Έκδοση: 2015
ISBN: 978-960-562-901-4
Σελίδες: 216
Συγγραφέας: Φ. Παζαρτζή
Πρόλογος: Ε. Ρούκουνας

Η δικαιοδοτική λειτουργία αποτελεί ένα από τα κλασικά ζητήματα της θεωρίας του δικαίου. Στο διεθνές πεδίο, η δικαιοδοτική επίλυση των διεθνών διαφορών γνωρίζει άνθιση με τον πολλαπλασιασμό διεθνών δικαστικών και διαιτητικών οργάνων, γεγονός που αποτελεί αναμφίβολα στοιχείο ενίσχυσης της ερμηνείας και της εφαρμογής του διεθνούς δικαίου. Η έντονη κινητικότητα που παρατηρείται τις τελευταίες κυρίως δεκαετίες στο χώρο της διεθνούς δικαιοσύνης δίνει αφορμή επαναπροσέγγισης της δικαιοδοτικής λειτουργίας στο διεθνές δίκαιο. Στόχος της παρούσας μονογραφίας «Η Δικαιοδοτική Λειτουργία στο Διεθνές Δίκαιο» είναι να αναδείξει την εξελισσόμενη φυσιογνωμία της δικαιοδοτικής λειτουργίας στη διεθνή έννομη τάξη.

Το βιβλίο χωρίζεται σε δύο μέρη, το μεν πρώτο αφορά την δικαιοδοτική λειτουργία της διεθνούς έννομης τάξης το δε δεύτερο την άσκηση της δικαιοδοτικής λειτουργίας στη διεθνή έννομη τάξη. Έτσι στο Πρώτο Μέρος και στα επιμέρους κεφάλαιά του αναλύονται όλα τα ζητήματα που αφορούν στην εξελισσόμενη φυσιογνωμία της διεθνούς δικαιοδοτικής λειτουργίας, καθώς και στη θεσμική οργάνωση της διεθνούς δικαιοσύνης. Ειδικότερα εξετάζεται η αρχή της συναίνεσης των κρατών ως θεμέλιο της διεθνούς δικαιοδοτικής εξουσίας και οι εκφάνσεις της στο πεδίο της δικαιοδοτικής επίλυσης διεθνών διαφορών, ενώ σε επιμέρους κεφάλαιο αναδεικνύεται η ποικιλομορφία των νεότερων διεθνών οργάνων και η διεύρυνση των πεδίων άσκησης της διεθνούς δικαιοδοσίας.

Περαιτέρω, στο Δεύτερο Μέρος παρουσιάζονται τα ζητήματα που αφορούν το δίκαιο που διέπει την άσκηση της δικαιοδοτικής λειτουργίας. Ειδικότερα στα επιμέρους κεφάλαια αναλύεται αφενός ο ρόλος του διεθνούς δικαστή ως παράγοντα εξέλιξης του διεθνούς δικαίου και διαμορφωτή της δικαιοδοτικής λειτουργίας και αφετέρου ο ρόλος της διεθνούς νομολογίας ως παράγοντα διαμόρφωσης του διεθνούς δικαίου.

Στο τελευταίο κεφάλαιο δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στην έννοια της δικαιοδοτικής απόφασης, ενώ στη συνέχεια παρατίθενται τα Συμπεράσματα από την ανάλυση του θέματος. Το έργο συμπληρώνεται από πλούσια ελληνική και ξενόγλωσση βιβλιογραφία.

 • ΕΙΣΑΓΩΓΗ1
 • ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Η ΔΙΚΑΙΟΔΟΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΝΝΟΜΗΣ ΤΑΞΗΣ11
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄Η ΕΞΕΛΙΣΣΟΜΕΝΗ ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΑ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ15
 • §1. Η έννοια και η φύση της διεθνούς δικαιοδοτικής λειτουργίας15
 • A. Η «δικαιοδοσία» στο χώρο της διεθνούς δικαιοσύνης16
 • 1. Περί της juris-dictio17
 • 2. Ο διεθνής χαρακτήρας21
 • Β. Διαιτητική και δικαστική λειτουργία23
 • §2. Τα χαρακτηριστικά της δικαιοδοτικής λειτουργίας στο διεθνές δίκαιο27
 • Α. Η συναίνεση ως θεμέλιο της διεθνούς δικαιοδοτικής εξουσίας27
 • 1. Η αρχή και οι εκφάνσεις της στο πεδίο της δικαιοδοτικής επίλυσης διεθνών διαφορών28
 • α) Η επιβεβαίωση της αρχής28
 • β) Η διάκριση «προαιρετικής» και «υποχρεωτικής» δικαιοδοσίας31
 • i) Προαιρετική δικαιοδοσία31
 • ii) Υποχρεωτική δικαιοδοσία34
 • 2. Ρωγμές στην αρχή της συναίνεσης;36
 • Β. Το πεδίο της δικαιοδοτικής εξουσίας41
 • Γ. Οι «χρήστες» της διεθνούς δικαιοσύνης45
 • 1. Οι διάδικοι στη διεθνή δίκη46
 • 2. Οι συμμετέχοντες στις διεθνείς δικαιοδοτικές διαδικασίες52
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄Η ΘΕΣΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ55
 • §1. Το πολυ-δικαιοδοτικό διεθνές τοπίο55
 • Α. Η εδραίωση της δικαιοδοτικής λειτουργίας σε διεθνές επίπεδο: Το Διεθνές Δικαστήριο56
 • 1. Η ανάδυση της διεθνούς δικαιοδοτικής λειτουργίας56
 • 2. Το Διεθνές Δικαστήριο ως το δικαστικό όργανο της διεθνούς κοινότητας60
 • Β. Η εξάπλωση των διεθνών δικαιοδοτικών οργάνων62
 • 1. Το δικαιοδοτικό σύστημα της Σύμβασης του Δικαίου της Θάλασσας62
 • 2. Το δικαιοδοτικό σύστημα του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου67
 • 3. Η διεθνική διαιτησία στο χώρο προστασίας επενδύσεων72
 • 4. Διεθνής ποινική δικαιοσύνη76
 • §2. Η διάδραση μεταξύ διεθνών δικαιοδοτικών οργάνων: αναρχία ή συναρμογή;77
 • Α. Ο προβληματισμός περι «θεσμικού» κατακερματισμού 78
 • 1. Προκαταρκτικές επισημάνσεις78
 • 2. Επικαλύψεις και συγκρούσεις δικαιοδοτικής αρμοδιότητας81
 • 3. Νομολογιακές αποκλίσεις85
 • Β. Η δυναμική του δικαιοδοτικού πλουραλισμού90
 • ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Η ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΕΝΝΟΜΗ ΤΑΞΗ95
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΠΟΥ ΔΙΕΠΕΙ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ99
 • §1. Το διεθνές δικαιοδοτικό δίκαιο θεμέλιο της δικαιοδοτικής λειτουργίας109
 • Α. Οι πολλαπλές πηγές του διεθνούς δικαιοδοτικού δικαίου101
 • Β. Οι εγγενείς εξουσίες των διεθνών δικαιοδοτικών οργάνων (Inherent Powers)105
 • §2. Η «δίκαιη δίκη» στο διεθνές δικαιοδοτικό πεδίο109
 • Α. Οι εγγυήσεις περί δίκαιης δίκης ενώπιον των διεθνών δικαιοδοτικών οργάνων110
 • 1. Η ανεξαρτησία και αμεροληψία του διεθνούς δικαιοδοτικού οργάνου112
 • 2. Γενικές αρχές της δικονομίας της διεθνούς δίκης116
 • α) Ισότητα των διαδίκων116
 • β) Η αρχή της αντιδικίας (principe du contradictoire)117
 • γ) Η αιτιολόγηση της απόφασης118
 • δ) Η αρχή του δεδικασμένου119
 • Β. Η δίκαιη δίκη αντικείμενο της διεθνούς δίκης121
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄Ο ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΚΑΣΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΝ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥ125
 • §1. Ο διεθνής δικαστής διαμορφωτής της δικαιοδοτικής λειτουργίας-17
 • Α. Η κρίση επί της δικαιοδοσίας126
 • 1. Οι προϋποθέσεις άσκησης της δικαιοδοτικής εξουσίας-17
 • α) Η «δικαιοδοσία» ως πεδίο άσκησης της δικαιοδοτικής λειτουργίας127
 • β) Το παραδεκτό ως προϋπόθεση άσκησης της δικαιοδοτικής εξουσίας133
 • γ) Η διάκριση δικαιοδοσίας/αρμοδιότητας και παραδεκτού135
 • δ) Η διάκριση δικαιοδοσίας και ουσίας139
 • 2. Οι περιορισμοί στην άσκηση της δικαιοδοτικής εξουσίας142
 • α) Η συσταλτική ερμηνεία του τίτλου δικαιοδοσίας143
 • i) Οι επιφυλάξεις στον τίτλο δικαιοδοσίας και η ερμηνεία τους144
 • ii) Η ύπαρξη διαφοράς147
 • iii) Η αρχή του Νομισματικού Χρυσού148
 • β) Η προσφυγή στην διασταλτική ερμηνεία...151
 • i) ...ως τρόπου διεύρυνσης της δικαιοδοτικής εξουσίας152
 • ii)...ως τρόπου υπέρβασης της έλλειψης δικαιοδοσίας154
 • Β. Παρεμπίπτουσες εξουσίες κατά τη δικαιοδοτική διαδικασία155
 • 1. Η εξουσία έκδοσης προσωρινών μέτρων156
 • 2. Η εξουσία επί αιτήματος παρέμβασης158
 • §2. Η διεθνής νομολογία παράγων διαμόρφωσης του διεθνούς δικαίου-17
 • Α. Η δικαιοδοτική απόφαση161
 • 1. Οι περιορισμένες εξουσίες των διεθνών δικαιοδοτικών οργάνων στη μεταδικαιοδοτική φάση-17
 • α) Η ερμηνεία162
 • β) Η αναθεώρηση164
 • 2. Ισχύς και εκτέλεση των αποφάσεων διεθνών δικαιοδοτικών οργάνων-17
 • α) Η «απουσία» του δικαιοδοτικού οργάνου από την εκτέλεση των αποφάσεών του165
 • β) Η συμμετοχή διεθνών δικαιοδοτικών οργάνων στην εκτέλεση των αποφάσεών τους169
 • Β. Από την δικαιοδοτική απόφαση στη διεθνή νομολογία-17
 • 1. Η διεθνής νομολογία πηγή του διεθνούς δικαίου171
 • 2. Ο δια-δικαιοδοτικός διάλογος ως ανερχόμενη αρχή απονομής δικαιοσύνης (administration of justice)173
 • ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ176
 • ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ179
 • Α. Ελληνόγλωσση179
 • Β. Ξενόγλωσση181
 • 0
 • 0