ΚΦΕ

ΦΠΑ

ΚΦορΔιαδικασίας

Φορολογικό Ποινολόγιο

ΕΝ.Φ.Ι.Α.

Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

Ενημέρωση μέχρι και τον Ν 4316/2014

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €18.00
ΝΠ €23.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.
Έκδοση: 2015
ISBN: 978-960-562-355-5
Σελίδες: 624
Επιμέλεια: Θ. Φορτσάκης

Οι νομοθετικές τροποποιήσεις στους φορολογικούς κώδικες που περιλαμβάνει η Συλλογή κατέστησαν απαραίτητη την παρούσα, 5η έκδοση της «Φορολογικής νομοθεσίας», η οποία είναι ενημερωμένη μέχρι και το Ν 4316/2014 (ΦΕΚ Α΄ 270/24.12.2014).

Ειδικότερα, το Έργο ενημερώθηκε με τους Ν 4274/2014, Ν 4276/2014, Ν 4281/2014, Ν 4282/2014, Ν 4283/2014, N 4286/2014, Ν 4302/2014, Ν 4303/2014, Ν 4305/2014, N 4307/2014, Ν 4308/2014, Ν 4312/2014 και Ν 4316/2014. Επιπλέον, λόγω της κατάργησης του ΚΦΑΣ από 1.1.2015, τα οικεία άρθρα του Ν 4093/2012 δεν περιλαμβάνονται πλέον στη Συλλογή, αλλά αντικαταστάθηκαν από το Ν 4308/2014 περί Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων.

Έτσι, το έργο περιλαμβάνει κατά σειρά τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Ν 4172/2013), τον Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Ν 2859/2000), τον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (Ν 4174/2013), τον Ν 2523/1997 για τις διοικητικές και ποινικές κυρώσεις στη φορολογική νομοθεσία, τις διατάξεις του Ν 4223/2013 για τον ΕΝΦΙΑ, καθώς και τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ν 4308/2014).

Και στην παρούσα έκδοση ενσωματώθηκαν σημειώσεις σχετικά με ρυθμίσεις που έλαβαν χώρα από την προηγούμενη έκδοση μέχρι σήμερα, αναφορικά κυρίως με κανονιστικές αποφάσεις που εκδόθηκαν κατʼ εξουσιοδότηση του νέου ΚΦΕ και του ΚΦΔ, οι οποίες είναι κατανεμημένες στα οικεία άρθρα των επιμέρους νομοθετημάτων.

Για τη διευκόλυνση του αναγνώστη επισημαίνονται σε αγκύλη οι τροποποιήσεις που επήλθαν από τον Ν 4093/2012 (ΦΕΚ Αʼ 222/ 12.11.2012) και έπειτα, ενώ με τη μορφή σημειώσεων παρατίθενται χρήσιμες πληροφορίες που σχετίζονται με τις τροποποιούμενες διατάξεις. Ο νέος κώδικας τσέπης «Φορολογική νομοθεσία» συνοδεύεται από αλφαβητικό ευρετήριο.

Η Συλλογή αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο για όλους τους επαγγελματίες του φορολογικού δικαίου, οι οποίοι έχουν ήδη εμπιστευτεί το Έργο για τη χρηστικότητα και την υψηλή του επιστημονική αξιοπιστία.

 • [1] Ν 4172/20131
 • Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του N 4046/2012, του N 4093/2012 και του N 4127/2013 και άλλες διατάξεις [Άρθρα 1-72] 1
 • [2] Ν 2859/2000141
 • Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας 141
 • [3] Ν 4174/2013313
 • Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις [Άρθρα 1-67]313
 • [4] Ν 2523/1997423
 • Διοικητικές και ποινικές κυρώσεις στη φορολογική νομοθεσία και άλλες διατάξεις [Άρθρα 1-22 παρ. 3-13, 24-25, 38] 423
 • [5] Ν 4223/2013483
 • Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες διατάξεις [Άρθρα 1-8, 13, 59] 483
 • [6] Ν 4308/2014517
 • Eλληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις [Άρθρα 1-40, 44] 517
 • ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ 601