Έκδοση: 2015
ISBN: 978-960-562-890-1
Σελίδες: 272
Συγγραφέας: Α. Δανηλάτου
Πρόλογος: Β. Τσούμας

Στο έργο «Αρμοδιότητες των Πολιτικών Δικαστηρίων» συγκεντρώνονται όλες οι διατάξεις του Αστικού Κώδικα, σημαντικών ειδικών αστικών νόμων και του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, που αφορούν την καθ΄ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα. 

Πρόκειται για ένα βιβλίο με εξαιρετικά πρακτική αξία, αφού ο δικηγόρος μπορεί, ανατρέχοντας μόνο στις σελίδες του, να βρει κάθε τι σχετικό με την καθ΄ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα για την άσκηση αγωγής για αδικαιολόγητο πλουτισμό, αδικοπραξίες, αλληλόχρεο λογαριασμό, αμοιβές, αναγγελία δικαιώματος, αναγκαστική απαλλοτρίωση, αναγκαστική εκτέλεση, ακυρότητα, απόδειξη, ασφάλιση, ασφαλιστικά μέτρα, αυτοκίνητα, αφάνεια, δάνειο, δήλωση βουλήσεως, δημοσιεύματα/ραδιοτηλεοπτικές εκπομπές, διαθήκη/κληρονομικές διαφορές, διαιτησία, διανομή, διαπραγματεύσεις, διαταγή πληρωμής/διαφορές από πιστωτικούς τίτλους, δικαίωμα επιφάνειας, διοίκηση αλλοτρίων, διόρθωση και ερμηνεία δικαστικής απόφασης, δουλείες/γειτονικό δίκαιο, δωρεά, εγγυοδοσία, εκουσία δικαιοδοσία, εκχώρηση απαίτησης, ένδικα μέσα & ανακοπές, ενέχυρο, εντολή, εξαίρεση δικαστών και υπαλλήλων γραμματείας, επαναφορά των πραγμάτων στην προηγούμενη κατάσταση, επίδειξη πράγματος/εγγράφων, επιδόσεις, εταιρία, ευεργέτημα πενίας, ευθύνη ξενοδόχων, ζημίες από βοσκή ζώων, ηλεκτρονικές δικαιοπραξίες, ίδρυμα, καταδολίευση δανειστών, καταναλωτές, κοινωνία, κτηματολόγιο, κυριότητα, ληξιαρχικές πράξεις, λογοδοσία, μεσεγγυούχος, μεσιτεία, μισθώσεις, νομή, νομικά πρόσωπα, οικογενειακό δίκαιο, οριζόντια ιδιοκτησία, παρακαταθήκη, παραπομπή από δικαστήριο σε δικαστήριο, πληρεξουσιότητα, πνευματική ιδιοκτησία, προκήρυξη, προσωπικά δεδομένα, προσωπικότητα, πώληση, σύμβαση εργασίας, σωματεία/οικοδομικοί συνεταιρισμοί, υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα, υποθήκη, υποθηκοφυλακεία, χρησιδάνειο.

Πέρα από την θεωρητική ανάπτυξη, η συγγραφέας πλαισιώνει κάθε θέμα με πίνακες, όπου ο αναγνώστης άμεσα και εύκολα βρίσκει την αρμοδιότητα και την διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσει στην συγκεκριμένη αστική δικαστική υπόθεση που τον αφορά. Το έργο συμπληρώνουν αναλυτικά αλφαβητικά ευρετήρια.

 • Ι. ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ1
 • Α. Εισαγωγή1
 • Β. Καθ’ ύλην αρμοδιότητα1
 • 1. Αρμόδια καθ’ ύλην δικαστήρια για την εκδίκαση πολιτικών υποθέσεων1
 • 2. Η γενική καθ’ ύλην αρμοδιότητα - Η αξία του αντικειμένου της διαφοράς ως κριτήριο καθορισμού της 2
 • α. Γενικά2
 • β. Καθορισμός της αξίας του αντικειμένου της διαφοράς4
 • γ. Καθορισμός της καθ’ ύλην αρμοδιότητας επί σωρεύσεως απαιτήσεων και ομοδικίας.8
 • i) Αντικειμενική σώρευση απαιτήσεων8
 • ii) Επικουρική σώρευση απαιτήσεων9
 • iii) Ενεργητική και παθητική ομοδικία9
 • δ. Προσδιορισμός της αξίας του αντικειμένου σε συγκεκριμένες περιπτώσεις11
 • ε. Καθορισμός της καθ’ ύλην αρμοδιότητας επί περιοδικών παροχών12
 • i) Αντικείμενο της αγωγής αποτελούν αυτές καθ’ εαυτές οι περιοδικές παροχές13
 • ii) Αντικείμενο της αγωγής αποτελεί αυτή καθ’ εαυτή η έννομη σχέση14
 • 3. Η εξαιρετική καθ’ ύλην αρμοδιότητα15
 • α. Των Ειρηνοδικείων15
 • β. Των Μονομελών Πρωτοδικείων17
 • 4. Η αποκλειστική καθ’ ύλην αρμοδιότητα των Μονομελών Πρωτοδικείων20
 • 5. Ανακεφαλαίωση20
 • Γ. Κατά τόπον αρμοδιότητα22
 • 1. Γενική δωσιδικία και δωσιδικία διαμονής22
 • 2. Ειδική δωσιδικία25
 • α. Αποκλειστική25
 • i) Δωσιδικία εταιρικών διαφορών25
 • ii) Δωσιδικία διαχείρισης ύστερα από δικαστική εντολή26
 • iii) Δωσιδικία τοποθεσίας ακινήτων27
 • iv) Δωσιδικία κληρονομίας28
 • v) Συνάφεια - Παρεπόμενο29
 • vi) Δωσιδικία ανταγωγής34
 • β. Συντρέχουσα35
 • i) Δωσιδικία δημοσίων υπαλλήλων και στρατιωτικών35
 • ii) Δωσιδικία δικαιοπραξίας35
 • iii) Διαφορές από αδικοπραξία42
 • iv) Δωσιδικία της διαχείρισης χωρίς δικαστική εντολή43
 • v) Δωσιδικία λόγω ομοδικίας44
 • vi) Απαιτήσεις κατά σπουδαστών, μαθητών, υπηρετών, υπαλλήλων κ.λπ.46
 • vii) Δωσιδικία γαμικών διαφορών47
 • viii) Δωσιδικία διατροφής47
 • ix) Δικαιοδοσία περιουσίας κατοίκων αλλοδαπής48
 • 3. Παρέκταση της αρμοδιότητας49
 • Δ. Έρευνα της αρμοδιότητας - Παραπομπή σε αρμόδιο δικαστήριο55
 • α. Το αμετάβλητο της αρμοδιότητας55
 • β. Έρευνα της αρμοδιότητας56
 • i) Αυτεπάγγελτη έρευνα56
 • ii) Ένσταση αναρμοδιότητας58
 • iii) Κρίση περί αναρμοδιότητας58
 • iv) Έρευνα της αρμοδιότητας από το δευτεροβάθμιο δικαστήριο και τον Άρειο Πάγο59
 • v) Παραπομπή στο αρμόδιο δικαστήριο62
 • ΙΙ. ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ65
 • Αδικαιολόγητος πλουτισμός65
 • Αδικοπραξία68
 • Αλληλόχρεος λογαριασμός73
 • Αμοιβές74
 • Αναγγελία δικαιώματος80
 • Αναγκαστική απαλλοτρίωση81
 • Αναγκαστική εκτέλεση83
 • Ακυρότητα101
 • Απόδειξη102
 • Ασφάλιση103
 • Ασφαλιστικά μέτρα105
 • Αυτοκίνητα113
 • Αφάνεια116
 • Δάνειο117
 • Δήλωση βουλήσεως118
 • Δημοσιεύματα - Ραδιοτηλεοπτικές εκπομπές120
 • Διαθήκη - Κληρονομικές διαφορές121
 • Α. Η δωσιδικία της κληρονομίας127
 • Β. Περιεχόμενο και ερμηνεία της διαθήκης129
 • Γ. Μέμψη άστοργης δωρεάς132
 • Δ. Αποδοχή και αποποίηση κληρονομίας132
 • Ε. Σχολάζουσα κληρονομία132
 • Στ. Αγωγή περί κλήρου132
 • Ζ. Σχέσεις περισσότερων κληρονόμων133
 • Η. Εκκαθάριση της κληρονομίας133
 • Θ. Τρόπος134
 • Ι. Εκτελεστής της διαθήκης134
 • Διαιτησία135
 • Διανομή136
 • Διαπραγματεύσεις138
 • Διαταγή πληρωμής - Διαφορές από πιστωτικούς τίτλους139
 • Δικαίωμα επιφάνειας142
 • Διοίκηση αλλοτρίων142
 • Διόρθωση και ερμηνεία δικαστικής απόφασης144
 • Δουλείες (πραγματικές) - Γειτονικό δίκαιο145
 • Δωρεά153
 • Εγγυοδοσία154
 • Εκούσια δικαιοδοσία (Γενικές διατάξεις)155
 • Εκχώρηση απαίτησης157
 • Ένδικα μέσα & ανακοπές157
 • Ενέχυρο160
 • Εντολή161
 • Εξαίρεση δικαστών και υπαλλήλων της γραμματείας162
 • Επαναφορά των πραγμάτων στην προηγουμένη κατάσταση162
 • Επίδειξη πράγματος - εγγράφων163
 • Επιδόσεις164
 • Εταιρία164
 • Ευεργέτημα πενίας167
 • Ευθύνη ξενοδόχων168
 • Ζημίες από βοσκή ζώων168
 • Ηλεκτρονικές δικαιοπραξίες169
 • Ίδρυμα170
 • Καταδολίευση δανειστών171
 • Καταναλωτές172
 • Κοινωνία173
 • Κτηματολόγιο176
 • Κυριότητα178
 • Ληξιαρχικές πράξεις183
 • Λογοδοσία184
 • Μεσεγγυούχος185
 • Μεσιτεία187
 • Μίσθωση αστική - εμπορική - ειδικές μισθωτικές συμβάσεις188
 • Α. Καθ’ ύλην αρμοδιότητα190
 • Β. Περιπτώσεις191
 • Γ. Κατά τόπον αρμοδιότητα192
 • Δ. Ακολουθούμενη διαδικασία193
 • Ε. Επίμορτη αγροληψία195
 • Νομή196
 • Νομικά πρόσωπα199
 • Οικογενειακό Δίκαιο201
 • Οριζόντια ιδιοκτησία214
 • Α. Διαφορές που υπάγονται στην ανωτέρω αποκλειστική αρμοδιότητα 216
 • Β. Διαφορές μη υπαγόμενες στην ως άνω αποκλειστική αρμοδιότητα218
 • Γ. Διάφορα219
 • Παρακαταθήκη221
 • Παραπομπή από δικαστήριο σε δικαστήριο223
 • Πληρεξουσιότητα223
 • Πνευματική ιδιοκτησία224
 • Προκήρυξη226
 • Προσωπικά δεδομένα226
 • Προσωπικότητα228
 • Πώληση231
 • Σύμβαση εργασίας233
 • Α. Καθ’ ύλην αρμοδιότητα235
 • Β. Κατά τόπον αρμοδιότητα238
 • Σύμβαση έργου239
 • Σωματεία - Οικοδομικοί Συνεταιρισμοί241
 • Υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα247
 • Υποθήκη248
 • Υποθηκοφυλακεία251
 • Χρησιδάνειο251
 • ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ253
 • 0
 • 0