Προϋποθέσεις εφαρμογήςΑπόδειξηΠροσωρινή διαταγήΈνδικα μέσαΑνάκληση αποφάσεωνΔεδικασμένοΑναγκαστική εκτέλεση

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €29.00
ΝΠ €39.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.
Έκδοση: 2015
ISBN: 978-960-622-157-6
Σελίδες: 320
Συγγραφέας: Ι. Μπούγας
Πρόλογος: Ν. Κλαμαρής

Η μελέτη “Η εκδίκαση υποθέσεων που δεν είναι γνήσια ασφαλιστικά μέτρα κατά τη Διαδικασία των Ασφαλιστικών Μέτρων” επιχειρεί να ανταποκριθεί στην ανάγκη ενιαίας θεώρησης των περιπτώσεων που δικάζονται με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων κατά παραπομπή στην εν λόγω διαδικασία, χωρίς να πρόκειται για υποθέσεις γνήσιων ασφαλιστικών μέτρων. Στο πλαίσιο της εν λόγω μελέτης συζητούνται τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της διαδικασίας των ασφαλιστικών μέτρων, που διαφοροποιούν την εν λόγω διαδικασία από τις υπόλοιπες, καθώς και οι κανόνες των ασφαλιστικών μέτρων που επιδέχονται καθολικής εφαρμογής σε όλες τις περιπτώσεις που δικάζονται κατά παραπομπή στη διαδικασία αυτή. Περαιτέρω, προσδιορίζονται οι εφαρμοστέες διατάξεις σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση, ώστε να υπηρετηθεί ο σκοπός της παραπομπής και να εξασφαλίζονται κατά το μέγιστο δυνατό οι εγγυήσεις ορθής απονομής της δικαιοσύνης.

Ο νομοθέτης επιλέγει να παραπέμψει συγκεκριμένες υποθέσεις στο σύνολο των διατάξεων που διέπουν τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, προκειμένου οι εν λόγω διαφορές να επιλύονται σε σύντομο χρονικό διάστημα. Στο πλαίσιο αυτό, προκύπτει η ανάγκη να ικανοποιηθούν αφενός η αξίωση απλής και ταχείας απονομής της δικαιοσύνης και αφετέρου η αξίωση διασφάλισης των παρεχόμενων από τον νόμο και το Σύνταγμα δικονομικών εγγυήσεων ορθής απονομής της, δύο αξιώσεις εκ πρώτης όψεως δυσχερώς συμβιβαζόμενες μεταξύ τους. Αυτά και άλλα σχετικά ζητήματα προσεγγίζει η παρούσα μονογραφία μέσω της διερεύνησης του σκοπού των εξεταζόμενων διατάξεων, όπως αυτός προσδιορίζεται από τις παρούσες κοινωνικοοικονομικές ανάγκες, προκύπτει από τη γραμματική διατύπωση των κανόνων δικαίου και ανιχνεύεται από τη βούληση του ιστορικού νομοθέτη.

Το έργο αυτό φιλοδοξεί να αποτελέσει εργαλείο εμβάθυνσης στο δικονομικό δίκαιο για νομικούς οι οποίοι επιθυμούν να κατανοήσουν τη δυναμική που προκύπτει από την κατά νομοθετική παραπομπή εφαρμογή της διαδικασίας των ασφαλιστικών μέτρων.

Η μονογραφία ολοκληρώνεται με ελληνική και ξενόγλωσση βιβλιογραφία, καθώς και αλφαβητικό ευρετήριο όρων προς διευκόλυνση του αναγνώστη.

Το έργο προλογίζει ο Καθηγητής κ. Νικόλαος Κ. Κλαμαρής.

 • ΕΙΣΑΓΩΓΗ1
 • Ι. Το αίτημα για δίκαιη και ταχεία εκδίκαση των πολιτικών υποθέσεων1
 • ΙΙ. Ενδεικτικές προσπάθειες για την ταχύτερη απονομή της δικαιοσύνης3
 • ΙΙΙ. Ειδικότερα η παραπομπή στη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων5
 • IV. Αντικείμενο έρευνας6
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ - ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ – ΟΜΟΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕ ΤΑ ΓΝΗΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ9
 • Ι. Η νομοθετική παραπομπή9
 • 1. Εισαγωγικές Παρατηρήσεις9
 • 2. Διακρίσεις10
 • ΙΙ. Βασικά χαρακτηριστικά των γνησίων ασφαλιστικών μέτρων που τα διακρίνουν από τις υποθέσεις που εκδικάζονται με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων12
 • 1. Γενικά12
 • 2. Τα ασφαλιστικά μέτρα ως τελολογικό παρεπόμενο της κύριας δίκης13
 • 3. Βασικές ομοιότητες και διαφορές των ασφαλιστικών μέτρων με τα ρυθμιστικά μέτρα εκτελέσεως15
 • 4. Ασφαλιστικά μέτρα και περιπτώσεις στις οποίες κρίνεται κατά τρόπο οριστικό η διαφορά16
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ - ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ19
 • Ι. Η κατά παραπομπή εκδίκαση των διαφορών με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων19
 • ΙΙ. Περιπτώσεις στις οποίες κρίνεται οριστικώς η διαφορά19
 • 1. Οι ανακοπές κατά πρωτοκόλλων διοικητικής αποβολής και αποζημιώσεως19
 • 1.1. Ανακοπή κατά πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής από δασική έκταση19
 • 1.2. Ανακοπή κατά πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής από δημόσιο κτήμα22
 • 1.3. Ανακοπή κατά πρωτοκόλλου που βεβαιώνει ζημία του Δημοσίου από χρήση δημοσίου κτήματος, χωρίς συμβατική σχέση25
 • 1.4. Ανακοπή κατά πρωτοκόλλου με το οποίο βεβαιώνεται η προξενηθείσα στα δημόσια έργα βλάβη28
 • 1.5. Ανακοπή κατά αποφάσεως της λιμενικής αρχής προς ακύρωση επιβληθέντος προστίμου29
 • 2. Απόδοση στον δικαιούχο της αποζημιώσεως, λόγω απαλλοτριώσεως, που κατατέθηκε στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων30
 • 3. Απόδοση εγκαταλελειμμένων ακινήτων στους ιδιοκτήτες τους κατά το άρθρο 34 του ΑΝ 1539/193831
 • 4. Μισθώσεις ελληνικού Δημοσίου. Καθορισμός θεμιτού μισθώματος ακινήτου που στεγάζεται δημόσια υπηρεσία32
 • 5. Απόφαση που διατάσσει την απόδοση ακινήτου για την πραγμάτωση της επεκτάσεως του σχεδίου πόλεως33
 • 6. Εφαρμογή πολεοδομικής μελέτης σε ακίνητο, που μετέχει σε αστικό αναδασμό36
 • 7. Η απόφαση ως προς την απόδοση πλοίου στους δανειστές του πλοιοκτήτη κατά τα άρθρα 90-92 του Κώδικα Ιδιωτικού Ναυτικού Δικαίου (ΚΙΝΔ)36
 • 8. Απόφαση για την εξαγορά εμπραγμάτων δικαιωμάτων επιφανείας ή χωριστής κυριότητας38
 • 9. Η απόφαση, που διευθετεί τις έριδες των κτηνοτρόφων μεταξύ τους ή με το δήμο, σχετικά με την εγκατάσταση των ποιμνίων τους39
 • 10. Περιπτώσεις εφαρμογής της διαδικασίας των ασφαλιστικών μέτρων στο δίκαιο των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης39
 • 10.1. Μεταβίβαση του εταιρικού μεριδίου Ε.Π.Ε. αιτία θανάτου39
 • 10.2. Έξοδος εταίρου και αποκλεισμός εταίρου41
 • α) Η έξοδος εταίρου41
 • β) Ο αποκλεισμός εταίρου42
 • 10.3. Απόφαση που διατάσσει τον αποκλεισμό εταίρου από την Ε.Π.Ε., επειδή δεν κατέβαλε συμπληρωματικές εισφορές43
 • 10.4. Απόφαση που προσδιορίζει την αξία συμμετοχής του διαφωνήσαντος εταίρου εταιρείας περιορισμένης ευθύνης, λόγω μεταβολής του αντικειμένου της εταιρικής επιχειρήσεως (άρθρο 39 παρ. 1 Ν 3190/1955)44
 • 10.5. Απόφαση που επιτρέπει τη μείωση του εταιρικού κεφαλαίου εταιρείας περιορισμένης ευθύνης (άρθρο 42 παρ. 2 του Ν 3190/1955)45
 • 10.6. Απόφαση που επιτρέπει τη συγχώνευση εταιρειών περιορισμένης ευθύνης45
 • 11. Συγχώνευση ανωνύμων εταιρειών μετά από δικαστική απόφαση46
 • 12. Εφαρμογή του νόμου 2102/1992 με τον οποίο κυρώθηκε η Σύμβαση για τα αστικά θέματα της διεθνούς απαγωγής παιδιών48
 • 13. Κήρυξη της εκτελεστότητας κτηματολογικού τίτλου κατά το άρθρο 12 Ν 510/1947 σε συνδυασμό με το άρθρο 50 του Κτηματολογικού Κανονισμού Δωδεκανήσου49
 • 14. Δίκαιο πνευματικής ιδιοκτησίας50
 • 14.1. Εύλογη αμοιβή του πνευματικού δημιουργού λόγω ιδιωτικής αναπαραγωγής έργου50
 • 14.2. Δικαίωμα εύλογης αμοιβής κατ' άρθρο 49 Ν 2121/199351
 • 14.3. Διαφωνία μεταξύ χρηστών και Οργανισμών Συλλογικής Διαχείρισης περί του ύψους της εύλογης αμοιβής52
 • 15. Αποβολή μέλους σωματείου54
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ - ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΙΛΥΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΡΟΠΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ Ή ΟΙΟΝΕΙ ΟΡΙΣΤΙΚΟ Η ΔΙΑΦΟΡΑ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΓΝΗΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ57
 • Ι. Ρυθμιστικά μέτρα που λαμβάνονται κατά τη διαδικασία της αναγκαστικής εκτελέσεως και δικάζονται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων57
 • 1. Εισαγωγή57
 • 2. Περιπτώσεις που οδηγούν σε οιονεί οριστική δικαστική προστασία58
 • 2.1. Έκδοση απογράφου με απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου, μετά από άρνηση του αρμόδιου προς έκδοση υπαλλήλου (άρθρο 918 παρ. 5 ΚΠολΔ)58
 • 2.2. Διενέργεια πράξεων αναγκαστικής εκτελέσεως με άδεια του Ειρηνοδίκη58
 • 2.3. Εκποίηση κινητών πραγμάτων που δεν αποτελούν αντικείμενο της εκτελέσεως ακινήτου (άρθρο 943 παρ. 3 ΚΠολΔ)59
 • 2.4. Ανακοπή για διόρθωση της έκθεσης πλειστηριασμού (άρθρο 954 παρ. 4 ΚΠολΔ)59
 • 2.5. Διενέργεια διαδικαστικών πράξεων από μεσεγγυούχο κατασχεμένων πραγμάτων (956 παρ. 4 ΚΠολΔ). Αμφισβήτηση σχετικά με τον ορισμό του μεσεγγυούχου (956 παρ. 5 ΚΠολΔ)60
 • 2.6. Αλλαγή τόπου πλειστηριασμού (959 παρ. 3 ΚΠολΔ)60
 • 2.7. Πλειστηριασμός πραγμάτων δυναμένων να υποστούν φθορά (άρθρο 962 ΚΠολΔ)60
 • 2.8. Μη κατακύρωση του πράγματος μετά τον δεύτερο πλειστηριασμό (966 παρ. 3 ΚΠολΔ)61
 • 2.9. Ανάθεση της επίσπευσης του πλειστηριασμού σε άλλο δανειστή με απόφαση του δικαστηρίου μετά από δεύτερη ματαίωση του πλειστηριασμού (973 ΚΠολΔ)61
 • 2.10. Ορισμός συμβολαιογράφου σε περίπτωση μη επάρκειας της απαίτησης, που κατασχέθηκε στα χέρια τρίτου (988 ΚΠολΔ)62
 • 2.11. Χωριστός πλειστηριασμός των παραρτημάτων (994 ΚΠολΔ)62
 • 2.12. Ορισμός νέου – αντικατάσταση μεσεγγυούχου (996 παρ. 1 ΚΠολΔ). Πώληση φυσικών καρπών κατασχεθέντος με πλειστηριασμό (996 παρ. 2 ΚΠολΔ)63
 • 2.13. Αναστολή πλειστηριασμού ακινήτου (1000 ΚΠολΔ)63
 • 2.14. Ανατροπή κατασχέσεως (1019 ΚΠολΔ)64
 • 2.15. Αναγκαστική διαχείριση (1034 ΚΠολΔ)65
 • 2.16. Αντιρρήσεις κατά της προσωπικής κρατήσεως του οφειλέτη μετά τη σύλληψή του (1050 ΚΠολΔ)65
 • 2.17. Απόλυση προσωρινώς κρατουμένου, κατ' άρθρο 1052 ΚΠολΔ66
 • 2.18. Απόφαση που διατάσσει την λόγω ασθένειας του προσωρινώς κρατουμένου συνέχιση της κρατήσεως σε ιδιωτική κατοικία ή νοσοκομείο ή την απόλυσή του (1053 ΚΠολΔ)66
 • 2.19. Δικαστική απόφαση για την ανάληψη του ποσού που κατασχέθηκε στα χέρια τράπεζας ως τρίτης και κατέθεσε στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων67
 • 3. Περιπτώσεις που διατάσσονται μέτρα αναστολής της εκτελεστότητας ή της εκτελεστικής διαδικασίας68
 • 3.1. Αναστολή εκτελέσεως οριστικής αποφάσεως που κηρύχθηκε προσωρινά εκτελεστή λόγω άσκησης ανακοπής ή έφεσης κατ' αυτής (912 ΚΠολΔ)68
 • 3.2. Αναστολή της προσωρινής εκτελεστότητας από το Δικαστήριο που κρίνει την ανακοπή ή την έφεση (913 ΚΠολΔ)69
 • 3.3. Οι αιτήσεις αναστολής των άρθρων 632 ΚΠολΔ και 938 ΚΠολΔ70
 • α) Η αίτηση του άρθρου 632 ΚΠολΔ70
 • β) Η αίτηση του άρθρου 938 ΚΠολΔ71
 • 3.4. Άλλες περιπτώσεις αναστολής της εκτελεστικής διαδικασίας72
 • α) Η αναστολή του άρθρου 157 ΚΠολΔ72
 • β) Η αναστολή του άρθρου 314 ΚΠολΔ72
 • γ) Η αναστολή του άρθρου 546 ΚΠολΔ72
 • δ) Η αναστολή του άρθρου 565 ΚΠολΔ73
 • ε) Η αναστολή του άρθρου 589 ΚΠολΔ74
 • στ) Η αναστολή στις υποθέσεις εκούσιας δικαιοδοσίας74
 • ζ) Η αναστολή εκτελέσεως διαιτητικής αποφάσεως75
 • 4. Νομική φύση των αποφάσεων με τις οποίες διατάσσεται αναστολή εκτελέσεως75
 • ΙΙ. Ρυθμιστικά μέτρα ενδοδιαδικαστικής μορφής77
 • 1. Σύντμηση προθεσμίας (150 παρ. 1 ΚΠολΔ)77
 • 2. Παράταση προθεσμίας προς επανάληψη βιαίως διακοπείσης δίκης (291 ΚΠολΔ)77
 • 3. Αίτηση συντηρητικής αποδείξεως (348 και 349 ΚΠολΔ)78
 • 4. Αντικατάσταση πραγματογνώμονα (370 παρ. 3 ΚΠολΔ)79
 • 5. Εξαίρεση πραγματογνώμονα (378 ΚΠολΔ)79
 • 6. Περιπτώσεις εγγυοδοσίας (άρθρα 162–171 ΚΠολΔ)79
 • 6.1. Εναλλακτικοί τρόποι παροχής εγγυοδοσίας80
 • 6.2. Παράταση προθεσμίας καταθέσεως του γραμματίου ΤΠΔ βεβαιώσεως καταβολής εγγυοδοσίας με τίτλους παραστατικούς αξίας80
 • 6.3. Συμπλήρωση ή αντικατάσταση εγγυήσεως80
 • 6.4. Άρση ή κατάπτωση της εγγυήσεως.81
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ - Η ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ83
 • Ι. Γενικά83
 • ΙΙ. Το πρόβλημα της παραπομπής στη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων για την οριστική διευθέτηση διαφορών86
 • ΙΙΙ. Βασικές διαφορές της διαδικασίας των ασφαλιστικών μέτρων με την τακτική και τις ειδικές διαδικασίες του ΚΠολΔ87
 • 1. Εισαγωγή87
 • 2. Διαφορές της διαδικασίας των ασφαλιστικών μέτρων με την τακτική και τις ειδικές διαδικασίες στο στάδιο της προδικασίας88
 • 3. Διαφορές της διαδικασίας των ασφαλιστικών μέτρων με την τακτική και τις ειδικές διαδικασίες κατά την κύρια διαδικασία92
 • IV. Οι εφαρμοστέες διατάξεις της διαδικασίας των ασφαλιστικών μέτρων στις υποθέσεις, που δεν είναι γνήσια ασφαλιστικά μέτρα97
 • V. Η εφαρμογή των άρθρων 682-685 ΚΠολΔ98
 • 1. Οι κατ' άρθρο 682 ΚΠολΔ προϋποθέσεις για να διαταχθούν ασφαλιστικά μέτρα98
 • 2. Υλική και τοπική αρμοδιότητα στις υποθέσεις που εκδικάζονται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων - Έρευνα της αρμοδιότητας από το δικαστήριο100
 • 2.1. Η υλική και τοπική αρμοδιότητα100
 • 2.2. Η έρευνα της αρμοδιότητας από το δικαστήριο101
 • 3. Εισαγωγή δικογράφου κατ' εσφαλμένη διαδικασία102
 • 4. Εκδίκαση της υποθέσεως, που δικάζεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων με διαφορετική διαδικασία103
 • 5. Αποκλειστική ή συντρέχουσα η διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων για τις διαφορές που δεν αποτελούν γνήσια ασφαλιστικά μέτρα104
 • 6. Δυνατότητα επιλύσεως με διαιτησία των διαφορών που εκδικάζονται με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων105
 • VI. Η εφαρμογή των άρθρων 686 επ. ΚΠολΔ107
 • 1. Υποβολή εισαγωγικού δικογράφου – συνέπειες107
 • 2. Κλήτευση του Δημοσίου και νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.)110
 • 3. Μη εγγραφή της υποθέσεως στο πινάκιο111
 • 4. Άσκηση παρεμβάσεως – προσεπικλήσεως112
 • 4.1. Η παρέμβαση112
 • 4.2. Η προσεπίκληση – ανακοίνωση δίκης113
 • 5. Η ανταίτηση113
 • 6. Οι συνέπειες από την άσκηση της αιτήσεως στις υποθέσεις που δεν αποτελούν ασφαλιστικά μέτρα116
 • 6.1. Ουσιαστικές συνέπειες114
 • 6.2. Δικονομικές συνέπειες115
 • 7. Παράλειψη προδικασίας118
 • 8. Περιεχόμενο της αιτήσεως122
 • 9. Άλλα ζητήματα της διαδικασίας126
 • 9.1. Τήρηση πρακτικών126
 • 9.2. Εφαρμογή άρθρων 249, 250 και 462 ΚΠολΔ127
 • 9.3. Προδικαστικό ερώτημα στο ΔΕΚ από το δικαστήριο128
 • 9.4. Άλλα θέματα129
 • 10. Η υποχρέωση εκδόσεως αποφάσεως εντός 48 ωρών - Η πρόβλεψη για συνοπτική αιτιολογία130
 • 11. Η εφαρμογή του άρθρου 692 ΚΠολΔ131
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ - Η ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΣΤΙΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΔΙΚΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ133
 • Ι. Το δικαίωμα αποδείξεως133
 • ΙΙ. Η απόδειξη στη δίκη των ασφαλιστικών μέτρων - Αρχές που διέπουν την απόδειξη στα γνήσια ασφαλιστικά μέτρα134
 • 1. Η πιθανολόγηση135
 • 2. Η προαπόδειξη137
 • 3. Η εν μέρει εφαρμογή του ανακριτικού συστήματος138
 • ΙΙΙ. Οι αρχές που διέπουν την αποδεικτική διαδικασία στις περιπτώσεις που δεν διατάσσονται ασφαλιστικά μέτρα, αλλά η υπόθεση εκδικάζεται για λόγους ταχύτητας κατά τη διαδικασία των άρθρων 686 επ. ΚΠολΔ141
 • 1. Περιπτώσεις που διατάσσονται μέτρα αναστολής της εκτελεστότητας ή της εκτελεστικής διαδικασίας141
 • 2. Η απόδειξη στις υποθέσεις που εκδικάζονται κατά τη διαδικασία των άρθρων 686 επ. ΚΠολΔ και οδηγούν σε οιονεί οριστική δικαστική προστασία143
 • 2.1. Άρνηση εκδόσεως απογράφου144
 • 2.2. Η διορθωτική ανακοπή του άρθρου 954 παρ. 4 του ΚΠολΔ145
 • 2.3. Ανάθεση επίσπευσης του πλειστηριασμού από άλλο δανειστή, κατ' άρθρο 973 παρ. 4 ΚΠολΔ146
 • 2.4. Η αναστολή πλειστηριασμού κατά το άρθρο 1000 ΚΠολΔ147
 • 2.5. Η ανατροπή κατασχέσεως (1019 ΚΠολΔ)147
 • 2.6. Άλλες περιπτώσεις του δικαίου της αναγκαστικής εκτελέσεως148
 • 3. Η απόδειξη στις υποθέσεις, που εκδικάζονται κατά τη διαδικασία των άρθρων 686 επ. ΚΠολΔ και οδηγούν σε οριστική επίλυση της διαφοράς148
 • 4. Εφαρμογή ανακριτικού συστήματος155
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ - Η ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΑΤΑΓΗ ΣΤΙΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΙΚΑΖΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ157
 • Ι. Η προσωρινή διαταγή στις υποθέσεις γνησίων ασφαλιστικών μέτρων157
 • ΙΙ. Η νομική φύση της προσωρινή διαταγής159
 • ΙΙΙ. Περιπτώσεις που δεν δίδεται προσωρινή διαταγή160
 • IV. Η προσωρινή διαταγή στην αναστολή εκτελέσεως κατ' άρθρο 938 παρ. 2 του ΚΠολΔ161
 • V. Η προσωρινή διαταγή στις ρυθμίσεις των άρθρων 912 και 913 ΚΠολΔ - Άλλες περιπτώσεις162
 • 1. Άρθρο 912 ΚΠολΔ162
 • 2. Άρθρο 913 ΚΠολΔ162
 • 3. Άρθρο 565 ΚΠολΔ163
 • 4. Άρθρα 546 παρ. 2, 589, 314 ΚΠολΔ163
 • VI. Η προσωρινή διαταγή στις υποθέσεις, που οδηγούν σε οιονεί οριστική δικαστική προστασία164
 • 1. Άρθρο 954 παρ. 4 ΚΠολΔ164
 • 2. Άρθρο 1000 ΚΠολΔ165
 • 3. Άρθρο 1019 ΚΠολΔ165
 • VII. Η προσωρινή διαταγή στις υποθέσεις που επιλύεται οριστικώς η διαφορά – Τα ασφαλιστικά μέτρα στις περιπτώσεις που κρίνεται οριστικώς η διαφορά166
 • VIII. Ανάκληση ή μεταρρύθμιση της προσωρινής διαταγής168
 • 1. Γενικά168
 • 2. Η ανάκληση ή μεταρρύθμιση της προσωρινής διαταγής στη διαδικασία αναγκαστικής εκτελέσεως168
 • 2.1. Άρθρο 938 ΚΠολΔ169
 • 2.2. Άρθρα 912 και 913 ΚΠολΔ169
 • 2.3. Άρθρα 954 και 1000 ΚΠολΔ170
 • 3. Η ανάκληση της προσωρινής διαταγής στις περιπτώσεις που επιλύεται κατά τρόπο οριστικό η διαφορά171
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄ - ΤΑ ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ ΣΤΙΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΔΙΚΑΖΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ173
 • Ι. Το επιτρεπτό ασκήσεως ενδίκων μέσων στις υποθέσεις των γνήσιων ασφαλιστικών μέτρων173
 • 1. Ο κανόνας173
 • 2. Οι εξαιρέσεις173
 • 2.1. Η έφεση κατά των αποφάσεων που δέχονται ή απορρίπτουν αιτήσεις ασφαλιστικών μέτρων στις κάθε είδους νομής ή κατοχής υποθέσεις (άρθρο 734 παρ. 3 ΚΠολΔ)173
 • 2.2. Η άσκηση αναιρέσεως υπέρ του νόμου από τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου174
 • 2.3. Η αναίρεση από τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου επί των αποφάσεων ασφαλιστικών μέτρων στις οποίες εμφανίζεται ως διάδικος το Δημόσιο ή άλλα νομικά πρόσωπα του δημοσίου τομέα, με βάση τις καταργηθείσες διατάξεις του Ν 3388/2005176
 • ΙΙ. Η δυνατότητα ασκήσεως ενδίκων μέσων στις λοιπές περιπτώσεις που εφαρμόζεται η διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, αλλά δεν επιλύεται οριστικώς η διαφορά178
 • ΙΙΙ. Ένδικα μέσα κατά των αποφάσεων που κρίνουν οριστικώς τη διαφορά181
 • 1. Ένδικα μέσα και Σύνταγμα181
 • 2. Κριτική της απόψεως ότι η συνταγματική προστασία του δικαιώματος παροχής εννόμου προστασίας δεν καταλαμβάνει τα ένδικα μέσα183
 • 3. Τα ισχύοντα προ της εισαγωγής του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας185
 • 4. Οι διαφορετικές απόψεις, που επικράτησαν μετά την εισαγωγή του ισχύοντος Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας185
 • 5. Η υπ' αριθμ. 754/1986 απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου187
 • 6. Κριτική των εκατέρωθεν απόψεων - Ιδία θέση190
 • 7. Προθεσμία ασκήσεως ενδίκων μέσων195
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄ - Η ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ197
 • Ι. Η ανάκληση των αποφάσεων που διατάσσουν ασφαλιστικά μέτρα197
 • ΙΙ. Η ανάκληση των αποφάσεων που δεν διατάσσουν γνήσια ασφαλιστικά μέτρα199
 • 1. Γενικά199
 • 2. Ρυθμιστικά μέτρα ενδοδιαδικαστικής μορφής199
 • 3. Η ανάκληση των αποφάσεων που διατάσσουν αναστολή της εκτελέσεως ή της εκτελεστικής διαδικασίας201
 • 3.1. Η ανάκληση των αποφάσεων που εκδόθηκαν με βάση τις διατάξεις των άρθρων 912 και 913 του ΚΠολΔ201
 • 3.2. Η ανάκληση ή μεταρρύθμιση της περί αναστολής εκτελέσεως της διαταγής πληρωμής, κατ' άρθρο 632 παρ. 2 ΚΠολΔ204
 • 4. Η ανάκληση αποφάσεως αναστολής της εκτελεστικής διαδικασίας κατ' άρθρο 938 ΚΠολΔ206
 • 5. Ανάκληση άλλων αποφάσεων που εκδίδονται στα πλαίσια της διαδικασίας της αναγκαστικής εκτελέσεως211
 • 5.1. Η εφαρμογή του άρθρου 698 ΚΠολΔ212
 • 5.2. Η εφαρμογή του άρθρου 697 ΚΠολΔ212
 • 5.3. Η εφαρμογή του άρθρου 696 ΚΠολΔ213
 • 6. Η ανάκληση των αποφάσεων στις υποθέσεις που κρίνεται οριστικώς η διαφορά219
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄ - ΤΟ ΔΕΔΙΚΑΣΜΕΝΟ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ221
 • Ι. Το δεδικασμένο των αποφάσεων που διατάσσουν γνήσια ασφαλιστικά μέτρα221
 • ΙΙ. Το δεδικασμένο των αποφάσεων που εκδικάζονται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων224
 • 1. Γενικά224
 • 2. Το δεδικασμένο των μέτρων ενδοδιαδικαστικής μορφής225
 • 3. Το δεδικασμένο των αποφάσεων αναστολής της προσωρινής εκτελεστότητας (άρθρα 912 και 913 ΚΠολΔ), αναστολής εκτελέσεως της διαταγής πληρωμής (άρθρο 632 παρ. 2 ΚΠολΔ) και αναστολής της εκτελεστικής διαδικασίας (άρθρο 938 ΚΠολΔ)226
 • 4. Το δεδικασμένο των λοιπών αποφάσεων που εκδίδονται κατά τη διαδικασία της αναγκαστικής εκτελέσεως227
 • 5. Το δεδικασμένο των αποφάσεων που εκδίδονται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, αλλά επιλύουν οριστικώς τη διαφορά230
 • 6. Η επέκταση του δεδικασμένου των αποφάσεων που εκδόθηκαν κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, αλλά τέμνουν οριστικώς τη διαφορά, επί των παρεμπιπτόντως κριθέντων προδικαστικών ζητημάτων (άρθρο 331 ΚΠολΔ)234
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄241
 • Ι. Γενικά241
 • ΙΙ. Η αναγκαστική εκτέλεση στο σύστημα παροχής προσωρινής δικαστικής προστασίας243
 • ΙΙΙ. Η εκτέλεση αποφάσεων με τις οποίες λαμβάνονται μέτρα ενδοδιαδικαστικής μορφής246
 • IV. H αναγκαστική εκτέλεση των αποφάσεων που διατάζουν αναστολή εκτελέσεως και εκδόθηκαν βάσει των άρθρων 912, 913, 632 και 938 ΚΠολΔ246
 • 1. Η απόφαση της αναστολής246
 • 2. Η έναρξη των αποτελεσμάτων αναστολής249
 • V. Το σημείωμα για την αναστολή της εκτελέσεως252
 • VI. Η εκτέλεση των λοιπών αποφάσεων που εκδίδονται στα πλαίσια της διαδικασίας της αναγκαστικής εκτελέσεως252
 • VII. Η αναγκαστική εκτέλεση των αποφάσεων στις υποθέσεις που κρίνεται οριστικώς η διαφορά254
 • 1. Οι δυνάμενες να εκτελεστούν αποφάσεις254
 • 2. Αποφάσεις προσωρινώς εκτελεστές256
 • 3. Αναγκαστική εκτέλεση των αποφάσεων, που επιλύουν οριστικώς τη διαφορά, βάσει απογράφου ή απλού αντιγράφου αυτών256
 • 4. Κοινοποίηση επιταγής, επίδοση αυτής, παρέλευση τριήμερης προθεσμίας πριν την εκτέλεση258
 • 5. Διαφορές που ανακύπτουν από την αναγκαστική εκτέλεση των αποφάσεων που επιλύουν οριστικώς τη διαφορά259
 • 5.1. Οι διαφορές σχετικά με την αναγκαστική εκτέλεση αποφάσεως που διατάζει γνήσια ασφαλιστικά μέτρα259
 • 5.2. Οι διαφορές σχετικά με την αναγκαστική εκτέλεση αποφάσεων που επιλύουν οριστικώς τη διαφορά260
 • 5.3. Αναστολή εκτελέσεως261
 • VIII. Επαναφορά μετά από εξαφάνιση αποφάσεως και ακύρωση αναγκαστικής εκτελέσεως262
 • 1. Στα γνήσια ασφαλιστικά μέτρα262
 • 2. Στις υποθέσεις που εκδικάζονται κατά τη διαδικασία των άρθρων 686 επ. ΚΠολΔ, αλλά δεν ζητείται η λήψη ασφαλιστικών μέτρων263
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ΄ - ΕΠΙΜΕΤΡΟ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ265
 • ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ273