Έκδοση: 2015
ISBN: 978-960-562-863-5
Σελίδες: 368
Επιμέλεια: Λ. Αθανασίου, Γ. Σωτηρόπουλος

Η παρούσα δεύτερη έκδοση «Γενικό μέρος - Βιομηχανική Ιδιοκτησία - Πνευματική Ιδιοκτησία - Αξιόγραφα» είναι ενημερωμένη έως και τον Ν 4314/2014 (ΦΕΚ Α΄ 265/23.12.2014), που επέφερε σημαντικές αλλαγές στην νομοθεσία για το Γ.Ε.ΜΗ.

Το έργο εντάσσεται στη νέα γενιά Κωδίκων του Εμπορικού Δικαίου, ευέλικτων και πρακτικών, σε μικρό σχήμα τσέπης, με εύκαμπτο εξώφυλλο, για καθημερινή και εύκολη χρήση.

Στη σειρά αυτή με τίτλο «Κώδικες Νομικής Βιβλιοθήκης», κυκλοφορούν επίσης το «Σύνταγμα», ο «Αστικός Κώδικας» (4η έκδ), ο «Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας» (4η έκδ), η «Εργατική Νομοθεσία» (2η έκδ), το «Εταιρικό Δίκαιο», ο «Ποινικός Κώδικας» (5η έκδ), ο «Κώδικας Ποινικής Δικονομίας» (5η έκδ), τα «Ναρκωτικά» (2η έκδ), η «Διοικητική Δικονομία» (4η έκδ), το «Υπαλληλικό Δίκαιο» (2η έκδ), η «Φορολογική Νομοθεσία» (5η έκδ), οι «Φορολογικές και εργατικές υποχρεώσεις» κ.ά.

Στο παρόν έργο «Γενικό μέρος - Βιομηχανική Ιδιοκτησία - Πνευματική Ιδιοκτησία – Αξιόγραφα» περιλαμβάνονται οι σημαντικότερες και οι ισχύουσες πλέον διατάξεις του Εμπορικού Νόμου, οι διατάξεις του Ν 3419/2005 για το Γ.Ε.ΜΗ., του Ν 1733/1987 για την ευρεσιτεχνία, οι νέες διατάξεις του Ν 4072/2012 για τα σήματα, οι διατάξεις για τα βιομηχανικά σχέδια και υποδείγματα, και οι διατάξεις του Ν 2121/1993 για την πνευματική ιδιοκτησία και οι διατάξεις των Ν 5325/1932 και Ν 5960/1933, για τη συναλλαγματική και την επιταγή αντίστοιχα.

Το έργο συνοδεύεται από αναλυτικά περιεχόμενα και εύχρηστο αλφαβητικό ευρετήριο. Με τη μορφή αυτή, ελπίζουμε ότι θα αποτελέσει για τον μελετητή και τον εφαρμοστή του δικαίου μία πολύ χρήσιμη, πλήρως ενημερωμένη και εύκολα μεταφερόμενη έκδοση.

 • Α. Γενικό μέρος Εμπορικού Δικαίου1
 • [1] ΒΔ της 19.4/1.5.18351
 • Περί του Εμπορικού Νόμου1
 • ΒΙΒΛΙΟΝ ΠΡΩΤΟΝ1
 • ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΝ ΓΕΝΕΙ1
 • ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ1
 • Περί των Εμπόρων [Άρθρα 1-7]1
 • TMHMA ΔΕΥΤΕΡΟΝ2
 • Περί Εμπορικών Βιβλίων [Άρθρα 8-17]2
 • TMHMA ΤΡΙΤΟΝ4
 • Περί εταιριών4
 • ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ4
 • Περί διαφόρων εταιριών και των κανόνων αυτών [Άρθρα 18-50]4
 • ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ6
 • Περί των μεταξύ συνεταίρων διαφορών και περί του τρόπου της κρίσεως αυτών [Άρθρα 51-64]6
 • ΤΜΗΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟΝ6
 • Περί χωρισμού υπαρχόντων [Άρθρα 65-69]6
 • ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΟΝ7
 • Περί παραγγελιοδόχων [Άρθρα 90-101]7
 • Περί των παραγγελιοδόχων εν γένει [Άρθρα 90-94]7
 • ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ8
 • Περί των παραγγελιοδόχων των αναδεχομένων την διά γης ή δι’ ύδατος μετακόμισιν [Άρθρα 95-101]8
 • [2] ΒΔ της 2/14.5.183510
 • Περί αρμοδιότητος Εμποροδικείων10
 • [Άρθρα 1-3]10
 • [3] Ν 3419/200511
 • Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και Εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής Νομοθεσίας11
 • ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ11
 • Γενικό εμπορικό μητρώο [Άρθρα 1-18]11
 • ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ47
 • Εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας47
 • ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ47
 • Άλλες διατάξεις47
 • ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ [Άρθρα 30-37]47
 • Β. Βιομηχανική ιδιοκτησία51
 • [4] Ν 1733/198751
 • Μεταφορά τεχνολογίας, εφευρέσεις, τεχνολογική καινοτομία και σύσταση Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας51
 • ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ51
 • Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (Ο.Β.Ι.) [Άρθρο 1]51
 • ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ52
 • Δίπλωμα ευρεσιτεχνίας52
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’52
 • Γενικές Διατάξεις - Δικαιούχοι [Άρθρα 5-6]52
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’56
 • Διαδικασία χορήγησης διπλώματος ευρεσιτεχνίας [Άρθρα 7-9]56
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’60
 • Δικαιώματα από το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και διάρκεια ισχύος του [Άρθρα 10-11]60
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’62
 • Διαδοχή και άδειες εκμετάλλευσης [Άρθρα 12-14]62
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’66
 • Ακυρότητα - Έκπτωση - Προστασία [Άρθρα 15-17Ζ]66
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’75
 • Δίπλωμα τροποποίησης [Άρθρο 18]75
 • ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ76
 • Τεχνολογική καινοτομία76
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’76
 • Πιστοποιητικό υποδείγματος χρησιμότητας [Άρθρο 19]76
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’77
 • Τεχνικοί νεωτερισμοί και βραβεία [Άρθρο 20]77
 • ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ78
 • Μεταφορά τεχνολογίας [Άρθρα 21-22]78
 • ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ80
 • Εφαρμογή της σύμβασης για τη χορήγηση ευρωπαϊκών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας [Άρθρο 23]80
 • [5] Ν 4072/201283
 • Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος - Νέα εταιρική μορφή - Σήματα - Μεσίτες Ακινήτων - Ρύθμιση θεμάτων ναυτιλίας, λιμένων και αλιείας και άλλες διατάξεις83
 • ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ83
 • ΣΗΜΑΤΑ83
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄83
 • Έννοια και προϋποθέσεις προστασίας [Άρθρα 121-124]83
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄87
 • Περιεχόμενο δικαιώματος - Έκταση προστασίας[Άρθρα 125-130]87
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄90
 • Το σήμα ως περιουσιακό αγαθό [Άρθρα 131-133]90
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄92
 • Διαδικασία καταχώρισης [Άρθρα 134-149]92
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄104
 • Προσβολή σήματος [Άρθρα 150-158]104
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄111
 • Παραίτηση, έκπτωση από το δικαίωμα, ακυρότητα [Άρθρα 159-162]111
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄114
 • Συλλογικά σήματα [Άρθρο 163]114
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄116
 • Διεθνή σήματα [Άρθρα 164-174]116
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄121
 • Κοινοτικό σήμα [Άρθρα 175-176]121
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄123
 • Σήματα αλλοδαπών καταθετών [Άρθρο 177]123
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ IA΄124
 • Ειδικές, μεταβατικές και τελικές διατάξεις [Άρθρα 178-183]124
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΒ΄127
 • Σήμα ελληνικών προϊόντων και υπηρεσιών [Άρθρα 184-196, 330]127
 • [6] Ν 2417/1996143
 • Κύρωση του Διακανονισμού της Χάγης για τη διεθνή κατάθεση των βιομηχανικών σχεδίων και υποδειγμάτων της 6ης Νοεμβρίου 1925, όπως αναθεωρήθηκε στη Χάγη στις 28 Νοεμβρίου 1960 και της Συμπληρωματικής Πράξης της Στοκχόλμης της 14ης Ιουλίου 1967, όπως τροποποιήθηκε στη Στοκχόλμη στις 28 Σεπτεμβρίου 1979143
 • [Άρθρο πρώτο]143
 • ΔΙΑKΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΧΑΓΗΣ ΓΙA ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΚAΤAΘΕΣΗ ΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣXΕΔΙΩΝ ΚAΙ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΤΗΣ 6ΗΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1925144
 • ΠΡAΞΗ ΤΗΣ ΧΑΓΗΣ ΤΗΣ 28ΗΣ ΝOΕΜΒΡΙΟΥ 1960 [Άρθρα 1-32]144
 • ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΣΤΟΚΧΟΛΜΗΣ ΤΗΣ 14ΗΣ ΙΟΥΛΙΟY 1967, ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠOΙΗΘΗΚΕ ΣΤΙΣ 28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙOY 1979161
 • [Άρθρα δεύτερο, τρίτο, τέταρτο, πέμπτο]161
 • [7] ΠΔ 259/1997164
 • Διατάξεις εφαρμογής του Διακανονισμού της Χάγης για τη διεθνή κατάθεση των βιομηχανικών σχεδίων και υποδειγμάτων που κυρώθηκε με το Ν 2417/1996 και διατάξεις για τον εθνικό τίτλο προστασίας164
 • ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ164
 • Γενικές διατάξεις [Άρθρα 1-2]164
 • ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ166
 • Εφαρμογή του διακανονισμού της Χάγης που κυρώθηκε με το Ν 2417/1996 - Διεθνής αίτηση - Προστασία [Άρθρα 3-11]166
 • ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ169
 • Εθνικός τίτλος προστασίας169
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ169
 • Εθνική Προστασία - Ακυρότητα [Άρθρα 12-16]169
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ173
 • Δικαιούχοι - Μεταβίβαση [Άρθρα 17-19]173
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ175
 • Διαδικασία καταχώρισης - Πιστοποιητικό - Βιβλία [Άρθρα 20-25]175
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ181
 • Δικαιώματα που παρέχει το σχέδιο ή υπόδειγμα [Άρθρα 26-29Α]181
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ184
 • Τελικές και μεταβατικές διατάξεις [Άρθρα 30-31]184
 • Γ. Πνευματική ιδιοκτησία187
 • [8] Ν 2121/1993187
 • Πνευματική ιδιοκτησία, συγγενικά δικαιώματα και πολιτιστικά θέματα187
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ187
 • Αντικείμενο και περιεχόμενο του δικαιώματος της πνευματικής ιδιοκτησίας [Άρθρα 1-5]187
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ194
 • Το αρχικό υποκείμενο του δικαιώματος [Άρθρα 6-11]194
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ196
 • Μεταβίβαση, εκμετάλλευση, άσκηση [Άρθρα 12-17]196
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ199
 • Περιορισμοί του περιουσιακού δικαιώματος [Άρθρα 18-28Γ]199
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ213
 • Διάρκεια της προστασίας [Άρθρα 29-31]213
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ214
 • Ρυθμίσεις για συμβάσεις και άδειες εκμετάλλευσης [Άρθρα 32-39]214
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ222
 • Ειδικές διατάξεις για τα προγράμματα ηλεκτρονικών υπολογιστών και το δικαίωμα ειδικής φύσης του κατασκευαστή βάσης δεδομένων [Άρθρα 40-45Α]222
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ227
 • Συγγενικά δικαιώματα [Άρθρα 46-53]227
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ240
 • Συλλογική διαχείριση δικαιωμάτων [Άρθρα 54-58]240
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ250
 • Μέτρα πρόληψης της προσβολής του δικαιώματος [Άρθρα 59-63]250
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΔΕΚΑΤΟ252
 • Έννομη προστασία [Άρθρα 63Α-66Δ]252
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΩΔΕΚΑΤΟ268
 • Τελικές και μεταβατικές διατάξεις [Άρθρα 67-72]268
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ276
 • Έναρξη ισχύος [Άρθρο 77]276
 • Δ. Αξιόγραφα277
 • [9] Ν 5325/1932277
 • Περί συναλλαγματικής και γραμματίου εις διαταγήν277
 • ΤΙΤΛΟΣ Ι277
 • Περί συναλλαγματικής277
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α’277
 • Περί εκδόσεως και τύπου συναλλαγματικής [Άρθρα 1-10]277
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β’279
 • Περί οπισθογραφήσεως [Άρθρα 11-20]279
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ’282
 • Περί αποδοχής [Άρθρα 21-29]282
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ’284
 • Περί τριτεγγυήσεως [Άρθρα 30-32]284
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε’285
 • Περί λήξεως [Άρθρα 33-37]285
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΣΤ’287
 • Περί πληρωμής [Άρθρα 38-42]287
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ζ’288
 • Περί αναγωγής ελλείψει αποδοχής και ελλείψει πληρωμής [Άρθρα 43-54]288
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Η’294
 • Περί παρεμβάσεως [Άρθρα 55-63]294
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Θ’297
 • Περί πλειόνων αντιτύπων και αντιγράφων [Άρθρα 64-68]297
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ι’299
 • Περί αλλοιώσεων [Άρθρο 69]299
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΑ’299
 • Περί παραγραφής [Άρθρα 70-71]299
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΒ’299
 • Γενικαί διατάξεις [Άρθρα 72-74]299
 • ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ300
 • Περί γραμματίου εις διαταγήν [Άρθρα 75-78]300
 • ΤΙΤΛΟΣ ΙΙΙ302
 • Ειδικαί διατάξεις [Άρθρα 79-89]302
 • ΤΙΤΛΟΣ ΙV303
 • Διατάξεις Ιδιωτικού Διεθνούς Δικαίου [Άρθρα 90-100]303
 • [10] Ν 5960/1933306
 • Περί Επιταγής306
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α’306
 • Περί εκδόσεως και τύπου της επιταγής [Άρθρα 1-13]306
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β’308
 • Περί μεταβιβάσεως [Άρθρα 14-24]308
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ’311
 • Περί τριτεγγυήσεως [Άρθρα 25-27]311
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ’312
 • Περί εμφανίσεως και πληρωμής [Άρθρα 28-36]312
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε’314
 • Περί διγράμμου επιταγής και περί επιταγής εις λογαριασμόν [Άρθρα 37-39]314
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΣΤ’315
 • Περί αναγωγής ελλείψει πληρωμής [Άρθρα 40-48]315
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ζ΄319
 • Περί πλειόνων αντιτύπων [Άρθρα 49-50]319
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Η΄319
 • Περί αλλοιώσεων [Άρθρο 51]319
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Θ΄320
 • Περί παραγραφής [Άρθρα 52-53]320
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ι’320
 • Γενικαί διατάξεις [Άρθρα 54-57]320
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΑ’321
 • Πρόσθετοι διατάξεις [Άρθρα 58-69]321
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΒ’322
 • Διατάξεις Ιδιωτικού Διεθνούς Δικαίου [Άρθρα 70-76]322
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΓ’324
 • Δικονομικαί, φορολογικαί και ποινικαί διατάξεις [Άρθρα 77-80]324
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΔ’325
 • Τελικαί Διατάξεις [Άρθρα 81-82]325
 • [11] ΝΔ της 17.7./13.8.1923326
 • Περί ειδικών διατάξεων επί ανωνύμων εταιρειών326
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Η΄326
 • Περί δικαιογράφων εις τον κομιστήν και εις διαταγήν326
 • ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΩΝ326
 • Γενικαί διατάξεις [Άρθρον 68]326
 • ΤΜΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟΝ327
 • Περί ανωνύμων χρεωγράφων [Άρθρα 69-75]327
 • ΤΜΗΜΑ ΤΡΙΤΟΝ327
 • Περί δικαιογράφων εις διαταγήν [Άρθρα 76-80]327
 • [12] ΑΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ329
 • ΠΔ 456/1984329
 • ΒΙΒΛΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ329
 • ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ329
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΑΚΟΣΤΟ ΕΚΤΟ329
 • Ανώνυμα χρεόγραφα [Άρθρα 888-900]329
 • ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ333