Έκδοση: 2015
ISBN: 978-960-562-885-7
Σελίδες: 1086
Επιμέλεια: Μ. Γεωργιάδου

Το παρόν έργο «Ειδικοί Αστικοί Νόμοι» έχει ως στόχο τη συλλογή και συστηματική ταξινόμηση των σημαντικότερων (πλήρως ενημερωμένων) σύγχρονων νομοθετικών ρυθμίσεων, που ρυθμίζουν θέματα Αστικού Δικαίου και βρίσκονται διάσπαρτες σε ποικίλους νόμους, που δεν έχουν ενσωματωθεί στον Αστικό Κώδικα. Η προσπάθεια επικεντρώθηκε στη συγκέντρωση εκείνων των εθνικών και διεθνών νομοθετημάτων που παρουσιάζουν αυξημένο πρακτικό ενδιαφέρον, στα πλαίσια των ραγδαίων οικονομικών, κοινωνικών και τεχνολογικών αλλαγών.

Προς διευκόλυνση του άμεσου εντοπισμού των αναζητούμενων διατάξεων, το σχετικό νομοθετικό υλικό έχει ταξινομηθεί στις εξής θεματικές ενότητες, όπως διαμορφώνονται κατʼ αντιστοιχία προς τα πέντε βιβλία του Αστικού Κώδικα: Η πρώτη ενότητα αφορά στις Γενικές Αρχές αναφερόμενη στην ιθαγένεια, τις ληξιαρχικές πράξεις και τα μητρώα αρρένων, τους συνεταιρισμούς και τα σωματεία, το περιβάλλον, την πνευματική ιδιοκτησία, τα προσωπικά δεδομένα και τον Τύπο και τη Ραδιοτηλεόραση. Η δεύτερη ενότητα καλύπτει το Ενοχικό Δίκαιο παραθέτοντας τις ρυθμίσεις για το νόμισμα και το συνάλλαγμα, τον ανατοκισμό, τις ηλεκτρονικές συμβάσεις, τις διεθνείς πωλήσεις κινητών, την προστασία καταναλωτή, τις εμπορικές μισθώσεις, τις σύγχρονες μορφές συμβάσεων (leasing, time-sharing, factoring), τη μεσιτεία αστικών συμβάσεων, τα ομολογιακά δάνεια, τα υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα, τη δημόσια παρακατάθεση και τα αυτοκίνητα, συμπεριλαμβανομένης και της ασφάλισης της αστικής ευθύνης. Η τρίτη θεματική ενότητα προσεγγίσει θέματα Εμπραγμάτου Δικαίου μέσα από την παράθεση των ειδικών διατάξεων για τις παραμεθόριες περιοχές, το δικαίωμα επιφάνειας, την οροφοκτησία και την οικοδόμηση, τα υποθηκοφυλακεία, τις μεταγραφές και το κτηματολόγιο, την κτηματογράφηση, το ενέχυρο και την υποθήκη. Στη τέταρτη θεματική ενότητα με αντικείμενο το Οικογενειακό Δίκαιο, απαντώνται τα ειδικά αστικά νομοθετήματα για τον γάμο, το σύμφωνο συμβίωσης, την ενδοοικογενειακή βία,, το διαζύγιο, την ιατρικώς υποβοηθούμενη αναπαραγωγή, τα τέκνα (δικαιώματα – γέννηση εκτός γάμου – γονική μέριμνα), τη διατροφή, την υιοθεσία, την αναδοχή ανηλίκου, τη δικαστική συμπαράσταση και βιοϊατρικά θέματα. Τέλος, η πέμπτη αναφερόμενη στο Κληρονομικό Δίκαιο ενότητα παραθέτει εκείνες τις διατάξεις που διέπουν τη διαθήκη και τα κληροδοτήματα (Κώδικας Κοινωφελών Περιουσιών).

Το έργο συμπληρώνεται από αναλυτικά περιεχόμενα και ενιαίο αλφαβητικό ευρετήριο που διευκολύνει σημαντικά τον αναγνώστη κατά την έρευνά του.

Με τους Ειδικούς Αστικούς Νόμους παρέχεται στον εφαρμοστή του δικαίου ένα απαραίτητο εργαλείο για την ανεύρεση της κατάλληλης διάταξης που αρμόζει στην υπόθεση που χειρίζεται.

 • Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ1
 • I. ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ3
 • [1] Ν 3284/2004 Περί κυρώσεως του Κώδικατης Ελληνικής Ιθαγένειας3
 • II. ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ -ΜΗΤΡΩΑ ΑΡΡΕΝΩΝ26
 • [2] Ν 344/1976 Περί ληξιαρχικών πράξεων[Άρθρα 8-35]26
 • [3] ΑΥΕσωτ Φ. 42301/12167/1995 Προϋποθέσεις καιτρόπος πρόσληψης και αλλαγής επωνύμου και πρόσληψηςπατρωνύμου και μητρωνύμου41
 • [4] ΑΥφυπΕσωτΔημΔιοικΑποκ Φ. 91400/2961/2001 Προϋποθέσεις και τρόπος πρόσληψης επωνύμου πατέρακαι επωνύμου μητέρας σε πρόσωπα αγνώστων γονέωνκαι πρόσληψης επωνύμου πατέρα σε πρόσωπα πουέχουν γεννηθεί χωρίς γάμο των γονέων τους45
 • [5] Ν 2119/1993 Κύρωση Κώδικα διατάξεων«περί μητρώων αρρένων»47
 • III. ΣΩΜΑΤΕΙΑ – ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ591
 • [6] Ν 281/1914 Περί σωματείων59
 • [7] Ν 1667/1986 Αστικοί συνεταιρισμοί και άλλες διατάξεις72
 • [8] Ν 4280/2014 Περιβαλλοντική αναβάθμιση και ιδιωτική πολεοδόμηση - Βιώσιμη ανάπτυξη οικισμών Ρυθμίσεις δασικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις[Άρθρα 10-12, 26]96
 • [9] Ν 4030/2011 Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις[Άρθρο 39]104
 • [10] Ν 2810/2000 Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις [Άρθρα 1-25, 42]108
 • [11] Ν 4015/2011 Θεσμικό πλαίσιο για τους αγροτικούςσυνεταιρισμούς, τις συλλογικές οργανώσεις και την επιχειρηματικότητα του αγροτικού κόσμου - Οργάνωσητης εποπτείας του Κράτους [Άρθρα 1-7, 22]132
 • IV. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ139
 • [12] ΠΔ 148/2009 Περιβαλλοντική ευθύνη για την πρόληψη και την αποκατάσταση των ζημιών στο περιβάλλον - Εναρμόνιση με την οδηγία 2004/35/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίουτης 21ης Απριλίου 2004, όπως ισχύει139
 • [13] Ν 1650/1986 Για την προστασία του περιβάλλοντος [Άρθρο 29]161
 • V. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ162
 • [14] Ν 2121/1993 Πνευματική ιδιοκτησία, συγγενικάδικαιώματα και πολιτιστικά θέματα [Άρθρα 1-70, 77]162
 • VI. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ232
 • [15] Ν 2472/1997 Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα232
 • [16] Ν 3471/2006 Προστασία δεδομένων προσωπικούχαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέατων ηλεκτρονικών επικοινωνιών και τροποποίησητου Ν 2472/1997 [Άρθρα 1-17, 31]264
 • VII. ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗ280
 • [17] Ν 1178/1981 Περί αστικής ευθύνης του Τύπου και άλλων τινών διατάξεων [Άρθρον μόνον]280
 • [18] Ν 2243/1994 Κατάργηση των ειδικών ποινικώνδιατάξεων περί Τύπου [Άρθρο μόνο]283
 • [19] Ν 2328/1995 Νομικό καθεστώς της ιδιωτικήςτηλεόρασης και της τοπικής ραδιοφωνίας, ρύθμιση θεμάτων της ραδιοτηλεοπτικής αγοράς και άλλες διατάξεις [Άρθρα 4 παρ. 1-10, 17]284
 • Β. ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ289
 • I. ΝΟΜΙΣΜΑ – ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ291
 • [20] Ν 2842/2000 Λήψη συμπληρωματικών μέτρων γιατην εφαρμογή των Κανονισμών (ΕΚ) 1103/97, 974/98 και 2868/98 του Συμβουλίου, όπως ισχύoυν σχετικά μετην εισαγωγή του ευρώ [Άρθρα 1-10, 15-21]291
 • [21] Ν 5422/1932 Περί αναστολής της υποχρεώσεωςτης Τραπέζης της Ελλάδος προς εξαργύρωσιντων γραμματίων αυτής και περί ρυθμίσεως της αγοράςκαι πωλήσεως συναλλάγματος [Άρθρο 6]300
 • [22] Ν 3862/2010 Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις Οδηγίες 2007/64/ΕΚ, 2007/44/ΕΚ και 2010/16/ΕΕ που αφορούν υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά, προληπτική αξιολόγηση προτάσεων απόκτησηςσυμμετοχής σε επιχειρήσεις του χρηματοπιστωτικού τομέα και άλλες διατάξεις [Άρθρα 46-49]302
 • II. ΑΝΑΤΟΚΙΣΜΟΣ305
 • [23] N 2601/1998 Ενισχύσεις ιδιωτικών επενδύσεων για την οικονομική και περιφερειακή ανάπτυξη της χώραςκαι άλλες διατάξεις [Άρθρο 12]305
 • III. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ307
 • [24] ΠΔ 131/2003 Προσαρμογή στην Οδηγία 2000/31του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με ορισμένες νομικές πτυχές των υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας, ιδίως του ηλεκτρονικούεμπορίου, στην εσωτερική αγορά. (Οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο)307
 • IV. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΙΝΗΤΩΝ319
 • [25] Ν 2532/1997 Κύρωση της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τις διεθνείς πωλήσειςκινητών πραγμάτων319
 • [26] Ν 1792/1988 Κύρωση Σύμβασης για την προσχώρηση της Ελληνικής Δημοκρατίαςστη Σύμβαση για το εφαρμοστέο δίκαιοστις συμβατικές ενοχές349
 • V. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ364
 • [27] Ν 2251/1994 Προστασία των καταναλωτών364
 • VI. ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ445
 • [28] ΠΔ 34/1995 Κωδικοποίηση διατάξεων νόμων περί εμπορικών μισθώσεων445
 • VII. ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ476
 • [29] Ν 1665/1986 Συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης [Άρθρα 1-5, 8]476
 • [30] Ν 1652/1986 Σύμβαση της χρονομεριστικήςμίσθωσης και ρύθμιση συναφών θεμάτων482
 • [31] KYA Ζ1-130/2011 Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Οδηγία 2008/122/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Ιανουαρίου 2009, για την προστασία των καταναλωτών ως προς ορισμένεςπτυχές των συμβάσεων χρονομεριστικής μίσθωσης, μακροπρόθεσμων προϊόντων διακοπών, μεταπώλησηςκαι ανταλλαγής, που δημοσιεύθηκε στην ΕπίσημηΕφημερίδα της ΕΕ αριθμ. L 33 της 3.2.2009487
 • [32] Ν 1905/1990 Για τη σύμβαση πρακτορείαςεπιχειρηματικών απαιτήσεων και άλλες διατάξεις[Άρθρα 1-6, 9]508
 • VIII. ΜΕΣΙΤΕΙΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ512
 • [33] N 4072/2012 Βελτίωση επιχειρηματικούπεριβάλλοντος − Νέα εταιρική μορφή − Σήματα − Μεσίτες Ακινήτων − Ρύθμιση θεμάτων ναυτιλίας, λιμένων και αλιείας και άλλες διατάξεις [Άρθρα 197, 200, 201]512
 • [34] Ν 4487/1930 Περί μεσιτών εγχωρίων προϊόντων[Άρθρα 1, 6]516
 • [35] Ν 1569/1985 Διαμεσολάβηση στις συμβάσειςιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση σώματος ειδικών πραγματογνωμόνων τροχαίων ατυχημάτων, λειτουργία γραφείου διεθνούς ασφάλισης και άλλες διατάξεις[Άρθρα 15α-15ε]517
 • [36] Ν 5227/1931 Περί μεσαζόντων [Άρθρα 1-7]521
 • IX. ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ524
 • [37] Ν 3156/2003 Ομολογιακά δάνεια, τιτλοποίησηαπαιτήσεων και απαιτήσεων από ακίνητα και άλλες διατάξεις [Άρθρα 1-12, 20, 28]524
 • Χ. ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ541
 • [38] Ν 3869/2010 Ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων και άλλες διατάξεις[Άρθρα 1-17, 22]541
 • XI. ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΕΣΗ553
 • [39] ΝΔ 3003/1954 Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεών τινων του Οργανισμού του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων[Άρθρα 1-4, 11]553
 • [40] Ν 4072/2012 Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος − Νέα εταιρική μορφή − Σήματα − Μεσίτες Ακινήτων − Ρύθμιση θεμάτων ναυτιλίας, λιμένων και αλιείας και άλλες διατάξεις [Άρθρο 325]556
 • XII. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ – ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ557
 • [41] Ν Γ Ν/1911 Περί της εκ των αυτοκινήτων ποινικήςκαι αστικής ευθύνης557
 • [42] ΠΔ 237/1986 Κωδικοποίηση των διατάξεων του Ν 489/1976 (ΦΕΚ Α΄ 331/1976) «περί υποχρεωτικήςασφαλίσεως της εξ ατυχημάτων αυτοκινήτων αστικήςευθύνης», όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε από το Ν 1569/1985 (ΦΕΚ Α΄ 183/1985) και τα Προεδρικά Διατάγματα 1019/1981 (ΦΕΚ Α΄ 253/1981) και 118/1985(ΦΕΚ Α΄ 35/1985) [Άρθρα 1-15]561
 • Γ. ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟ ΔΙΚΑΙΟ583
 • I. ΠΑΡΑΜΕΘΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ585
 • [43] Ν 1892/1990 Για τον εκσυγχρονισμό, την ανάπτυξηκαι άλλες διατάξεις [Άρθρα 24-32]585
 • II. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ591
 • [44] Ν 3986/2011 Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου ΔημοσιονομικήςΣτρατηγικής 2012-2015 [Άρθρα 18-26]591
 • III. ΟΡΟΦΟΚΤΗΣΙΑ - ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗ598
 • [45] Ν 3741/1929 Περί της ιδιοκτησίας κατ' ορόφους[Άρθρα 1-8, 16]598
 • [46] ΝΔ 1024/1971 Περί διηρημένης ιδιοκτησίας επί οικοδομημάτων ανεγειρομένων επί ενιαίου οικοπέδου601
 • [47] Ν 1562/1985 Οικοδόμηση συνιδιόκτητων ακινήτωνκαι τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας για τη διανομή και άλλες διατάξεις[Άρθρα 1-9, 25]604
 • IV. ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΑ - ΜΕΤΑΓΡΑΦΕΣ609
 • [48] ΝΔ 4201/1961 Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του οργανισμού των Υποθηκοφυλακείωντου Κράτους και διατάξεών τινων περί συμβολαιογράφων [Άρθρα 1-7]609
 • [49] ΒΔ 533/1963 Περί εκτελέσεως του άρθρου 10του ΝΔ υπ' αριθ. 4201/1961 [Άρθρα 1-18]611
 • V. ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ618
 • [50] Ν 2308/1995 Κτηματογράφηση για τη δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου. Διαδικασία έως τις πρώτες εγγραφές στα κτηματολογικά βιβλία και άλλες διατάξεις[Άρθρα 1-12, 20]618
 • VI. ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ640
 • [51] Ν 2664/1998 Εθνικό Κτηματολόγιο και άλλεςδιατάξεις [Άρθρα 1-24, 34]640
 • VII. ΕΝΕΧΥΡΟ690
 • [52] Ν 2844/2000 Συμβάσεις επί κινητών ή απαιτήσεωνυποκείμενες σε δημοσιότητα και άλλες συμβάσεις παροχής ασφάλειας [Άρθρα 1-9, 16-18, 21]690
 • VIII. ΥΠΟΘΗΚΗ697
 • [53] Ν 4112/1929 Περί συστάσεως υποθήκης επίμηχανικών ή άλλων εγκαταστάσεων697
 • Δ. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ701
 • I. ΓΑΜΟΣ703
 • [54] ΠΔ 391/1982 Για τη ρύθμιση λεπτομερειών σχετικάμε την τέλεση των πολιτικών γάμων, τη χορήγηση της άδειας γάμου και το περιεχόμενο της βεβαιωτικής πράξης για την τέλεση πολιτικών ή θρησκευτικών γάμων703
 • II. ΣΥΜΦΩΝΟ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ708
 • [55] Ν 3719/2008 Μεταρρυθμίσεις για την οικογένεια,το παιδί, την κοινωνία και άλλες διατάξεις[Άρθρα 1-11, 13, 29]708
 • III. ΕΝΔΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΒΙΑ712
 • [56] N 3500/2006 Για την αντιμετώπιση τηςενδοοικογενειακής βίας και άλλες διατάξεις[Άρθρα 1-5, 14-16, 19-23, 28]712
 • IV. ΔΙΑΖΥΓΙΟ716
 • [57] Κανονισμός (ΕΕ) 1259/2010 του Συμβουλίου της 20ής Δεκεμβρίου 2010 για τη θέσπιση ενισχυμένης συνεργασίας στον τομέα του δικαίου που είναι εφαρμοστέο στο διαζύγιο και τον δικαστικό χωρισμό716
 • V. ΙΑΤΡΙΚΩΣ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ723
 • [58] Ν 3305/2005 Εφαρμογή της ΙατρικώςΥποβοηθούμενης Αναπαραγωγής [Άρθρα 1-15, 33]723
 • VI. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΑΙΔΙΟΥ - ΤΕΚΝΑ ΕΚΤΟΣ ΓΑΜΟΥ - ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ734
 • [59] Ν 2101/1992 Κύρωση της Διεθνούς Σύμβασης γιατα δικαιώματα του παιδιού [Άρθρα πρώτο, 1-40, δεύτερο]734
 • [60] Ν 2502/1997 Κύρωση της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την άσκηση των δικαιωμάτων των παιδιών750
 • [61] Ν 1657/1986 Κύρωση της Διεθνούς Σύμβασης«για τη νομιμοποίηση των τέκνων με γάμο»761
 • [62] Ν 1702/1987 Κύρωση Ευρωπαϊκής Σύμβασης για το νομικό καθεστώς των τέκνων που γεννήθηκαν χωρίς γάμο των γονέων τους768
 • [63] Ν 872/1979 Περί κυρώσεως της από 12 Σεπτεμβρίου 1962 υπογραφείσης υπό της Ελλάδος εν Βρυξέλλαις Διεθνούς Συμβάσεως «περί της αποδείξεως της γνησιότητος των φυσικών τέκνων έναντι της μητρός» [Άρθρα πρώτο, 1-5, δεύτερο, τρίτο]772
 • [64] Ν 873/1979 Περί κυρώσεως της από 14 Σεπτεμβρίου 1961 υπογραφείσης και υπό της Ελλάδος, εν Ρώμη, Διεθνούς Συμβάσεως «περί επεκτάσεως της αρμοδιότητος των εντεταλμένων να δέχωνται αναγνωρίσεις εξωγάμωντέκνων αρχών» [Άρθρα πρώτο, 1-5, δεύτερο, τρίτο]774
 • [65] Κανονισμός (ΕΚ) 2201/2003 του Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 2003 για τη διεθνή δικαιοδοσία και την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων σε γαμικέςδιαφορές και διαφορές γονικής μέριμνας ο οποίος καταργεί τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1347/2000 [Άρθρα 8-11, 40-45, 53-58, 64]776
 • [66] Ν 4020/2011 Κύρωση της Σύμβασης για τη διεθνήδικαιοδοσία, το εφαρμοστέο δίκαιο, την αναγνώριση, την εκτέλεση και τη συνεργασία ως προς τη γονική ευθύνηκαι τα μέτρα προστασίας των παιδιών785
 • VII. ΔΙΑΤΡΟΦΗ804
 • [67] Κανονισμός (ΕΚ) 4/2009 του Συμβουλίου της 18ης Δεκεμβρίου 2008 για τη διεθνή δικαιοδοσία, το εφαρμοστέο δίκαιο, την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων και τη συνεργασία σε θέματα υποχρεώσεων διατροφής804
 • [68] Ν 3137/2003 Κύρωση της Σύμβασης για το εφαρμοστέο δίκαιο στις υποχρεώσεις διατροφής835
 • [69] Ν 3171/2003 Κύρωση της Σύμβασης για την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων σχετικών με υποχρεώσεις διατροφής842
 • VIII. ΥΙΟΘΕΣΙΑ853
 • [70] Ν 1049/1980 Περί κυρώσεως της υπογραφείσης εν Στρασβούργω την 24ην Απριλίου 1967 υπό των Κρατών-Μελών του Συμβουλίου της Ευρώπης Διεθνούς Συμβάσεως «περί υιοθεσίας ανηλίκων»853
 • [71] Ν 3765/2009 Κύρωση της Σύμβασης γιατην προστασία των παιδιών και τη συνεργασία σχετικάμε τη διακρατική υιοθεσία863
 • [72] Ν 2447/1996 Κύρωση ως κώδικα του σχεδίουνόμου «Υιοθεσία, επιτροπεία και αναδοχή ανηλίκου, δικαστική συμπαράσταση, δικαστική επιμέλεια ξένων υποθέσεων και συναφείς ουσιαστικές, δικονομικές και μεταβατικές διατάξεις» [Άρθρα 3-9, 11]878
 • [72] Ν 2447/1996 Κύρωση ως κώδικα του σχεδίουνόμου «Υιοθεσία, επιτροπεία και αναδοχή ανηλίκου, δικαστική συμπαράσταση, δικαστική επιμέλεια ξένων υποθέσεων και συναφείς ουσιαστικές, δικονομικές και μεταβατικές διατάξεις» [Άρθρα 3-9, 11]878
 • [73] ΠΔ 226/1999 Υπηρεσίες και οργανώσεις αρμόδιεςγια τη διεξαγωγή κοινωνικής έρευνας σε υιοθεσίεςανηλίκων και για την πραγματοποίηση υιοθεσιών ανηλίκων και διαδικασία προπαρασκευής και πραγματοποίησης των εν λόγω υιοθεσιών882
 • [74] Ν 3719/2008 Μεταρρυθμίσεις για την οικογένεια, το παιδί, την κοινωνία και άλλες διατάξεις [Άρθρα 2 παρ. 2 στοιχ. γ΄, 3, 3]888
 • IX. ΑΝΑΔΟΧΗ ΑΝΗΛΙΚΟΥ889
 • [75] ΠΔ 86/2009 Οργάνωση και λειτουργία του θεσμούτης αναδοχής ανηλίκων889
 • X. ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗ897
 • [76] Ν 2447/1996 Κύρωση ως κώδικα του σχεδίουνόμου «Υιοθεσία, επιτροπεία και αναδοχή ανηλίκου, δικαστική συμπαράσταση, δικαστική επιμέλεια ξένων υποθέσεων και συναφείς ουσιαστικές, δικονομικές και μεταβατικές διατάξεις» [Άρθρα 59-66]897
 • [77] ΠΔ 250/1999 Τρόπος άσκησης από τους ειδικούςεπιστήμονες του άρθρου 54 Ν 2447/1996, των αρμοδιοτήτων κοινωνικής υπηρεσίας που τους ανατίθενται στο πλαίσιοτης λειτουργίας της δικαστικής συμπαράστασης901
 • XI. ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ905
 • [78] Ν 2619/1998 Κύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της αξιοπρέπειας του ατόμου σε σχέση με τις εφαρμογές της βιολογίας και της ιατρικής: Σύμβαση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και τη Βιοϊατρική905
 • [79] Ν 3984/2011 Δωρεά και μεταμόσχευση οργάνωνκαι άλλες διατάξεις [Άρθρα 1-65, 73]919
 • Ε. ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ967
 • Ι. ΔΙΑΘΗΚΗ969
 • [80] Ν 1325/1983 Κύρωση της Σύμβασης για τις συγκρούσεις νόμων που αφορούν τον τύπο διατάξεων διαθήκης που συνομολογήθηκε στη Χάγη στις 5 Οκτωβρίου 1961969
 • II. ΚΩΔΙΚΑΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ (ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΑ)974
 • [81] Ν 4182/2013 Κώδικας κοινωφελών περιουσιών, σχολαζουσών κληρονομιών και λοιπές διατάξεις[Άρθρα 1-76, 82, 102]974
 • ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ1035
 • ΕΝΙΑΙΟ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ1035