Έκδοση: 2015
ISBN: 978-960-562-367-8
Σελίδες: 400
Επιμέλεια: Χ. Χρυσανθάκης

Η παρούσα πέμπτη έκδοση του έργου «Διοικητική Δικονομία» είναι ενημερωμένη έως και τον Ν 4305/2014 (ΦΕΚ Α΄ 237/31.10.2014) και περιλαμβάνει όλες τις πρόσφατες νομοθετικές αλλαγές που έχουν επέλθει στον Ν 2717/1999 (Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας), στο ΠΔ 18/1989 (Κωδικοποίηση νόμων Συμβουλίου της Επικρατείας), στον Ν 2690/1999 (Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας) και στο ΝΔ 356/1974 (ΚΕΔΕ).

Το έργο εντάσσεται στη νέα γενιά Κωδίκων της Νομικής Βιβλιοθήκης σε μικρό σχήμα τσέπης, οι οποίοι είναι ευέλικτοι και πρακτικοί, με εύκαμπτο εξώφυλλο για καθημερινή και εύκολη χρήση.

Στη σειρά αυτή με τίτλο «Κώδικες Νομικής Βιβλιοθήκης», πλην της Διοικητικής Δικονομίας, κυκλοφορούν επίσης το «Σύνταγμα», το «Υπαλληλικό Δίκαιο» (2η έκδ.), ο «Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας» (4η έκδ.), ο «Αστικός Κώδικας» (4η έκδ.), η «Εργατική Νομοθεσία» (2η έκδ.), το «Εταιρικό Δίκαιο», το «Γενικό Μέρος - Βιομηχανική Ιδιοκτησία - Πνευματική Ιδιοκτησία - Αξιόγραφα», η «Φορολογική Νομοθεσία» (5η έκδ.), ο «Ποινικός Κώδικας» (5η έκδ.), ο «Κώδικας Ποινικής Δικονομίας» (5η έκδ.), τα «Ναρκωτικά» (2η έκδ.), οι «Μισθώσεις και Οροφοκτησία», κ.ά.

Σημειώνεται ότι στη Διοικητική Δικονομία εμπεριέχονται τα βασικά νομοθετήματα που διέπουν τη διοικητική δίκη: δηλαδή το ΠΔ 18/1989 (Κωδικοποίηση διατάξεων νόμων για το Συμβούλιο της Επικρατείας) που αφορά στις ακυρωτικές διαφορές που υπάγονται στο Συμβούλιο της Επικρατείας, ο Ν 2717/1999 (Κώδικας Διοικητικής Δικονομίας), που αφορά στις διοικητικές διαφορές ουσίας, οι οποίες υπάγονται στα τακτικά διοικητικά δικαστήρια και ο Ν 2690/1999 (Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας) που αφορά εν γένει στη διοικητική διαδικασία. Επιπλέον στο παρόν έργο περιλαμβάνονται οι διατάξεις του Ν 1406/1983 (Ολοκλήρωση της δικαιοδοσίας των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων, συγκρότηση Γενικής Επιτροπείας της Επικρατείας των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων και ρύθμιση μερικών άλλων θεμάτων), με τις οποίες ολοκληρώθηκε η δικαιοδοσία των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων και ρυθμίστηκε η αρμοδιότητά τους, καθώς επίσης ο Ν 702/1977 (Περί υπαγωγής υποθέσεων εις τα διοικητικά δικαστήρια, αντικαταστάσεως, τροποποιήσεως και καταργήσεως διατάξεων του ΝΔ 170/1973 περί του Συμβουλίου της Επικρατείας) που αφορά τόσο στην ακυρωτική αρμοδιότητα του Διοικητικού Εφετείου, όσο και στις διοικητικές διαφορές ουσίας που υπάγονται στην αρμοδιότητά των διοικητικών δικαστηρίων. Επιπλέον περιλαμβάνεται ενημερωμένος ο Κώδικας Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων καθώς και οι διατάξεις των Ν 3900/2010 και Ν 4055/2012 που αφορούν στους πρόσφατους θεσμούς της πιλοτικής δίκης και της δίκαιης ικανοποίησης των διαδίκων για υπέρβαση της εύλογης διάρκειας της διοικητικής δίκης.

Τα παραπάνω νομοθετήματα είναι ενημερωμένα με τους πρόσφατους Ν 4305/2014, Ν 4274/2014, Ν 4254/2014, Ν 4250/2014, οι οποίοι επέφεραν εκτεταμένες και ουσιαστικές αλλαγές σε διατάξεις τους.

Τέλος, περιλαμβάνονται αναλυτικά περιεχόμενα και εύχρηστο αλφαβητικό ευρετήριο. Ελπίζουμε ότι το όλο εγχείρημα συνιστά για τον μελετητή και τον εφαρμοστή του δικαίου μία πλήρως ενημερωμένη και χρηστική έκδοση, η οποία θα ικανοποιήσει τις σχετικές ανάγκες του.

 • [1] ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΠΔ 18/19891
 • ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ1
 • ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ - ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ [Άρθρα 1-14]1
 • ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ10
 • ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΩΝ [Άρθρα 15-16]10
 • ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ13
 • ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ 13
 • KΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ13
 • Γενικοί δικονομικοί κανόνες [Άρθρα 17-40]13
 • KΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ36
 • Προσφυγές [Άρθρα 41-44]36
 • KΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ38
 • Αίτηση ακυρώσεως [Άρθρα 45-52Α]38
 • KΕΦΑΛΑΙΟ ΤEΤΑΡΤΟ48
 • Αίτηση αναιρέσεως [Άρθρα 53-57]48
 • KΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ51
 • Έφεση [Άρθρα 58-67]51
 • KΕΦΑΛΑΙΟ ΕKΤΟ54
 • Διόρθωση και ερμηνεία αποφάσεων [Άρθρα 68-69]54
 • ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ55
 • KΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ55
 • Γενικές ρυθμίσεις [Άρθρα 70-71]55
 • KΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ56
 • Ειδικά θέματα [Άρθρα 72-76]56
 • KΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ58
 • Μεταβατικές διατάξεις [Άρθρα 77-82]58
 • [2] ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Ν 2717/199961
 • Ν 2717/199961
 • ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ62
 • ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ62
 • ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ62
 • Έκταση εφαρμογής των διατάξεων του κώδικα [Άρθρο 1]62
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΜΗΜΑ62
 • Δικαιοδοσία και αρμοδιότητα [Άρθρα 2-13]62
 • ΤΡΙΤΟ ΤΜΗΜΑ69
 • Αποκλεισμός - Αποχή - Εξαίρεση [Άρθρα 14-22]69
 • ΤΕΤΑΡΤΟ ΤΜΗΜΑ74
 • Διάδικοι [Άρθρα 23-32]74
 • ΠΕΜΠΤΟ ΤΜΗΜΑ80
 • Θεμελιώδεις δικονομικές αρχές [Άρθρα 33-43]80
 • ΕΚΤΟ ΤΜΗΜΑ83
 • Γενικά θέματα της διαδικασίας [Άρθρα 44-62]83
 • ΕΒΔΟΜΟ ΤΜΗΜΑ96
 • Ένδικα βοηθήματα [Άρθρα 63-80]96
 • ΟΓΔΟΟ ΤΜΗΜΑ108
 • Ένδικα μέσα [Άρθρα 81-111]108
 • ΕΝΑΤΟ ΤΜΗΜΑ119
 • Παρέμβαση [Άρθρα 112-114]119
 • ΔΕΚΑΤΟ ΤΜΗΜΑ121
 • Ομοδικία - Συνάφεια [Άρθρα 115-123]121
 • ΕΝΔΕΚΑΤΟ ΤΜΗΜΑ126
 • Αντικειμενική σώρευση - Συνεκδίκαση [Άρθρα 124-125]126
 • ΔΩΔΕΚΑΤΟ ΤΜΗΜΑ126
 • Προδικασία [Άρθρα 126-131]126
 • ΔΕΚΑΤΟ ΤΡΙΤΟ ΤΜΗΜΑ135
 • Κύρια διαδικασία [Άρθρα 132-143]135
 • ΔΕΚΑΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΤΜΗΜΑ144
 • Απόδειξη [Άρθρα 144-186]144
 • ΔΕΚΑΤΟ ΠΕΜΠΤΟ ΤΜΗΜΑ163
 • Απόφαση και πρακτικά [Άρθρα 187-199]163
 • ΔΕΚΑΤΟ ΕΚΤΟ ΤΜΗΜΑ173
 • Προσωρινή δικαστική προστασία [Άρθρα 200-215]173
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ186
 • ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ 186
 • ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ186
 • Διαδικασία διαφορών διοικητικής εκτέλεσης [Άρθρα 216-243]186
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΜΗΜΑ194
 • Διαδικασία εκλογικών διαφορών [Άρθρα 244-272]194
 • ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ208
 • ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ [Άρθρα 273-277]208
 • ΤΕΤΑΡΤΟ ΜΕΡΟΣ216
 • ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 216
 • ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ216
 • Μεταβατικές διατάξεις [Άρθρα 278-282] 216
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΜΗΜA217
 • Τελικές διατάξεις [Άρθρα 283-285]217
 • Πίνακας αντίστοιχων διατάξεων διοικητικής - πολιτικής δικονομίας219
 • [3] Ν 1406/1983223
 • Ολοκλήρωση της δικαιοδοσίας των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων, συγκρότηση Γενικής Επιτροπείας της Επικρατείας των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων και ρύθμιση μερικών άλλων θεμάτων223
 • [Άρθρα 1-11, 31-32, 38, 40]223
 • [4] Ν 702/1977233
 • Περί υπαγωγής υποθέσεων εις τα διοικητικά δικαστήρια, αντικαταστάσεως, τροποποιήσεως και καταργήσεως διατάξεων του ΝΔ 170/1973 περί του Συμβουλίου της Επικρατείας233
 • [Άρθρα 1-5Α, 7, 33, 36-37]233
 • [5] ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Ν 2690/1999247
 • Άρθρο πρώτο247
 • ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ247
 • Γενικές διατάξεις [Άρθρα 1-12]247
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ259
 • Συλλογικά όργανα της Διοίκησης [Άρθρα 13-15]259
 • ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ264
 • Διοικητική πράξη [Άρθρα 16-21]264
 • ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ266
 • Διοικητική σύμβαση [Άρθρα 22-23]266
 • ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ266
 • Διοικητικές προσφυγές - Αναφορές [Άρθρα 24-27]266
 • ΕΚΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ268
 • Τελικές και μεταβατικές διατάξεις [Άρθρα 28-33]268
 • Άρθρο δεύτερο269
 • Άρθρο τρίτο271
 • [6] ΝΔ 356/1974273
 • Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ)273
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΠΡΩΤΟΝ273
 • Εισαγωγικαί Διατάξεις [Άρθρα 1-8]273
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΔΕΥΤΕΡΟΝ285
 • Διοικητική Εκτέλεσις [Άρθρα 9-72]285
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΤΡΙΤΟΝ327
 • Ανακοπαί [Άρθρα 73-75]327
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΤΕΤΑΡΤΟΝ330
 • Έξοδα Εκτελέσεως [Άρθρα 76-79]330
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΠΕΜΠΤΟΝ332
 • Πειθαρχικαί Διατάξεις [Άρθρα 80-81]332
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΕΚΤΟΝ333
 • Διαγραφή χρεών [Άρθρα 82-82A]333
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΕΒΔΟΜΟΝ338
 • Συμψηφισμός [Άρθρo 83]338
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΟΓΔΟΟΝ340
 • Κοινοποίησις και εκπροσώπησις Δημοσίου [Άρθρα 84-85]340
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΕΝΑΤΟΝ342
 • Εγγυηταί - Μισθωταί - Υπομισθωταί [Άρθρα 86-88]342
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΔΕΚΑΤΟΝ343
 • Γενικαί Διατάξεις [Άρθρα 89-93]343
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΕΝΔΕΚΑΤΟΝ345
 • Τελικαί Διατάξεις [Άρθρα 94-95]345
 • [7] Ν 3900/2010347
 • Εξορθολογισμός διαδικασιών και επιτάχυνση της διοικητικής δίκης και άλλες διατάξεις347
 • ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ347
 • ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ [Άρθρα 1, 2, 70]347
 • [8] Ν 4055/2012351
 • Δίκαιη δίκη και εύλογη διάρκεια αυτής351
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’351
 • Δίκαιη ικανοποίηση των διαδίκων λόγω υπέρβασης της εύλογης διάρκειας της διοικητικής δίκης και αίτηση επιτάχυνσης [Άρθρα 53-58]351
 • ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ357