Ατομικές εργασιακές σχέσεις

Συλλογικές εργασιακές σχέσεις

Ενημέρωση μέχρι τους Ν 4254/2014, 4303/2014, 4314/2014 και την ΕΓΣΣΕ 2014

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €15.00
ΝΠ €20.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.
Έκδοση: 2015
ISBN: 978-960-562-329-0
Σελίδες: 624
Επιμέλεια: Ι. Ληξουριώτης

Η παρούσα τρίτη (3η) έκδοση της Εργατικής Νομοθεσίας που περιλαμβάνει τα βασικότερα και χρησιμότερα στην πράξη νομοθετήματα εργατικού δικαίου είναι ενημερωμένη μέχρι και τον Ν 4314/2014 (ΦΕΚ Α΄ Α` 265/23.12.2014).

Το έργο περιλαμβάνει εβδομήντα τρία (73) νομοθετήματα που καλύπτουν σχεδόν το σύνολο της ύλης του εργατικού δικαίου, τόσο σε επίπεδο ατομικών εργασιακών σχέσεων, όσο και συλλογικών εργασιακών σχέσεων, καθώς και όλα τα μείζονα νομοθετήματα της τελευταίας πενταετίας (2010-2014), όπως ο Ν 3846/2010 περί εγγυήσεων για την εργασιακή ασφάλεια, ο Ν 3850/2010 που κωδικοποίησε τις διατάξεις για την εργασία ανηλίκων και την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων, ο Ν 3896/2010 για την αρχή των ίσων ευκαιριών και της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε θέματα εργασίας, ο Ν 3996/2011 για το ΣΕΠΕ, ο Ν 4052/2012 και 4254/2014 για την προσωρινή απασχόληση, ο Ν 4093/2012, η ΕΓΣΣΕ 2014 κ.ά.

Η 3η έκδοση του κώδικα τσέπης με τίτλο «Εργατική Νομοθεσία» συνοδεύεται από αναλυτικά περιεχόμενα και αλφαβητικό ευρετήριο. Ελπίζουμε η παρούσα έκδοση να αποτελέσει ένα εύχρηστο εργαλείο για όλους όσους ασχολούνται με το εργατικό δίκαιο, ιδιαίτερα στις σημερινές συνθήκες των αλλεπάλληλων μεταβολών της εργατικής νομοθεσίας.

 • [1] Σύνταγμα της Ελλάδας[Άρθρα 4, 5 παρ. 1 και 5, 12, 21-23, 25, 28, 103, 104, 116]1
 • Αρχή απαγόρευσης διακρίσεων - Ισότητα φύλων10
 • [2] Ν 3304/200510
 • Εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανεξαρτήτως φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού [Άρθρα 1-17]10
 • [3] Ν 3896/201020
 • Εφαρμογή της αρχής των ίσων ευκαιριών και της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε θέματα εργασίας και απασχόλησης - Εναρμόνιση της κείμενης νομοθεσίας με την Οδηγία 2006/54/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Ιουλίου 2006 και άλλες συναφείς διατάξεις [Άρθρα 1-25, 30, 38]20
 • Ελεύθερη κυκλοφορία εργαζομένων - Εργασία αλλοδαπών37
 • [4] ΠΔ 219/200037
 • Μέτρα για την προστασία των εργαζομένων που αποσπώνται για την εκτέλεση προσωρινής εργασίας στο έδαφος της Ελλάδας, στο πλαίσιο διεθνικής παροχής υπηρεσιών37
 • Σύμβαση εργασίας48
 • [5] Αστικός Κώδικας [Άρθρα 136, 250, 325-329, 648-680, 1389]48
 • Ειδικές μορφές απασχόλησης - Τεκμήριο εξάρτησης57
 • [6] Ν 2639/199857
 • Ρύθμιση εργασιακών σχέσεων, σύσταση Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας και άλλες διατάξεις [Άρθρο 1]57
 • Ενημέρωση για τους όρους εργασίας59
 • [7] ΠΔ 156/199459
 • Υποχρέωση του εργοδότη να ενημερώνει τον εργαζόμενο για τους όρους που διέπουν τη σύμβαση ή τη σχέση εργασίας59
 • Μερική απασχόληση - Εκ περιτροπής εργασία63
 • [8] Ν 1892/199063
 • Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις [Άρθρα 38-39]63
 • Σύμβαση ορισμένου χρόνου70
 • [9] ΠΔ 81/200370
 • Ρυθμίσεις για τους εργαζομένους με συμβάσεις ορισμένου χρόνου70
 • [10] ΠΔ 164/200476
 • Ρυθμίσεις για τους εργαζομένους με συμβάσεις ορισμένου χρόνου στο δημόσιο τομέα [Άρθρα 1-10, 12]76
 • Σύμβαση προσωρινής απασχόλησης83
 • [11] Ν 4052/201283
 • Νόμος αρμοδιότητας ΥΥγΚοινΑλλ και ΥΕργΚοινΑσφ για εφαρμογή του νόμου «Έγκριση των Σχεδίων Συμβάσεων Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του ΕΤΧΣ, της Ελληνικής Δημοκρατίας και της ΤτΕ, του Σχεδίου του Μνημονίου Συνεννόησης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της ΤτΕ και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη μείωση του δημοσίου χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικονομίας» και άλλες διατάξεις [Άρθρα 113-133]83
 • Κατ’ οίκον απασχόληση100
 • [12] Ν 3863/2010100
 • Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις [Άρθρο 20]100
 • Τηλεργασία104
 • [13] Ν 3846/2010104
 • Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις [Άρθρο 5]104
 • Αμοιβή εργασίας - Αποδοχές106
 • [14] Ν 4694/1930106
 • Περί απαγορεύσεως της εκχωρήσεως και κατασχέσεως των ημερομισθίων εργατών κ.λπ. και των μισθών των ιδιωτικών υπαλλήλων106
 • [15] ΑΝ 690/1945111
 • Περί συμπληρώσεως και τροποποιήσεως του ΑΝ 28/1944 «Περί εξουσιοδοτήσεως των Υπουργών Εργασίας και Οικονομικών, όπως προβαίνουν εις καθορισμόν μισθών και ημερομισθίων»111
 • [16] Ν 3248/1955113
 • Περί κυρώσεως της υπ’ αριθμ. 95 Διεθνούς Συμβάσεως «περί προστασίας του ημερομισθίου»113
 • [17] ΝΔ 3755/1957118
 • Περί αυξήσεως αναδρομικώς των αποδοχών των μισθωτών, τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του Ν 3239/1955 και άλλων διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας κ.λπ. [Άρθρο 2]118
 • [18] ΠΔ 1/1990120
 • Προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων σε περίπτωση αφερεγγυότητας του εργοδότη120
 • [19] ΑΥΟικΕργ 8900/1946128
 • Περί καταβολής ηυξημένου ημερομισθίου εις εργαζομένους κατά τας μη εργασίμους ημέρας128
 • [20] ΑΥΟικΕργ 18310/1946130
 • Περί διευκρινίσεως των δικαιουμένων οικονομικών ενισχύσεων διαφόρων κατηγοριών εργαζομένων130
 • [21] ΑΥΟικΕργ 19040/1981132
 • Χορήγηση επιδομάτων εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα στους μισθωτούς όλης της χώρας που απασχολούνται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου132
 • [22] Ν 3227/2004147
 • Μέτρα για την αντιμετώπιση της ανεργίας και άλλες διατάξεις [Άρθρο 5]147
 • [23] ΕΓΣΣΕ 2013148
 • Χρόνος εργασίας - Ωράριο149
 • Οργάνωση - διευθέτηση χρόνου εργασίας149
 • [24] Ν 1892/1990149
 • Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις [Άρθρο 41]149
 • [25] ΠΔ 88/1999154
 • Ελάχιστες προδιαγραφές για την οργάνωση του χρόνου εργασίας σε συμμόρφωση με την Οδηγία 93/104/ΕΚ154
 • Ωράριο στη βιομηχανία - βιοτεχνία169
 • [26] Ν 2269/1920169
 • Περί κυρώσεως της Διεθνούς Συνδιασκέψεως Εργασίας της Ουασιγκτώνος περί περιορισμού των ωρών εργασίας εν ταις βιομηχανικαίς επιχειρήσεσιν εις 8 καθ’ ημέραν και 48 καθ’ εβδομάδα [Άρθρα πρώτο, 1-8, 14-22, δεύτερο, τρίτο]169
 • [27] ΠΔ της 27.6.1932176
 • Περί κωδικοποιήσεως και συμπληρώσεως των περί 8ώρου εργασίας διατάξεων176
 • [28] Ν 3846/2010190
 • Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις [Άρθρο 13]190
 • [29] ΝΔ 515/1970191
 • Περί χρονικών ορίων εργασίας μισθωτών [Άρθρα 1-3, 5-6, 8-10]191
 • [30] ΑΥΕργ 16182/1983196
 • Κήρυξη εκτελεστής της υπ’ αριθμ. 25/83 αποφάσεως του ΔΔΔΔ Αθηνών, που αφορά την καθιέρωση 40 ωρών και πενθήμερης εβδομαδιαίας απασχόλησης στο προσωπικό των βιομηχανικών καταστημάτων της χώρας196
 • [31] Ν 2874/2000199
 • Προώθηση της απασχόλησης και άλλες διατάξεις [Άρθρο 4]199
 • Ωράριο εργασίας & λειτουργίας καταστημάτων - γραφείων201
 • [32] ΝΔ 1037/1971201
 • Περί χρονικών ορίων λειτουργίας καταστημάτων και εργασίας του προσωπικού αυτών201
 • [33] Ν 1892/1990211
 • Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξηκαι άλλες διατάξεις [Άρθρο 42]211
 • [34] Ν 4177/2013215
 • Kανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις [Άρθρο 16]215
 • [35] Ν 2224/1994218
 • Ρύθμιση θεμάτων εργασίας, συνδικαλιστικών δικαιωμάτων, υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων και οργάνωσης Υπουργείου Εργασίας και των εποπτευομένων από αυτό νομικών προσώπων και άλλες διατάξεις [Άρθρο 23]218
 • Πενθήμερη εργασία220
 • [36] Ν 3846/2010220
 • Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις [Άρθρο 8]220
 • Πρόσθετες ομάδες εργασίας221
 • [37] Ν 1892/1990221
 • Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξηκαι άλλες διατάξεις [Άρθρο 40]221
 • Εβδομαδιαία ανάπαυση, αργίες, αναπληρωματική εβδομαδιαία ανάπαυση223
 • [38] ΒΔ 748/1966223
 • Περί κωδικοποιήσεως, καταργήσεως, τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας περί εβδομαδιαίας και Κυριακής αναπαύσεως και ημερών αργίας223
 • [39] ΑΝ 380/1968240
 • Περί καθιερώσεως της 1ης Μαΐου ως ημέρας υποχρεωτικής αργίας240
 • Άδειες241
 • Κανονική ετήσια άδεια241
 • [40] ΑΝ 539/1945241
 • Περί χορηγήσεως κατ’ έτος εις τους μισθωτούς αδειών μετ’ αποδοχών241
 • [41] Ν 4504/1966252
 • Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τινών της εργατικής νομοθεσίας και περί ετέρων τινών διατάξεων [Άρθρο 3 παρ. 16]252
 • [42] Ν 549/1977253
 • Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τινών της εργατικής νομοθεσίας και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων [Άρθρο 8]253
 • [43] ΕΓΣΣΕ 2008-2009[Άρθρο 3]257
 • Συνδικαλιστικές άδειες258
 • [44] Ν 1264/1982258
 • Για τον εκδημοκρατισμό του συνδικαλιστικού κινήματος και την κατοχύρωση των συνδικαλιστικών ελευθεριών των εργαζομένων [Άρθρο 17]258
 • [45] Ν 2085/1992260
 • Ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης, λειτουργίας και προσωπικού Δημόσιας Διοίκησης και άλλες διατάξεις [Άρθρο 14]260
 • [46] Ν 2224/1994262
 • Ρύθμιση θεμάτων εργασίας, συνδικαλιστικών δικαιωμάτων, υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων και οργάνωσης Υπουργείου Εργασίας και των εποπτευομένων από αυτό νομικών προσώπων και άλλες διατάξεις [Άρθρο 6 παρ. 3, 4]262
 • Μεταβολή & λύση εργασιακής σχέσης264
 • [47] Ν 2112/1920264
 • Περί υποχρεωτικής καταγγελίας συμβάσεως264
 • [48] ΒΔ της 16.7.1920272
 • Περί επεκτάσεως του Ν 2112 «Περί καταγγελίας της συμβάσεως εργασίας των ιδιωτικών υπαλλήλων»και επί των εργατών, τεχνιτών και υπηρετών272
 • [49] Ν 3863/2010277
 • Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις [Άρθρο 74 παρ. 2-7]277
 • [50] Ν 3198/1955280
 • Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των περί καταγγελίας της σχέσεως εργασίας διατάξεων280
