Έκδοση: 2015
ISBN: 978-960-562-853-6
Σελίδες: 190
Συγγραφέας: Β. Τσούμας

Κεντρική ιδέα για την εκπόνηση του έργου: «Η χρήση οδών & κοινόχρηστων χώρων» υπήρξε η συγκέντρωση σε ένα τόμο των θεμάτων που αφορούν την προσπέλαση σε κοινόχρηστη οδό των ιδιοκτητών των ακινήτων που στερούνται τέτοιας εξόδου, την πρόσβαση σε κοινόχρηστους χώρους πολυκατοικιών συνιδιοκτητών που δεν την έχουν, τις διάφορες κατηγορίες δρόμων, την δημιουργία και την σύγχρησή τους και την προστασία των δικαιουμένων να τους χρησιμοποιούν.

Το βιβλίο χωρίζεται σε τρία μέρη, περιέχει δύο παραρτήματα και αναλυτικό αλφαβητικό ευρετήριο. Το πρώτο μέρος αναφέρεται στην αναγκαστική παροχή διόδου, στις προϋποθέσεις εφαρμογής του άρθρου 1012 ΑΚ, στη συνταγματικότητα της ρύθμισης, στην κατάργηση και μεταβολή της διόδου, στα στοιχεία της αγωγής και στα δικονομικά θέματα της δίκης για την παροχή διόδου.

Το δεύτερο μέρος αναφέρεται στην πραγματική δουλεία διόδου, στην σύσταση μεταβολή, απόσβεση και τύχη της δουλείας επί διαιρέσεως του δεσπόζοντος ή του δουλεύοντος. Το τρίτο μέρος αναφέρεται στους δρόμους και τη χρήση τους από το κοινό, στην προσπέλαση σε κοινόχρηστους χώρους και στην ρυμοτομική απαλλοτρίωση.

Τα παραρτήματα περιλαμβάνουν διαγράμματα για το γειτονικό δίκαιο, τις πραγματικές δουλείες και τα κοινόχρηστα πράγματα και χαρακτηριστικά υποδείγματα αγωγών για την παροχή διόδου, την ομολόγηση δουλείας και την παρακώλυση χρήσης κοινοτικής οδού.

Το βιβλίο «Η χρήση οδών & κοινόχρηστων χώρων» ανήκει δικαιωματικά στην σειρά «Η δικηγορία στην πράξη», γιατί έχει γραφτεί με κύριο γνώμονα την γρήγορη και άμεση βοήθεια στον κάθε εφαρμοστή του δικαίου.

 • A’ ΤΜΗΜΑ:1
 • ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ - ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ1
 • ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ1
 • Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ - TΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ1
 • Α. Κοινά σε όλους πράγματα1
 • Β. Κοινόχρηστα πράγματα2
 • Γ. Πράγματα ειδικής χρήσης, δηλαδή προορισμένα σε εξυπηρέτηση δημοσίων, δημοτικών και κοινοτικών σκοπών3
 • Δ. Πράγματα θρησκευτικών σκοπών3
 • Ε. Συμπέρασμα5
 • ΙΙ. ΤΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ – ΟΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ5
 • Α. ΕΝΝΟΙΑ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ (Αστικός Κώδικας, Κώδικας Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας, Νέος Οικοδομικός Κανονισμός)5
 • 1. Νομοθεσία5
 • 2. Έννοια και χαρακτήρας της κοινής χρήσης8
 • Β. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ9
 • 1. Ιστορική αναδρομή9
 • 2. Προϋποθέσεις απόκτησης της ιδιότητας του κοινοχρήστου11
 • α. Απόκτηση της ιδιότητας του κοινοχρήστου από το νόμο (Ρυμοτομικό σχέδιο, Γενικό πολεοδομικό σχέδιο, πολεοδομική μελέτη και πράξη εφαρμογής)11
 • i) Νομοθετικό πλαίσιο11
 • ii) Βασικά στοιχεία12
 • β. Απόκτηση της ιδιότητας του κοινοχρήστου από τη βούληση των ιδιοκτητών19
 • γ. Απόκτηση της ιδιότητας του κοινοχρήστου με την αμνημονεύτου χρόνου αρχαιότητα19
 • 3. Έλεγχος των προϋποθέσεων20
