Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €22.00
ΝΠ €32.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.
Έκδοση: 2015
ISBN: 978-960-562-900-7
Σελίδες: 188
Συγγραφέας: Μ. Βιτάλη
Πρόλογος: Η. Σουφλερός

Η παρούσα μονογραφία με τίτλο «Κοινές Επιχειρήσεις (Joint Ventures): Η συνεργασία μεταξύ περισσότερων επιχειρήσεων στο δίκαιο του ελεύθερου ανταγωνισμού», έχει στο επίκεντρό της την εξέταση της «κοινής επιχείρησης» υπό το πρίσμα του δικαίου του ελεύθερου ανταγωνισμού.

Οι «κοινές επιχειρήσεις» είναι ιδιαίτερα εταιρικά μορφώματα, εξαιρετικά συνήθεις στη διεθνή αλλά και στην ελληνική επιχειρηματική πρακτική.

Η αντιμετώπιση της κοινής επιχείρησης στο πλαίσιο του δικαίου του ελεύθερου ανταγωνισμού παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Το κρίσιμο ζήτημα είναι αν μια κοινή επιχείρηση εμπίπτει στην έννοια της συγκέντρωσης ή στην έννοια της σύμπραξης μεταξύ επιχειρήσεων. Η πρακτική σημασία της διάκρισης είναι μεγάλη.

Και αυτό γιατί οι κοινές επιχειρήσεις με χαρακτήρα συγκέντρωσης κρίνονται με βάση τις ευνοϊκές διατάξεις για τον έλεγχο των συγκεντρώσεων (ΚανΕΚ 139/2004 και άρθρα 5-10 του Ν 3959/2011), ενώ οι κοινές επιχειρήσεις με χαρακτήρα συνεργασίας (σύμπραξης) κρίνονται με βάση αυστηρότερες διατάξεις για τις συμπράξεις (άρθρο 101 ΣΛΕΕ και άρθρο 1 Ν3959/2011).

Βασικό κριτήριο για τον χαρακτηρισμό μιας κοινής επιχείρησης ως «συγκέντρωσης» ή ως «σύμπραξης» είναι το κριτήριο της «λειτουργικής αυτονομίας». Η εφαρμογή του κριτηρίου αυτού στην πράξη δεν είναι πάντοτε εύκολη.

Με την παρούσα μελέτη, η συγγραφέας επιχειρεί, με τρόπο μεθοδικό και συστηματικό, να καταγράψει την προβληματική εφαρμογή του κριτηρίου, να παρουσιάσει τις λύσεις που έχουν δοθεί, κυρίως μέσα από την πρακτική των αρχών ανταγωνισμού, τη νομολογία και τις σχετικές ανακοινώσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Η παρουσίαση χαρακτηρίζεται από πληρότητα, σαφήνεια και λεπτές εννοιολογικές διακρίσεις, έχει περιπτωσιολογικό χαρακτήρα και περιλαμβάνει όλες τις σχετικές αποφάσεις τόσο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όσο και της ελληνικής Επιτροπής Ανταγωνισμού, τις οποίες η συγγραφέας έχει αναζητήσει, μελετήσει και εντάξει κατά τρόπο συστηματικό στα επιμέρους πραγματευόμενα ζητήματα. Το ίδιο ισχύει και για τη σχετική νομολογία των ενωσιακών δικαστηρίων.

Το έργο στοχεύει να φανεί χρήσιμο στους νομικούς (δικηγόρους, δικαστές) που ασχολούνται με υποθέσεις ανταγωνισμού, οι οποίοι είτε καλούνται να διαμορφώσουν τις συμβατικές σχέσεις μεταξύ μίας κοινής επιχείρησης και των μητρικών της, είτε επιθυμούν να αποφύγουν τα «επικίνδυνα μονοπάτια» για να μην αντιμετωπίσουν προβλήματα με τις αρμόδιες αρχές ανταγωνισμού.

Η μονογραφία ολοκληρώνεται με πλούσια βιβλιογραφία, καθώς και αναλυτικό ευρετήριο λημμάτων.

 • ΕΙΣΑΓΩΓΗ1
 • Α΄ ΚΕΦΑΛΑΙΟ3
 • Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΚΥΠΤΟΥΝ ΣΤΙΣ ΚΟΙΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΠΛΑΙΣΙΟ3
 • 1. Η «κοινή επιχείρηση» και το πολυδιάστατο του εννοιολογικού προσδιορισμού της3
 • 2. Η οικονομική αξιολόγηση και η σπουδαιότητα της κοινής επιχείρησης5
 • 3. Η κοινή επιχείρηση υπό το πρίσμα του δικαίου του ελεύθερου ανταγωνισμού – Έλλειψη ενιαίας αντιμετώπισης7
 • (i) Οι εφαρμοστέες διατάξεις και η ιστορική αναδρομή7
 • (ii) Κοινές επιχειρήσεις συνεργασίας12
 • (iii) Κοινές επιχειρήσεις συγκέντρωσης17
 • (iv) H σύγκριση του κριτηρίου της λειτουργικής αυτονομίας με την έννοια της «κοινοπραξίας»20
 • 4. Οι επιπτώσεις της συγκεντρωτικής κοινής επιχείρησης στον ελεύθερο ανταγωνισμό22
 • (i) O έλεγχος της σημαντικής παρακώλυσης του ανταγωνισμού (άρθρο 2 παρ. 3 Καν. 139/2004)22
 • (ii) O έλεγχος του συντονισμού μεταξύ των ανεξάρτητων επιχειρήσεων (άρθρο 2 παρ. 4 Καν. 139/2004)24
 • (iii) H επίδραση των αντιανταγωνιστικών επιπτώσεων25
 • (iv) Eπιπτώσεις βάσει συμβατικών δεσμεύσεων26
 • (v) Eυεργετικές επιπτώσεις για τον ανταγωνισμό26
 • Β΄ ΚΕΦΑΛΑΙΟ29
 • Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΞΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΩΣ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ29
 • 1. Η εξήγηση και η αντιμετώπιση του φαινομένου των spillover effects29
 • (i) Οικονομική εξήγηση και σπουδαιότητα29
 • (ii) Αντιμετώπιση φαινομένου33
 • (iii) Σύγκριση φαινομένου με το άρθρο 101 ΣΛΕΕ35
 • 2. Τα υποκείμενα του συντονισμού37
 • (i) Η έννοια των “ανεξάρτητων επιχειρήσεων”37
 • (ii) Πραγματικοί ή δυνητικοί ανταγωνιστές ή μη ανταγωνιστές38
 • 3. O εντοπισμός των αγορών δραστηριοποίησης39
 • (i) η υποψήφια για συντονισμό αγορά προϊόντος40
 • (ii) Η υποψήφια για συντονισμό γεωγραφική αγορά43
 • (ii.α) Η γεωγραφική αγορά των μητρικών43
 • (ii.β) Η συσχέτιση της γεωγραφικής αγοράς των μητρικών έναντι της κοινής45
 • 4. Ο αιτιώδης σύνδεσμος μεταξύ της δημιουργίας της κοινής επιχείρησης και του συντονισμού των μητρικών46
 • 5. Η αξιολόγηση της πιθανότητας και των κινήτρων συντονισμού των μητρικών - Τα κριτήρια που συνηγορούν υπέρ και κατά49
 • (i) Μερίδια αγοράς49
 • (ii) Υπάρχουσα δομή αγοράς52
 • (iii) Δομική αλλαγή που επιφέρει στην αγορά η δημιουργία της κοινής επιχείρησης53
 • (iv) Υφιστάμενες και δημιουργούμενες σχέσεις μεταξύ των μητρικών55
 • (v) Μέγεθος αγοράς κοινής επιχείρησης57
 • (vi) Σπουδαιότητα δραστηριότητας κοινής επιχείρησης58
 • (vii) Φύση και χαρακτηριστικά του προϊόντος της κοινής επιχείρησης ή / και των μητρικών61
 • (viii) Αγοραστές63
 • (ix) Ζήτηση και Προσφορά64
 • (x) Αντίποινα65
 • (xi) Ροή πληροφοριών66
 • (xii) Νομικό καθεστώς67
 • 6. Αξιοσημείωτες υποθέσεις ενώπιον της Επιτροπής69
 • 7. Δεσμεύσεις προς εξάλειψη των προβλημάτων συντονισμού των μητρικών74
 • (i) Εφαρμοστέες Διατάξεις74
 • (ii) Αντιπαράθεση των διορθωτικών μέτρων που προκρίνουν οι Κανονισμοί 139/2004 και 1/200375
 • (iii) Οι δεσμεύσεις που προσιδιάζουν στην περίπτωση του συντονισμού των μητρικών επιχειρήσεων κατά το άρθρο 2 παρ. 4 Καν. 139/200478
 • (iv) Δυνατός ο ex post / κατασταλτικός έλεγχος80
 • (v) Δομικές δεσμεύσεις (εκποίηση επιχειρηματικής δραστηριότητας)81
 • (vi) Δομικές δεσμεύσεις (λοιπά διαρθρωτικά μέτρα)82
 • (vii) Δεσμεύσεις συμπεριφοράς83
 • (viii) “Υβριδικές” δεσμεύσεις για την ροή πληροφοριών85
 • (ix) Αυτοδεσμεύσεις88
 • 8. Σύγκριση των άρθρων 2 παρ. 3 και 2 παρ. 4 του Κανονισμού Συγκεντρώσεων: Οικονομική σύγκλιση, νομική διαφοροποίηση90
 • 9. Η ελληνική νομοθεσία και πρακτική93
 • (i) Η ελληνική νομοθεσία93
 • (ii) Η πρακτική της Ελληνικής Επιτροπής Ανταγωνισμού97
 • Γ΄ ΚΕΦΑΛΑΙΟ103
 • ΟΙ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΕΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΠΟΥ ΑΝΑΚΥΠΤΟΥΝ ΣΤΙΣ ΚΟΙΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ103
 • 1. Η έννοια και η χρησιμότητα των δευτερευόντων περιορισμών103
 • (i) Ο όρος «δευτερεύοντες περιορισμοί»103
 • (ii) Η οικονομική λειτουργία των περιορισμών104
 • (iii) Η οριοθέτηση των περιορισμών105
 • 2. Η αμεσότητα και η αναγκαιότητα των περιορισμών106
 • (i) το κριτήριο της αμεσότητας106
 • (ii) το κριτήριο της αναγκαιότητας108
 • 3. Αυτόματη κάλυψη και κατ’ εξαίρεσιν αξιολόγηση109
 • (i) Οι εφαρμοστέες διατάξεις109
 • (ii) Η σημασία της αυτόματης κάλυψης110
 • 4. Συμβατικές δεσμεύσεις αναλαμβανόμενες από τις μητρικές έναντι της κοινής επιχείρησης και το αντίστροφο113
 • 5. Υποχρεώσεις μη άσκησης ανταγωνισμού μεταξύ των μητρικών και της κοινής επιχείρησης114
 • (i) Η ratio των ρητρών μη ανταγωνισμού114
 • (ii) το ειδικότερο περιεχόμενο των ρητρών115
 • (iii) Ο χρονικός, εδαφικός και αντικειμενικός προσδιορισμός των ρητρών116
 • 6. Συμφωνίες παραχώρησης αδειών εκμετάλλευσης μεταξύ των μερών της κοινής επιχείρησης119
 • (i) άδειες προς την κοινή επιχείρηση119
 • (ii) άδειες προς τις μητρικές ή μεταξύ των μητρικών120
 • 7. Υποχρεώσεις αγοράς και εφοδιασμού από και προς την κοινή επιχείρηση121
 • (i) Οικονομική χρησιμότητα των υποχρεώσεων αγοράς και εφοδιασμού121
 • (ii) Oριοθέτηση των υποχρεώσεων αγοράς και εφοδιασμού122
 • (iii) Συμφωνίες διανομής123
 • (iv) Συμφωνίες παροχής υπηρεσιών124
 • 8. Σύγκριση των δευτερευόντων περιορισμών με τα spillover effects125
 • 9. Το ζήτημα των δευτερευόντων περιορισμών σε εθνικό επίπεδο126
 • ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΕΠΙΛΟΓΟΣ129
 • ΠΙΝΑΚΕΣ131
 • 1. Πίνακας για την δικαιοδοσία και τις εφαρμοστέες διατάξεις στις κοινές επιχειρήσεις131
 • 2. Πίνακας με τα κριτήρια που συντείνουν υπέρ ή κατά της πιθανότητας συντονισμού (άρθρο 2 παρ. 4 Καν. 139/2004)133
 • ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ137
 • I. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ137
 • ΙΙ. ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ139
 • ΙΙΙ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΕΠΙΣΗΜΑ ΚΕΙΜΕΝΑ143
 • ΙV. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ146
 • V. ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ147
 • VΙ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ150
 • VΙI. ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ150
 • ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ153