Έκδοση: 2015
ISBN: 978-960-562-861-1
Σελίδες: 208
Συγγραφέας: Αντ. Αλεξανδροπούλου

Το Ευρωπαϊκό Εταιρικό Δίκαιο δεν υφίσταται ως ενιαίο κωδικοποιημένο κείμενο. Τις τελευταίες δεκαετίες, ωστόσο έχει επιτευχθεί η προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών μέσω της εκδόσεως σειράς Eυρωπαϊκών Οδηγιών που αφορούν ιδίως τις κεφαλαιουχικές εταιρίες, της εκδόσεως Eυρωπαϊκών Κανονισμών σχετικά με τη δημιουργία υπερεθνικών εταιρικών μορφών καθώς και της νομολογίας του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης («ΔικΕΕ»), ιδίως ως προς την ερμηνεία των διατάξεων 49 και 54 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης («ΣΛΕΕ») για την ελευθερία εγκατάστασης.

Το βιβλίο «Ευρωπαϊκό Εταιρικό Δίκαιο» συγκεντρώνει όλες τις πηγές του Ευρωπαϊκού Εταιρικού Δικαίου. Τα κεφάλαια που πραγματεύεται η συγγραφέας είναι τα εξής: Οι πηγές του Ευρωπαϊκού Εταιρικού Δικαίου, Η ελευθερία εγκατάστασης στο Ευρωπαϊκό Εταιρικό Δίκαιο, 1η Εταιρική Οδηγία - Διατυπώσεις δημοσιότητας, 2η Εταιρική Οδηγία – Περί κεφαλαίου, 3η Εταιρική Οδηγία – Συγχώνευση κεφαλαιουχικών εταιριών, 6η Εταιρική Οδηγία – Διάσπαση κεφαλαιουχικών εταιριών, 10η Εταιρική Οδηγία – Διασυνοριακές συγχωνεύσεις, 11η Εταιρική Οδηγία– Δημοσιότητα υποκαταστημάτων, 12η Εταιρική Οδηγία – Μονοπρόσωπη ΕΠΕ, 13η Εταιρική Οδηγία – Δημόσιες προσφορές εξαγοράς, Προσχέδιο 14ης Εταιρικής Οδηγίας – Διασυνοριακή μεταφορά έδρας, Ευρωπαϊκές (υπερεθνικές) μορφές εταιριών και ενώσεων προσώπων (Ευρωπαϊκή Εταιρία, Ευρωπαϊκός Όμιλος Οικονομικού Σκοπού, Ευρωπαϊκή Συνεταιριστική Εταιρία), Άσκηση ορισμένων δικαιωμάτων από μετόχους εισηγμένων εταιριών.

Το έργο αποτελεί βοήθημα εργασίας για όσους, ερευνητικά ή επαγγελματικά, ασχολούνται με ζητήματα εταιρικού δικαίου τόσο σε ελληνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Συμπληρώνεται με αλφαβητικό ευρετήριο, το οποίο διευκολύνει σημαντικά τον αναγνώστη στην έρευνά του.

 • 1 Οι πηγές του Ευρωπαϊκού Εταιρικού Δικαίου1
 • Α. Εισαγωγή1
 • Β. Πρωτογενές ενωσιακό δίκαιο1
 • Γ. Παράγωγο ενωσιακό δίκαιο2
 • Ι. Οι Ευρωπαϊκοί Κανονισμοί2
 • ΙΙ. Οι εταιρικές Οδηγίες2
 • 2 H ελευθερία εγκατάστασης στο Ευρωπαϊκό Εταιρικό Δίκαιο5
 • Α. Η θεωρία της καταστατικής και της πραγματικής έδρας ως προς το εφαρμοστέο δίκαιο5
 • Β. To πρωτογενές ενωσιακό δίκαιο7
 • Γ. Η νομολογία του ΔικΕΕ για την ελευθερία εγκατάστασης8
 • Ι. Daily Mail9
 • ΙΙ. Centros11
 • ΙΙΙ. Sevic13
 • ΙV. Überseering14
 • V. Inspire Art16
 • VI. Cartesio18
 • VII. Vale21
 • VIII. Ίδρυμα τύπου Α.Ε.23
 • 3 Διατυπώσεις δημοσιότητας27
 • A. Πρώτη Εταιρική Οδηγία: Περί Δημοσιότητας27
 • I. Εισαγωγικά27
 • II. Δημοσιότητα των εταιριών28
 • 1. Δημοσίευση σε εθνικό δελτίο29
 • α. Ελάχιστο περιεχόμενο δημοσιεύσεως29
 • β. Γλώσσα δημοσίευσης (αρ. 4)31
 • γ. Επιστολές και έγγραφα παραγγελίας (αρ. 5)31
 • δ. Υπόχρεοι δημοσίευσης και κυρώσεις (αρ. 6 και 7)32
 • 2. Καταχώρηση σε μητρώο33
 • ΙΙΙ. Ισχύς των υποχρεώσεων της εταιρίας33
 • 1. Πράξεις κατά το ιδρυτικό στάδιο – Ευθύνη ιδρυτών33
 • 2. Πράξεις εκπροσώπων της εταιρίας33
 • α. Παράτυπος διορισμός33
 • β. Υπέρβαση σκοπού33
 • γ. Δεσμεύσεις εκ του καταστατικού34
 • IV. Ακυρότητα της εταιρίας35
 • B. Διασύνδεση των εμπορικών μητρώων (Interconnection of business registers directive)37
 • 4 Δεύτερη εταιρική Οδηγία - Περί κεφαλαίου39
 • Α. Εισαγωγικά39
 • Ι. Νομοθετικό πλαίσιο39
 • ΙΙ. Σκοπός – Ελάχιστη εναρμόνιση39
 • Β. Το περιεχόμενο της Οδηγίας40
 • Ι. Ίδρυση εταιρίας – Αρχή σταθερού κεφαλαίου40
 • 1. Ελάχιστο περιεχόμενο καταστατικού (αρ. 2-3)40
 • 2. Αριθμός ιδρυτών (αρ. 5)41
 • 3. Ανάληψη υποχρεώσεων πριν από τη σύσταση (αρ. 4)42
 • 4. Ελάχιστο κεφάλαιο (αρ. 6-7)42
 • 5. Η μετοχή (αρ. 8-9)42
 • 6. Εισφορά σε είδος (9-12)43
 • II. Διατήρηση και μεταβολές του κεφαλαίου44
 • 1. Διατήρηση του κεφαλαίου44
 • α. Μεταΐδρυση44
 • β. Υποχρέωση εισφοράς (14-15) 45
 • γ. Απαγορευμένη διανομή (αρ. 17-18)45
 • δ. Προμέρισμα (αρ. 17 παρ. 5)46
 • ε. Σημαντική μείωση (απώλεια) κεφαλαίου (αρ. 19)46
 • στ. Απόκτηση ίδιων μετοχών από την εταιρία (αρ. 20-28)47
 • (α) Γενικά47
 • (β) Αναγκαστικού δικαίου υποχρεώσεις 48
 • (γ) Προαιρετικές προϋποθέσεις48
 • (δ) Έννομες συνέπειες επιτρεπτέων και μη επιτρεπτέων αποκτήσεων (αρ. 21)49
 • (ε) Εξαιρέσεις από τις διατάξεις για τις ίδιες μετοχές50
 • (στ) Απαγόρευση χρηματοδότησης τρίτου από την εταιρία για την αγορά δικών της μετοχών (αρ. 25)51
 • (ζ) Ενεχύραση των ίδιων μετοχών (αρ. 27)52
 • (η) Απόκτηση ιδίων μετοχών δια μέσου ελέγχου άλλης εταιρίας (αρ. 28)52
 • 2. Μεταβολές του κεφαλαίου53
 • α. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου (29-34)53
 • (α) Αποκλειστική αρμοδιότητα γενικής συνέλευσης53
 • (β) Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου έναντι μετρητών – Δικαίωμα προτίμησης55
 • (γ) Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου έναντι εισφορών σε είδος57
 • i. Εκτίμηση εισφορών σε είδος58
 • ii. Δικαίωμα προτίμησης 60
 • (δ) Καταχρηστική άσκηση δικαιώματος ακύρωσης απόφασης περί αυξήσεως μετοχικού κεφαλαίου60
 • (ε) Μερική καταβολή (αρ. 30-31)62
 • β. Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου (αρ. 34-42)63
 • γ. Απόσβεση κεφαλαίου64
 • δ. Ανάκληση μετοχών64
 • ΙΙΙ. Η αρχή της ίσης μεταχείρισης65
 • IV. Εφαρμογή της δεύτερης εταιρικής Οδηγίας στα πιστωτικά ιδρύματα67
 • 5 Τρίτη εταιρική Οδηγία - Συγχώνευση κεφαλαιουχικών εταιριών71
 • Α. Εισαγωγικά71
 • Β. Πεδίο εφαρμογής71
 • Γ. Διαδικασία στη συγχώνευση με απορρόφηση72
 • Ι. Σύνταξη σχεδίου συγχώνευσης72
 • ΙΙ. Δημοσίευση σχεδίου συγχώνευσης (αρ. 6)73
 • ΙΙΙ. Σύνταξη λεπτομερούς έκθεσης 73
 • IV. Ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονες74
 • V. Έγκριση σχεδίου συγχώνευσης από τη γενική συνέλευση (αρ. 7)74
 • VI. Πρακτικά γενικής συνέλευσης και σύμβαση συγχώνευσης με δημόσιο έγγραφο (αρ. 16)75
 • VII. Δημοσίευση της συγχώνευσης (αρ. 18)75
 • Δ. Προστασία των μετόχων75
 • I. Γενικά75
 • II. Δικαίωμα πληροφόρησης των μετόχων (αρ. 11)76
 • III. Αστική ευθύνη διοικούντων και εμπειρογνωμόνων77
 • Ε. Προστασία πιστωτών (αρ. 13)77
 • ΣΤ. Προστασία εργαζομένων78
 • Ζ. Συνέπειες συγχώνευσης (αρ. 19)78
 • Η. Ακυρότητα συγχωνεύσεως (αρ. 22)78
 • Θ. Συγχώνευση με τη σύσταση νέας εταιρίας80
 • Ι. Συγχώνευση με απορρόφηση εταιρίας της οποίας η απορροφώσα κατέχει ποσοστό 90% ή περισσότερο των μετοχών της (αρ. 24-29)80
 • ΙΑ. Πράξεις που εξομοιώνονται με συγχώνευση (αρ. 30-31)80
 • 6 Έκτη εταιρική Οδηγία - Διάσπαση κεφαλαιουχικών εταιριών81
 • Α. Εισαγωγικά81
 • Β. Μορφές διάσπασης82
 • Ι. Διάσπαση μέσω απορρόφησης82
 • ΙΙ. Διάσπαση μέσω σύστασης νέων εταιριών (αρ. 21)82
 • ΙΙΙ. Δυνατός ο συνδυασμός των δύο ανωτέρω μορφών διάσπασης («διάσπαση με απορρόφηση και με σύσταση νέων εταιριών»)83
 • IV. Απόσχιση (αρ. 25)83
 • Γ. Διαδικασία διάσπασης με απορρόφηση83
 • I. Σύνταξη γραπτού σχεδίου διάσπασης (αρ. 3 παρ. 1)83
 • II. Δημοσίευση του σχεδίου διάσπασης (αρ. 4)84
 • III. Σύνταξη έκθεσης του διοικητικού οργάνου (αρ. 7)84
 • IV. Εξέταση του σχεδίου διάσπασης και σύνταξη γραπτής έκθεσης από ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες (αρ. 8 παρ. 1)85
 • V. Έγκριση της διάσπασης από τη γενική συνέλευση (αρ. 5)86
 • VI. Πρακτικά γενικής συνέλευσης και σύμβαση διάσπασης με δημόσιο έγγραφο (αρ. 14)87
 • VII. Δημοσίευση της συγχώνευσης σύμφωνα με την 1η οδηγία (αρ. 16) 87
 • Δ. Ημερομηνία έναρξης των αποτελεσμάτων της διάσπασης (αρ. 15)87
 • Ε. Συνέπειες της διάσπασης (αρ. 17)87
 • ΣΤ. Προστασία μετόχων88
 • Ι. Δικαίωμα πληροφόρησης των μετόχων (αρ. 9)88
 • ΙΙ. Αστική ευθύνη διοικούντων και εμπειρογνωμόνων89
 • Ζ. Προστασία πιστωτών90
 • Η. Προστασία εργαζομένων91
 • Θ. Ακυρότητα διάσπασης (αρ. 19)91
 • Ι. Απλουστευμένες διαδικασίες διάσπασης92
 • 7 Δέκατη εταιρική Οδηγία - Διασυνοριακές συγχωνεύσεις93
 • Α. Εισαγωγικά93
 • Ι. Νομοθετικό πλαίσιο93
 • ΙΙ. Ιστορικό πλαίσιο93
 • Β. Βασικές αρχές για τη διαδικασία της διασυνοριακής συγχώνευσης95
 • Γ. Πεδίο εφαρμογής95
 • Δ. Έννοια συγχώνευσης96
 • Ε. Προϋποθέσεις (αρ. 4)97
 • ΣΤ. Διαδικασία διασυνοριακής συγχώνευσης98
 • I. Σύνταξη κοινού σχεδίου διασυνοριακής συγχώνευσης (αρ. 5)98
 • II. Δημοσιότητα σχεδίου (αρ. 6)99
 • III. Σύνταξη έκθεσης από το διοικητικό όργανο κάθε εταιρίας (αρ. 7)99
 • IV. Σύνταξη έκθεσης ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων (αρ. 8)100
 • V. Έγκριση σχεδίου από την καταστατική γενική συνέλευση (αρ. 9)100
 • VI. Προληπτικός έλεγχος νομιμότητας – Πιστοποιητικό συγχώνευσης (αρ. 10)101
 • VII. Έλεγχος νομιμότητας της διασυνοριακής συγχώνευσης (αρ. 11)102
 • VIII. Δημοσίευση συγχώνευσης102
 • IX. Απλουστευμένες διατυπώσεις για συγχώνευση μητρικής με θυγατρική που κατέχει εξ ολοκλήρου (100%) ή τουλάχιστον κατά 90% (αρ. 15)102
 • Ζ. Έναρξη ισχύος της διασυνοριακής συγχώνευσης103
 • Η. Συνέπειες της διασυνοριακής συγχώνευσης (αρ. 14)103
 • Θ. Προστασία των εργαζομένων104
 • Ι. Λόγοι ακυρότητας της διασυνοριακής συγχώνευσης (αρ. 17)106
 • ΙΑ. Νέες νομοθετικές εξελίξεις106
 • 8 Ενδέκατη εταιρική Οδηγία - Δημοσιότητα υποκαταστημάτων107
 • Α. Εισαγωγικά107
 • Β. Ελευθερία εγκατάστασης υποκαταστήματος107
 • Γ. Πεδίο εφαρμογής109
 • Δ. Δημοσιότητα 110
 • Ι. Υποχρεωτική (αρ. 1 παρ. 1 και αρ. 2 παρ. 1)110
 • ΙΙ. Προαιρετική (αρ. 2 παρ. 2)111
 • ΙΙΙ. Δημοσιότητα υποκαταστημάτων τρίτων χωρών112
 • Ε. Περισσότερα υποκαταστήματα (αρ. 5)113
 • ΣΤ. Επιστολές και έγγραφα του υποκαταστήματος113
 • Ζ. Κυρώσεις114
 • 9 Δωδέκατη εταιρική ΟδηγίαΜονοπρόσωπη Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης115
 • Α. Εισαγωγικά115
 • Ι. Νομοθετικό πλαίσιο115
 • ΙΙ. Πεδίο εφαρμογής115
 • Β. Ειδικές ρυθμίσεις 116
 • Ι. Ιδιότητα μετόχου - Ευθύνη116
 • ΙΙ. Λήψη αποφάσεων – Σύναψη συμβάσεων με εταιρία116
 • ΙΙΙ Δημοσιότητα116
 • Γ. Νομοθεσία σε εξέλιξη117
 • Ι. Εισαγωγή117
 • ΙΙ. Η Πρόταση νέας Οδηγίας για τις μονοπρόσωπες εταιρίες117
 • ΙΙΙ. Έλεγχος νομικής βάσης118
 • ΙV. Τα χαρακτηριστικά της SUP119
 • 1. Ίδρυση της εταιρίας 119
 • α. Επωνυμία119
 • β. Αριθμός ιδρυτών120
 • γ. Έδρα της εταιρίας και εφαρμοστέο δίκαιο120
 • δ. Ελάχιστο κεφάλαιο και μοναδικό εταιρικό μερίδιο120
 • ε. Καταστατικό – Τύπος122
 • στ. Εγγραφή σε μητρώο123
 • (α) Ηλεκτρονική εγγραφή124
 • (β) Άδεια ή έγκριση125
 • 2. Οργάνωση της εταιρίας125
 • α. Λήψη αποφάσεων125
 • β. Διοίκηση126
 • 3. Διατήρηση και μεταβολές του μετοχικού κεφαλαίου126
 • α. Διανομή μερίσματος126
 • β. Αύξηση και μείωση του μετοχικού κεφαλαίου128
 • 4. Μετατροπή129
 • 5. Συμμετοχή των εργαζομένων στη διοίκηση της εταιρίας 129
 • V. Επίλογος130
 • 10 Δέκατη τρίτη εταιρική Oδηγία - Δημόσιες προσφορές εξαγοράς131
 • Α. Εισαγωγικά131
 • Ι. Η δέκατη τρίτη εταιρική Oδηγία και οι τροποποιήσεις της131
 • ΙΙ. Σκοπός – Ελάχιστη εναρμόνιση131
 • Β. Το περιεχόμενο της Οδηγίας132
 • Ι. Πεδίο εφαρμογής132
 • ΙΙ. Βασικές αρχές133
 • 1. Ισότιμη μεταχείριση όλων των κατόχων της υπό εξαγορά εταιρίας (παρ. 1 εδ. α’)133
 • 2. Επαρκής χρόνος ενημέρωσης των κατόχων τίτλων (παρ. 1 εδ. β’)133
 • 3. Συμπεριφορά της διοίκησης προς το συμφέρον της εταιρίας (παρ. 1 εδ. γ’)133
 • 4. Η απαγόρευση δημιουργίας τεχνητών αγορών τίτλων (παρ. 1 εδ. γ’)133
 • 5. Η πραγματική δυνατότητα να τηρήσει τις υποχρεώσεις προσφοράς (παρ. 1 εδ. ε’)133
 • 6. Η μη παρακώλυση της δραστηριότητας της υπό εξαγορά εταιρίας λόγω της προσφοράς (παρ. 1 εδ. στ’)134
 • ΙΙΙ. Η εποπτεία των δημοσίων προτάσεων134
 • 1. Εποπτική αρχή134
 • 2. Προσδιορισμός της αρμόδιας αρχής για την εποπτεία της προσφοράς134
 • 3. Επίλυση διαφορών135
 • ΙV. Εφαρμοστέο δίκαιο135
 • V. Προστασία των δικαιωμάτων της μειοψηφίας136
 • 1. Υποχρεωτική δημόσια πρόταση136
 • α. Υποχρεωτική προσφορά136
 • β. Προσφορά σε δίκαιη τιμή136
 • 2. Πληροφόρηση ως προς την προσφορά137
 • α. Ελάχιστο περιεχόμενο εγγράφου προσφοράς (αρ. 6 παρ. 3)138
 • β. Χρόνος αποδοχής139
 • 3. Δικαίωμα αποχώρησης, «Squeeze-out»139
 • 4. Δικαίωμα εξαγοράς «Sell-out»139
 • VI. Προστασία των εργαζομένων140
 • VII. Υποχρεώσεις του συμβουλίου της υπό εξαγορά εταιρίας - Υποχρέωση ουδετερότητας141
 • VIII. Εξουδετέρωση μέτρων άμυνας (breakthrough) (αρ. 11)142
 • IX. Κυρώσεις143
 • X. Πληροφορίες ως προς τις αμυντικές δομές143
 • ΧΙ. Επιπλέον κανόνες που διέπουν τις προσφορές (αρ. 13)144
 • 11 Προσχέδιο δέκατης τέταρτης εταιρικής Οδηγίας Διασυνοριακή μεταφορά έδρας145
 • 12 Ευρωπαϊκές (υπερεθνικές) μορφές εταιριών και ενώσεων προσώπων147
 • A. Ευρωπαϊκή Εταιρία - Societas Europaea, “S.E.”147
 • Ι. Εισαγωγικά147
 • 1. Ιστορικό Πλαίσιο147
 • 2. Νομοθετικό πλαίσιο149
 • 3. Πεδίο εφαρμογής του Κανονισμού149
 • ΙΙ. Χαρακτηριστικά της Ευρωπαϊκής Εταιρίας149
 • 1. Σύσταση 149
 • α. Τρόποι σύστασης της Ευρωπαϊκής Εταιρίας (αρ. 15-36)149
 • β. Κεφάλαιο – Ευθύνη (αρ. 4-5)150
 • γ. Νομική προσωπικότητα-έδρα150
 • δ. Δημοσιότητα152
 • ε. Επωνυμία152
 • 2. Όργανα της Ευρωπαϊκής Εταιρείας152
 • α. Γενική συνέλευση152
 • β. Διοίκηση της SE154
 • (α) Δυαδικό σύστημα154
 • (β) Μονιστικό σύστημα155
 • (γ) Κοινοί κανόνες μονιστικού και δυαδικού συστήματος155
 • 3. Εφαρμοστέο δίκαιο156
 • 4. Λύση, εκκαθάριση, αφερεγγυότητα, παύση πληρωμών156
 • ΙΙΙ. Η συμμετοχή των εργαζομένων157
 • Β. Ευρωπαϊκός Όμιλος Οικονομικού σκοπού 157
 • I. Νομοθετικό πλαίσιο157
 • ΙΙ. Σκοπός157
 • ΙΙΙ. Ίδρυση ΕΟΟΣ158
 • 1. Σύσταση-Δημοσιότητα158
 • 2. Μέλη158
 • 3. Ελάχιστο περιεχόμενο σύμβασης159
 • α. Διάρκεια159
 • β. Επωνυμία159
 • γ. Έδρα159
 • 4. Κεφάλαιο160
 • ΙV. Ευθύνη μελών160
 • V. Υποκαταστήματα160
 • VI. Μεταφορά έδρας160
 • VII. Όργανα του ομίλου161
 • 1. Tα μέλη του ομίλου161
 • 2. Οι διαχειριστές161
 • VIII. Κέρδη161
 • IX. Μεταβολές στο πρόσωπο των μελών162
 • 1. Μεταβίβαση μεριδίου162
 • 2. Είσοδος νέου μέλους162
 • 3. Παραίτηση μέλους162
 • 4. Αποκλεισμός μέλους162
 • 5. Θάνατος κλπ.162
 • 6. Καταβολή συμμετοχής163
 • 7. Ευθύνη - Παραγραφή163
 • X. Λύση163
 • XI. Αφερεγγυότητα – Παύση πληρωμών163
 • XII. Δημόσιο συμφέρον164
 • XIII. Φορολογία164
 • Γ. Ευρωπαϊκή Συνεταιριστική Εταιρία164
 • I. Εισαγωγικά164
 • 1. Νομοθετικό πλαίσιο164
 • 2. Πεδίο εφαρμογής164
 • ΙΙ. Χαρακτηριστικά της Ευρωπαϊκής Συνεταιριστικής Εταιρίας164
 • 1. Γενικά χαρακτηριστικά164
 • 2. Σύσταση 165
 • α. Μέλη165
 • β. Κεφάλαιο166
 • γ. Δημοσιότητα167
 • δ. Επωνυμία167
 • ε. Έδρα167
 • 3. Ευθύνη μελών168
 • 4. Τα όργανα της ΕΣΕ168
 • 5. Μεταβολή στο πρόσωπο των μελών168
 • α. Είσοδος μέλους168
 • β. Απώλεια ιδιότητας μέλους169
 • 6. Εφαρμοστέο δίκαιο169
 • 7. Λύση170
 • 8. Συμμετοχή των εργαζομένων170
 • 13 Άσκηση ορισμένων δικαιωμάτων από μετόχους εισηγμένων εταιριών171
 • Α. Η Οδηγία171
 • Ι. Εισαγωγικά171
 • 1. Ιστορικό Πλαίσιο171
 • 2. Πεδίο εφαρμογής172
 • ΙΙ. Δικαιώματα μετόχων172
 • ΙΙΙ. Αποτελέσματα ψηφοφορίας (αρ. 14)173
 • ΙV. Εφαρμοστέο δίκαιο174
 • Β. Νομοθεσία σε εξέλιξη174
 • Ι. Εισαγωγικά174
 • ΙΙ. Η νέα πρόταση Οδηγίας175
 • 1. Εξακρίβωση των στοιχείων των μετόχων και πληροφόρησή τους από την εταιρία175
 • 2. Διευκόλυνση άσκησης του δικαιώματος ψήφου177
 • 3. Ενίσχυση της ενεργούς συμμετοχής των θεσμικών επενδυτών και των διαχειριστών περιουσιακών στοιχείων178
 • 4. Αύξηση της διαφάνειας του ρόλου των πληρεξούσιων συμβούλων180
 • 5. Ενίσχυση της σύνδεσης μεταξύ των αποδοχών και της απόδοσης των διοικητικών στελεχών181
 • 6. Ενίσχυση της διαφάνειας και εποπτείας των συναλλαγών συνδεδεμένων μερών185
 • ΙΙΙ. Επίλογος187
 • ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ189