Έκδοση: 2015
ISBN: 978-960-562-909-0
Σελίδες: 736
Επιμέλεια: Λ. Μαργαρίτης
Συνεργασία: Ε. Τρύφωνα

Στο πλαίσιο των ραγδαίων οικονομικών, κοινωνικών και τεχνολογικών αλλαγών αποτελεί κοινή παραδοχή η παρατηρούμενη, ολοένα και αυξανόμενη, θέσπιση νομοθετημάτων στο πεδίο του ποινικού δικαίου και ειδικότερα των ειδικών ποινικών νόμων. Οι αλλαγές και οι τροποποιήσεις στα οικεία νομοθετήματα είναι τόσο συχνές και περίπλοκες, που ακόμη και ένας έμπειρος και «επιμελής» νομικός είναι δύσκολο να τις παρακολουθήσει, πόσω μάλλον να τις εμπεδώσει. Οι περισσότερες αλλαγές εντοπίζονται στα νομοθετήματα του λεγόμενου οικονομικού εγκλήματος (π.χ. φοροδιαφυγή, πόθεν έσχες, χρέη προς το δημόσιο, διαφθορά, ξέπλυμα χρήματος), αλλά και σε άλλες κατηγορίες εγκλημάτων, όπως π.χ. ναρκωτικά, παράνομη διακίνηση αλλοδαπών, περιβάλλον, αρχαιότητες κ.ά.

Η παρούσα επίτομη έκδοση «Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι» επικεντρώθηκε στη συγκέντρωση εκείνων των νομοθετημάτων που παρουσιάζουν ιδιαίτερο πρακτικό ενδιαφέρον και απαντώνται περισσότερο συχνά στην πράξη. Συγκεκριμένα, περιλαμβάνει 50 νομοθετήματα, ενημερωμένα και κωδικοποιημένα μέχρι και τον Ν 4326/2015.

Τα νομοθετήματα έχουν ταξινομηθεί στις εξής θεματικές ενότητες: Αθέμιτος ανταγωνισμός, Αθλητισμός, Αλλοδαποί, Ανώνυμες εταιρίες, Αποδοχές εργαζομένων, Αρχαιότητες, Ασφαλιστικές εισφορές, Δασικά αδικήματα, Διαφθορά δημοσίων λειτουργών, Διαφθορά υπαλλήλων ΕΕ, Εκδιδόμενα πρόσωπα, Ενδοοικογενειακή βία, Επιταγή, Εταιρίες Περιορισμένης Ευθύνης, Καταχραστές του Δημοσίου, Κεφαλαιαγορά, Λαθρεμπορία, Μεσάζοντες, Ναρκωτικά, Νομιμοποίηση εσόδων, Οικονομικά συμφέροντα ΕΕ, Όπλα, Παίγνια, Περιβάλλον, Πνευματική ιδιοκτησία, Πόθεν έσχες, Πολεοδομικές παραβάσεις, Προσωπικά δεδομένα, Φοροδιαφυγή και Χρέη προς το Δημόσιο.

Το έργο συμπληρώνεται με ενιαίο αλφαβητικό ευρετήριο που διευκολύνει τον αναγνώστη κατά την έρευνά του. Αποτελεί ένα εύχρηστο βοήθημα για δικηγόρους, δικαστικούς και εισαγγελικούς λειτουργούς.

 • Ι. ΑΘΕΜΙΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ1
 • [1] Ν 146/1914 Περί αθεμίτου ανταγωνισμού1
 • ΙΙ. ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ10
 • [2] N 2725/1999 Ερασιτεχνικός και επαγγελματικός αθλητισμός και άλλες διατάξεις[Άρθρα 3, 41-41Ζ, 128-128ΙΔ, 132, 139, 140]10
 • [3] Ν 4326/2015 Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της βίας στον αθλητισμό και άλλες διατάξεις[Άρθρα 3, 6, 7, 18, 19]62
 • ΙΙΙ. ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ65
 • [4] Ν 3386/2005 Είσοδος, διαμονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια[Άρθρα 76-78, 80-83]65
 • [5] N 4251/2014 Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης και λοιπές διατάξεις[Άρθρα 1-5, 26-30, 49-56, 138, 139, 148]72
 • IV. ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ103
 • [6] Ν 2190/1920 Περί Ανωνύμων Εταιριών[Άρθρα 54-63γ]103
 • V. ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ109
 • [7] ΑΝ 690/1945 Περί συμπληρώσεως και τροποποιήσεως του ΑΝ 28/1944 «περί εξουσιοδοτήσεως των Υπουργών Εργασίας και Οικονομικών, όπως προβαίνουν εις καθορισμόν μισθών και ημερομισθίων»109
 • VI. ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ111
 • [8] N 3028/2002 Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς[Άρθρα 1-5, 53-75]111
 • VII. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ123
 • [9] ΑΝ 86/1967 Περί επιβολής κυρώσεων κατά των καθυστερούντων την καταβολήν και την απόδοσιν εισφορών εις Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφαλίσεως123
 • [10] Ν 3346/2005 Επιτάχυνση της διαδικασίας ενώπιον των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων και άλλες διατάξεις[Άρθρο 33]127
 • VIII. ΔΑΣΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ128
 • [11] ΑΝ 1539/1938 Περί προστασίας των δημοσίων κτημάτων[Άρθρα 1, 2, 8, 21-23]128
 • [12] Ν 663/1977 Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων του Κώδικος Ποινικής Δικονομίας, του Ποινικού Κώδικος και του Κώδικος «περί τελών χαρτοσήμου, αναφερομένων εις τα δικαστικά έξοδα και τέλη της ποινικής διαδικασίας και άλλων τινών διατάξεων»[Άρθρα 19-21]133
 • [13] ΝΔ 86/1969 Δασικός Κώδιξ[Άρθρα 60, 252, 255, 268, 269, 276, 279, 280, 282, 286, 287]134
 • [14] Ν 998/1979 Περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας[Άρθρα 3, 23, 31, 35, 68, 70, 71]145
 • [15] Ν 1892/1990 Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις[Άρθρα 118, 119]155
 • [16] Ν 3208/2003 Προστασία των δασικών οικοσυστημάτων, κατάρτιση δασολογίου, ρύθμιση εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί δασών και δασικών εν γένει εκτάσεων και άλλες διατάξεις[Άρθρο 6]156
 • ΙΧ. ΔΙΑΦΘΟΡΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ157
 • [17] Ν 3560/2007 Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ' αυτήν Πρωτοκόλλου157
 • Χ. ΔΙΑΦΘΟΡΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΕ177
 • [18] Ν 2802/2000 Κύρωση της Σύμβασης περί καταπολεμήσεως της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης177
 • XI. ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ186
 • [19] Ν 1193/1981 Περί της εξ αφροδισίων νόσων προστασίας και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων[Άρθρα 1, 13, 16]186
 • [20] Ν 2734/1999 Εκδιδόμενα με αμοιβή πρόσωπα και άλλες διατάξεις[Άρθρα 1-8, 10]188
 • XII. ΕΝΔΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΒΙΑ195
 • [21] Ν 3500/2006 Για την αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας και άλλες διατάξεις[Άρθρα 1-7, 9-24, 28]195
 • XIII. ΕΠΙΤΑΓΗ204
 • [22] Ν 5960/1933 Περί επιταγής[Άρθρο 79]204
 • XIV. ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ205
 • [23] Ν 3190/1955 Περί Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης[Άρθρα 1, 23, 60]205
 • XV. ΚΑΤΑΧΡΑΣΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ207
 • [24] Ν 1608/1950 Περί αυξήσεως των ποινών των προβλεπομένων διά τους καταχραστάς του Δημοσίου[Άρθρα 1, 3]207
 • XVI. ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑ209
 • [25] Ν 3340/2005 Για την προστασία της Κεφαλαιαγοράς από πράξεις προσώπων που κατέχουν προνομιακές πληροφορίες και πράξεις χειραγώγησης της αγοράς[Άρθρα 1-9, 29-31Α, 36]209
 • [26] Ν 3606/2007 Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και άλλες διατάξεις[Άρθρα 4, 8, 22]218
 • [27] Ν 1960/1991 Διατάξεις για τις χρηματιστηριακές συναλλαγές και τη διαχείριση προγραμμάτων της ΕΟΚ[Άρθρο 1]225
 • XVII. ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΑ226
 • [28] Ν 2960/2001 Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας[Άρθρα 1, 2, 10, 118, 137-152, 155-177]226
 • XVIII. ΜΕΣΑΖΟΝΤΕΣ272
 • [29] N 5227/1931 Περί μεσαζόντων[Άρθρα 1-13]272
 • ΧΙX. ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ276
 • [30] Ν 4139/2013 Νόμος περί εξαρτησιογόνων ουσιών και άλλες διατάξεις[Άρθρα 1-60, 97, 99, 100 παρ. 1, 104]276
 • [31] Ν 3459/2006 Κώδικας Νόμων για τα Ναρκωτικά (ΚΝΝ)[Άρθρα 1 παρ. 2, 58, 61]321
 • XX. ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΕΣΟΔΩΝ342
 • [32] Ν 3691/2008 Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις[Άρθρα 1-9, 12-35, 40, 45-52, 55]342
 • XXI. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ ΕΕ403
 • [33] Ν 2803/2000 Κύρωση της Σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των συναφών με αυτήν Πρωτοκόλλων403
 • XXII. ΟΠΛΑ412
 • [34] Ν 2168/1993 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν όπλα, πυρομαχικά, εκρηκτικές ύλες, εκρηκτικούς μηχανισμούς και άλλες διατάξεις[Άρθρα 1-18, 20, 26-27, 29, 38]412
 • [35] Ν 3169/2003 Οπλοφορία, χρήση πυροβόλων όπλων από αστυνομικούς, εκπαίδευσή τους σε αυτά και άλλες διατάξεις[Άρθρα 1-6]451
 • XXIII. ΠΑΙΓΝΙΑ460
 • [36] Ν 4002/2011 Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου - Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη και τη δημοσιονομική εξυγίανση - Θέματα αρμοδιότητας Υπουργείων Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρισμού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης[Άρθρα 25-54]460
 • [37] ΒΔ 29/1971 Περί κωδικοποιήσεως εις ενιαίον κείμενον των ισχυουσών διατάξεων περί τυχηρών και μη παιγνίων[Άρθρα 6-13]513
 • XXIV. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ517
 • [38] Ν 1650/1986 Για την προστασία του περιβάλλοντος[Άρθρα 2, 6, 8, 18-20, 28-30]517
 • [39] N 3199/2003 Προστασία και διαχείριση των υδάτων - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000[Άρθρα 10, 11, 14]542
 • [40] ΠΔ 55/1998 Προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος[Άρθρα πρώτο-14]545
 • [41] Ν 4037/2012 Για την προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2005/35/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Σεπτεμβρίου 2005 σχετικά με τη ρύπανση από τα πλοία και τη θέσπιση κυρώσεων, περιλαμβανομένων των ποινικών κυρώσεων, για αδικήματα ρύπανσης (L 255), η οποία τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2009/123/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Οκτωβρίου 2009 (L 280) και άλλες διατάξεις[Άρθρο 6]559
 • [42] Ν 4042/2012 Ποινική προστασία του περιβάλλοντος - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ - Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ - Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής[Άρθρα 1-6, 9]561
 • XXV. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ568
 • [43] Ν 2121/1993 Πνευματική ιδιοκτησία, συγγενικά δικαιώματα και πολιτιστικά θέματα[Άρθρα 1-5, 18-29, 42, 43, 63, 65, 65Α, 66, 66Α, 66Β, 66Γ, 67]568
 • XXVI. ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ596
 • [44] Ν 3213/2003 Δήλωση και έλεγχος περιουσιακής κατάστασης βουλευτών, δημόσιων λειτουργών και υπαλλήλων, ιδιοκτητών μέσων μαζικής ενημέρωσης και άλλων κατηγοριών προσώπων[Άρθρα 1, 4-13]596
 • XXVII. ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ609
 • [45] Ν 1337/1983 Επέκταση των πολεοδομικών σχεδίων, οικιστική ανάπτυξη και σχετικές ρυθμίσεις[Άρθρο 17]609
 • XXVIII. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ616
 • [46] Ν 2472/1997 Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα616
 • [47] Ν 3471/2006 Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και τροποποίηση του Ν 2472/1997[Άρθρα 1-16]648
 • XXIX. ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ664
 • [48] Ν 2523/1997 Διοικητικές και ποινικές κυρώσεις στη φορολογική νομοθεσία και άλλες διατάξεις[Άρθρα 17-21, 24, 25]664
 • [49] Ν 1591/1986 Ρυθμίσεις στην άμεση και έμμεση φορολογία, θέσπιση μέτρων για την πάταξη της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις που ρυθμίζουν θέματα αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών[Άρθρα 31-32]682
 • XXX. ΧΡΕΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ686
 • [50] Ν 1882/1990 Μέτρα για την περιστολή της φοροδιαφυγής, διαρρυθμίσεις στην άμεση και έμμεση φορολογία και άλλες διατάξεις[Άρθρο 25]686
 • ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ691