Έκδοση: 2015
ISBN: 978-960-562-852-9
Σελίδες: 302
Συγγραφέας: Β. Μαραζοπούλου
Διεύθυνση Σειράς: Χ. Παμπούκης
Πρόλογος: Χ. Παμπούκης

Το έργο «Υπερεδαφική εκτέλεση κατά το Ευρωπαϊκό Δίκαιο σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις» πραγματεύεται ένα θέμα με ολοένα αυξανόμενο θεωρητικό και πρακτικό ενδιαφέρον, όπως καταδεικνύει η νομολογία διαφόρων κρατών μελών. Είναι δυνατή η υπερόρια κατάσχεση εις χείρας τρίτου; Αναπτύσσει ισχύ υπερόρια μία διαταγή αγγλικού δικαστηρίου για παγκόσμια συντηρητική κατάσχεση; Εκτελείται διαταγή γαλλικού δικαστηρίου που επιβάλλει προσωπική χρηματική ποινή σε οφειλέτη; Μία διαταγή αγγλικού δικαστηρίου για αστικό contempt of court εκτελείται στα άλλα κράτη μέλη; Το θέμα, έτσι όπως οριοθετήθηκε, είναι πρωτότυπο όχι μόνο στην ελληνική νομική επιστήμη, αλλά και στην ευρωπαϊκή και διεθνή.

Το έργο διαρθρώνεται σε τρία μέρη: στο πρώτο, που αφορά στην έννοια της υπερε­δαφικότητας, εξετάζονται σε διαδοχικά κεφάλαια το επιτρεπτικό πλαίσιο του δημο­σίου διεθνούς δικαίου και η αποτυχημένη (επί του παρόντος) προσπάθεια εκπόνησης μία παγκοσμίου εμβέλειας Συμβάσεως για την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις κατά το πρότυπο του Κανονισμού Βρυξέλλες Ι.

Στο δεύτερο μέρος που αφορά τη λειτουργία της έννοιας της υπερεδαφικότητας διαταγών εκτέλεσης, ειδικότερα στον Κανονισμό 44/2001, εξετάζεται η υπερόρια ισχύς διατάξεων ασφαλιστικών μέτρων και αναγκαστικής εκτέλεσης κατά το άρθρο 22. 5 του Κανονισμού Βρυξέλλες Ι.

Στο τρίτο μέρος εξετάζονται οι λοιπές περιπτώσεις του Κανονισμού Βρυξέλλες Ι ως προς τη διεθνή δικαιοδοσία εκτελέσεως, θέματα κυρίως χρηματικών ποινών και κατασχέσεως απαιτήσεων σε χείρας τρίτου.

Το έργο «Υπερεδαφική εκτέλεση κατά το Ευρωπαϊκό Δίκαιο σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις» είναι η πρώτη συστηματική και ολοκληρωμένη μελέτη στην ελληνική γλώσσα της διεθνούς αναγκαστικής εκτέλεσης που έχει στο επίκεντρό της τις ευρωπαϊκές διατάξεις του Κανονισμού 44/2001 των άρθρων 31, 22.5 και 49. Η υπερόρια δε εφαρμογή διαταγών (orders) και δικαστικών πράξεων δεν έχει τύχει ανάλογης επιστημονικής επεξεργασίας, όπως επισημαίνει και στον πρόλογό του ο καθηγητής της Νομικής Σχολής Αθηνών στο Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο, κ. Χ. Παμπούκης.

 • ΕΙΣΑΓΩΓΗ1
 • Ι. Αντικείμενο της έρευνας 1
 • II. Μέθοδος της έρευνας 9
 • III. Διάρθρωση του συγγράμματος 10
 • ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ13
 • ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΕΔΑΦΙΚΟΤΗΤΑΣ13
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α13
 • Επιτρεπτικό πλαίσιο του δημοσίου διεθνούς δικαίου13
 • I. Θεμελιώδεις αρχές του δημοσίου διεθνούς δικαίου για την άσκηση υπερεδαφικής δικαιοδοσίας 13
 • II. Οριοθετική λειτουργία των κανόνων του δημοσίου διεθνούς δικαίου για τη διεθνή δικαιοδοσία18
 • III. Προσπάθειες για μια διεθνή σύμβαση για τη διεθνή δικαιοδοσία και την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές διαφορές: τα αίτια της αποτυχίας στη Χάγη 22
 • Α. Γενικά22
 • Β. Θεμελιώδεις διαφορές κατά τον εννοιολογικό προσδιορισμό της διεθνούς δικαιοδοσίας ανάμεσα στο ευρωπαϊκό σύστημα περί διεθνούς δικαιοδοσίας και στις αντίστοιχες αμερικανικές αρχές24
 • Γ. Δομή Σύμβασης και τύπος δικαιοδοτικών βάσεων - Αδυναμία συμφωνίας για τη σύνδεση ανάμεσα σε δικαιοδοσία και εκτέλεση 25
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β27
 • Υπερεδαφικότητα στο αναδυόμενο ευρωπαϊκό δικονομικό διεθνές δίκαιο από γενική σκοπιά27
 • I. Το υπό διαμόρφωση ευρωπαϊκό δικονομικό διεθνές δίκαιο 27
 • II. Ευρωπαϊκό σύστημα διεθνούς δικαιοδοσίας για τη διαγνωστική δίκη31
 • Α. Γενικά31
 • Β. Διάκριση ανάμεσα σε υπέρμετρες δικαιοδοτικές βάσεις και στην άσκηση υπερεδαφικής δικαιοδοσίας 35
 • Γ. Αξιολογικές σταθμίσεις για την υπερεδαφικότητα από γενική σκοπιά 35
 • III. Μεθοδολογικά προβλήματα υπό το ισχύον καθεστώς 37
 • Α. Αντιφάσεις ενόψει της αναγκαστικής συμβίωσης ενοποιημένων και μη ενοποιημένων πεδίων37
 • B. Η διάσταση ανάμεσα στην ανομοιομορφία των εθνικών κανόνων αστικού δικονομικού δικαίου και ιδίως των εθνικών κανόνων εκτέλεσης και στον στόχο της εξομοίωσης των συνθηκών εκτέλεσης εντός της ΕΕ 39
 • 1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις 39
 • 2. Ανομοιομορφία των εθνικών κανόνων αστικού δικονομικού δικαίου 40
 • (α) Γενικά 40
 • (β) Εθνικός χαρακτήρας των κανόνων αστικού δικονομικού δικαίου και ιδίως των κανόνων εκτέλεσης 42
 • (γ) Διαμόρφωση συνθηκών για τακτικές άγρας δικαιοδοσίας εκτέλεσης (“enforcement shopping”)45
 • (δ) Αμοιβαία εμπιστοσύνη και ελλιπής ενοποίηση εθνικών δικαίων 45
 • Γ. Διάσταση ανάμεσα στην αποχωρικοποίηση (délocalization) της εκτέλεσης και στο μονοπώλιο της διενέργειας της εκτέλεσης από τα εθνικά δίκαια 46
 • IV. Αντιφάσεις στο πλαίσιο της προσπάθειας δημιουργίας ενός αληθούς συστήματος ευρωπαϊκού δικονομικού διεθνούς δικαίου 47
 • Α. Κριτήρια επιλογής της κατάλληλης μεθοδολογικής προσέγγισης47
 • Β. Επισκόπηση των πρωτοβουλιών της Επιτροπής και κριτική 49
 • Γ. Νέες μεθοδολογικές προσεγγίσεις 51
 • 1. Άμβλυνση της μέχρι σήμερα κρατούσας θέσης περί αδυναμίας ενοποίησης των δικαίων πολιτικής δικονομίας 51
 • 2. Συντονισμός της δράσης των εθνικών οργάνων εκτέλεσης54
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ57
 • Αναζήτηση της θέσης του ευρωπαίου νομοθέτη ειδικά για την υπερεδαφική αναγκαστική εκτέλεση στο αναδυόμενο ευρωπαϊκό δικονομικό διεθνές δίκαιο57
 • I. Εισαγωγικά57
 • ΙI. Lex fori executionis στο ευρωπαϊκό δικονομικό διεθνές δίκαιο59
 • Α. Γενικά- Lex fori processusum regit59
 • Β. Αναγνώριση αλλοδαπών αποφάσεων στον ενιαίο ευρωπαϊκό δικαστικό χώρο 61
 • Γ. Ειδικά η εφαρμογή των μέσων εκτέλεσης της lex fori executionis 66
 • Δ. Η απόφαση ΔΕΕ Italian Leather 68
 • ΙII. Διεθνής δικαιοδοσία εκτέλεσης στο αναδυόμενο ευρωπαϊκό δικονομικό διεθνές δίκαιο 70
 • Α. Διάκριση σε lato sensu και stricto sensu διεθνή δικαιοδοσία για τη διενέργεια αναγκαστικής εκτέλεσης 70
 • Β. Επάνοδος στον κανόνα lex fori executionis 77
 • Γ. «Άγρα» διεθνούς δικαιοδοσίας εκτέλεσης (“enforcement shopping”) και πρακτικές καταστρατήγησης στο πεδίο της διασυνοριακής εκτέλεσης80
 • ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ85
 • ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΉΣ ΤΟΥ ΚΑΝ. 44/2001 (ΚΑΝ. 1215/2012)85
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α85
 • Λήψη υπερεδαφικών ασφαλιστικών μέτρων σύμφωνα με το άρθρο 31 Καν. 44/2001 (άρθρο 35 Καν. 1215/2012)85
 • I. Θέση του προβλήματος 85
 • II. Υπέρμετρες δικαιοδοτικές βάσεις και υπερεδαφική λήψη ασφαλιστικών μέτρων87
 • Α. Σύνδεση της υπερεδαφικής λήψης ασφαλιστικών μέτρων με το πρόβλημα της θεμελίωσης διεθνούς δικαιοδοσίας σε υπέρμετρες δικαιοδοτικές βάσεις- Δεδομένα των εθνικών δικαίων 87
 • 1. Εισαγωγικά 87
 • 2. Λήψη υπερεδαφικών ασφαλιστικών μέτρων από τα δικαστήρια του Ηνωμένου Βασιλείου 87
 • 3. Λήψη υπερεδαφικών ασφαλιστικών μέτρων από τα γαλλικά δικαστήρια 93
 • 4. Λήψη υπερεδαφικών ασφαλιστικών μέτρων από τα ολλανδικά δικαστήρια96
 • 5. Λήψη υπερεδαφικών ασφαλιστικών μέτρων από τα ελληνικά δικαστήρια97
 • Β. Η νομολογία ΔΕE στις υποθέσεις Van Uden/ Decoline και Mietz/ Intership 98
 • Γ. Ιδίως η προϋπόθεση του «πραγματικού συνδετικού στοιχείου» 101
 • 1. Η διάσταση απόψεων στην επιστήμη και στη νομολογία των κρατών-μελών101
 • 2. Δεδομένη δικαιοδοσία λήψης υπερεδαφικών ασφαλιστικών μέτρων από το δικαστήριο που έχει δικαιοδοσία για την ουσία της υπόθεσης 107
 • 3. Αποκλεισμός της κυκλοφορίας υπερεδαφικών ασφαλιστικών μέτρων που διατάσσονται κατ’ άρθρο 31 Καν. 44/2001 (άρθρο 35 Καν. 1215/2012) 109
 • Δ. Ιδία θέση111
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β115
 • Υπεραδαφικότητα διατάξεων αναγκαστικής εκτέλεσης κατά το άρθρο 22.5 Καν. 44/2001 (24.5 Καν. 1215/2012)115
 • I. Εισαγωγικές παρατηρήσεις 115
 • II. Τελεολογικές σταθμίσεις στην ερμηνεία του άρθρου 22.5 Καν. 44/2001 (24.5 Καν. 1215/2012) 119
 • Α. Γενικά περί της ratio της θέσπισης των αποκλειστικών δικαιοδοτικών βάσεων στον Καν. 44/2001 119
 • Β. Αποκλειστικός χαρακτήρας της δικαιοδοτικής βάσης του άρθρου 22.5 (24.5)122
 • Γ. Ratio του άρθρου 22.5 (24.5)123
 • 1. Γενικά123
 • 2. Σύνδεση του κανόνα του άρθρου 22.5 (24.5) με το δημόσιο διεθνές δίκαιο 124
 • 3. Σύνδεση forum και ius στην αποκλειστική διεθνή δικαιοδοσία του άρθρου 22.5 (24.5): ο κανόνας lex fori executionis ως βάση του άρθρου 22.5 (24.5)127
 • III. Συστηματική ένταξη της διάταξης του άρθρου 22.5 (24.5 Καν. 1215/2012) στον Καν. 44/2001 127
 • Α. Εισαγωγικές παρατηρήσεις 127
 • Β. Συστηματική οριοθέτηση του πεδίου εφαρμογής του άρθρου 22.5 (24.5 Καν.1215/2012) από το πεδίο εφαρμογής του άρθρου 2 Καν. 44/2001 (4 Καν. 1215/2012)128
 • 1. Γενικά128
 • 2. Η απόφαση ΔΕΕ AS Autoteile Service GmBH/ Malhe129
 • 3. Ιδίως τα όρια υπαγωγής στην αποκλειστική δικαιοδοσία του άρθρου 22.5 (24.5) ενδίκων βοηθημάτων, τα οποία ασκούνται στο πλαίσιο της εκτελεστικής δίκης και πλήττουν την εκτελούμενη αξίωση130
 • ΙV. Αυτόνομη ερμηνεία του όρου «θέματα αναγκαστικής εκτέλεσης» 135
 • Α. Γενικά- Ζητήματα νομικού χαρακτηρισμού στο δικονομικό διεθνές δίκαιο και ειδικότερα στο πεδίο εφαρμογής του Καν. 44/2001 (Καν. 1215/2012)135
 • Β. Προτίμηση στην αυτόνομη ερμηνεία των προϋποθέσεων και όρων των αποκλειστικών δικαιοδοσιών 136
 • Γ. Διερεύνηση δυνατότητας αυτόνομης ερμηνείας του όρου «θέματα αναγκαστικής εκτέλεσης» 137
 • 1. Οι αποκλίσεις των εθνικών δικαίων εκτέλεσης των κρατών μελών ως τροχοπέδη στην αυτόνομη ερμηνεία του όρου «θέματα αναγκαστικής εκτέλεσης»: δυσχέρεια διάκρισης της διαγνωστικής από την εκτελεστική δίκη 137
 • 2. Η απόφαση ΔΕΕ στην υπόθεση Reichert II 140
 • 3. Ενδιάμεσο συμπέρασμα: αυτόνομη ερμηνεία δια της περιοριστικής ερμηνείας του όρου «θέματα αναγκαστικής εκτέλεσης»143
 • 4. Επισκόπηση ορισμένων αμφισβητούμενων περιπτώσεων 145
 • (α) Αγωγές και ένδικα βοηθήματα με τα οποία ενημερώνεται ο επισπεύδων για τον κύκλο των περιουσιακών στοιχείων - Ιδίως ο βεβαιωτικός όρκος 145
 • (β) Αγωγή αποζημίωσης λόγω αδικαιολόγητης εκτέλεσης και επαναφορά των πραγμάτων στην προτέρα κατάσταση147
 • (γ) Ιδίως η ανακοπή του άρθρου 986 ΚΠολΔ 150
 • V. Τόπος εκτέλεσης 151
 • Α. Γενικά151
 • Β. Aπαιτήσεις 153
 • Γ. Κινητά πράγματα 154
 • Δ. Προσδιορισμός του τόπου εκτέλεσης σε συμφωνία με το σκοπούμενο εφαρμοστέο δίκαιο αναγκαστικής εκτέλεσης σε συνθήκες κατάργησης της κήρυξης της εκτελεστότητας 154
 • VI. Σύνδεση του άρθρου 22.5 (24.5) με την υπερεδαφικότητα156
 • Α. Εισαγωγικά156
 • Β. Σύνδυασμένη ανάγνωση των άρθρων 22.5, 32 Καν. 44/2001 (24.5, 2 (α) Καν. 1215/2012) υπό το πρίσμα της διερεύνησης της θέσης του ευρωπαίου νομοθέτη για την υπερεδαφικότητα161
 • Γ. Ιδία θέση165
 • 1. Καθολική διάκριση της προβλεπόμενης στο άρθρο 22.5 Καν. 44/2001 (24.5 Καν. 1215/2012) δικαιοδοτικής βάσης από τη διεθνή δικαιοδοσία για τη διενέργεια αναγκαστικής εκτέλεσης 165
 • (α) Αποκλεισμός της lato sensu διεθνούς δικαιοδοσίας εκτέλεσης από το πεδίο εφαρμογής του 22.5 (24.5)165
 • (a) Γενικά 165
 • (b) Ιδίως η υπαγωγή των υπερεδαφικών διαταγών εκτέλεσης του αγγλικού δικαίου στο 22.5 Καν. 44/2001 (24.5 Καν. 1215/2012) κατά την αγγλική νομολογία167
 • (c) Συμπέρασμα173
 • (β) Αποκλεισμός της stricto sensu διεθνούς δικαιοδοσίας εκτέλεσης από το πεδίο εφαρμογής του άρθρου 22.5 (24.5)174
 • 2. Ανεφάρμοστο του άρθρου 22.5 (24.5) στην υπερεδαφική αναγκαστική εκτέλεση 179
 • ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ181
 • ΥΠΕΡΕΔΑΦΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ181
 • ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ181
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α181
 • Ερείσματα για τη διεθνή δικαιοδοσία εκτέλεσης σε λοιπές ρυθμίσεις του Καν. 44/2001 (Καν. 1215/2012)181
 • I. Εισαγωγικά 181
 • ΙΙ. Απόρριψη εφαρμογής του πραγματικού συνδετικού στοιχείου στις διαταγές εκτέλεσης 183
 • Α. Γενικά183
 • Β. Διάκριση ανάμεσα σε ασφαλιστικά μέτρα και μέσα εκτέλεσης στο πεδίο εφαρμογής του Καν. 44/2001 (Καν. 1215/2012) 183
 • Γ. Ιδίως περί της αξιοποίησης της νομολογίας του ΔΕΕ για το «πραγματικό συνδετικό στοιχείο» στη διεθνή αναγκαστική εκτέλεση 187
 • III. Μειωμένη σημασία της ρύθμισης του άρθρου 49 Καν. 44/2001 (άρθρου 55 Καν. 1215/2012) 188
 • Α. Οριοθέτηση του ζητήματος188
 • Β. Συστηματική ερμηνεία στο πλαίσιο του Καν. 44/2001 (Καν. 1215/2012)190
 • 1. Yπαγωγή στο εν γένει καθ’ ύλη πεδίο εφαρμογής του Καν. 44/2001 (Καν 1215/2012): 190
 • (α) Γενικά 190
 • (β) Απόφαση ΔΕΕ Realchemie/ Bayer: Αλυσιτέλεια του κριτηρίου του κυρωτικού χαρακτήρα 194
 • (γ) Τοποθέτηση196
 • 2. Η χρηματική ποινή του άρθρου 49 (άρθρου 55) ως αυτοτελής εκτελεστός τίτλος 197
 • (α) Γενικά 197
 • (β) Σύνδεση με την εννοιολογική οριοθέτηση της απόφασης κατ’ άρθρα 32, 38 Καν. 44/2001 (άρθρα 2, 39 Καν. 1215/2012)198
 • (γ) Ανεπίτρεπτος ο έλεγχος του ύψους της χρηματικής ποινής που διατάσσεται κατ’ άρθρο 49 Καν. 44/2001 (άρθρο 55 Καν. 1215/2012)201
 • 3. Μη ιδρυόμενη εξαίρεση από τη διάταξη του άρθρου 22.5 Καν. 44/2001 (24.5 Καν. 1215/2012) δια της διάταξης του άρθρου 49 (άρθρου 55 Καν. 1215/2012)203
 • 4. Μη θεσπιζόμενη αποκλειστική διεθνής δικαιοδοσία του κράτους προέλευσης για τη ρευστοποίηση του οριστικού ύψους της χρηματικής ποινής 205
 • Γ. Διερεύνηση της σημασίας του κανόνα του άρθρου 49 (άρθρου 55 Καν. 1215/2012) στο υπό διαμόρφωση ευρωπαϊκό δικονομικό διεθνές δίκαιο207
 • 1. Ο τόπος όπου θα πραγματοποιηθεί η πράξη, παράλειψη ή ανοχή δεν απαιτείται να βρίσκεται στην έννομη τάξη προέλευσης της κύριας απόφασης και της χρηματικής ποινής 207
 • 2. Διακριτός ο τόπος εκτέλεσης της κύριας απόφασης από τον τόπο εκτέλεσης της χρηματικής ποινής 208
 • 3. Κήρυξη εκτελεστής της χρηματικής ποινής ή/και της απόφασης του κράτους προέλευσης που τη διέταξε;209
 • 4. Yπερεδαφική κυκλοφορία χρηματικών ποινών κατ’ άρθρο 49 (άρθρο 55) με βάση την εμβέλεια των ενοποιημένων ουσιαστικού δικαίου αξιώσεων210
 • 5. Συνολική αποτίμηση της σημασίας του άρθρου 49 (άρθρου 55) για την υπερεδαφική κυκλοφορία διαταγών εκτέλεσης 211
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β213
 • De lege ferenda: Προοπτικές υπερεδαφικής κατάσχεσης απαιτήσεων εις χείρας τρίτου ως μέσο εκτέλεσης213
 • I. Οριοθέτηση του προβληματισμού 213
 • II. Ζητήματα διεθνούς δικαιοδοσίας εκτέλεσης και επιτρεπτού υπερεδαφικής κατάσχεσης εις χείρας τρίτου 218
 • Α. Γενικά περί του «χωρικού» εντοπισμού της κατασχετέας απαίτησης 218
 • Β. Ο «χωρικός» εντοπισμός δεν προβλέπεται ως αποκλειστικό συνδετικό στοιχείο διεθνούς δικαιοδοσίας εκτέλεσης κατά το ευρωπαϊκό σύστημα διεθνούς δικαιοδοσίας 222
 • 1. Εισαγωγικά 222
 • 2. Αποκλεισμός της υπερεδαφικής κατάσχεσης απαιτήσεων εις χείρας τρίτου από το πεδίο εφαρμογής του 22.5 Καν. 44/2001 (24.5 Καν. 1215/2012)222
 • 3. Αποκλεισμός του νομολογιακά διαπλασθέντος κανόνα του «πραγματικού συνδέσμου» 223
 • 4. Περί του μη αποκλεισμού των υπέρμετρων δικαιοδοτικών βάσεων223
 • III. Απόρριψη αποκλειστικού χαρακτήρα του χωρικού εντοπισμού της απαίτησης ως συνδετικού στοιχείου διεθνούς δικαιοδοσίας εκτέλεσης δια της κατάσχεσης εις χείρας τρίτου σύμφωνα με τα εθνικά δίκαια 224
 • Α. Απόρριψη αποκλειστικού χαρακτήρα του χωρικού εντοπισμού της απαίτησης ως συνδετικού στοιχείου στις έννομες τάξεις, οι οποίες γνωρίζουν διαταγές κατάσχεσης 224
 • 1. Γερμανία224
 • 2. Ηνωμένο Βασίλειο 226
 • Β. Απόρριψη αποκλειστικού χαρακτήρα του χωρικού εντοπισμού της απαίτησης ως συνδετικού στοιχείου στις έννομες τάξεις σύμφωνα με το δίκαιο των οποίων η κατάσχεση εις χείρας τρίτου διενεργείται μέσω επίδοσης231
 • 1. Γαλλία231
 • 2. Ιδίως ο προβληματισμός στην ελληνική έννομη τάξη232
 • (α) Επιτρεπτό και προϋποθέσεις διεθνούς κατάσχεσης εις χείρας τρίτου, εάν η απαίτηση εντοπίζεται στο εξωτερικό- Αδυναμία εμβέλειας του ελληνικού διεθνούς δικονομικού δικαίου232
 • (β) Επιτρεπτό και προϋποθέσεις διεθνούς κατάσχεσης εις χείρας τρίτου, εάν ο οφειλέτης έχει την κατοικία του στο εξωτερικό 235
 • Γ. Ενδιάμεσο συμπέρασμα: Έλλειψη αποκλειστικού χαρακτήρα του «εντοπισμού» της απαίτησης 236
 • Δ. Ιδία θέση: Ο «εντοπισμός» της απαίτησης ως αναζήτηση του τόπου εκτέλεσης 236
 • IV. Προς αναζήτηση ενιαίων κριτηρίων υπερεδαφικότητας 238
 • Α. Γενικά 238
 • Β. Περί της αυτοτελούς σημασίας της κατοικίας του τρίτου ως συνδετικού στοιχείου της διεθνούς δικαιοδοσίας εκτέλεσης δια της κατάσχεσης εις χείρας τρίτου239
 • Γ. Περί της αυτοτελούς σημασίας του τόπου εκπλήρωσης της χρηματικής οφειλής 241
 • Δ. Περί της αυτοτελούς σημασίας του τόπου κατοικίας του καθ’ ου οφειλέτη242
 • Ε. Ιδίως οι τραπεζικές χρηματικές απαιτήσεις 242
 • V. Έλλειψη ενιαίων κριτηρίων επιτρεπτού υπερεδαφικότητας 243
 • VΙ. Τελική θεώρηση-Ιδία θέση244
 • ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ245
 • ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ249
 • Ελληνόγλωσση249
 • Ξενόγλωσση253
 • ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ 265