 • Γ. Η ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ21
 • 1. Η ρύθμιση του άρθρου 20 παρ. 1 ΝΔ 192321
 • α. Γενικά21
 • β. Κατηγορίες ιδιωτικών κοινόχρηστων χώρων23
 • i) Αυτοί που υπάρχουν πριν από τη δημοσίευση του ΝΔ 17.7.192323
 • ii) Αυτοί που σχηματίσθηκαν μετά το ΝΔ της 17.7.192324
 • γ. Διαπίστωση περί σχηματισμού των δρόμων πριν την ισχύ του ΝΔ 192324
 • 2. Η ρύθμιση του άρθρου 1 παρ. 3 Ν 690/48 (416 ΚΒΠΝ)28
 • α. Γενικά28
 • β. Προϋποθέσεις ύπαρξης του τεκμηρίου δημιουργίας κοινόχρηστων χώρων31
 • i) Επίσπευση των ιδιοκτητών ή αυτών που είχαν αναλάβει την εκμετάλλευση των εκτάσεων31
 • ii) Κυριότητα επί της προς ρυμοτομία έκτασης κατά την επίσπευση της έγκρισης 33
 • iii) Αποδοχή από τη διοίκηση του προτεινόμενου σχεδίου33
 • 3. Η ρύθμιση του άρθρου 28 Ν 1337/198334
 • α. Γενικά34
 • β. Προϋποθέσεις απόκτησης της ιδιότητας του κοινοχρήστου35
 • i) Εισαγωγικά35
 • ii) Τα ακίνητα πρέπει να προβλέπονται και από το σχέδιο πόλεως ως κοινόχρηστοι χώροι36
 • iii) Η Κοινοχρησία πρέπει να είναι αποτέλεσμα της βούλησης του ιδιοκτήτη37
 • γ. Συνταγματικότητα38
 • Δ. ΑΠΟΚΤΗΣΗ – ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΟΥ ΚΑΘΙΣΤΑΝΤΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ39
 • 1. Η Εισφορά γης39
 • α. Εισαγωγή - Νομοθετικό πλαίσιο39
 • β. Η πράξη εφαρμογής42
 • i) Γενικά42
 • ii) Τα είδη εδαφικών μεταβολών 43
 • iii) Διαδικασία σύνταξης, αιτιολογία, προσφυγή, ενστάσεις, κύρωση της πράξης εφαρμογής44
 • iv) Ανάκληση και αίτηση ακυρώσεως της πράξης εφαρμογής50
 • γ. Μετατροπή της εισφοράς σε γη σε εισφορά σε χρήμα51
 • δ. Συνταγματικότητα του θεσμού52
 • 2. Η ρυμοτομική απαλλοτρίωση53
 • α. Εισαγωγή - Νομοθετικό πλαίσιο53
 • β. Γενικά56
 • γ. Η κήρυξη της απαλλοτρίωσης57
 • δ. Υποχρέωση αποζημίωσης - Συντέλεση της απαλλοτρίωσης58
 • i) Υποχρεος αποζημίωσης επί προσκύρωσης και επί ρυμοτομίας οικοπέδου60
 • ii) Διαδικασία καθορισμού των υποχρέων63
 • iii) Περιπτώσεις65
 • ε. Σύνταξη Πράξης Αναλογισμού Αποζημίωσης 66
 • στ. Ανάκληση της απαλλοτρίωσης 70
 • ζ. Διάφορα77
 • 3. Η μεταφορά συντελεστή δόμησης78
 • Ε. ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΙΔΙΑΙΤΕΡΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ82
 • 1. Κυριότητα του Δημοσίου82
 • 2. Παραχώρηση ιδιαίτερων δικαιωμάτων επί των κοινοχρήστων 83
 • α. Νομοθετικό πλαίσιο83
 • β. Προϋποθέσεις της παραχώρησης85
 • i) Γενικά 85
 • ii) Παραχώρηση της χρήσης από την αρχή85
 • iii) Απόκτηση δικαιωμάτων επί του παραχωρουμένου 86
 • iv) Εξυπηρέτηση της κοινής χρήσης87
 • γ. Χαρακτήρας της παραχώρησης88
 • δ. Δημιουργούμενες διαφορές 89
 • ε. Περιπτώσεις91
 • 3. Μίσθωση κοινόχρηστων χώρων94
 • α. Νομοθετικό πλαίσιο94
 • β. Βασικά στοιχεία 96
 • γ. Περιπτώσεις96
 • 4. Δουλείες99
 • α. Νομοθετικό πλαίσιο99
 • β. Δουλεία για να εξασφαλιστεί η επικοινωνία ακινήτου προς κοινόχρηστο χώρο100
 • γ. Μη επιτρεπόμενη η σύσταση δουλείας επί κοινοχρήστου102
 • 5. Τέλη χρήσης κοινοχρήστων χώρων102
 • ΣΤ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ105
 • 1. Νομοθετικό πλαίσιο105
 • 2. Βασικά στοιχεία109
 • α. Γενικά109
 • β. Αυθαίρετες κατασκευές σε κοινόχρηστους χώρους110
 • Ζ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ113
 • 1. Περιβάλλον και προσωπικότητα – Δικαίωμα χρήσης και απόλαυσης του ζωτικού περιβάλλοντος113
 • 2. Προστασία επί προσβολής του δικαιώματος κοινής χρήσης – Ύπαρξη του στοιχείου του παρανόμου115
 • 3. Ποινική προστασία του περιβάλλοντος117
 • 4. Περιπτώσεις121
 • 5. Νομοθετικό πλαίσιο126
 • Η. ΑΝΑΔΙΑΤΑΞΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ128
 • 1. Νομοθετικό πλαίσιο128
 • 2. Γενικά128
 • 3. Ειδικά θέματα131
 • Θ. ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ132
 • 1. Γενικά132
 • 2. Προσκύρωση των καταργούμενων κοινόχρηστων χώρων133
 • Ι. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ - ΧΩΡΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ135
 • ΙΑ. ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΙΣ ΧΩΡΟΙ137
 • 1. Ορισμός – Βασικά στοιχεία137
 • 2. Ρυμοτομικό σχέδιο138
 • ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ143
 • Α. ΟΔΟΙ - ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΙ143
 • 1. Νομοθετικό πλαίσιο:143
 • α. Κώδικας Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας143
 • β. Νόμος 4067/2012 ΦΕΚ 79 Α’/12 (έναρξη εφαρμογής 4.7.12)145
 • γ. Ν 3155/1955 (ΦΕΚ Α’ 63) «Περί κατασκευής και συντήρησης οδών»146
 • δ. Νόμος 4178/2013148
 • 2. Βασικά στοιχεία148
 • α. Έννοια και διακρίσεις των οδών148
 • i) Γενικά148
 • ii) Εθνικές και επαρχιακές οδοί149
 • iii) Δημοτικές και κοινοτικές οδοί149
 • iv) Αγροτικές οδοί151
 • β. Δημιουργία των οδών152
 • γ. Οι ιδιωτικές οδοί154
 • δ. Πεζόδρομοι – Πεζοδρόμια159
 • ε. Κατασκευή οδού161
 • στ. Προστασία του δικαιώματος χρήσης οδού 164
 • Β. ΠΛΑΤΕΙΕΣ165
 • 1. Νομοθετικό πλαίσιο165
 • α. Κώδικας Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας165
 • β. Νόμος 4067/2012 (Νέος Οικοδομικός Κανονισμός)166
 • 2. Βασικά στοιχεία166
 • Γ. ΑΛΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΚΑ169
 • 1. Νομοθετικό πλαίσιο169
 • α. Κώδικας Πολεοδομικής Νομοθεσίας169
 • β. Νόμος 4067/2012169
 • 2. Βασικά στοιχεία170
 • Δ. ΥΔΑΤΑ173
 • 1. Νερά με ελεύθερη και αέναη ροή173
 • α. Ποταμοί και οι κοίτες τους, όχθες ποταμών174
 • β. Πηγές176
 • γ. Ελκόμενο νερό177
 • δ. Χείμαρροι - Ρέματα 178
 • 2. Αιγιαλός και παραλία181
 • α. Νομοθετικό πλαίσιο181
 • β. Βασικά στοιχεία185
 • i) Ορισμός του αιγιαλού 185
 • ii) Καθορισμός των ορίων του αιγιαλού187
 • iii) Παραχώρηση δικαιωμάτων επί του αιγιαλού192
 • iv) Αυθαίρετη χρήση του αιγιαλού194
 • v) Προστασία του αιγιαλού 198
 • vi) Ποινική ευθύνη 208
 • vii) Παραλία209
 • 3. Λίμνες210
 • 4. Λιμένες211
 • Ε. ΔΑΣΗ212
 • 1. Νομοθετικό πλαίσιο212
 • α. Σύνταγμα212
 • β. Ν 998/1979212
 • γ. Ν 4164/2013 (Α΄ 182)214
 • δ. Ν 4014/2011 214
 • ε. Ν 4067/2012215
 • στ. Ν 4178/2013215
 • ζ. Ν 3937/2011 217
 • η. Ν 4042/2011218
 • 2. Βασικά στοιχεία219
 • α. Έννοια του δάσους219
 • β. Διαδικασία χαρακτηρισμού έκτασης ως δάσους223
 • γ. Προστασία του δάσους228
 • δ. Αναδάσωση238
 • ε. Διάφορα244
 • στ. Προδιαγραφές σύνταξης μελετών διαχείρισης 248
 • ζ. Ποινική ευθύνη249
 • 1. Παράνομη εκχέρσωση252
 • 2. Κατασκευή κτίσματος εντός δημόσιας δασικής έκτασης254
 • 3. Απόρριψη απορριμμάτων255
 • 4. Παράνομη υλοτομία256
 • 5. Εμπρησμός256
 • 6. Διοικητικές κυρώσεις257
 • ΣΤ. ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥΣ257
 • 1. Παραχώρηση στον ΟΤΑ των κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων που βρίσκονται στην έκταση του Οικοδομικού Συνεταιρισμού257
 • 2. Κατασκευή και συντήρηση των έργων υποδομής στους κοινόχρηστους χώρους259
 • Ζ. ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΧΩΡΩΝ263
 • Β’ ΤΜΗΜΑ:267
 • ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ267
 • Α. ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ267
 • Β. ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ269
 • 1. Γενικά269
 • 2. Περιπτώσεις κοινόχρηστων χώρων - πραγμάτων269
 • 3. Το Δώμα 275
 • Γ. ΔικαιΩματα και υποχρεΩσεις των ιδιοκτητΩν ως προς τους κοινΟχρηστους χΩρους 279
 • 1. Ρύθμιση από τους ιδιοκτήτες των δικαιωμάτων και υποχρεώσεών τους ως προς τις ιδιοκτησίες τους και τα κοινόχρηστα 279
 • 2. Η υποχρέωση συμμετοχής στη συντήρηση και επισκευή των κοινοχρήστων281
 • α. Γενικά281
 • β. Είδη δαπανών282
 • γ. Καθορισμός του ύψους επιβάρυνσης κάθε συνιδιοκτήτη 284
 • δ. Δαπάνες από ένα συνιδιοκτήτη286
 • ε. Περιπτώσεις287
 • στ. Συνιδιοκτήτης που δεν κατέβαλε δαπάνες291
 • ζ. Ανοχή επισκευών και διατήρηση της ιδιοκτησίας σε καλή κατάσταση292
 • η. Παραγραφή293
 • 3. Η απαγόρευση μεταβολών και βλαπτικής χρήσης των κοινοχρήστων 294
 • 4. Το δικαίωμα χρήσης ή σύγχρησης των κοινών296
 • α. Έννοια και περιεχόμενο του δικαιώματος296
 • β. Περιπτώσεις300
 • 5. Το δικαίωμα διοίκησης και διαχείρισης των κοινών302
 • 6. Δικαίωμα ανεγέρσεως ορόφου303
 • Δ. ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΕΠΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ303
 • Ε. ΑΞΙΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΝΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΡΟΣΒΟΛΗΣΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ 307
 • 1. Αξίωση άρσης της προσβολής, παράλειψής της στο μέλλον και επαναφοράς των πραγμάτων στην προηγούμενη κατάσταση307
 • 2. Αξίωση αποζημίωσης309
 • 3. Αξίωση από συνιδιοκτήτες να προβούν σε δαπάνες και επισκευές στους κοινόχρηστους χώρους311
 • 4. Αξίωση επίδειξης των αποδείξεων δαπανών από το διαχειριστή.312
 • ΣΤ. ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ312
 • Ζ. ΣΧΕΣΗ ΜΙΣΘΩΤΗ ΜΕ ΤΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ ΜΕΡΗ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ314
 • Η. ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΑ315
 • Θ. Η ΠΥΛΩΤΗ326
 • 1. Χαρακτήρας της πυλωτής326
 • 2. Αντικείμενο διαιρεμένης ιδιοκτησίας και σύστασης δουλείας329
 • 3. Περίκλειστα και ανοιχτά μέρη πυλωτής331
 • 4. Αποκλειστική χρήση 333
 • 5. Καταχρηστικότητα σε σχέση με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις στην πυλωτή338
 • 6. Κατασκευές339
 • 7. Δικονομικά339
 • ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ341
 • ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ391