Έκδοση: 2015
ISBN: 978-960-562-389-0
Σελίδες: 352
Επιμέλεια: Λ. Αθανασίου, Γ. Σωτηρόπουλος

Η παρούσα δεύτερη έκδοση «Εταιρικό Δίκαιο» είναι ενημερωμένη μέχρι και το Ν 4308/2014 (ΦΕΚ Α΄ 251/24.11.2014), που επέφερε αλλαγές στη  νομοθεσία για τις κεφαλαιουχικές εταιρίες (ΑΕ, ΙΚΕ, ΕΠΕ).

Το έργο εντάσσεται στη νέα γενιά Κωδίκων του Εμπορικού Δικαίου, ευέλικτων και πρακτικών, σε μικρό σχήμα τσέπης, με εύκαμπτο εξώφυλλο, για καθημερινή και εύκολη χρήση.

Στη σειρά αυτή με τίτλο «Εμπορικό Δίκαιο - Κώδικες τσέπης Νομικής Βιβλιοθήκης», κυκλοφορούν επίσης το «Γενικό μέρος - Βιομηχανική Ιδιοκτησία - Πνευματική Ιδιοκτησία – Αξιόγραφα» (2η έκδ) και το «Δίκαιο Ανταγωνισμού».

Στο παρόν έργο περιλαμβάνονται οι σημαντικότερες διατάξεις που αφορούν στις εταιρίες. Ειδικότερα: Παρατίθενται οι διατάξεις για τη ΑΕ (Ν 2190/1920), την ΕΠΕ (Ν 3190/1955), τη νέα εταιρική μορφή της ΙΚΕ (Ν 4072/2012), τις προσωπικές εμπορικές εταιρίες (ΟΕ, ΕΕ, αφανή και κοινοπραξία, όπως πλέον ρυθμίζονται με τον πρόσφατο Ν 4072/2012), καθώς και τις εταιρίες του ΑΚ.

Η έκδοση συμπληρώνεται με τις διατάξεις για τη διαδικασία σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών (Ν 3853/2011), καθώς και για την εταιρική διακυβέρνηση (Ν 3016/2002).

Το έργο συνοδεύεται από αναλυτικά περιεχόμενα και εύχρηστο αλφαβητικό ευρετήριο και με τη μορφή αυτή, αποτελεί για τον μελετητή και τον εφαρμοστή του δικαίου μία πολύ χρήσιμη, πλήρως ενημερωμένη και εύκολα μεταφερόμενη έκδοση.

 • [1] ΚΝ 2190/19201
 • Περί Ανωνύμων Εταιρειών1
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 1ον2
 • Γενικαί διατάξεις [Άρθρα 1-17]2
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 2ον56
 • Διοικητικόν Συμβούλιον [Άρθρα 18-24]56
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 3ον70
 • Γενικαί συνελεύσεις [Άρθρα 25-35γ]70
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 4ον92
 • Ελεγκταί και δικαιώματα μειοψηφίας [Άρθρα 36-40ε]92
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 5ον105
 • Βιβλία, ισολογισμός και διάθεσις κερδών [Άρθρα 41-46α]105
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 6ον117
 • Διάλυσις και εκκαθάρισις [Άρθρα 47-49γ]117
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 7ον127
 • Αλλοδαπαί ανώνυμοι εταιρείαι [Άρθρα 50-50ε]127
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 8ον133
 • Κρατική εποπτεία [Άρθρα 51-53α]133
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 9ον134
 • Ποινικαί διατάξεις [Άρθρα 54-63δ]134
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 10ον [Άρθρα 64-67]141
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 11ον144
 • Συγχώνευση Ανώνυμων Εταιρειών [Άρθρο 68]144
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 11α145
 • Συγχώνευση με απορρόφηση [Άρθρα 69-79α]145
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 11β161
 • Συγχώνευση με σύσταση νέας Ανώνυμης Εταιρείας [Άρθρο 80]161
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 12ον161
 • Διάσπαση Ανώνυμων Εταιρειών [Άρθρο 81]161
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 12α163
 • Διάσπαση με απορρόφηση [Άρθρα 82-87]163
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 12β171
 • Διάσπαση με σύσταση νέων Ανώνυμων Εταιρειών [Άρθρο 88]171
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 12γ172
 • Διάσπαση με απορρόφηση και σύσταση νέων ΑΕ [Άρθρο 89]172
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 13172
 • Ενοποιημένοι λογαριασμοί (Ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις) [Άρθρα 90-109]172
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14176
 • Ετήσιοι και ενοποιημένοι λογαριασμοί (οικονομικές καταστάσεις) των Πιστωτικών Ιδρυμάτων και λοιπών άλλων χρηματοδοτικών ιδρυμάτων [Άρθρα 110-133]176
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 15177
 • Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (ΔΛΠ) [Άρθρα 134-143]177
 • [2] N 3190/1955183
 • Περί Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης183
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α’184
 • Γενικαί διατάξεις [Άρθρα 1-5]185
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟN Β’185
 • Σύστασις της εταιρίας [Άρθρα 6-9]185
 • KEΦΑΛΑΙΟΝ Γ’191
 • Οργάνωσις και διοίκησις της εταιρείας [Άρθρα 10-26]191
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ’198
 • Δικαιώματα και υποχρεώσεις των εταίρων [Άρθρα 27-37]198
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε’203
 • Τροποποίησις της εταιρικής συμβάσεως [Άρθρα 38-43α]203
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΣΤ’207
 • Διάλυσις και εκκαθάρισις [Άρθρα 44-50α]207
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ζ’211
 • Μετατροπή εταιρειών εις εταιρείας περιωρισμένης ευθύνης [Άρθρα 51-53]211
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Η’214
 • Συγχώνευσις εταιριών περιωρισμένης ευθύνης [Άρθρα 54-55]214
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Θ’215
 • Φορολογικαί διατάξεις [Άρθρο 56]215
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ι’215
 • Αλλοδαπαί εταιρείαι [Άρθρα 57-59]215
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΑ’216
 • Ποινικαί διατάξεις [Άρθρο 60]216
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΒ’217
 • Μεταβατικαί διατάξεις [Άρθρα 61-61α]217
 • [3] Ν 4072/2012219
 • Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος - Νέα εταιρική μορφή - Σήματα - Μεσίτες Ακινήτων - Ρύθμιση θεμάτων ναυτιλίας, λιμένων και αλιείας και άλλες διατάξεις219
 • ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ219
 • ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΜΟΡΦΗ: ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ219
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’219
 • Γενικές διατάξεις [Άρθρα 43-48]219
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’223
 • Ίδρυση της εταιρείας [Άρθρα 49-54]223
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’225
 • Διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας [Άρθρα 55-67]225
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’230
 • Αποφάσεις των εταίρων - Η συνέλευση των εταίρων [Άρθρα 68-74]230
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’234
 • Εταιρικά μερίδια και εισφορές εταίρων [Άρθρα 75-82]234
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’238
 • Μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων - Άλλες μεταβολές στη σύνθεση της εταιρείας [Άρθρα 83-93]238
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’243
 • Σχέσεις εταίρων με την εταιρεία και σχέσεις μεταξύ των εταίρων [Άρθρα 94-95]243
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’245
 • Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις -Διανομή κερδών - Έλεγχος [Άρθρα 96-101]245
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ’246
 • Λύση και εκκαθάριση [Άρθρα 102-105]246
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι’249
 • Μετατροπή - Συγχώνευση [Άρθρα 106-115]249
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙA’255
 • Προσαρμογή διατάξεων στη νέα εταιρική μορφή [Άρθρα 116-118]255
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΒ’263
 • Ποινικές, τελικές και μεταβατικές διατάξεις [Άρθρα 119-120, 330]263
 • [4] Ν 4072/2012265
 • Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος - Νέα εταιρική μορφή - Σήματα - Μεσίτες Ακινήτων - Ρύθμιση θεμάτων ναυτιλίας, λιμένων και αλιείας και άλλες διατάξεις265
 • ΜΕΡΟΣ ΕΒΔΟΜΟ265
 • ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ265
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄265
 • Ομόρρυθμη εταιρεία265
 • ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ265
 • Σύσταση της εταιρείας [Άρθρα 249-251]265
 • ΤΜΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ267
 • Σχέσεις προς τα έσω [Άρθρα 252-256]267
 • ΤΜΗΜΑ ΤΡΙΤΟ268
 • Σχέσεις προς τα έξω [Άρθρα 257-258]268
 • ΤΜΗΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ269
 • Λύση της εταιρείας και έξοδος εταίρου [Άρθρα 259-267]269
 • ΤΜΗΜΑ ΠΕΜΠΤΟ271
 • Εκκαθάριση - Παραγραφή [Άρθρα 268-269]271
 • ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΟ [Άρθρο 270]272
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄272
 • Ετερόρρυθμη εταιρεία272
 • ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ272
 • Γενικές διατάξεις [Άρθρα 271-273]272
 • ΤΜΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ273
 • Νομική θέση ετερόρρυθμου εταίρου [Άρθρα 274-280]273
 • ΤΜΗΜΑ ΤΡΙΤΟ [Άρθρο 281]275
 • ΤΜΗΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ [Άρθρα 282-283]275
 • ΤΜΗΜΑ ΠΕΜΠΤΟ [Άρθρο 284]276
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄276
 • Αφανής εταιρεία [Άρθρα 285-292]276
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’279
 • Κοινοπραξία [Άρθρα 293-294, 330]279
 • [5] ΑΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ281
 • ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ281
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ281
 • Εταιρία [Άρθρα 741-784]282
 • [6] Ν 3853/2010288
 • Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών και άλλες διατάξεις288
 • MΕΡΟΣ Α’ [Άρθρα 1-12]288
 • [7] Ν 3016/2002307
 • Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις307
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’307
 • Ειδικά θέματα διοίκησης και λειτουργίας ανωνύμων εταιριών που έχουν εισηγμένες μετοχές ή άλλες κινητές αξίες τους σε οργανωμένη χρηματιστηριακή αγορά που λειτουργεί στην Ελλάδα [Άρθρο 1]307
 • Α. Διοικητικό Συμβούλιο [Άρθρα 2-5]307
 • Β. Εσωτερικός Κανονισμός και εσωτερικός έλεγχος [Άρθρα 6-8]310
 • Γ. Λοιπές και μεταβατικές διατάξεις [Άρθρα 9-11]313
 • ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ315