Έκδοση: 2015
ISBN: 978-960-562-858-1
Σελίδες: 520
Συγγραφέας: Ε. Αγγελόπουλος, Δ. Βεράρου, Αρ. Βλαστού, Κ. Γάτσιος, Χ. Διπλάρης, Γ. Θεοδόσης, Μ. Κλωνή, Α. Πέτσα, Μ. Ρηγάκη
Επιμέλεια: Ι. Ληξουριώτης

Το παρόν «Υποδείγματα Αγωγών Εργατικού Δικαίου», περιλαμβάνει έναν μεγάλο αριθμό υποδειγμάτων «εργατικών αγωγών», δηλαδή εισαγωγικών δικογράφων της εργατικής δίκης, καλύπτοντας μια μεγάλη ποικιλία ειδικότερων θεμάτων, που εκτείνονται τόσο στο πεδίο του ατομικού όσο και σʼ αυτό του συλλογικού εργατικού δικαίου.

Ως γνωστόν το δικόγραφο με το οποίο ξεκινά η εργατική δίκη είναι αποφασιστικής σημασίας για τη δικαστική εξέλιξη της νομικής διαφοράς. Άγνοιες, λάθη και παραλείψεις ως προς την πληρότητα και τη σωστή δόμηση του δικογράφου «προδιαγράφουν» την καλή ή κακή πορεία και κατάληξη της δίκης.

Καταβλήθηκε προσπάθεια να καλυφθεί η πλειονότητα των ειδικότερων θεμάτων εργατικών διαφορών, ώστε ο δικηγόρος να είναι σε θέση να «κτίσει» όσο το δυνατόν ασφαλέστερα το αγωγικό δικόγραφο με βάση τα εκάστοτε υπάρχοντα πραγματικά περιστατικά.

Τα υποδείγματα κατανέμονται σε επτά μεγάλες θεματικές ενότητες: 1) Σύμβαση εξαρτημένης εργασίας, 2) Χρόνος εργασίας, 3) Αμοιβή εργασίας, 4) Διευθυντικό δικαίωμα, 5) Εργατικό ατύχημα - Υγεία και ασφάλεια στην εργασία, 6) Λύση σύμβασης εργασίας και 7) Συλλογικές εργασιακές σχέσεις.

Παράλληλα, με τα σχόλια και τις παρατηρήσεις που ακολουθούν κάθε επί μέρους υπόδειγμα, προσφέρονται οι πλέον αναγκαίες θεωρητικές και νομολογιακές προσεγγίσεις για κάθε ειδικότερο θέμα και με τις εμπεριεχόμενες παραπομπές καθοδηγείται ο ενδιαφερόμενος στη γρήγορη εξεύρεση της κατάλληλης βιβλιογραφίας και χρήσιμης δικαστηριακής νομολογίας.

Η έκδοση του βιβλίου «Υποδείγματα αγωγών εργατικού δικαίου» εντάσσεται στη γενικότερη προσπάθεια των εκδόσεων της Νομικής Βιβλιοθήκης να συνδράμει στην αποτελεσματικότερη άσκηση του έργου των δικηγόρων, που κατά κανόνα λειτουργεί υπό την πίεση της καθημερινότητας και της στενότητας του χρόνου, και ειδικότερα να βοηθήσει όλους όσους ασχολούνται με δικαστικές διαφορές εργατικού δικαίου.

 • I. ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ1
 • 1. Αναγνώριση σύμβασης ανεξαρτήτων υπηρεσιών / έργουως εξαρτημένης εργασίας [Μ. Κλωνή]3
 • Παρατηρήσεις10
 • 2. Σύμβαση εξαρτημένης εργασίας [Μ. Ρηγάκη]11
 • Παρατηρήσεις17
 • 3. Άκυρη σύμβαση εργασίας [Μ. Ρηγάκη]23
 • Παρατηρήσεις29
 • 4. Αναγκαστική σύμβαση εργασίας [Ε. Αγγελόπουλος]33
 • Παρατηρήσεις36
 • 5. Δανεισμός εργαζομένου [Μ. Ρηγάκη]41
 • Παρατηρήσεις46
 • 6. Προσωρινή απασχόληση [Γ. Θεοδόσης]51
 • Παρατηρήσεις57
 • II. ΧΡΟΝΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ59
 • 7. Υπερωριακή απασχόληση - Υπερεργασία - Εργασία κατά Σάββατο / Κυριακή [Μ. Ρηγάκη]61
 • Παρατηρήσεις65
 • 8. Μερική απασχόληση – Εκ περιτροπής εργασία [Μ. Ρηγάκη]71
 • Παρατηρήσεις76
 • 9. Μερική απασχόληση – Εκ περιτροπής εργασία [Μ. Ρηγάκη]81
 • Παρατηρήσεις85
 • 10. Ετήσια άδεια & επίδομα αδείας [Μ. Ρηγάκη]87
 • Παρατηρήσεις93
 • 11. Αγωγή διευθυντικού στελέχους – Aξιώσεις από την παροχή εργασίας πέραν του νομίμου χρόνου εργασίας [Μ. Κλωνή]99
 • Παρατηρήσεις106
 • III. ΑΜΟΙΒΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ109
 • 12. Αποδοχές υπερημερίας [Α. Βλαστού]111
 • Παρατηρήσεις118
 • 13. Οικειοθελείς παροχές – Λειτουργικές δαπάνες [Κ. Γάτσιος]127
 • Παρατηρήσεις131
 • 14. Μισθός (νόμιμος/συμβατικός – Καταλογισμός στις υπέρτερες των νόμιμων) [Γ. Θεοδόσης]139
 • Παρατηρήσεις144
 • 15. Επιδόματα εορτών [Α. Βλαστού] 147
 • Παρατηρήσεις156
 • 16. Πρόσθετη μη συναφής εργασία [Α. Βλαστού] 161
 • Παρατηρήσεις166
 • 17. Αγωγή για καταβολή μισθών υπερημερίας λόγω νόμιμης άσκησης του δικαιώματος επίσχεσης εργασίας [Μ. Κλωνή]171
 • Παρατηρήσεις176
 • IV. ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ179
 • 18. Αρχή ίσης μεταχείρισης (κύρια βάση) [Μ. Κλωνή]181
 • Παρατηρήσεις186
 • 19. Αρχή ίσης μεταχείρισης (επικουρική βάση) [Μ. Κλωνή]189
 • Παρατηρήσεις193
 • 20. Μονομερής βλαπτική μεταβολή όρων εργασίας – Μετάθεση [Μ. Κλωνή]195
 • Παρατηρήσεις201
 • 21. Μονομερής βλαπτική μεταβολή όρων εργασίας – Υποβιβασμός [Μ. Κλωνή]203
 • Παρατηρήσεις210
 • 22. Αγωγή για παράλειψη προαγωγής [Ε. Αγγελόπουλος]211
 • Παρατηρήσεις216
 • 23. Πειθαρχικό Δίκαιο – Έφεση κατά πειθαρχικής ποινής (άρθρο 8 ΠΔ 369/1989) [Μ. Ρηγάκη]221
 • Παρατηρήσεις223
 • 24. Πειθαρχικό Δίκαιο – Αγωγή ακύρωσης πειθαρχικής απόφασης κατά το άρθρο 281 ΑΚ [Μ. Ρηγάκη]227
 • Παρατηρήσεις230
 • V. ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ – ΥΓΕΙΑ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ231
 • 25. Εργατικό ατύχημα – Χρηματική ικανοποίηση ηθικής βλάβης [Χ. Διπλάρης]233
 • Παρατηρήσεις239
 • 26. Ατύχημα ναυτικού κατά την εργασία του ή από αφορμή αυτή – Απαίτηση για χρηματική ικανοποίηση για ηθική βλάβη ναυτικού λόγω ναυαγίου [Χ. Διπλάρης]243
 • Παρατηρήσεις247
 • 27. Αγωγή για μόνιμη σοβαρή σωματική αναπηρία εξαιτίας εργατικού ατυχήματος – Μηνιαία αποζημίωση για δαπάνη συνοδού και για μηνιαία έξοδα φυσιοθεραπείας [Χ. Διπλάρης]251
 • Παρατηρήσεις255
 • VI. ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ259
 • 28. Καταγγελία σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου – Έλλειψη σπουδαίου λόγου [Μ. Κλωνή]261
 • Παρατηρήσεις 267
 • 29. Καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου – Αγωγή άκυρης απόλυσης λόγω μη καταβολής αποζημίωσης απόλυσης [Δ. Βεράρου]269
 • Παρατηρήσεις274
 • 30. Καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου – Αγωγή άκυρης απόλυσης λόγω μη τήρησης έγγραφου τύπου [Δ. Βεράρου]277
 • Παρατηρήσεις282
 • 31. Καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου – Καταχρηστική απόλυση – Αγωγή άκυρης απόλυσης ως καταχρηστικής [Δ. Βεράρου]285
 • Παρατηρήσεις291
 • 32. Καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου – Καταχρηστική απόλυση – Αγωγή απόλυσης για οικονομοτεχνικούς λόγους – Επιλογή απολυτέου [Δ. Βεράρου]293
 • Παρατηρήσεις300
 • 33. Καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου – Άκυρη καταγγελία – Απόλυση λόγω νόμιμης συνδικαλιστικής δράσης [Α. Πέτσα]303
 • Παρατηρήσεις311
 • 34. Καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου – Άκυρη καταγγελία – Απόλυση συνδικαλιστικού στελέχους [Α. Πέτσα]313
 • Παρατηρήσεις322
 • 35. Καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου – Άκυρη καταγγελία – Aπόλυση εγκύου – Αναγνώριση ακυρότητας καταγγελίας [Ε. Αγγελόπουλος]325
 • Παρατηρήσεις328
 • 36. Καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου – Άκυρη καταγγελία – Απόλυση αναγκαστικώς τοποθετηθέντος [Α. Πέτσα]331
 • Παρατηρήσεις339
 • 37. Καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου – Άκυρη καταγγελία – Καταγγελία κατά τη διάρκεια της ετήσιας άδειας αναψυχής [Α. Πέτσα]343
 • Παρατηρήσεις348
 • 38. Καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου – Άκυρη καταγγελία – Απόλυση λόγω απόκρουσης σεξουαλικής παρενόχλησης [Α. Πέτσα]349
 • Παρατηρήσεις359
 • 39. Καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου – Μονομερής μεταβολή όρων εργασίας [Α. Πέτσα]361
 • Παρατηρήσεις368
 • 40. Καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου – Τροποποιητική καταγγελία [Κ. Γάτσιος]371
 • Παρατηρήσεις 378
 • 41. Καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου – Δεύτερη έγκυρη επικουρική καταγγελία [Κ. Γάτσιος]383
 • Παρατηρήσεις389
 • 42. Καταβολή αποζημίωσης απόλυσης – Αγωγή διάκρισης εργατοτεχνίτη - υπαλλήλου [Δ. Βεράρου]393
 • Παρατηρήσεις401
 • 43. Καταβολή αποζημίωσης απόλυσης – Υπολογισμός / πλάνη / τρόπος / χρόνος καταβολής αποζημίωσης απόλυσης [Δ. Βεράρου]403
 • Παρατηρήσεις410
 • 44. Καταβολή αποζημίωσης απόλυσης – Αγωγή αποζημίωσης λόγω συνταξιοδότησης (παραίτηση) [Δ. Βεράρου]415
 • Παρατηρήσεις422
 • 45. Καταβολή αποζημίωσης απόλυσης – Αγωγή μειωμένης αποζημίωσης (15ετία με συγκατάθεση εργοδότη) [Δ. Βεράρου]425
 • Παρατηρήσεις 432
 • 46. Ομαδικές απολύσεις [Γ. Θεοδόσης]435
 • Παρατηρήσεις440
 • VII. ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ443
 • 47. Απεργία με αίτημα την ανάκληση απολύσεων [Γ. Θεοδόσης]445
 • Παρατηρήσεις453
 • 48. Αγωγή για κήρυξη απεργίας ως παράνομης ή/και καταχρηστικής σε επιχείρηση κοινής ωφελείας [Γ. Θεοδόσης]457
 • Παρατηρήσεις467
 • 49. Μεταβίβαση επιχείρησης & ΣΣΕ [Ε. Αγγελόπουλος]469
 • Παρατηρήσεις473
 • 50. Προσβολή απόφασης Γενικής Συνέλευσης Συνδικαλιστικού Σωματείου [Ε. Αγγελόπουλος]479
 • Παρατηρήσεις483
 • 51. Κύρια παρέμβαση ή τριτανακοπή – Αρχή της πολλαπλότητας των σωματείων – Κατάχρηση δικαιώματος [Ε. Αγγελόπουλος]487
 • Παρατηρήσεις490
 • ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ495