Οδηγίες συμπλήρωσης φορολογικών δηλώσεωνΈντυπο Ν (Ηλεκτρονική υποβολή φορολογικής δήλωσης νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων)Ε3 (Οικονομικά στοιχεία από επιχειρηματική δραστηριότητα)Κατάσταση Φορολογικής ΑναμόρφωσηςΠρακτικά παραδείγματαΣυμπλήρωση δήλωσης Δικηγορικής ΕταιρείαςΝομικά πρόσωπα με υπερδωδεκάμηνη χρήσηΝομοθεσία

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €9.00
ΝΠ €14.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.
Έκδοση: 2015
ISBN: 978-960-562-911-3
Σελίδες: 120
Συγγραφέας: Β. Μιχελινάκης, Ν. Σγουρινάκης, Λ. Στεφανής

Οι ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, που αφορούν το φορολογικό έτος 2014, κυκλοφορούν για έκτη συνεχόμενη χρονιά ως ετήσια περιοδική έκδοση.

Στις ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ παρουσιάζονται όλοι οι κωδικοί του νέου ενιαίου εντύπου Ν με οδηγίες συμπλήρωσης, σχόλια, σχετικές φορολογικές διατάξεις, καθώς και καταγραφή όλων των, ανά περίπτωση, δικαιολογητικών που πρέπει να προσκομισθούν.

Αναλύονται με επεξηγήσεις και παραδείγματα τα παρακάτω ζητήματα:

- Προσδιορισμός ακαθάριστου και καθαρού εισοδήματος νομικών προσώπων και οντοτήτων.

- Εκπιπτόμενες δαπάνες και μη εκπιπτόμενες δαπάνες. Βασικές αρχές. Χειρισμός τόκων δανείων από τρίτους, μη καταβλημένων ασφαλιστικών εισφορών, τεκμαρτού μισθώματος, δαπανών που εξοφλήθηκαν με μη τραπεζικό μέσο. Δαπάνες και συναλλαγές με οντότητες σε κράτη μη συνεργάσιμα ή με προνομιακό φορολογικό καθεστώς.

- Η φορολογική αναμόρφωση και η συμπλήρωση του πίνακα Ι της δεύτερης σελίδας του νέου εντύπου Ν.

- Δαπάνες επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας. Άλλες ειδικές απαλλαγές.

- Εισόδημα από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου.

- Εισόδημα από ακίνητη περιουσία.

- Φορολογητέο εισόδημα από κεφαλαιοποίηση ή διανομή κερδών. Τρόπος υπολογισμού.

- Μεταβίβαση τίτλων.

- Είσπραξη ενδοομιλικών μερισμάτων. Είσπραξη μερισμάτων από μη συνδεδεμένες εταιρείες εντός Ε.Ε. Είσπραξη μερισμάτων από μη συνδεδεμένες εταιρείες τρίτων χωρών. Ο πίνακας 3Α1 του εντύπου Ν.

- Υποκεφαλαιοδότηση και ενδοομιλικές συναλλαγές.

- Φορολογικοί συντελεστές εταιρειών με απλογραφικά και διπλογραφικά βιβλία.

- Παρακράτηση φόρου στα διανεμόμενα κέρδη. Παρακράτηση φόρου ενδοομιλικών μερισμάτων.

- Πίστωση φόρου αλλοδαπής. Πίνακας ΙΙΙ εντύπου Ν.

- Πίστωση παρακρατημένων φόρων δικαιωμάτων και τόκων. Πίνακες 3Α2 και 3Α3 εντύπου Ν.

- Προκαταβολή φόρου εισοδήματος και δυνατότητα μείωσης της. Πίνακας ΙΙ εντύπου Ν.

- Τρόπος φορολόγησης οικοδομικών επιχειρήσεων. Οι κωδικοί 100 και 111 του εντύπου Ν.

- Προσδιορισμός του εισοδήματος και φορολόγηση των μη κερδοσκοπικών οντοτήτων. Συμπλήρωση του πίνακα 2.

- Παράδειγμα δικηγορικής εταιρείας.

- Αναφορά στην περίπτωση εταιρειών με πρώτη υπερδωδεκάμηνη χρήση (έναρξη εργασιών εντός 2013).

Οι ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, φορολογικού έτους 2014, απευθύνονται σε λογιστές, επιτηδευματίες, επιχειρήσεις, οικονομικούς συμβούλους, οικονομικούς διευθυντές και γενικότερα στις οικονομικές διευθύνσεις εταιρειών.

 • I. ΓΕΝΙΚΑ8
 • 1. Θέματα υποβολής της φορολογικής δήλωσης8
 • 2. Τήρηση βιβλίων σύμφωνα με τα ΔΛΠ11
 • 3. Κατάσταση δαπανών ακινήτων11
 • 4. Φορολογικό έτος11
 • 5. Νομικά πρόσωπα που είχαν υπερδωδεκάμηνη χρήση11
 • 6. Τρόπος υποβολής12
 • II. ΕΝΤΥΠΟ Ν13
 • Α. Πρώτο μέρος της πρώτης σελίδας13
 • 1. Αναγνωριστικά στοιχεία13
 • 2. Έλεγχος υποχρεωτικός από νόμιμο ελεγκτή ή ελεγκτικό γραφείο13
 • 3. Εφαρμογή ΔΛΠ14
 • Β. Δεύτερο μέρος της πρώτης σελίδας16
 • 1. Αναγραφή ποσών για την εκκαθάριση του φόρου, τελών κ.λπ16
 • 2. Υπολογισμός προκαταβολής τρέχουσας χρήσης19
 • Γ. Το εσωτερικό του Εντύπου Ν22
 • 1. Φορολογική αναμόρφωση λογαριασμού «Αποτελέσματα Χρήσεως»22
 • 2. Υπολογισμός προκαταβολής τρέχοντος έτους45
 • 3. Εισόδημα Αλλοδαπής48
 • 4. Φορολογική Απαλλαγή (Ν 3908/2011)49
 • 5. Χρεωστική διαφορά λόγω συμμετοχής στο Πρόγραμμα Ανταλλαγής Ομολόγων – P.S.I. (Ν 4046/2012)50
 • 6. Χρεωστική διαφορά λόγω Πιστωτικού Κινδύνου (παρ. 3 άρθρ. 27 Ν 4172/2013)50
 • 7. Πίνακας 1: Νομικά Πρόσωπα περ. Β άρθρου 45 Ν 4172/2013 (απλογραφικά βιβλία)50
 • 8. Πίνακας 2: Νομικά Πρόσωπα μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα περ. Γ άρθρου 45 Ν 4172/201351
 • 9. Πίνακας 3Α1: Μερίσματα (άρθρο 36 Ν 4172/2013)55
 • Περίπτωση 1. Μερίσματα ημεδαπής (υποπίνακας α)56
 • Περίπτωση 2. Μερίσματα αλλοδαπής θυγατρικής κ.μ. της Ε.Ε. (υποπίνακας β)56
 • Περίπτωση 3. Μερίσματα αλλοδαπής θυγατρικής τρίτων χωρών57
 • 10. Πίνακας 3Α2: Τόκοι (άρθρο 37 Ν 4172/2013) - Πίνακας 3Α3: Δικαιώματα (άρθρο 38 Ν 4172/2013)57
 • 11. Πίνακας 3Α4: Εισόδημα από ακίνητη περιουσία (άρθρο 39 Ν 4172/2013)59
 • 12. Πίνακας 3Β: Εισόδημα από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου59
 • Δ. Η κατάσταση φορολογικής αναμόρφωσης62
 • 1. Γενικές αρχές έκπτωσης δαπανών62
 • 2. Μη εκπιπτόμενες δαπάνες63
 • 3. Περαιτέρω ανάλυση των μη εκπιπτομένων δαπανών63
 • 4. Δαπάνες επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας73
 • 5. Έντυπο Κατάστασης Φορολογικής Αναμόρφωσης75
 • Ε. Η συμπλήρωση του Εντύπου Ε3 για τα Νομικά Πρόσωπα84
 • Το έντυπο E3 των Nομικών Προσώπων με απλογραφικά βιβλία92
 • ΣΤ. Εφαρμογές95
 • 1. Παράδειγμα Δικηγορικής εταιρείας95
 • 2. Παράδειγμα ανώνυμης εμπορικής εταιρείας, με τήρηση βιβλίων σύμφωνα με ΕΓΛΣ-ΚΦΑΣ κατά το 2014101
 • 3. Παράδειγμα συμπλήρωσης εντύπου "Ν" για ΕΠΕ109
 • Ζ. Εταιρείες με υπερδωδεκάμηνη χρήση112