Έκδοση: 2015
ISBN: 978-960-562-384-5
Σελίδες: 336
Επιμέλεια: Λ. Κοτσαλής

Η παρούσα 6η έκδοση του έργου «Ποινικός Κώδικας» κατέστη αναγκαία λόγω της ψήφισης των Ν 4312/2014 «Ρύθμιση δεσμευμένων ή κατασχεμένων χρηματικών απαιτήσεων και μετρητών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 260/12.12.2014), ο οποίος επέφερε τροποποιήσεις στο άρθρο 56 ΠΚ και Ν 4315/2014 «Πράξεις εισφοράς σε γη και σε χρήμα - Ρυμοτομικές απαλλοτριώσεις και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 269/24.12.2014), ο οποίος επέφερε τροποποιήσεις στο άρθρο 286 ΠΚ.

Το έργο εντάσσεται στη νέα γενιά Κωδίκων της Νομικής Βιβλιοθήκης σε μικρό σχήμα τσέπης, οι οποίοι είναι ευέλικτοι και πρακτικοί, με εύκαμπτο εξώφυλλο για καθημερινή και εύκολη χρήση.

Στην ίδια σειρά, πλην του παρόντος, κυκλοφορούν επίσης ο Κώδικας Ποινικής Δικονομίας, τα Ναρκωτικά, ο Αστικός Κώδικας, ο Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας, η Εργατική Νομοθεσία, οι Μισθώσεις & Οροφοκτησία, το Σύνταγμα, η Διοικητική Δικονομία, το Υπαλληλικό Δίκαιο, η Φορολογική Νομοθεσία, οι Φορολογικές & Εργατικές Υποχρεώσεις, τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, το Γενικό Μέρος - Βιομηχανική Ιδιοκτησία - Πνευματική Ιδιοκτησία - Αξιόγραφα, το Εταιρικό Δίκαιο και το Δίκαιο Ανταγωνισμού.

Σημειώνεται ότι οι διατάξεις του Ποινικού Κώδικα είναι ενημερωμένες με τους νόμους 4249/2014, 4254/2014, 4258/2014, 4262/2014, 4267/2014, 4268/2014, 4274/2014, 4285/2014, Ν 4312/2014 και Ν 4315/2014, με τους οποίους επήλθαν εκτεταμένες και ουσιαστικές αλλαγές σε πολλά άρθρα του Κώδικα.

Το έργο συμπληρώνεται με την Εισηγητική Έκθεση του ΠΚ, αναλυτικά περιεχόμενα καθώς και εύχρηστο αλφαβητικό ευρετήριο. Με τη μορφή αυτή, ελπίζουμε ότι θα αποτελέσει για τον μελετητή και εφαρμοστή του δικαίου μία πολύ χρήσιμη, πλήρως ενημερωμένη και εύκολα μεταφερόμενη έκδοση.

 • ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣΠΔ 283/19851
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΒΙΒΛΙΟ69
 • ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ69
 • ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ69
 • Προσβολές του πολιτεύματος [Άρθρα 134-137Δ]69
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ73
 • Προδοσία της χώρας [Άρθρα 138-152]73
 • ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ76
 • Εγκλήματα κατά ξένων κρατών [Άρθρα 153-156]76
 • ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ78
 • Εγκλήματα κατά της ελεύθερης άσκησης των πολιτικών δικαιωμάτων78
 • Ι. Εγκλήματα κατά πολιτικών σωμάτων και της Κυβέρνησης [Άρθρα 157-160]78
 • ΙΙ. Εγκλήματα κατά τις εκλογές [Άρθρα 161-166]81
 • ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ82
 • Προσβολές κατά της πολιτειακής εξουσίας [Άρθρα 167-182Α]82
 • ΕΚΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ87
 • Επιβουλή της Δημόσιας Τάξης [Άρθρα 183-197]87
 • ΕΒΔΟΜΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ100
 • Επιβουλή της θρησκευτικής ειρήνης [Άρθρα 198-201]100
 • ΟΓΔΟΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ101
 • Εγκλήματα που ανάγονται στη στρατιωτική υπηρεσία και στην υποχρέωση για στράτευση [Άρθρα 202-206]101
 • ΕΝΑΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ102
 • Εγκλήματα σχετικά με το νόμισμα [Άρθρα 207-215Α]102
 • ΔΕΚΑΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ106
 • Εγκλήματα σχετικά με τα υπομνήματα [Άρθρα 216-223]106
 • ΕΝΔΕΚΑΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ109
 • Εγκλήματα σχετικά με την απονομή της Δικαιοσύνης [Άρθρα 224-234]109
 • ΔΩΔΕΚΑΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ113
 • Εγκλήματα σχετικά με την Υπηρεσία [Άρθρα 235-263Β]113
 • ΔΕΚΑΤΟ ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ128
 • Κοινώς επικίνδυνα εγκλήματα [Άρθρα 264-289]128
 • ΔΕΚΑΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ135
 • Εγκλήματα κατά της ασφάλειας των συγκοινωνιών, των τηλεφωνικών επικοινωνιών και κατά των κοινωφελών εγκαταστάσεων [Άρθρα 290-298]135
 • ΔΕΚΑΤΟ ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ139
 • Εγκλήματα κατά της ζωής [Άρθρα 299-307]139
 • ΔΕΚΑΤΟ ΕΚΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ141
 • Σωματικές βλάβες [Άρθρα 308-315Α]141
 • ΔΕΚΑΤΟ ΕΒΔΟΜΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ145
 • Μονομαχία [Άρθρα 316-321]145
 • ΔΕΚΑΤΟ ΟΓΔΟΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ145
 • Εγκλήματα κατά της προσωπικής ελευθερίας [Άρθρα 322-335]145
 • ΔΕΚΑΤΟ ΕΝΑΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ153
 • Εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας και εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής [Άρθρα 336-353]153
 • ΕΙΚΟΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ166
 • Εγκλήματα σχετικά με το γάμο και την οικογένεια [Άρθρα 354-360]166
 • ΕΙΚΟΣΤΟ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ168
 • Εγκλήματα κατά της τιμής [Άρθρα 361-369]168
 • ΕΙΚΟΣΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ171
 • Παραβίαση απορρήτων [Άρθρα 370-371]171
 • ΕΙΚΟΣΤΟ ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ174
 • Εγκλήματα κατά της ιδιοκτησίας [Άρθρα 372-384Α]174
 • ΕΙΚΟΣΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ180
 • Εγκλήματα κατά των περιουσιακών δικαιωμάτων [Άρθρα 385-406Α]180
 • ΕΙΚΟΣΤΟ ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ188
 • Επαιτεία και αλητεία [Άρθρα 407-410]188
 • ΕΙΚΟΣΤΟ ΕΚΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ188
 • Πταίσματα188
 • Ι. Γενικές διατάξεις [Άρθρα 411-412]188
 • ΙΙ. Τα ειδικότερα πταίσματα [Άρθρα 413-457]189
 • ΕΙΚΟΣΤΟ ΕΒΔΟΜΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ198
 • Τελικές διατάξεις [Άρθρα 458-459]198
 • ΠΡΩΤΟ ΒΙΒΛΙΟ1
 • ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ1
 • ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ102
 • Ο ποινικός νόμος1
 • Ι. Χρονικά όρια ισχύος των ποινικών νόμων [Άρθρα 1-4]1
 • II. Τοπικά όρια ισχύος των ποινικών νόμων [Άρθρα 5-11]2
 • ΙΙΙ. Σχέση του Κώδικα με ειδικούς νόμους και επεξήγηση όρων του [Άρθρα 12-13]5
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ6
 • Η αξιόποινη πράξη6
 • Ι. Γενικές διατάξεις [Άρθρα 14-19]6
 • ΙΙ. Ο άδικος χαρακτήρας της πράξης [Άρθρα 20-25]7
 • ΙΙΙ. Ο καταλογισμός της πράξης [Άρθρα 26-35]9
 • IV. Εγκληματίες ελαττωμένης ικανότητας προς καταλογισμό [Άρθρα 36-41]11
 • ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ13
 • Απόπειρα και συμμετοχή13
 • Ι. Απόπειρα [Άρθρα 42-44]13
 • ΙΙ. Συμμετοχή [Άρθρα 45-49]14
 • ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ15
 • Ποινές, μέτρα ασφάλειας, αποζημίωση15
 • Ι. Κύριες ποινές [Άρθρα 50-58]15
 • ΙΙ. Παρεπόμενες ποινές [Άρθρα 59-68]18
 • ΙΙΙ. Μέτρα ασφάλειας [Άρθρα 69-76]21
 • IV. Αποζημίωση [Άρθρα 77-78]27
 • ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ28
 • Επιμέτρηση της ποινής28
 • Ι. Γενικοί κανόνες [Άρθρα 79-87]28
 • ΙΙ. Εγκληματίες υπότροποι και καθ’ έξη [Άρθρα 88-93]36
 • III. Συρροή εγκλημάτων [Άρθρα 94-98]39
 • ΕΚΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ41
 • Αναστολή της ποινής υπό όρο και απόλυση υπό όρο41
 • Ι. Αναστολή εκτέλεσης της ποινής υπό όρο [Άρθρα 99-104]41
 • ΙΙ. Απόλυση του καταδίκου υπό όρο [Άρθρα 105-110Γ]45
 • ΕΒΔΟΜΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ56
 • Λόγοι που εξαλείφουν το αξιόποινο56
 • Ι. Παραγραφή [Άρθρα 111-116]56
 • II. Παραίτηση από την έγκληση [Άρθρα 117-120]58
 • ΟΓΔΟΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ59
 • Ειδικές διατάξεις για ανηλίκους [Άρθρα 121-133]59
 • ΤΡΙΤΟ ΒΙΒΛΙΟ199
 • ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ199
 • Μεταβατικές διατάξεις [Άρθρα 460-473]199
 • ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 206
 • ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ 237