 • [51] ΑΝ 173/1967289
 • Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του ΑΝ 99/1967, περί ελέγχου ομαδικών απολύσεων κ.λπ. [Άρθρο 2]289
 • [52] ΝΔ 618/1970290
 • Περί εφαρμογής των διατάξεων του ΑΝ 173/1967 επί των αποζημιώσεων των χορηγουμένων υπό του Δημοσίου, ΝΠΔΔ κ.λπ. [Άρθρο 1]290
 • [53] N 1387/1983291
 • Έλεγχος ομαδικών απολύσεων και άλλες διατάξεις [Άρθρα 1-6, 9-10]291
 • [54] Ν 3588/2007298
 • Πτωχευτικός Κώδικας [Άρθρο 34]298
 • Ειδικές κατηγορίες εργαζομένων299
 • Γυναίκες - εργαζόμενοι με οικογενειακές υποχρεώσεις299
 • [55] N 1483/1984299
 • Προστασία και διευκόλυνση των εργαζομένων με οικογενειακές υποχρεώσεις - Τροποποιήσειςκαι βελτιώσεις εργατικών νόμων [Άρθρα 1-18, 26-27]299
 • [56] ΕΓΣΣΕ 1993 [Άρθρα 6, 7]308
 • [57] Ν 3144/2003310
 • Κοινωνικός διάλογος για την προώθηση της απασχόλησης και την κοινωνική προστασία και άλλες διατάξεις [Άρθρο 7]310
 • [58] ΕΓΣΣΕ 2014 [Άρθρα 2-3, 6]312
 • [59] Ν 3655/2008313
 • Διοικητική και οργανωτική μεταρρύθμιση του Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις [Άρθρο 142]313
 • Ανήλικοι - νέοι εργαζόμενοι315
 • [60] Ν 3850/2010315
 • Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων [Άρθρα 50-68]315
 • Εργαζόμενοι με ειδικές ανάγκες - Αναγκαστική σχέση εργασίας325
 • [61] Ν 2643/1998325
 • Μέριμνα για την απασχόληση προσώπωνειδικών κατηγοριών και άλλες διατάξεις [Άρθρα 1-3, 15, 19]325
 • Στρατευόμενοι μισθωτοί358
 • [62] ΠΔ της 8.12.1928358
 • Περί θέσεως των ιδιωτικών υπαλλήλων εν περιπτώσει στρατεύσεως358
 • Εργατικό ατύχημακαι επαγγελματική ασθένεια361
 • [63] ΒΔ της 24.7.1920361
 • Περί κωδικοποιήσεως των νόμων περί ευθύνης προς αποζημίωσιν των εξ ατυχημάτων εν τη εργασία παθόντων εργατών ή υπαλλήλων361
 • Υγεία και ασφάλεια εργασίας373
 • [64] Ν 3850/2010373
 • Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων [Άρθρα πρώτο, 1-21, 23-25, 29-49, 69-73, δεύτερο]373
 • Συνδικαλιστικές οργανώσεις - Συνδικαλιστική δράση447
 • [65] Ν 1264/1982447
 • Για τον εκδημοκρατισμό του συνδικαλιστικού κινήματος και την κατοχύρωση των συνδικαλιστικών ελευθεριών των εργαζομένων447
 • Συλλογικές συμβάσεις εργασίας - Συλλογικές εργασιακές σχέσεις - Κοινωνικός διάλογος494
 • [66] Ν 4093/2012494
 • Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 - Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του Ν 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 [Άρθρα πρώτο, παρ. ΙΑ, υποπαρ. ΙΑ.11, περ. 1, 3-4]494
 • [67] ΠΥΣ 6/2012497
 • Ρύθμιση θεμάτων για την εφαρμογή της παρ. 6 του άρθρου 1 του Ν 4046/2012497
 • [68] N 1876/1990502
 • Ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσειςκαι άλλες διατάξεις [Άρθρα 1-23, 28, 35]502
 • [69] ΠΔ 240/2006532
 • Περί θεσπίσεως γενικού πλαισίου ενημερώσεως και διαβουλεύσεως των εργαζομένων, σύμφωνα με την Οδηγία 2002/14/ΕΚ της 11.3.2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (E.E.L. 80/23.3.2002)532
 • Δίκαιο επιχείρησης539
 • Κανονισμοί εργασίας539
 • [70] ΝΔ 3789/1957539
 • Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως ενίων διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας [Άρθρα 1-2]539
 • Μεταβολή προσώπου εργοδότη - Μεταβίβαση επιχείρησης544
 • [71] ΠΔ 178/2002544
 • Μέτρα σχετικά με την προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων σε περίπτωση μεταβίβασης επιχειρήσεων, εγκαταστάσεων ή τμημάτων εγκαταστάσεων ή επιχειρήσεων σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 98/50/ΕΚ του Συμβουλίου544
 • Συμμετοχή εργαζομένων553
 • [72] N 1767/1988553
 • Συμβούλια εργαζομένων και άλλες εργατικές διατάξεις - Κύρωση της υπ’ αριθμ. 135 Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας [Άρθρα 1-18]553
 • Διοίκηση της εργασίας - Διοικητικές και ποινικές κυρώσεις570
 • [73] N 3996/2011570
 • Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, ρυθμίσεις θεμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις [Άρθρα 1-3, 23-28, 30, 32-33]570
 • ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ597