Έκδοση: 2015
ISBN: 978-960-562-864-2
Σελίδες: 720
Συγγραφέας: Ε. Γαληνού, Στ. Πετροπουλάκος
Πρόλογος: Π. Παπαρρηγοπούλου
Συνεργασία: Ε. Μυλωνά

Με το παρόν βιβλίο επιχειρείται για πρώτη φορά μια συνολική πρακτική προσέγγιση των κυριότερων και πιο επίκαιρων πτυχών του θεσμού της κοινωνικής ασφάλισης με χρήσιμες επεξηγήσεις, πίνακες και πρακτικά παραδείγματα. Είναι το μοναδικό βιβλίο που παρουσιάζει με τρόπο κατανοητό το σύνολο της ασφαλιστικής νομοθεσίας με παραπομπή στις κρίσιμες διατάξεις, ανά ασφαλιστικό οργανισμό.

Τα τελευταία χρόνια γίνεται μία έντονη προσπάθεια εξυγίανσης και εξορθολογισμού της κοινωνικής ασφάλισης, μέσω κατάργησης φορέων, συγχωνεύσεων και τροποποίησης των προϋποθέσεων συνταξιοδότησης. Η προσπάθεια αυτή ξεκίνησε ουσιαστικά με τον Ν 2084/1992 με τον οποίο έγινε και ο κομβικός διαχωρισμός σε «παλαιούς» και «νέους» ασφαλισμένους και συνεχίζεται μέχρι σήμερα.

Με το ανά χείρας έργο το οποίο απευθύνεται σε όσους ασχολούνται καθημερινά με θέματα κοινωνικής ασφάλισης (δικηγόρους, λογιστές, εργοδότες, μισθωτούς, αυτοαπασχολούμενους) επιτυγχάνεται μια σφαιρική πρακτική προσέγγιση των πιο σημαντικών ζητημάτων του θεσμού της κοινωνικής ασφάλισης.

Στο έργο, μεταξύ άλλων, παρατίθενται οι κυριότερες γενικές αρχές του Δικαίου της Κοινωνικής Ασφάλισης και αναλύονται οι έννοιες της παράλληλης και διαδοχικής ασφάλισης, για την καλύτερη κατανόηση των οποίων παρατίθενται και σχετικά αναλυτικά παραδείγματα.

Περαιτέρω, γίνεται παρουσίαση του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου κατά φορέα κύριας ασφάλισης με ταυτόχρονη ανάλυση των σημαντικότερων θεμάτων που σχετίζονται με την οργάνωση και λειτουργία του εκάστοτε φορέα και παράθεση σχετικών διευκρινιστικών πινάκων, εγκυκλίων και νομολογίας. Ειδικότερα, αναλύονται θέματα όπως η υπαγωγή στην ασφάλιση κάθε φορέα, οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης με αναλυτικούς πίνακες και εύχρηστα, κατατοπιστικά παραδείγματα, ο τρόπος υπολογισμού των συντάξεων, οι υποχρεώσεις των εργοδοτών και οι συνέπειες σε περίπτωση παραβάσεων κ.λπ. Παράλληλα, γίνεται αναφορά στις βασικές διατάξεις που αφορούν στην επικουρική ασφάλιση, ενώ αναπτύσσονται οι προϋποθέσεις χορήγησης και ο τρόπος υπολογισμού των εφάπαξ βοηθημάτων ανά φορέα με τις πιο πρόσφατες νομοθετικές και νομολογιακές εξελίξεις. Ειδικότερα για την διευκόλυνση των αναγνωστών και την καλύτερη από αυτούς εμπέδωση της θεωρίας και ερμηνείας των βασικών αρχών και των πολυδαίδαλων νομοθετικών διατάξεων της κοινωνικής ασφάλισης παρατίθενται συγκεκριμένα παραδείγματα με προσομοιώσεις επί πραγματικών υποθέσεων συνταξιούχων. Τα παραπάνω πρακτικά παραδείγματα αποσκοπούν στην πλήρη κατανόηση, από τους αναγνώστες, των ισχυουσών κατηγοριών ασφαλισμένων, των ασφαλιστικών φορέων και των διακρίσεων αυτών, των ειδικών συνταξιοδοτικών περιπτώσεων, των τρόπων αντιμετώπισης των δυσμενών συνταξιοδοτικών πράξεων, ώστε να αποκτήσουν οι τελευταίοι τις βάσεις και την υποδομή για να διαχειρίζονται με τον πλέον βέλτιστο τρόπο συνήθη ζητήματα συνταξιοδοτικής φύσης.

Ακόμα, παρατίθενται και αναλύονται οι διατάξεις που σχετίζονται με την αναγνώριση χρόνου ασφάλισης, την απασχόληση των συνταξιούχων, τη ρύθμιση οφειλόμενων εισφορών και τις παραγραφές των εκάστοτε αξιώσεων. Ως εκ τούτου στο παρόν έργο περιλαμβάνεται μία συνολική και σφαιρική απεικόνιση του νομοθετικού πλαισίου της απονομής συντάξεων από τα ασφαλιστικά ταμεία και ιδίως από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τον ΟΑΕΕ, το ΕΤΑΑ, το ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, τον ΟΓΑ, αλλά και το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους που αφορά στις συντάξεις Δημοσίου και παρουσιάζονται όλες οι ρυθμίσεις των πρόσφατων Ν 4302/2014, 4254/2014 και 4270/2014.

Τέλος, αναλύεται η διαδικασία διοικητικής επίλυσης των διαφόρων που γεννώνται κατά την εφαρμογή της νομοθεσίας της κοινωνικής ασφάλισης στους κυριότερους φορείς κοινωνικής ασφάλισης, ενώ γίνεται και συνοπτική αναφορά στη διαδικασία δικαστικής επίλυσης τόσο των κοινωνικοασφαλιστικών, όσο και των συνταξιοδοτικών διαφόρων.

Πρόκειται για ένα χρήσιμο βοήθημα με το οποίο χαρτογραφείται σε πρακτική μορφή το πολυδαίδαλο πεδίο της κοινωνικής ασφάλισης και δίνεται η δυνατότητα στον σύγχρονο επαγγελματία, ανατρέχοντας στις αναφερόμενες διατάξεις και στα πρακτικά παραδείγματα του βιβλίου, να κατανοήσει και επιπλέον να εμβαθύνει στα κυριότερα ζητήματα που απαντώνται στην καθημερινή πρακτική. Η παρούσα έκδοση έρχεται να καλύψει ένα πραγματικό κενό στους δικηγόρους, υπαλλήλους των ασφαλιστικών οργανισμών, λογιστές και κάθε ενδιαφερόμενο

 • I. Εισαγωγή [Στ. Πετροπουλάκος]1
 • II. Γενικές Αρχές Δικαίου Κοινωνικής Ασφάλισης [Στ. Πετροπουλάκος]4
 • Α. Αρχή της χρηστής διοίκησης5
 • Β. Αρχή της εύνοιας προς τους ασφαλισμένους6
 • Γ. Αρχή της μη αναζήτησης αχρεώστητων, καλοπίστως ληφθεισών, παροχών5
 • Δ. Αρχή της μη επιστροφής των ασφαλιστικών εισφορών - προστασίας του ασφαλιστικού κεφαλαιου7
 • Ε. Αρχή της τυπικής ασφάλισης7
 • ΣΤ. Αρχή της ίσης μεταχείρισης των ασφαλισμένων8
 • Ζ. Αρχή της ανταποδοτικότητας9
 • Η. Αρχή της ενότητας της ασφαλιστικής περίπτωσης10
 • Θ. Αρχή της εφαρμογής του ευμενέστερου για τον ασφαλισμένο νομοθετικού καθεστώτος11
 • IΙΙ. Διαδοχική Ασφάλιση[Ε.-Ε. Γαληνού]12
 • Α. Σκοπός και πλαίσιο αρχών διαδοχικής ασφάλισης12
 • Β. Θεμελίωση και κατοχύρωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος με εφαρμογή διαδοχικής ασφάλισης14
 • Γ. Ενοποιήσεις ταμείων και διαδοχική ασφάλιση17
 • Δ. Υπολογισμός ποσού σύνταξης17
 • 1. Συντάξιμες αποδοχές φορέων ασφάλισης μισθωτών21
 • 2. Συντάξιμες αποδοχές και προσδιορισμός ασφαλιστικής κλάσης ΙΚΑ-ΕΤΑΜ25
 • 3. Ποσοστό αναπλήρωσης ΟΑΕΕ σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 4 του Ν 3863/201028
 • 4. Συντάξιμες αποδοχές ΤΣΜΕΔΕ29
 • IV. Παράλληλη ασφάλιση/Πολλαπλή απασχόληση[Ε.-Ε. Γαληνού]35
 • Α. Παράλληλη ασφάλιση νέων ασφαλισμένων35
 • 1. Παράλληλη ασφάλιση ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και ΟΑΕΕ37
 • Β. Παράλληλη ασφάλιση παλαιών ασφαλισμένων39
 • 1. Κύρια ασφάλιση39
 • 2. Επικουρική ασφάλιση39
 • 3. Ασφάλιση ασθενείας40
 • 4. Παράλληλη ασφάλιση ΟΑΕΕ και ΕΤΑΑ42
 • V. Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (ΓΛΚ) – Συντάξεις Δημοσίου[Ε.-Ε. Γαληνού]44
 • Α. Δικαιούχα Πρόσωπα44
 • Β. Προϋποθέσεις συνταξιοδότησης51
 • 1. Συντάξεις γήρατος53
 • 2. Συντάξεις ανικανότητας87
 • 3. Συντάξεις θανάτου89
 • Γ. Απασχόληση συνταξιούχων97
 • 1. Συνταξιούχοι Δημοσίου που εργάζονται ως μισθωτοί ή αυτοαπασχολούνται97
 • 2. Συνταξιούχοι Δημοσίου που εργάζονται στον στενό και ευρύτερο δημόσιο τομέα100
 • 3. Συρροή συντάξεων Δημοσίου104
 • Δ. Συντάξιμη υπηρεσία – αναγνωρίσεις πλασματικών ετών105
 • 1. Θεμελιωτική, προσμετρούμενη και αναγνωριζόμενη συντάξιμη υπηρεσία και χρονικοί περιορισμοί105
 • 2. Διαδοχική ασφάλιση132
 • Ε. Υπολογισμός ποσού σύνταξης133
 • 1. Συντάξιμος μισθός αποχωρούντων έως 31.12.2007133
 • 2. Συντάξιμος μισθός αποχωρούντων από 1.1.2008135
 • 3. Τρόπος υπολογισμού του ποσού σύνταξης137
 • 4. Πίνακας υπολογισμού ποσού σύνταξης140
 • 5. Σύνταξη παθόντων εκτός υπηρεσίας140
 • 6. Σύνταξη παθόντων από την υπηρεσία140
 • 7. Ποσό οικογενειακής σύνταξης εγγάμου141
 • 8. Ποσό σύνταξης πατρικής οικογένειας143
 • 9. Ποσό σύνταξης παθόντων143
 • 10. Ποσό σύνταξης νέων ασφαλισμένων145
 • 11. Τρόπος υπολογισμού ποσού σύνταξης από 1.1.2015146
 • ΣΤ. Προθεσμία έκδοσης συνταξιοδοτικής πράξης151
 • Ζ. Καταβολή τρίμηνων αποδοχών και προκαταβολή σύνταξης151
 • Η. Στέρηση της σύνταξης154
 • Θ. Παραγραφή αξιώσεων συνταξιοδοτικής φύσης κατά του Δημοσίου158
 • VI. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ[Ε.-Ε. Γαληνού]162
 • Α. Εισαγωγή - Εννοιολογικοί προσδιορισμοί162
 • 1. Ασφαλισμένος/η 162
 • 2. Παλαιός/νέος ασφαλισμένος162
 • 3. Εργοδότης163
 • 4. Ημέρες εργασίας (ΗΕ)/ημέρες ασφάλισης (ΗΑ)163
 • 5. Χρόνος ασφάλισης164
 • 6. Συνταξιούχοι164
 • 7. Ατύχημα164
 • 8. Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (ΑΠΔ)164
 • 9. Εισφορές164
 • 10. Απόσπασμα Ατομικού Λογαριασμού Ασφάλισης165
 • Β. Υπαγωγή στην ασφάλιση165
 • 1. Οι έννοιες «υποχρεωτική» και «αυτοδίκαιη»165
 • 2. Η αρχή της εδαφικότητας167
 • 3. Η έννοια του κύριου επαγγέλματος167
 • 4. Το κριτήριο της εξαρτημένης εργασίας έναντι αμοιβής168
 • 5. Η έννοια του εργοδότη170
 • Γ. Η ιδιότητα του παλαιού/νέου ασφαλισμένου στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ172
 • Δ. Ειδικές κατηγορίες προσώπων που υπάγονται στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ETAM174
 • 1. Προσληφθέντες στο Δημόσιο μετά το 2011 (τακτικοί και μετακλητοί)174
 • 2. Εργαζόμενοι εκτός των ορίων της χώρας177
 • 3. Αλλοδαποί177
 • 4. Οικόσιτο προσωπικό180
 • 5. Συγγενείς του εργοδότη182
 • 6. Στελέχη εταιρειών185
 • 7. Περιστασιακά απασχολούμενοι – Εργόσημο186
 • 8. Εργαζόμενοι μέσω Εταιρειών Προσωρινής Απασχόλησης189
 • 9. Συνδικαλιστικά Στελέχη192
 • 10. Καθηγητές193
 • 11. Μαθητευόμενοι – Φοιτητές/Σπουδαστές – Υπότροφοι - Μαθητές196
 • 12. Εργαζόμενοι συνταξιούχοι201
 • 13. Αυτοτελώς απασχολούμενοι μη υποχρεωτικά ασφαλιστέοι σε άλλο φορέα κύριας ασφάλισης204
 • 14. Ασφάλιση μέσω σωματείων ή συνεταιρισμών204
 • 15. Οικονομικά ασθενείς αυτοτελώς απασχολούμενοι που στερούνται επαγγελματικής στέγης και εργαζόμενοι σε μη σταθερό εργοδότη ή σε πάνω από τρεις εργοδότες210
 • 16. Εφημεριδοπώλες214
 • 17. Πωλητές Λαϊκού Λαχείου216
 • 18. Εργολάβοι και υπεργολάβοι οικοδομικών και τεχνικών εργασιών218
 • 19. Παραγωγοί πωλήσεων - πλασιέ227
 • 20. Εμπειρογνώμονες καπνού228
 • 21. Ρητινοσυλλέκτες229
 • 22. Δασεργάτες229
 • 23. Απασχολούμενοι στην Αγροτική Οικονομία 231
 • 24. Αυτοτελώς απασχολούμενοι στο θέαμα και ακρόαμα237
 • 25. Ξεναγοί241
 • 26. Καθαρίστριες του Δημοσίου και των ΝΠΔΔ242
 • 27. Οδηγοί – Αυτοκινητιστές243
 • 28. Απασχολούμενοι φασόν246
 • 29. Πρόεδροι – Διοικητές ΝΠΔΔ, Ασφαλιστικών Οργανισμών και ΑΔΑ247
 • 30. Ορκωτοί Εκτιμητές – Λογιστές250
 • 31. Ιατροί251
 • 32. Δικηγόροι252
 • 33. Αποκλειστικές νοσοκόμες254
 • 34. Ιεροψάλτες - Ιερωμένοι254
 • 35. Διαπραγματευτές αξιών και παραγώγων255
 • 36. Ασφαλιστικοί σύμβουλοι – μεσίτες – υπάλληλοι - συντονιστές 256
 • 37. Επαγγελματίες/ερασιτέχνες αθλητές 262
 • 38. Οπλίτες263
 • 39. Απασχολούμενοι με συμβάσεις έργου 265
 • 40. Κρατούμενοι εργαζόμενοι266
 • 41. Άνεργοι και μακροχρόνια άνεργοι268
 • 42. Ιερόδουλες275
 • Ε. Υποχρεώσεις εργοδοτών έναντι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ276
 • 1. Απογραφή Εργοδότη και αναγγελία μεταβολής στοιχείων 276
 • 2. Απογραφή εργαζομένων στο Μητρώο Ασφαλισμένων279
 • 3. Εμπρόθεσμη αναγγελία στον ΟΑΕΔ κάθε οικειοθελούς αποχώρησης 281
 • 4. Αναλυτική Περιοδική Δήλωση 283
 • 5. Ειδικό Βιβλίο Νεοπροσλαμβανομένων292
 • 6. Παρακράτηση και απόδοση ασφαλιστικών εισφορών304
 • 7. Απόσπασμα Ατομικού Λογαριασμού Ασφάλισης333
 • 8. Εκκαθαριστικό σημείωμα αποδοχών335
 • 9. Διενέργεια ελέγχου και συμπεριφορά εργοδότη335
 • ΣΤ. Προϋποθέσεις συνταξιοδότησης337
 • 1. Συντάξεις γήρατος339
 • 2. Συντάξεις αναπηρίας384
 • 3. Συντάξεις θανάτου395
 • Ζ. Προαιρετική ασφάλιση403
 • Η. Υπολογισμός ποσού σύνταξης404
 • 1. Ποσό Σύνταξης έως 31.12.2014404
 • 2. Υπολογισμός ποσού σύνταξης νέων ασφαλισμένων412
 • 3. Ανώτατο και κατώτατο ποσό σύνταξης 416
 • 4. Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων-ΕΚΑΣ420
 • Θ. Έναρξη συνταξιοδοτικού δικαιώματος422
 • VII. ΟΑΕΕ[Ε.-Ε. Γαληνού]424
 • Α. Εισαγωγή – Ιδρυτικές διατάξεις και συγχωνευθέντα Ταμεία424
 • Β. Υπαγωγή στην ασφάλιση425
 • 1. Πρόσωπα υποχρεωτικά υπαγόμενα στην ασφάλιση του Οργανισμού425
 • 2. Πρόσωπα εξαιρούμενα από την ασφάλιση434
 • 3. Προαιρετική υπαγωγή στην ασφάλιση435
 • 4. Έναρξη ασφαλιστικής σχέσης και διατυπώσεις436
 • 5. Λήξη ασφαλιστικής σχέσης438
 • 6. Περιέλευση επιχείρησης σε αδράνεια 440
 • Γ. Προαιρετική συνέχεια της ασφάλισης441
 • Δ. Η ιδιότητα του παλαιού/νέου ασφαλισμένου στον ΟΑΕΕ442
 • Ε. Προϋποθέσεις Συνταξιοδότησης444
 • 1. Συντάξεις γήρατος444
 • 2. Συντάξεις αναπηρίας447
 • 3. Συντάξεις θανάτου448
 • ΣΤ. Υπολογισμός ποσού σύνταξης έως 31.12.2014449
 • VIII. ΕΤΑΑ[Ε.-Ε. Γαληνού]451
 • A. Εισαγωγή – Ιδρυτικές διατάξεις και εντασσόμενοι Φορείς451
 • Β. Υπαγωγή στην ασφάλιση ανά τομέα 451
 • 1. ΤΣΜΕΔΕ451
 • 2. ΤΣΑΥ452
 • 3. ΤΑΝ453
 • Γ. Κοινές συνταξιοδοτικές προϋποθέσεις για όλους τους τομείς του ΕΤΑΑ456
 • 1. Συνταξιοδότηση με 15 έτη ασφάλισης456
 • 2. Συνταξιοδότηση με 35 έτη ασφάλισης456
 • 3. Συνταξιοδότηση με 37 έτη ασφάλισης457
 • 4. Μειωμένη σύνταξη457
 • Δ. Καταστατικές συνταξιοδοτικές προϋποθέσεις (παλαιών ασφαλισμένων) 457
 • 1. ΤΣΜΕΔΕ457
 • 2. ΤΣΑΥ460
 • 3. ΤΑΝ464
 • IX. ΕΤΑΠ-ΜΜΕ[Ε.-Ε. Γαληνού]469
 • Α. Εισαγωγή – Ιδρυτικές διατάξεις και εντασσόμενοι Φορείς469
 • Β. Υπαγωγή στην ασφάλιση ανά τομέα και κλάδο470
 • 1. ΤΣΠΕΑΘ470
 • 2. ΤΕΑΙΗΕΑΘ473
 • 3. ΤΑΙΣΥΤ474
 • 4. ΤΑΑΞΤ475
 • 5. ΤΑΦΕΕΤ476
 • 6. ΤΣΕΥΠΑ476
 • 7. ΤΣΕΥΠΘ477
 • 8. ΤΑΤΤΑΘ479
 • Β. Κοινές συνταξιοδοτικές προϋποθέσεις για όλους τους τομείς του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ480
 • 1. Συνταξιοδότηση με 15 έτη ασφάλισης480
 • 2. Συνταξιοδότηση με 35 έτη Ασφάλισης481
 • 3. Συνταξιοδότηση με 37 έτη ασφάλισης481
 • 4. Μειωμένη σύνταξη481
 • Δ. Καταστατικές συνταξιοδοτικές προϋποθέσεις (παλαιών ασφαλισμένων) 482
 • 1. ΤΣΠΕΑΘ482
 • 2. ΤΑΙΗΕΑΘ486
 • 3. ΤΑΙΣΥΤ489
 • 4. ΤΑΑΞΤ491
 • 5. ΤΑΦΕΕΤ494
 • 6. ΤΣΕΥΠΑ496
 • 7. ΤΣΕΥΠΘ499
 • 8. ΤΑΤΤΑΘ503
 • X. ΟΓΑ[Ε.-Ε. Γαληνού]507
 • 1. Εισαγωγή507
 • 2. Υπαγωγή στην ασφάλιση507
 • Γ. Συνταξιοδοτικές προϋποθέσεις510
 • 1. Σύνταξη γήρατος510
 • 2. Σύνταξη αναπηρίας512
 • 3. Σύνταξη θανάτου513
 • Δ. Συνταξιοδότηση ανασφάλιστων υπερηλίκων514
 • XI. Κοινές ρυθμίσεις για όλους τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης[Ε.-Ε. Γαληνού]515
 • Α. Αναγνωρίσεις χρόνου ασφάλισης515
 • Περιορισμοί στις αναγνωρίσεις χρόνου ασφάλισης534
 • Καταβολή ασφαλιστικών εισφορών για τους αναγνωριζόμενους χρόνους του άρθρου 40 N 2084/1992538
 • Ειδικές περιπτώσεις αναγνώρισης χρόνου ασφάλισης του άρθρου 42 N 3996/2011539
 • Ειδικές περιπτώσεις αναγνώρισης χρόνου ασφάλισης στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ542
 • Ειδικός Λογαριασμός Ελλήνων του εξωτερικού548
 • Β. Κοινές συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις 551
 • 1. Συνταξιοδότηση ασφαλισμένων που ήδη είναι συνταξιούχοι άλλου ασφαλιστικού φορέα 551
 • 2. Συνταξιοδότηση διαζευγμένου/ης συζύγου551
 • 3. Συνταξιοδότηση γονέων, συζύγων και αδελφών ανάπηρων τέκνων με 7500 Ημέρες Ασφάλισης554
 • 4. Συνταξιοδότηση ειδικών κατηγοριών εργαζομένων (τυφλών, πασχόντων από αναιμία, παραπληγικών κ.λπ.)556
 • 5. Συνταξιοδότηση νέων ασφαλισμένων557
 • Γ. Απασχόληση συνταξιούχων558
 • 1. Συνταξιούχοι γήρατος559
 • 2. Συνταξιούχοι αναπηρίας 562
 • 3. Εξαιρέσεις562
 • Δ. Τρόπος υπολογισμού του ποσού της σύνταξης από 1.1.2015565
 • 1. Βασική σύνταξη565
 • 2. Αναλογική σύνταξη567
 • Ε. Προθεσμίες έκδοσης συνταξιοδοτικής απόφασης και προσωρινή σύνταξη571
 • ΣΤ. Ρύθμιση οφειλόμενων εισφορών573
 • 1. Ρύθμιση βάσει του N 3863/2010573
 • 2. Πάγια ρύθμιση και Νέα Αρχή του N 4052/2012578
 • Ζ. Παραγραφές υπέρ και κατά των ασφαλιστικών φορέων583
 • Η. Κατάσχεση συντάξεων586
 • XII. Επικουρική ασφάλιση[Ε.-Ε. Γαληνού]590
 • Α. ΕΤΕΑ590
 • 1. Σύσταση ΕΤΕΑ – Εντασσόμενοι Φορείς590
 • 2. Υπαγόμενα πρόσωπα και εισφορές592
 • 3. Χρόνος ασφάλισης και συντάξεις593
 • 4. Θέματα διαδοχικής ασφάλισης594
 • Β. τ.ΕΤΕΑΜ595
 • 1. Υπαγόμενα πρόσωπα595
 • 2. Συνταξιοδοτικές προϋποθέσεις596
 • 3. Υπολογισμός ποσού σύνταξης598
 • Γ. τ. ΤΕΑΔΥ599
 • 1. Υπαγόμενα πρόσωπα599
 • 2. Συνταξιοδοτικές προϋποθέσεις600
 • 3. Υπολογισμός ποσού σύνταξης600
 • Δ. Υπολογισμός ποσού σύνταξης νέων ασφαλισμένων 602
 • XIII. Εφάπαξ Βοήθημα[Ε. Μυλωνά]604
 • Α. Φορείς xορήγησης604
 • 1. Κυριότερα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου604
 • 2. Κυριότερα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου607
 • 3. Ειδικοί Λογαριασμοί και λοιποί φορείς608
 • Β. Νομική φύση του εφάπαξ βοηθήματος που χορηγείται από ΝΠΔΔ εποπτείας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας609
 • Γ. Καλυπτόμενος ασφαλιστικός κίνδυνος609
 • Δ. Δικαιούχοι και βασικές προϋποθέσεις χορήγησης 609
 • 1. Παλαιοί ασφαλισμένοι609
 • 2. Νέοι ασφαλισμένοι612
 • 3. Μεταγενέστερες του N 2084/1992 διατάξεις613
 • Ε. Επιστροφή εισφορών614
 • ΣΤ. Σειρά χορήγησης615
 • Ζ. Σχηματισμός ασφαλιστικού κεφαλαίου617
 • Η. Προστιθέμενη αξία της νομολογίας – κριτήρια συνταγματικότητας619
 • 1. Ανώτατο όριο εφάπαξ βοηθήματος619
 • 2. Τρόπος υπολογισμού εφάπαξ βοηθήματος623
 • 3. Υπουργική Απόφαση626
 • Θ. Κυριότερες νομοθετικές εξελίξεις 628
 • 1. Ποσοστιαίες μειώσεις628
 • 2. Ανασχεδιασμός τεχνικής βάσης εφάπαξ παροχών 631
 • XIV. Διαδικασία Διοικητικής Επίλυσης Διαφορών[Στ. Πετροπουλάκος]640
 • Α. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ640
 • 1. Εισαγωγή - προσβαλλόμενες πράξεις640
 • 2. Προθεσμία642
 • 3. Έναρξη προθεσμίας643
 • 4. Τρόπος άσκησης της ένστασης-συνέπειες644
 • 5. Αρμόδιο όργανο για την εξέταση της ένστασης647
 • 6. Διαδικασία εξέτασης ένστασης648
 • 7. Απόφαση - συνέπειες649
 • Β. OAEE652
 • 1. Εισαγωγή - προσβαλλόμενες πράξεις652
 • 2. Προθεσμία652
 • 3. Έναρξη προθεσμίας653
 • 4. Τρόπος άσκησης ένστασης - συνέπειες654
 • 5. Αρμόδιο όργανο για την εξέταση της ένστασης655
 • 6. Διαδικασία εξέτασης της ένστασης656
 • 7. Απόφαση - συνέπειες657
 • Γ. ΟΓΑ658
 • 1. Εισαγωγή-προσβαλλόμενες πράξεις658
 • 2. Προθεσμία659
 • 3. Έναρξη προθεσμίας660
 • 4. Τρόπος άσκησης της αίτησης αντιρρήσεων και της ένστασης-συνέπειες661
 • 5. Αρμόδιο όργανο για την εξέταση της αίτησης αντιρρήσεων ή/και της ένστασης662
 • 6. Διαδικασία εξέτασης ένστασης663
 • 7. Απόφαση - συνέπειες664
 • Δ. Δημόσιο-ΓΛΚ665
 • 1. Κατάργηση Επιτροπής Ελέγχου Πράξεων Κανονισμού Συντάξεων του άρθρου 66 του ΚΠΣΣ665
 • 2. Αναθεώρηση - τροποποίηση πράξεων - αυτεπαγγέλτως ή μετά από υποβολή αίτησης θεραπείας666
 • 3. Ανάκληση πράξεων667
 • Ε. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί υπαγόμενοι στις διατάξεις του N 861/1979667
 • 1. Έκδοση πράξης - ένσταση - αρμόδιο όργανο για την εξέτασή της667
 • 2. Αναθεώρηση αποφάσεων669
 • XV. Διαδικασία Δικαστικής Επίλυσης Διαφορών[Στ. Πετροπουλάκος]670
 • Α. Κοινωνικοασφαλιστικές διαφορές (άρθρο 7 παρ. 1 του N 702/1977)670
 • 1. Εισαγωγή670
 • 2. Δικαίωμα άσκησης προσφυγής671
 • 3. Προθεσμία για την άσκηση της προσφυγής671
 • 4. Άσκηση και περιεχόμενο της προσφυγής673
 • 5. Καθ’ ύλην και κατά τόπο αρμόδιο δικαστήριο675
 • 6. Ανασταλτικό αποτέλεσμα προσφυγής675
 • 7. Διαδικασία μετά την κατάθεση της προσφυγής676
 • 8. Έκδοση απόφασης - εκτελεστότητα αυτής678
 • Β. Συνταξιοδοτικές διαφορές (άρθρο 98 παρ. 1 περ. στ΄ του Συντάγματος, άρθρο 66 του ΚΠΣΣ και άρθρο 1 περ. ιθ΄ και κ΄ του N 4129/2013)679
 • 1. Εισαγωγή679
 • 2. Δικαίωμα άσκησης έφεσης - προθεσμία680
 • 3. Άσκηση και περιεχόμενο της έφεσης683
 • 4. Ανασταλτικό αποτέλεσμα έφεσης684
 • 5. Διαδικασία μετά την κατάθεση της έφεσης684
 • 6. Έκδοση απόφασης - εκτελεστότητα αυτής685
 • 7. Ενστάσεις ενώπιον Κλιμακίων του Ελεγκτικού Συνεδρίου686
 • XVI. Παράρτημα[Ε.-Ε. Γαληνού]687
 • Α. Πίνακες Εγκυκλίου ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 45/2014687
 • 2. Πίνακας ΗΔΙΚΑ με επωνυμίες ασφαλιστικών φορέων692
 • ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ697