V. Εγκατάσταση στην Ελλάδα αλλοδαπών εταιρειών factoring176
 • 1. Εισαγωγικά176
 • 2. Μη ενωσιακές εταιρείες176
 • 3. Ενωσιακές εταιρείες177
 • VI. Εγκατάσταση ελληνικών εταιρειών factoring σε άλλες χώρες-μέλη της ΕΕ178
 • VII. Ο έλεγχος της Τράπεζας της Ελλάδος179
 • 1. Εισαγωγικές παρατηρή­σεις179
 • 2. Το περιεχόμενο του ελέγχου180
 • 3. Έλεγχος των ενωσιακών εταιρειών factoring180
 • 4. Η παράβαση του ν. 1905/1990 από τις εταιρείες πρακτορείας επι­χειρηματικών απαιτήσεων181
 • VIII. Κατάρτιση συμβάσεων factoring από μη εξουσιοδοτημένους φο­ρείς182
 • § 26. To factoring από άποψη φορολογικού δικαίου184
 • I. Εισαγωγικά184
 • ΙΙ. Τα φορολογικά πλεονεκτήματα του πράκτορα184
 • ΙΙΙ. Τα φορολογικά πλεονεκτήματα του προμηθευτή186
 • § 27. Η Διεθνής Σύμβαση για το factoring187
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ191
 • Η ΣΥΜΒΑΣΗ FORFAITING (ΠΩΛΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΣ)191
 • § 28. Έννοια και οικονομική σημασία191
 • Ι. Έννοια191
 • ΙΙ. Οικονομική σημασία 193
 • 1. Χρηματοδότηση193
 • 2. Παραίτηση από το δικαίωμα αναγωγής193
 • § 29. Διάκριση του forfaiting από το factoring195
 • § 30. Μηχανισμός λειτουργίας198
 • Ι. Διαδικασία της forfaiting-χρηματοδότησης 198
 • II. Forfaiting και ενέγγυος πίστωση 199
 • § 31. Νομική φύση και νομοθετική ρύθμιση του forfaiting203
 • Ι. Νομική φύση 203
 • ΙΙ. Νομοθετική ρύθμιση 205
 • § 32. Νομικά ζητήματα κατά τη διεξαγωγή του forfaiting209
 • I. Αποκλεισμός της ευθύνης του εξαγωγέα209
 • II. Ασφάλιση της εξαγωγικής απαίτησης 212
 • 1. Τριτεγγύηση213
 • 2. Εγγυητική ή εξασφαλιστική οπισθογράφηση213
 • 3. Εγγυητική επιστολή τράπεζας214
 • III. Ζητήματα ιδιωτικού διεθνούς δικαίου 217
 • 1. Εκχώρηση217
 • 2. Αξιόγραφα218
 • 3. Εγγυητική επιστολή218
 • § 33. Η Σύμβαση της Ottawa για το διεθνές factoring220
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ221
 • Η ΣΥΜΒΑΣΗ FRANCHISING (ΔΙΚΑΙΟΧΡΗΣΗ Ή ΔΙΚΑΙΟΧΡΗΣΙΑ)221
 • § 34. Έννοια, ιστορική εξέλιξη και μορφές221
 • Ι. Έννοια221
 • ΙΙ. Ιστορική εξέλιξη223
 • ΙΙΙ. Μορφές franchising226
 • 1. Franchising διανομής226
 • 2. Franchising υπηρεσιών226
 • 3. Franchising παραγωγής227
 • 4. Μεικτό franchising228
 • IV. Franchising υπαγωγής και franchising ισοτιμίας228
 • 1. Franchising υπαγωγής228
 • 2. Franchising ισοτιμίας229
 • § 35. Οικονομική σημασία του franchising230
 • I. Πλεονεκτήματα του franchising230
 • 1. Πλεονεκτήματα για τον λήπτη230
 • 2. Πλεονεκτήματα για τον δότη231
 • II. Μειονεκτήματα του franchising232
 • 1. Μειονεκτήματα για τον λήπτη232
 • 2. Μειονεκτήματα για τον δότη232
 • § 36. Περιεχόμενο της σύμβασης franchising234
 • I. Η σύμβαση-πλαίσιο234
 • II. Η υποχρέωση πίστης στη σύμβαση franchising235
 • III. Οι κύριες υποχρεώσεις του δότη237
 • IV. Οι κύριες υποχρεώσεις του λήπτη239
 • § 37. Διάκριση του franchising από συγγενείς μορφές επιχειρηματικής συνεργασίας242
 • Ι. Franchising και αστική εταιρεία242
 • ΙΙ. Franchising και πώληση242
 • ΙΙΙ. Franchising και σύμβαση έργου244
 • IV. Franchising και μίσθωση προσοδοφόρου αντικειμένου244
 • V. Franchising και σύμβαση παροχής υπηρεσιών245
 • VI. Franchising και σύμβαση εργασίας246
 • VII. Franchising και σύμβαση διεξαγωγής ξένων υποθέσεων247
 • VIII. Franchising και εμπορική αντιπροσωπεία248
 • IX. Franchising και σύμβαση εξουσιοδοτημένου εμπόρου-διανομέα249
 • § 38. Κατάρτιση και έλεγχος του περιεχομένου της σύμβασης franchising251
 • Ι. Νομοθετική ρύθμιση251
 • ΙΙ. Το έγγραφο της συμβάσεως252
 • ΙΙΙ. Η συνήθης δομή του εγγράφου της σύμβασης253
 • IV. Ο έλεγχος της σύμβασης franchising ως σύμβασης προσχωρήσε­ως254
 • V. Ο έλεγχος της σύμβασης franchising με βάση τις ΑΚ 178-179256
 • VI. Σύμβαση franchising και δίκαιο του ανταγωνισμού257
 • § 39. Σύμβαση franchising και προστασία των τρίτων συναλ­λασσομένων265
 • Ι. Το πρόβλημα της προστασίας των τρίτων265
 • ΙΙ. Η προστασία του τρίτου κατά τη διδασκαλία περί «φαινόμενης αντιπροσώπευσης»266
 • § 40. Νομική φύση της σύμβασης franchising269
 • I. Μεικτή σύμβαση269
 • II. Σύμβαση διαρκής270
 • § 41. Ανώμαλη εξέλιξη της σύμβασης franchising271
 • Ι. Έννοια και αίτια της ανώμαλης εξέλιξης271
 • II. Η δυνατότητα εφαρμογής των ΑΚ 382 επ.271
 • 1. Η έναρξη εκτέλεσης της συμβάσεως272
 • 2. Παράβαση κύριας υποχρεώσεως272
 • 3. Αποζημίωση273
 • 4. Ελαττώματα του πράγματος ή δικαιώματος273
 • 5. Οι ειδικότερες συμβάσεις274
 • III. Λύση του franchising με τακτική καταγγελία274
 • 1. Εισαγωγικά274
 • 2. Κατώτατη διάρκεια274
 • 3. Ανώτατη διάρκεια277
 • 4. Προθεσμία καταγγελίας278
 • IV. Λύση του franchising με έκτακτη καταγγελία280
 • 1. Εισαγωγικά280
 • 2. Ο σπουδαίος λόγος στην καταγγελία των διαρκών συμβάσεων281
 • 3. Ο σπουδαίος λόγος στην καταγγελία της σύμβασης franchising283
 • V. Συνέπειες της καταγγελίας284
 • 1. Απόδοση πραγμάτων και παύση της χρήσης δικαιωμάτων285
 • 2. Τύχη των εκκρεμών συμβάσεων286
 • 3. Αποκατάσταση της υπεραξίας287
 • 4. Καθορισμός του ύψους της αποζημίωσης289
 • VI. Λύση της σύμβασης λόγω θανάτου ή πτώχευσης των μερών290
 • § 42. Η διεθνοποίηση του franchising292
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ295
 • Η ΣΥΜΒΑΣΗ CONSULTING (ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ)295
 • § 43. Έννοια, προέλευση και οικονομική σημασία295
 • Ι. Έννοια295
 • II. Προέλευση296
 • III. Οικονομική σημασία297
 • IV. Κατάρτιση297
 • § 44. Διάκριση από συγγενείς έννοιες299
 • Ι. Η σύμβαση consulting και η σύμβαση εντολής299
 • ΙΙ. Η σύμβαση consulting και η σύμβαση παραχώρησης χρήσης άυ­λων αγαθών299
 • § 45. Μορφές εμφάνισης301
 • Ι. Management consulting301
 • ΙΙ. Consulting engineering301
 • § 46. Νομική φύση της σύμβασης consulting304
 • I. Η σύμβαση consulting ως σύμβαση έργου303
 • II. Η σύμβαση consulting ως σύμβαση παροχής ανεξάρτητων υπηρε­σιών304
 • III. Η σύμβαση consulting ως μεικτή σύμβαση304
 • § 47. Υποχρεώσεις του συμβούλου305
 • Ι. Η υποχρέωση παροχής συμβουλών305
 • 1. Εισαγωγικά305
 • 2. Το είδος και η φύση των συμβουλευτικών υπηρεσιών306
 • 3. Χαρακτηριστικά των παρεχόμενων συμβουλών307
 • ΙΙ. Παρεπόμενες υποχρεώσεις του συμβούλου307
 • 1. Υποχρέωση πληροφόρησης και επικοινωνίας με τον «πελάτη»307
 • 2. Υποχρέωση πίστης309
 • § 48. Υποχρεώσεις του αποδέκτη των συμβουλών311
 • Ι. Η καταβολή της αμοιβής311
 • ΙΙ. Παρεπόμενες υποχρεώσεις312
 • § 49. Η ευθύνη του συμβούλου313
 • Ι. Η ευθύνη του συμβούλου κατά τον ΑΚ313
 • ΙΙ. Η ευθύνη κατά την ΑΚ 729314
 • ΙΙΙ. Η αξίωση αποζημίωσης ειδικότερα315
 • IV. Η ευθύνη του συμβούλου κατά το άρθρο 8 του ν. 2251/1994316
 • 1. Πεδίο εφαρμογής316
 • 2. Προϋποθέσεις ευθύνης317
 • 3. Νομική φύση317
 • V. Ειδικές περιπτώσεις ευθύνης318
 • 1. Η ευθύνη του παρέχοντος νομικές συμβουλές318
 • 2.Η ευθύνη του παρέχοντος επενδυτικές συμβουλές320
 • § 50. Η ευθύνη του πελάτη326
 • § 51. Λύση της σύμβασης327
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ329
 • Η ΣΥΜΒΑΣΗ TIME-SHARING (ΧΡΟΝΟΜΕΡΙΣΤΙΚΗ ΜΙΣΘΩΣΗ)329
 • § 52. Εμφάνιση και εξέλιξη του time-sharing329
 • Ι. Εισαγωγικά329
 • ΙΙ. Νομικές μορφές εμφάνισης του time-sharing330
 • ΙΙΙ. Οικονομική σημασία της χρονομεριστικής μίσθωσης330
 • 1. Πλεονεκτήματα για τον μισθωτή330
 • 2. Πλεονεκτήματα για τον εκμισθωτή331
 • 3. Πλεονεκτήματα για την εθνική οικονομία331
 • 4. Μειονεκτήματα331
 • § 53. Η εισαγωγή του θεσμού στο ελληνικό δίκαιο (ν. 1652/1986)332
 • Ι. Εισαγωγικά332
 • ΙΙ. Έννοια332
 • ΙΙ. Ουσιώδη στοιχεία333
 • 1. Ο εκμισθωτής και ο μισθωτής ως υποκείμενα της σύμβασης333
 • 2. Παραχώρηση της χρήσης τουριστικού καταλύματος και παροχή συναφών υπηρεσιών333
 • 3. Μίσθωμα335
 • 4. Διάρκεια της σύμβασης336
 • 5. Ημερολογιακός προσδιορισμός της κατ’ έτος ισχύος της σύμβα­σης336
 • IV. Νομική φύση337
 • V. Κατάρτιση της σύμβασης338
 • 1. Συμβολαιογραφικό έγγραφο338
 • 2. Μεταγραφή339
 • 3. Γνωστοποίηση της σύμβασης στον EOT340
 • VI. Ελάχιστο περιεχόμενο της σύμβασης340
 • VII. Η ευθύνη από διαπραγματεύσεις της εταιρείας προώθησης των πωλήσεων χρονομεριδίων342
 • § 54. Δικαιώματα και υποχρεώσεις των μερών344
 • Ι. Υποχρεώσεις του εκμισθωτή344
 • 1. Παραχώρηση της χρήσης του τουριστικού καταλύματος344
 • 2. Παροχή συναφών υπηρεσιών345
 • 3. Παρεπόμενες υποχρεώσεις345
 • ΙΙ. Δικαιώματα του μισθωτή346
 • 1. Δικαίωμα κατοχής και χρήσης του μισθίου346
 • 2. Δικαίωμα υπομίσθωσης ή παραχώρησης της χρήσης του καταλύ­ματος σε τρίτον346
 • 3. Δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση346
 • ΙΙΙ. Υποχρεώσεις του μισθωτή347
 • 1. Κύρια υποχρέωση347
 • 2. Παρεπόμενες υποχρεώσεις του μισθωτή347
 • IV. Δικαιώματα του εκμισθωτή349
 • 1. Δικαίωμα νόμιμου ενεχύρου349
 • 2. Αξίωση απόδοσης του μισθίου επί δυστροπίας349
 • V. Παράβαση υποχρεώσεων350
 • 1. Αθέτηση των υποχρεώσεων του εκ­μισθωτή350
 • 2. Αθέτηση των υποχρεώσεων του μισθωτή350
 • § 55. Καθολική και ειδική διαδοχή στο πλαίσιο της χρονομεριστικής μίσθωσης352
 • I. Εισαγωγικά352
 • II. Καθολική διαδοχή του εκμισθωτή352
 • III. Καθολική διαδοχή του μισθωτή353
 • IV. Διάθεση των δικαιωμάτων του εκμισθωτή354
 • 1. Προϋποθέσεις εφαρμογής354
 • 2. Αποτελέσματα εφαρμογής355
 • 3. Η εφαρμογή του άρθρου 2 §§ 1 εδ. α΄ και 3, στην περίπτωση χρονομεριστικής μίσθωσης μεταγενέστερης της εγγραφής υποθήκης ή προ­σημείωσης ή της επιβολής κατάσχεσης355
 • V. Διάθεση των δικαιωμάτων του μισθωτή359
 • VI. Ειδικότερα η υπομίσθωση και η παραχώρηση της χρήσης του χρονομεριδίου359
 • § 56. Ειδικότερα θέματα362
 • I. Απόσβεση και άρση των υφιστάμενων εμπράγματων βαρών και κατασχέσεων στο μισθούμενο ακίνητο362
 • II. Έλεγχος του EOT – Κυρώσεις363
 • 1. Έλεγχος και εποπτεία του EOT363
 • 2. Κυρώσεις363
 • III. Χρονομεριστική μίσθωση ακινήτων κείμενων σε παραμεθόριες περιοχές364
 • § 57. Η ενσωμάτωση των Οδηγιών 94/47/ΕΚ και 2008/ 122/ΕΚ στο ελληνικό δίκαιο με το π.δ. 182/1999 και την Κ.Υ.Α. Ζ1-130/2011 αντίστοιχα365
 • I. Εισαγωγικά365
 • II. Πεδίο εφαρμογής367
 • 1. Αντικειμενικό πεδίο367
 • 2. Υποκειμενικό πεδίο370
 • III. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών370
 • IV. Κατάρτιση της σύμβασης372
 • V. Περιεχόμενο της σύμβασης372
 • VI. Δικαιώματα του καταναλωτή373
 • 1. Δικαίωμα υπαναχώρησης374
 • 2. Άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης375
 • 3. Έννομες συνέπειες376
 • VII. Ενίσχυση της προστασίας του καταναλωτή377
 • 1. Λύση των δευτερευουσών συμβάσεων377
 • 2. Άκυρες ρήτρες378
 • 3. Εφαρμοστέο δίκαιο379
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ381
 • Η ΣΥΜΒΑΣΗ KNOW-HOW (ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑΣ)381
 • § 58. Έννοια και νομική φύση της τεχνογνωσίας (know-how)381
 • Ι. Ορισμός381
 • II. Εννοιολογικά στοιχεία382
 • 1. Μη προστατευόμενες ειδικά γνώσεις382
 • 2. Τεχνικό ή εμπορικό/επιχειρηματικό περιεχόμενο383
 • 3. Μυστικότητα384
 • 4. Ανταγωνιστικό προβάδισμα387
 • 5. Σχέση με βιομηχανικά/εμπορικά απόρρητα388
 • III. Νομική φύση και έννομη προστασία389
 • § 59. Έννοια και σημασία της σύμβασης εκμετάλλευσης τεχνογνωσίας393
 • I. Έννοια393
 • II. Οικονομική σημασία393
 • III. Νομοθετική ρύθμιση394
 • § 60. Είδη συμβάσεων395
 • I. Αμιγείς και μεικτές395
 • II. Αποκλειστικές και απλές395
 • III. Απεριόριστες και περιορισμένες396
 • § 61. Νομική φύση της σύμβασης398
 • I. Χαρακτηριστικά398
 • II. Ειδικότερη νομική φύση399
 • § 62. Υποχρεώσεις του δότη τεχνογνωσίας403
 • I. Παραχώρηση της χρήσης της τεχνογνωσίας403
 • II. Διαφύλαξη της χρήσης της τεχνογνωσίας404
 • III. Άλλες υποχρεώσεις406
 • § 63. Υποχρεώσεις του λήπτη τεχνογνωσίας407
 • I. Καταβολή ανταλλάγματος407
 • II. Εκμετάλλευση της τεχνογνωσίας407
 • III. Μυστικότητα408
 • IV. Άλλες υποχρεώσεις408
 • § 64. Λήξη της σύμβασης410
 • I. Λόγοι λύσης410
 • II. Μετασυμβατικές υποχρεώσεις410
 • Παράρτημα: Νομοθετικά κείμενα413
 • Αλφαβητικό ευρετήριο573