Οδηγίες συμπλήρωσης φορολογικών εντύπων Ε1, Ε2, Ε3Σχόλια - ΕρμηνείαΣύνδεση με φορολογικές διατάξειςΔικαιολογητικάΈντυπα - Παραδείγματα

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €9.00
ΝΠ €11.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.
Έκδοση: 2015
ISBN: 978-960-562-907-6
Σελίδες: 152
Συγγραφέας: Β. Μιχελινάκης, Ν. Σγουρινάκης, Λ. Στεφανής

Οι ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, που αφορούν το φορολογικό έτος 2014, κυκλοφορούν για έκτη συνεχόμενη χρονιά ως ετήσια περιοδική έκδοση. Η έκδοση είναι επικαιροποιημένη σύμφωνα με τις νέες νομοθετικές εξελίξεις, ενώ έχουν ληφθεί υπόψη οι Οδηγίες συμπλήρωσης του Ε1 φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2014 που εξέδωσε πρόσφατα η ΓΓΔΕ.

Στις ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ παρουσιάζεται ο ορθός τρόπος συμπλήρωσης όλων των κωδικών των εντύπων Ε1, Ε2 και Ε3 με οδηγίες, σχόλια, σχετικές φορολογικές διατάξεις, καθώς και αναφορά σε όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει, ανά περίπτωση, να προσκομισθούν.

Ειδικότερα, αναλύονται με επεξηγήσεις και παραδείγματα τα παρακάτω ζητήματα:

- Υπόχρεοι σε υποβολή φορολογικής δήλωσης.

- Η έννοια της φορολογικής κατοικίας. Όροι και διαδικασία μεταβολής της φορολογικής κατοικίας.

- Φορολόγηση κατοίκων εξωτερικού.

- Φορολόγηση κατοίκων Ελλάδας για εισόδημα που αποκτούν στο εξωτερικό. Η διαδικασία πίστωσης του φόρου. Ποιοι κωδικοί του Ε1 συμπληρώνονται.

- Ποια πρόσωπα θεωρούνται εξαρτημένα μέλη. Πίνακες 3 και 8 του Εντύπου Ε1.

- Εισόδημα από μισθωτή εργασία. Έννοια εξηρτημένης εργασίας. Πίνακας 4-Α εντύπου Ε1.

- Εισόδημα μελών Δ.Σ. και λοιπών στελεχών νομικών προσώπων ή νομικών οντοτήτων.

- Εισόδημα φορολογούμενων που παρέχουν υπηρεσίες με «μπλοκάκι».

- Παροχές σε είδος.

- Απαλλαγές εισοδήματος από μισθωτή εργασία.

- Φορολόγηση εισοδήματος από μισθωτή εργασία.

- Μειώσεις φόρου, ανεξαρτήτως πηγής εισοδήματος. Πίνακας 7 του Ε1.

- Εισόδημα από επιχειρηματική και αγροτική δραστηριότητα φυσικών προσώπων. Πίνακας 4-Γ1 και Γ2 του Ε1.

- Εκπιπτόμενες δαπάνες επιχειρηματικής δραστηριότητας.

- Μη εκπιπτόμενες δαπάνες και φορολογική αναμόρφωση.

- Φορολόγηση εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα.

- Αντικειμενικές δαπάνες και δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων. Πίνακας 5 του Ε1.

- Δυνατότητες κάλυψης διαφοράς τεκμηρίων.

- Τρόπος φορολόγησης διαφοράς τεκμηρίων.

- Φορολογημένα εισοδήματα με εξάντληση της υποχρέωσης. Πίνακες 4-Δ1 και 6 του Ε1.

- Εισόδημα από ακίνητα. Εκπτώσεις δαπανών. Πίνακας 4-Δ2 του Ε1.

- Φορολόγηση εισοδήματος από ακίνητα.

- Εισόδημα υπεραξίας από μεταβίβαση τίτλων. Τρόπος υπολογισμού. Πίνακας 4-Ε του Ε1.

- Φορολόγηση εισοδήματος από υπεραξία μεταβίβασης τίτλων.

- Προκαταβολή φόρου εισοδήματος. Δυνατότητα μείωσης.

Οι ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, φορολογικού έτους 2014, απευθύνονται σε λογιστές, φοροτεχνικούς αλλά και σε οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο θέλει να ενημερωθεί ορθά και έγκυρα για τη συμπλήρωση των φορολογικών εντύπων που το αφορούν.

 • Ι. Πληροφοριακά στοιχεία6
 • 1. Υποκείμενο του φόρου6
 • 2. Υπόχρεοι σε υποβολή φορολογικής δήλωσης6
 • 3. Η έννοια της φορολογικής κατοικίας7
 • 4. Αντικείμενο του φόρου εισοδήματος των φυσικών προσώπων7
 • 5. Εισόδημα ανήλικων τέκνων8
 • 6. Τρόπος και χρόνος υποβολής της φορολογικής δήλωσης8
 • 7. Φορολογία εισοδήματος των συζύγων8
 • 8. Δικαιολογητικά που φυλάσσονται για μελλοντικό έλεγχο, ή ενδέχεται να συνυποβληθούν με την δήλωση, όπου είναι απαραίτητο, αν ζητηθούν9
 • ΠΙΝΑΚΑΣ 1 – Στοιχεία φορολογουμένου10
 • ΠΙΝΑΚΑΣ 2 – Πληροφοριακά στοιχεία10
 • ΠΙΝΑΚΑΣ 3 – Μείωση φόρου λόγω αναπηρίας23
 • ΙΙ. Φορολογούμενα εισοδήματα26
 • A. Εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις - Παρακρατηθέντες φόροι και μειώσεις26
 • Β. Συμπλήρωση των ενδείξεων του Πίνακα 4A34
 • Γ. Συμπλήρωση των ενδείξεων του Πίνακα 4B38
 • Δ. Εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα - Παρακρατηθέντες και προκαταβληθέντες φόροι41
 • Ε. Εισόδημα από κεφάλαιο - Παρακρατηθέντες φόροι49
 • ΣΤ. Συμπλήρωση των ενδείξεων του Πίνακα 4Δ253
 • Ζ. Εισόδημα από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου65
 • ΙΙΙ. Εναλλακτικός τρόπος υπολογισμού της ελάχιστης φορολογίας73
 • Α. Σχετικές διατάξεις73
 • Β. Ορισμός73
 • Γ. Αντικειμενικές δαπάνες και υπηρεσίες73
 • Δ. Συμπλήρωση των ενδείξεων του Πίνακα 5.174
 • Ε. Δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων85
 • ΣΤ. Συμπλήρωση των ενδείξεων του Πίνακα 5.286
 • Ζ. Συμπλήρωση των ενδείξεων του Πίνακα 692
 • ΙV. Δαπάνες που αφαιρούνται από το εισόδημα ή μειώνουν τον φόρο105
 • Συμπλήρωση των ενδείξεων του Πίνακα 7105
 • V. Κλείσιμο της δήλωσης117
 • Α. Συμπλήρωση των ενδείξεων του Πίνακα 8117
 • Β. Συμπλήρωση των ενδείξεων του Πίνακα 9118
 • Γ. Συμπλήρωση των ενδείξεων του Πίνακα 10118
 • VΙ. Οδηγίες συμπλήρωσης του Εντύπου Ε3 φυσικών προσώπων που αποκτούν εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα120
 • Α. Γενικές παρατηρήσεις120
 • ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤ΄: Στοιχεία επιχειρήσεων (από επιχειρηματική και αγροτική δραστηριότητα) με απλογραφικά βιβλία και απαλλασσομένων / μη υπόχρεων σε τήρηση βιβλίων121
 • ΠΙΝΑΚΑΣ Ζ΄: Προσδιορισμός φορολογητέων κερδών επιχειρήσεων με απλογραφικά βιβλία125
 • ΠΙΝΑΚΑΣ Ι΄: Αναλυτική κατάσταση προσδιορισμού καθαρών κερδών οικοδομικών επιχειρήσεων128
 • Β. Η κατάσταση φορολογικής αναμόρφωσης129
 • Γ. Παλαιότερες προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων131
 • Δ. Τρόπος σχηματισμού των προβλέψεων131
 • E. Διαγραφή απαίτησης132
 • ΣΤ. Εξαιρέσεις133
 • Ζ. Ειδικές περιπτώσεις (παρ. 5, 6, 7 άρθρου 26)133
 • VII. Παράρτημα138
 • Α. Προσδιορισμός του φόρου με τις νέες διατάξεις του Ν 4172/2013138
 • Β. Υπολογισμός της αξίας των δικαιωμάτων ψιλής κυριότητας και επικαρπίας138
 • Γ. Αντικειμενική δαπάνη διαβίωσης ΕΙΧ (φορολογικό έτος 2014)139
 • Δ. Αντικειμενική δαπάνη διαβίωσης μηχανοκίνητων ή μικτών σκαφών με χώρους ενδιαίτησης (φορολογικό έτος 2014)140
 • Ε. Διακεκριμένη φορολόγηση των εισοδημάτων140
 • ΣΤ. Παράδειγμα συμπλήρωσης φορολογικής δήλωσης141