Έκδοση: -0001
ISBN: 978-960-562-893-2
Σελίδες: 224
Συγγραφέας: Χ. Χρυσανθάκης
Επιστημονική Διεύθυνση: Χ. Χρυσανθάκης
Συνεργασία: Π. Πανταζόπουλος

Στην παρούσα εμπλουτισμένη και ενημερωμένη δεύτερη έκδοση των «Εισηγήσεων Διοικητικού Δικαίου» αναλύονται οι βασικοί θεσμοί του διοικητικού δικαίου καθώς και οι κανόνες που τους διέπουν. Συγκεκριμένα, προσεγγίζονται οι κανόνες, με τους οποίους ρυθμίζεται η διοικητική δράση, και ειδικότερα τα όργανα, οι προϋποθέσεις, η τηρητέα διαδικασία καθώς και το περιεχόμενο των σχετικών πράξεων και λοιπών ενεργειών της διοίκησης. 

Στο παρόν έργο περιλαμβάνονται τα ακόλουθα κεφάλαια: Η δημόσια διοίκηση, Το διοικητικό δίκαιο, Οι πηγές του διοικητικού δικαίου, Οι αρχές που διέπουν τη δράση της δημόσιας διοίκησης, Η οργάνωση της δημόσιας διοίκησης, Οι νομικές πράξεις της διοίκησης, Η διοικητική σύμβαση, Η εξωσυμβατική (αστική) ευθύνη της δημόσιας διοίκησης, Ο διοικητικός καταναγκασμός και Τα δημόσια πράγματα - Η αναγκαστική απαλλοτρίωση. Το έργο έχει ενημερωθεί με τις νεότερες νομοθετικές εξελίξεις του Καλλικράτη (Ν 3852/2010) καθώς επίσης και του Ν 4281/2014 σχετικά με τις διοικητικές συμβάσεις.

Οι «Εισηγήσεις Διοικητικού Δικαίου» απευθύνονται τόσο στον μη ιδιαιτέρως ενημερωμένο αναγνώστη όσο και, ιδίως, στον εξοικειωμένο νομικό, ο οποίος επιζητεί ενημέρωση για τις ρυθμίσεις του διοικητικού δικαίου.

 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ1
 • § 1. H έννοια της δημόσιας διοίκησης1
 • § 2. Η εξέλιξη της δημόσιας διοίκησης - Δημόσια υπηρεσία - Δημόσιος τομέας3
 • § 3. Δημόσια διοίκηση και αρχή διάκρισης των λειτουργιών8
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ13
 • § 1. Η διάκριση του δικαίου σε δημόσιο και ιδιωτικό 13
 • § 2. Το διοικητικό δίκαιο ως κλάδος του δημόσιου δικαίου16
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ΟΙ ΠΗΓΕΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ19
 • § 1. Εισαγωγή - Η έννοια των πηγών του διοικητικού δικαίου19
 • § 2. Οι ενδοκρατικές πηγές του διοικητικού δικαίου23
 • 2.1. Σύνταγμα - Ψηφίσματα - Συντακτικές πράξεις 25
 • 2.2. Νομοθετικές πράξεις27
 • 2.3. Κανονιστικές διοικητικές πράξεις 31
 • 2.4. Γενικές αρχές του διοικητικού δικαίου 38
 • 2.5. Συλλογική σύμβαση εργασίας39
 • 2.6. Νομολογία40
 • 2.7. Έθιμο40
 • 2.8. Διοικητική πρακτική - Εγκύκλιοι - Άλλες μόρφες ρυθμιστικών πράξεων41
 • § 3. Οι διακρατικές πηγές του διοικητικού δικαίου42
 • 3.1. Ευρωπαϊκό κοινοτικό δίκαιο43
 • 3.2. Διεθνές δίκαιο46
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΠΟΥ ΔΙΕΠΟΥΝ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ47
 • § 1. Η αρχή της νομιμότητας47
 • § 2. Η αρχή του δημόσιου συμφέροντος48
 • § 3. Η αρχή της προστασίας του ενδιαφερομένου50
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ57
 • § 1. Γενικές αρχές οργάνωσης57
 • § 2. Τα όργανα της κεντρικής διοίκησης του Κράτους65
 • 2.1. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας66
 • 2.2. Η Κυβέρνηση, ο Πρωθυπουργός, οι υπουργοί, οι υφυπουργοί, οι γενικοί γραμματείς 67
 • 2.3. Ειδικά όργανα και αρχές72
 • § 3. Τα όργανα της περιφερειακής διοίκησης του Κράτους74
 • § 4. Οι ανεξάρτητες διοικητικές αρχές76
 • § 5. Η τοπική αυτοδιοίκηση77
 • 5.1. Ο πρώτος βαθμός τοπικής αυτοδιοίκησης - Οι δήμοι79
 • 5.2. Ο δεύτερος βαθμός τοπικής αυτοδιοίκησης: Οι περιφέρειες90
 • § 6. Η ειδική ή καθ’ ύλην αυτοδιοίκηση92
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ΟΙ ΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ99
 • Ι. Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ99
 • § 1. Έννοια99
 • § 2. Διακρίσεις των διοικητικών πράξεων107
 • § 3. Πρόσθετοι ορισμοί της διοικητικής πράξης111
 • § 4. Όργανα και διαδικασία παραγωγής της διοικητικής πράξης - Τύπος, ισχύς, αιτιολογία114
 • § 5. Μορφές συμμετοχής του ενδιαφερομένου στη διοικητική διαδικασία126
 • § 6. Η «πλημμελής» διοικητική πράξη134
 • § 7. Η κατάργηση και η ανάκληση των διοικητικών πράξεων 137
 • ΙΙ. Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ142
 • § 8. Έννοια, φύση και διακρίσεις - Εφαρμοστέο δίκαιο και αρμόδια δικαστήρια143
 • § 9. Τύπος, διαδικασία και σύναψη147
 • § 10. Εκτέλεση, τροποποίηση και λύση150
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄Η ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΗ (ΑΣΤΙΚΗ) ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ153
 • § 1. Έννοια και προϋποθέσεις ευθύνης κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας153
 • § 2. Αποζημίωση - Έννομη προστασία160
 • § 3. Προσωπική ευθύνη του οργάνου161
 • § 4. Η ευθύνη του δημοσίου κατά το ιδιωτικό δίκαιο164
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄Ο ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΝΑΓΚΑΣΜΟΣ167
 • § 1. Έννοια, πεδίο εφαρμογής, περιορισμοί 167
 • § 2. Είδη διοικητικού καταναγκασμού171
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄ ΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ - Η ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ177
 • § 1. Τα δημόσια πράγματα177
 • § 2. Η συνταγματική προστασία της ατομικής ιδιοκτησίας179
 • § 3. Αντικείμενο της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης182
 • § 4. Συνταγματικές προϋποθέσεις της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης184
 • § 5. Διαδικασία της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης190
 • § 6. Ειδικές περιπτώσεις απαλλοτρίωσης - Συγγενείς μορφές στέρησης της ιδιοκτησίας197
 • ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ201