Διαγράμματα 

Ερμηνευτικά σχόλια 

Υποδείγματα 

Παράρτημα νομοθεσίας

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €38.00
ΝΠ €48.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.
Έκδοση: 2015
ISBN: 978-960-562-887-1
Σελίδες: 416
Συγγραφέας: Β. Αθανασάκη, Γ. Κουκούτσης

Το έργο με τίτλο «Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος» παρουσιάζει σχηματικά, υπό μορφή διαγραμμάτων μαζί με σχετική ερμηνεία, τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (N 4172/2013 . Είναι δομημένο θεματικά ανά ενότητες άρθρων των επιμέρους κεφαλαίων του Κώδικα και ειδικότερα στις εξής:

[1] Πεδίο εφαρμογής – Ορισμοί – Υποκείμενα φόρου – Εισόδημα ημεδαπής – Φορολογητέο εισόδημα – Φορολογικό έτος – Πίστωση φόρου αλλοδαπής (άρθρα 1-9)

[2] Φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων – Εξαρτώμενα μέλη (άρθρα 10-11)

[3] Εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις – Παροχές σε είδος – Απαλλαγές – Φορολογικός συντελεστής – Μείωση φόρου – Πρόσθετες μειώσεις φόρου για εξαρτώμενα μέλη , ιατρικές δαπάνες, δωρεές – Πίστωση φόρου (άρθρα 12-20)

[4] Κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα (άρθρα 21-29)

[5] Εναλλακτικός τρόπος υπολογισμού της ελάχιστης φορολογίας (άρθρα 30-34)

[6] Εισόδημα από κεφάλαιο και μερίσματα (άρθρα 35-40)

[7] Εισόδημα από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου (άρθρα 41-43)

[8] Φορολογία εισοδήματος νομικών προσώπων (άρθρα 44-58)

[9] Παρακράτηση φόρου (άρθρα 59-64)

[10] Διατάξεις για την καταπολέμηση της φοροαποφυγής και της φοροδιαφυγής (άρθρα 65-66)

[11] Υποβολή δηλώσεων και προκαταβολή φόρου(άρθρα 67-71)

[12] Μεταβατικές διατάξεις (άρθρο 72 )

Στην ερμηνευτική προσέγγιση του Κώδικα έχουν ληφθεί υπόψη όλες οι ερμηνευτικές εγκύκλιοι της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων που έχουν εκδοθεί για την παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του Κώδικα. Όπου αυτό είναι αναγκαίο και οι σχετικές ρυθμίσεις είναι συναφείς, παρατίθενται νομολογιακές αναφορές στα αντίστοιχα άρθρα του παλαιού ΚΦΕ (Ν 2238/1994). Στη συνέχεια παρατίθενται αντιπροσωπευτικά υποδείγματα εγγράφων και ενδίκων βοηθημάτων σχετικών με διαδικασίες του Κώδικα, με συνοπτικές παρατηρήσεις καθώς και παράρτημα νομοθεσίας το οποίο περιλαμβάνει το Ν 4172/2013 ενημερωμένο μέχρι και τον πρόσφατο Ν 4321/2015 (ΦΕΚ Α΄ 32/21.3.2015). Το έργο συμπληρώνεται από αλφαβητικό ευρετήριο το οποίο βοηθάει τον αναγνώστη στην αναζήτηση του θέματος που κάθε φορά τον απασχολεί.

Η έκδοση αυτή, με την λεπτομερή και πλήρως ενημερωμένη, σύμφωνα με τα νέα νομοθετικά και νομολογιακά δεδομένα, προσέγγιση των σχετικών θεμάτων αλλά και με την πρακτική αντιμετώπισή τους, μέσω των σχετικών υποδειγμάτων, συμβάλλει στην ολοκληρωμένη ενημέρωση του νομικού της πράξης, του λογιστή, του οικονομικού και φορολογικού συμβούλου και εν γένει κάθε επαγγελματία που ασχολείται καθημερινά με το φορολογικό δίκαιο, προσφέροντάς του ένα εύχρηστο, πρακτικό και πλήρες βοήθημα.

 • [1] Πεδίο εφαρμογής - Ορισμοί - Υποκείμενα φόρου - Εισόδημα ημεδαπής - Φορολογητέο εισόδημα - Φορολογικό έτος - Πίστωση φόρου αλλοδαπής3
 • Διάγραμμα3
 • Ερμηνευτικά σχόλια9
 • Γενικές παρατηρήσεις9
 • Πεδίο εφαρμογής ΚΦΕ (άρθρο 1)9
 • Νομοθετικοί ορισμοί φορολογικών εννοιών (άρθρο 2)9
 • Νομική Οντότητα10
 • Συνδεδεμένα Πρόσωπα10
 • Υποκείμενα του φόρου (άρθρο 3)17
 • Φορολογική Κατοικία (άρθρο 4)17
 • Φυσικά πρόσωπα18
 • Νομικά πρόσωπα 19
 • Εισόδημα που προκύπτει στην ημεδαπή (άρθρο 5) 24
 • Μόνιμη Εγκατάσταση (άρθρο 6)26
 • Φορολογητέο Εισόδημα (άρθρο 7)29
 • Φορολογικό Έτος (άρθρο 8)30
 • Πίστωση φόρου αλλοδαπής (άρθρο 9)32
 • [2] Φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων - Εξαρτώμενα μέλη37
 • Διάγραμμα37
 • Ερμηνευτικά σχόλια39
 • Φορολογία Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων (άρθρα 10-11)39
 • Αντικείμενο του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων (άρθρο 10)39
 • Εξαρτώμενα μέλη (άρθρο 11)39
 • [3] Εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις - Παροχές σε είδος - Απαλλαγές - Φορολογικός συντελεστής - Μείωση φόρου - Πρόσθετες μειώσεις φόρου για εξαρτώμενα μέλη, για ιατρικές δαπάνες, για δωρεές - Πίστωση φόρου41
 • Διάγραμμα41
 • Ερμηνευτικά σχόλια48
 • Φορολογία Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων (άρθρα 12-20)48
 • Εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις (άρθρο 12)48
 • Παροχές σε είδος (άρθρο 13)51
 • Απαλλαγές εισοδήματος από μισθωτή εργασία και συντάξεις (άρθρο 14)57
 • Φορολογικός Συντελεστής (άρθρο 15)59
 • Μειώσεις Φόρου Εισοδήματος (άρθρα 16-19)61
 • Πίστωση φόρου και ρυθµίσεις για τους φορολογούµενους που δεν έχουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα (άρθρο 20)62
 • [4] Κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα63
 • Διάγραμμα63
 • Ερμηνευτικά σχόλια74
 • Κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα (άρθρα 21-29)74
 • Κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα (άρθρο 21)74
 • Εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες (άρθρο 22)76
 • Δαπάνες Επιστημονικής και Τεχνολογικής Έρευνας (άρθρο 22Α)79
 • Μη εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες (άρθρο 23)80
 • Τόκοι Δανείων80
 • Λοιπές μη εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες80
 • Φορολογικές Αποσβέσεις (άρθρο 24)86
 • Αποτίμηση αποθεμάτων και ημικατεργασμένων προϊόντων (άρθρο 25) 91
 • Επισφαλείς απαιτήσεις (άρθρο 26)91
 • Μεταφορά ζημιών (άρθρο 27)96
 • Αναβαλλόμενη Φορολογική Απαίτηση (άρθρο 27Α)98
 • Μέθοδος προσδιορισμού εσόδων (άρθρο 28)100
 • Φορολογικός Συντελεστής (άρθρο 29)104
 • [5] Εναλλακτικός τρόπος υπολογισμού της ελάχιστης φορολογίας107
 • Διάγραμμα107
 • Ερμηνευτικά σχόλια117
 • Εναλλακτικός τρόπος προσδιορισμού της ελάχιστης φορολογίας (τεκμήρια - άρθρα 30-34) 117
 • [6] Εισόδημα από κεφάλαιο και μερίσματα121
 • Διάγραμμα121
 • Ερμηνευτικά σχόλια125
 • Εισόδημα από Κεφάλαιο125
 • Ορισμοί (άρθρα 35-38)125
 • Μερίσματα125
 • Τόκοι126
 • Δικαιώματα127
 • Εισόδημα από ακίνητη περιουσία (άρθρο 39)132
 • Φορολογικοί Συντελεστές (άρθρο 40)134
 • [7] Εισόδημα από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου137
 • Διάγραμμα137
 • Ερμηνευτικά σχόλια141
 • Εισόδημα από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου (άρθρα 41-43)141
 • Μεταβίβαση ακίνητης περιουσίας (άρθρο 41)141
 • Έννοια υπεραξίας142
 • Έννοια τιμής κτήσης142
 • Έννοια τιμής πώλησης143
 • Χρόνος Κτήσης143
 • Μεταβίβαση τίτλων (άρθρο 42)148
 • Έννοια υπεραξίας150
 • Έννοιες τιμής κτήσης και τιμής πώλησης 150
 • Φορολογικός συντελεστής (άρθρο 43)153
 • Υπεραξία που αποκτά αλλοδαπό νομικό πρόσωπο154
 • Υπεραξία που αποκτά αλλοδαπό φυσικό πρόσωπο154
 • Φορολογητέα υπεραξία που αποκτά φυσικό πρόσωπο κάτοικος ημεδαπής155
 • Απαλλαγή από τον φόρο υπεραξίας155
 • Προσδιορισμός της υπεραξίας156
 • [8] Φορολογία εισοδήματος νομικών προσώπων157
 • Διάγραμμα157
 • Ερμηνευτικά σχόλια168
 • Φορολογία Εισοδήματος Νομικών Προσώπων και Νομικών Οντοτήτων (άρθρα 44-57)168
 • Αντικειμενικό και υποκειμενικό πεδίο εφαρμογής της φορολογίας εισοδήματος (άρθρα 44-46) 168
 • Κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα (άρθρο 47) 171
 • Αποθεματικά173
 • Κέρδη του φορολογικού έτους που έληξε174
 • Απαλλαγή ενδοομιλικών μερισμάτων (άρθρο 48)176
 • Υποκεφαλαιοδότηση (άρθρο 49) 180
 • Ενδοομιλικές Συναλλαγές (άρθρο 50)185
 • Μεταφορά λειτουργιών (άρθρο 51)195
 • Εισφορές ενεργητικού έναντι τίτλων (Άρθρο 52)197
 • Ανταλλαγή τίτλων (Άρθρο 53)198
 • Συγχωνεύσεις και διασπάσεις (άρθρο 54)199
 • Μεταφορά καταστατικής έδρας SE ή SCE (άρθρο 55)202
 • Ειδικός αντικαταχρηστικός κανόνας μη εφαρµογής ευεργετηµάτων (άρθρο 56)202
 • Εκκαθάριση (άρθρο 57)203
 • Φορολογικός συντελεστής (άρθρο 58)204
 • [9] Παρακράτηση φόρου207
 • Διάγραμμα207
 • Ερμηνευτικά σχόλια212
 • Παρακρατούμενοι Φόροι (άρθρα 59-64)212
 • Φορολόγηση στην πηγή (άρθρο 59)212
 • Φορολογικός συντελεστής (άρθρο 60)213
 • Υπόχρεοι σε παρακράτηση (άρθρο 61)216
 • Πληρωμές υποκείμενες σε παρακράτηση (άρθρο 62)216
 • Απαλλαγές (άρθρο 63)220
 • Συντελεστές παρακράτησης φόρου (άρθρο 64)225
 • [10] Διατάξεις για την καταπολέμηση της φοροαποφυγής και της φοροδιαφυγής229
 • Διάγραμμα229
 • Ερμηνευτικά σχόλια232
 • Διατάξεις για την καταπολέμηση της φοροαποφυγής και της φοροδιαφυγής (άρθρα 65-66)232
 • Μη συνεργάσιμα κράτη και κράτη με προνομιακό φορολογικό καθεστώς (άρθρο 65) 232
 • Αλλοδαπές Ελεγχόμενες Εταιρείες (άρθρο 66)235
 • [11] Υποβολή δηλώσεων και προκαταβολή φόρου241
 • Διάγραμμα241
 • Ερμηνευτικά σχόλια248
 • Υποβολή δηλώσεων και προκαταβολή φόρου (άρθρα 67-71)248
 • [12] Μεταβατικές διατάξεις261
 • Διάγραμμα261
 • Ερμηνευτικά σχόλια365
 • Μεταβατικές διατάξεις - Αυτοτελής φορολόγηση αφορολόγητων αποθεματικών (άρθρο 72)265
 • Υπoδείγματα273
 • 1. Απάντηση σε κλήση προς ακρόαση - Ορισμός συνδεδεμένων προσώπων273
 • Παρατηρήσεις280
 • 2. Ενδικοφανής προσφυγή - Ενδοομιλικές Συναλλαγές283
 • Παρατηρήσεις287
 • 3. Νομικός χαρακτηρισμός αμοιβής ως δικαίωμα ή επιχειρηματικό κέρδος289
 • Παρατηρήσεις294
 • 4. Προσφυγή - Επιστροφή παρακρατούμενου φόρου εισοδήματος297
 • Παρατηρήσεις302
 • 5. Προσφυγή - Εκπιπτόμενες δαπάνες και μη εκπιπτόμενες δαπάνες315
 • Παρατηρήσεις311
 • Παράρτημα Νομοθεσίας313
 • Ν 4172/2013 Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του N 4046/2012, του N 4093/2012 και του N 4127/2013 και άλλες διατάξεις [Άρθρα 1-72]313
 • ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ395