Έκδοση: 2015
ISBN: 978-960-562-888-8
Σελίδες: 254
Επιμέλεια: Μ. Πικραμένος
Πρόλογος: Α. Κουτρομάνος
Συνεργασία: Α. Κακαβακίδου, Ε. Παπαδοπούλου, Β. Ανδρουλάκης, Γ. Παπαδόπουλος, X. Τσεκούρας, Λ. Τσόγκας

Με το παρόν έργο επιδιώκεται η παρουσίαση στη χώρα μας κειμένων που έχουν συνταχθεί από τη Commission Européenne pour lʼ efficacité de la Justice (CEPEJ) καθώς και από τον οργανισμό Consultative Council of European Judges (CCJE) που εντάσσεται στο Συμβούλιο της Ευρώπης.

Τα κείμενα αυτά, τα οποία έχουν μεταφραστεί από δικαστές και εισαγγελείς οι οποίοι είναι εμπειρογνώμονες της CEPEJ, αφορούν στην ευρωπαϊκή πρόταση για την αναδιοργάνωση και την αποτελεσματικότητα της Δικαιοσύνης. 

Εξετάζονται τα αποτελέσματα που παράγουν τα δικαστικά συστήματα των κρατών μελών, χρησιμοποιώντας στατιστικά στοιχεία και μέσα αξιολόγησης και προσδιορίζονται τα προβλήματα και οι περιοχές που επιδέχονται βελτίωσης προκειμένου να προωθηθεί η ανταλλαγή απόψεων για τις λειτουργίες των δικαστικών συστημάτων. 

Επιπροσθέτως με την παρούσα έκδοση καθίσταται γνωστό το μέχρι σήμερα άγνωστο έργο των οργανισμών του Συμβουλίου της Ευρώπης European Commission for the Efficiency of Justice (CEPEJ) και Consultative Council of European Judges (CCJE), οι οποίοι έχουν ως κύρια αποστολή την επεξεργασία και τη μελέτη προτάσεων για τη βελτίωση των δικαστικών συστημάτων των κρατών μελών. 

Στο πλαίσιο αυτό, παρουσιάζονται κείμενα με στατιστικά στοιχεία για την απόδοση της δικαιοσύνης από τα κράτη μέλη, τα οποία καταρτίζονται από ομάδες εργασίας δικαστών. Τα κείμενα αυτά αποτελούν τη βάση για τη διαμόρφωση δημοσίων πολιτικών και βέλτιστων πρακτικών από τα κράτη μέλη. 

Επιπλέον παρατίθενται κατευθυντήριες οδηγίες για την δημιουργία Δικαστικών Χαρτών με σκοπό την υποστήριξη της πρόσβασης σε ένα ποιοτικό Δικαστικό Σύστημα, καθώς επίσης και για τη διαχείριση του δικαστικού χρόνου. Περιλαμβάνονται επίσης κατευθυντήριες γραμμές για την οργάνωση και προσβασιμότητα των δικαστικών εγκαταστάσεων και παράλληλα παρουσιάζεται μία έρευνα ικανοποίησης για την αποτελεσματικότητα και την ποιότητα του δικαστικού συστήματος. 

Με τα παραπάνω κείμενα εισάγονται καινοτόμες προτάσεις για ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις στη δικαιοσύνη, οι οποίες επιδιώκεται να αποτελέσουν την αφορμή για την έναρξη μιας δημόσιας συζήτησης στην Ελλάδα, με αντικείμενο την υιοθέτηση πράγματι ριζικών μέτρων για τη βελτίωση του δικαστικού συστήματος τόσο σε επίπεδο θεσμικό όσο και σε επίπεδο καθιέρωσης βέλτιστων πρακτικών.

 • I. Η ευρωπαϊκή πρόταση για την αναδιοργάνωση της Δικαιοσύνης - Κείμενα των οργανισμών του Συμβουλίου της Ευρώπης Européenne pour l' Efficacité de la Justice (CEPEJ) και Consultative Council of European Judges (CCJE)1
 • II. Κείμενα37
 • Α. Κατευθυντήριες οδηγίες για τη δημιουργία Δικαστικών Χαρτών με σκοπό την υποστήριξη της πρόσβασης σε ένα ποιοτικό Δικαστικό Σύστημα37
 • Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την Αποτελεσματικότητα της Δικαιοσύνης (CEPEJ)37
 • Β. Οι αναθεωρημένες κατευθυντήριες οδηγίες του ερευνητικού κέντρου SATURN του Συμβουλίου της Ευρώπης, σχετικά με τη διαχείριση του δικαστικού χρόνου63
 • Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την Αποτελεσματικότητα της Δικαιοσύνης (CEPEJ)63
 • Γ. Κατευθυντήριες γραμμές για την οργάνωση και προσβασιμότητα των Δικαστικών Εγκαταστάσεων91
 • Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την Αποτελεσματικότητα της Δικαιοσύνης (CEPEJ)91
 • Δ. Διεξαγωγή ερευνών ικανοποίησης χρηστών του δικαστηρίου στα κράτη μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης119
 • Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την Αποτελεσματικότητα της Δικαιοσύνης (CEPEJ)119
 • Ε. Ευρωπαϊκά δικαστικά συστήματα: αποτελεσματικότητα και ποιότητα της δικαιοσύνης171
 • Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την Αποτελεσματικότητα της Δικαιοσύνης (CEPEJ)171
 • ΣΤ. Γνώμη Νο. 17 (2014) Για την αξιολόγηση του έργου των δικαστών, την ποιότητα της δικαιοσύνης και το σεβασμό της δικαστικής ανεξαρτησίας211
 • Γνωμοδοτικό Συμβούλιο των Ευρωπαίων Δικαστών (CCJE)211