Έκδοση: 2015
ISBN: 978-960-562-889-5
Σελίδες: 640
Επιμέλεια: Π. Βαφειάδου, Σ. Παυλάκη

H 1η έκδοση του «Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», στη σειρά «κωδίκων τσέπης», περιλαμβάνει τον βασικό Ν 2696/1999, κωδικοποιημένο μέχρι και το Ν 4313/2014. Περιλαμβάνεται επίσης το ΠΔ 51/2012, η ΚΥΑ οικ. 21504/2601 (που αφορά το «POINT SYSTEM»), ο Ν 4266/2014 (σχετικά με την κύρωση και την κωδικοποίηση των διατάξεων της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την Οδική Κυκλοφορία και Σηματοδότηση) το ΠΔ 70/2014 (που αφορά προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς την Οδηγία 211/82/ΕΕ για τη διευκόλυνση της διασυνοριακής ανταλλαγής πληροφοριών για τροχαίες παραβάσεις κ.λπ.) και τέλος, έγχρωμη απεικόνιση των πινακίδων σήμανσης των οδών.

Η έκδοση συνοδεύεται από αναλυτικά περιεχόμενα (στην αρχή), και συμπληρώνεται από εύχρηστο αλφαβητικό ευρετήριο.

Πρόκειται για μία πλήρως ενημερωμένη, πολύ χρήσιμη για τον χρήστη και εύκολα μεταφερόμενη έκδοση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και των συναφών νόμων.

 • [1] N 2696/19991
 • «Κύρωση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας»1
 • [Άρθρο πρώτο]1
 • ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ2
 • ΟΔΙΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΚΑΝΟΝΕΣ ΟΔΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ2
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄2
 • ΓΕΝΙΚΑ - ΟΡΙΣΜΟΙ [Άρθρα 1-2]2
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄13
 • ΣΗΜΑΝΣΗ - ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ - ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ [Άρθρα 3-11]13
 • KΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄56
 • ΚΑΝΟΝΕΣ ΟΔΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ [Άρθρα 12-44]56
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄125
 • ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ [Άρθρα 45-52Α]125
 • ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ142
 • ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ, ΑΠΟΓΡΑΦΗ, ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ, ΘΕΣΗ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΟΔΗΓΗΣΗ ΟΔΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ142
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄142
 • ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ, ΒΑΡΗ ΚΑΙ ΕΛΞΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ [Άρθρα 53-54]142
 • KEΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄145
 • ΤΡΟΧΟΠΕΔΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ [Άρθρα 55-62]145
 • KΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄152
 • ΦΩΤΑ ΚΑΙ ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ(ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΗΡΕΣ) [Άρθρα 63-80]152
 • KΕΦΑΛΑΙΟ Η΄168
 • ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ [Άρθρα 81-83]168
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄177
 • ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ, ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ [Άρθρα 84-93]177
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄187
 • ΑΔΕΙΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ [Άρθρα 94-102]187
 • MEΡΟΣ ΤΡΙΤΟ196
 • ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΤΕΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ196
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ΄196
 • ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΙΜΑ [Άρθρα 103-105]196
 • KEΦΑΛΑΙΟ ΙΒ΄203
 • ΤΕΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ[Άρθρα 106-110, δεύτερο]203
 • [2] ΠΔ 51/2012207
 • «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς την Οδηγία 2006/126/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Δεκεμβρίου 2006, όπως τροποποιήθηκε με τις Οδηγίες 2008/65/ΕΚ της Επιτροπής της 27ης Ιουνίου 2008, 2009/113/ΕΚ της Επιτροπήςτης 25ης Αυγούστου 2009 και 2011/94/ΕΕ της Επιτροπής της 28ης Νοεμβρίου 2011»207
 • [Άρθρα 1-20]207
 • ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι237
 • ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ237
 • ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ257
 • ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III285
 • ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ285
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄285
 • Α΄ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΚΑΙ ΟΔΗΓΩΝ285
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄307
 • ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣΚΑΙ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ307
 • ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV348
 • ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΔΙΕΞΑΓΟΥΝ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ348
 • ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V356
 • ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI357
 • [Άρθρα 21Α-22].358
 • [3] ΥΑ Α3/οικ. 50984/7947/22.11.2013359
 • «Άδεια οδήγησης, εκπαίδευση και εξέταση υποψηφίων οδηγών μοτοποδηλάτων, μοτοσικλετώνκαι αυτοκινήτων»359
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄359
 • ΧΟΡΗΓΗΣΗ, ΕΠΕΚΤΑΣΗ Ή ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ [Άρθρα 1-17]359
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄398
 • ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΟΔΗΓΩΝ [Άρθρα 18-20]398
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄407
 • ΕΞΕΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΟΔΗΓΩΝ [Άρθρα 21-35]407
 • ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ446
 • ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I446
 • ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣΑΜ, Α1, Α2, Α446
 • ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II459
 • ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β, C1, C, D1, D, BE, C1E, CE, D1E, DE459
 • ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III466
 • ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΓΙΑ ΓΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ C1, C, D1, D, BE, C1E, CE, D1E, DE466
 • ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV482
 • ΣΧΕΔΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΑΣΙΩΝ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ482
 • ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V484
 • ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΙΝΑΚΙΔΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ484
 • ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI488
 • ΠΟΣΑ ΠΑΓΙΩΝ ΤΕΛΩΝ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ, ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ & ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΟΣΩΝ [Ν 2556/1997(Α΄ 270), Ν 2873/2000 (Α΄ 285) και Ν 4155/2013 (Α΄ 120)]488
 • ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII490
 • ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΝΕΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΟΣΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΔΕΙΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΧΟΡΗΓΗΘΟΥΝΑΠΟ 19-1-2013490
 • ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII503
 • Πίνακας Τεχνικών Χαρακτηριστικών και Βαρών Εκπαιδευτικών Οχημάτων BE, Cl, C1E, C, CE, D1, DIE, D, DE503
 • ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1505
 • ΔΕΛΤΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΟΔΗΓΟΥ AM, Α1, Α2, Α505
 • ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2509
 • ΔΕΛΤΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΟΔΗΓΟΥ Β, C1, C, D1, D, BE, C1E, CE, D1E, DE509
 • ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 3513
 • ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ513
 • [4] Απόφαση Υπουργών Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων - Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης - Προστασίας του Πολίτη 2500/15/135-ί/2011517
 • «Διαπίστωση χρήσης οινοπνεύματος, τοξικών ουσιών και φαρμάκων από οδηγούς κατά την οδήγηση οχημάτων, καθώς και από πεζούς που εμπλέκονται σε τροχαία ατυχήματα»517
 • [Άρθρα 1-6]518
 • ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ525
 • [Άρθρα 7-8]534
 • [5] ΚΥA οικ. 21504/2601/2007535
 • «Σύστημα Ελέγχου Συμπεριφοράς Οδηγών Αυτοκινήτων, Μοτοσικλετών και Μοτοποδηλάτων (ΣΕΣΟ)»535
 • [Άρθρα 1-10]536
 • ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ554
 • [6] ΠΔ 70/2014561
 • «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς την Οδηγία 2011/82/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2011 για τη διευκόλυνση της διασυνοριακής ανταλλαγής πληροφοριών για τροχαίες παραβάσεις που έχουν σχέση με την οδική ασφάλεια»561
 • [Άρθρα 1-9]564
 • ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I572
 • ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 572
 • ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 4573
 • ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II576
 • ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 5576
 • [Άρθρο 10]584
 • ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ585
 • ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΟΔΩΝ593