Έκδοση: 2015
ISBN: 978-960-562-919-9
Σελίδες: 144
Συγγραφέας: Χ. Σταμπέλου

Το βιβλίο «Ακυρότητα δικαιοπραξίας λόγω έλλειψης τύπου» έχει ως αντικείμενο βασικές έννοιες των γενικών αρχών του Αστικού Δικαίου.

Η αρχή του ατύπου των δικαιοπραξιών εκπηγάζει από την αρχή της ιδιωτικής αυτονομίας και εξαγγέλλεται ως κανόνας, που καθιερώνει την ελευθερία στην εκδήλωση της βουλήσεως και στη σύναψη συμφωνιών. Ωστόσο δεν είναι λίγες οι φορές που ο νομοθέτης δεν αρκείται στον consensus ως λόγο δεσμευτικότητας και ισχύος μιας δικαιοπραξίας, παρά απαιτεί να περιβληθεί αυτή και το ένδυμα του τύπου.

Η προστασία των μερών μιας δικαιοπραξίας από εσπευσμένες και απερίσκεπτες αποφάσεις, η σαφήνεια στο διαχωρισμό των σταδίων της δικαιοπραξίας και η βεβαιότητα ως προς την τελική κατάρτισή της, επίσης αποδεικτικοί λόγοι και η ανάγκη πληροφόρησης των τρίτων για τις μεταβολές στις έννομες σχέσεις, συνιστούν τους κυριότερους λόγους επιβολής συστατικού τύπου. Οι σκοποί αυτοί καθιέρωσης συστατικού τύπου για ορισμένες σημαντικές δικαιοπραξίες, μαζί και με τις θεωρίες που έχουν υποστηριχθεί, εκτίθενται στη δεύτερη παράγραφο του πρώτου μέρους του βιβλίου, μετά την ανάπτυξη της αρχής του ατύπου (§ 1), την ιστορική και τη συγκριτική επισκόπηση.

Εξετάζονται τα είδη (§ 3) και οι διάφορες μορφές του τύπου (§ 4), με έμφαση στο ιδιωτικό έγγραφο –που είναι και το συνηθέστερο στις συναλλαγές– και στο θέμα της υπογραφής ως προϋπόθεσής του. Ερευνάται, αν η διαβίβαση δηλώσεως βουλήσεως με τα σύγχρονα ηλεκτρονικά μέσα (telex, telefax, internet) πληροί τις προϋποθέσεις της ύπαρξης εγγράφου κατά τον Αστικό Κώδικα.

Αντικείμενο της πέμπτης παραγράφου είναι η έκταση ισχύος του τύπου και το πρώτο μέρος του βιβλίου ολοκληρώνεται με το ρόλο του τύπου σε περίπτωση τροποποίησης ή κατάργησης τυπικής δικαιοπραξίας (§ 6).

Το δεύτερο μέρος του βιβλίου ακουμπά στην καρδιά του προβλήματος του τύπου, με την εξέταση των συνεπειών, σε περίπτωση έλλειψής του. Σκοπός της ακυρότητας δικαιοπραξίας λόγω έλλειψης τύπου είναι η εξασφάλιση της τήρησής του (γενική προληπτική λειτουργία). Και στόχος της εκτέλεσης του τύπου η επίτευξη των σκοπών που έχει ταχθεί να εξυπηρετεί. Ερευνάται, αν, με την εκτέλεση του τύπου, επιτυγχάνονται πράγματι οι σκοποί του. Και κατά πόσον η ακυρότητα, ως συνέπεια της έλλειψης τύπου, είναι πρόσφορη και αναγκαία, για να επιτευχθεί η τήρησή του στο μέλλον.

Η παρούσα μονογραφία συμβάλει στην ερμηνεία των δικαιοπραξιών και αποτελεί απαραίτητο συμπλήρωμα της βιβλιοθήκης ενός αστικολόγου.

 • ΠΡΟΛΟΓΟΣ5
 • ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ7
 • ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ11
 • ΕΙΣΑΓΩΓΗ17
 • ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ19
 • Η ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΤΥΠΟΥ ΚΑΙ Η ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΩΝ19
 • § 1. Η αρχή του ατύπου19
 • Ι. Τυπικότητα και άτυπο των δικαιοπραξιών19
 • ΙΙ. Ιδιωτική αυτονομία και αρχή του ατύπου20
 • ΙΙΙ. Ιστορική εξέλιξη22
 • ΙV. Συγκριτική Επισκόπηση26
 • 1. Γερμανικό δίκαιο26
 • 2. Ελβετικό δίκαιο28
 • 3. Γαλλικό δίκαιο30
 • 4. Αγγλικό δίκαιο34
 • § 2. Έννοια και σκοποί του τύπου38
 • Ι. Έννοια38
 • ΙΙ. Σκοποί του τύπου39
 • 1. Οι διακρίσεις του Heldrich39
 • α. Προστασία από εσπευσμένες δηλώσεις βουλήσεως39
 • β. Αποδεικτική λειτουργία40
 • γ. Βεβαιότητα για την κατάρτιση δικαιοπραξίας41
 • δ. Βεβαιότητα για το περιεχόμενο της δικαιοπραξίας41
 • ε. Συμβουλευτική λειτουργία του τύπου41
 • στ. Προστατευτική αποστολή έναντι των τρίτων42
 • ζ. Επιτήρηση και δυσχέρανση κατάρτισης δικαιοπραξιών για το κοινό συμφέρον43
 • 2. Κριτική της θέσης του Heldrich44
 • 3. Η θεωρία του Häsemeyer45
 • 4. Κριτική της άποψης του Häsemeyer46
 • 5. Η κρατούσα στη θεωρία γνώμη48
 • § 3. Είδη τύπου51
 • Ι. Συστατικός και αποδεικτικός τύπος51
 • 1. Συστατικός τύπος51
 • 2. Αποδεικτικός τύπος52
 • ΙΙ. Νόμιμος και εκούσιος τύπος53
 • 1. Νόμιμος τύπος53
 • 2. Εκούσιος τύπος53
 • § 4. Μορφές τύπου55
 • Ι. Ιδιωτικό έγγραφο55
 • 1. Έννοια55
 • – Ιδιωτικό έγγραφο με βέβαιη χρονολογία56
 • 2. Αποδεικτική δύναμη56
 • 3. Περιπτωσιολογία58
 • 4. Η υπογραφή59
 • 5. Ιδιωτικό έγγραφο και σύγχρονη τεχνολογία63
 • Α. Διαβίβαση με τηλέτυπο (telex)64
 • Β. Διαβίβαση με τηλομοιοτυπία (fax)64
 • Γ. Ηλεκτρονικό έγγραφο68
 • ΙΙ. Δημόσιο έγγραφο73
 • ΙΙΙ. Δήλωση ενώπιον αρχής76
 • § 5. Έκταση ισχύος του τύπου77
 • § 6. Τροποποίηση ή κατάργηση τυπικής δικαιοπραξίας80
 • Ι. Τροποποίηση τυπικής δικαιοπραξίας80
 • 1. Οριοθέτηση80
 • 2. Συνέπειες παράλειψης του τύπου82
 • ΙΙ. Κατάργηση τυπικής δικαιοπραξίας83
 • ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ85
 • ΟΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΜΗ ΤΗΡΗΣΗΣ ΤΥΠΟΥ85
 • § 7. Η ακυρότητα στο νόμιμο τύπο85
 • Ι. Γενικά85
 • ΙΙ. Η ακυρότητα στο νόμιμο τύπο86
 • 1. Νομική φύση86
 • 2. Επέλευση της ακυρότητας88
 • § 8. Οριοθέτηση της ακυρότητας90
 • Ι. Εξαιρέσεις από την ακυρότητα90
 • 1. Δωρεά90
 • 2. Εγγύηση93
 • 3. Ειδικοί νόμοι94
 • ΙΙ. Τελολογικοί περιορισμοί95
 • ΙΙΙ. Περιορισμός της ακυρότητας με επίκληση των γενικών ρητρών101
 • 1. Η κατάχρηση δικαιώματος101
 • Α. Η κατάχρηση δικαιώματος γενικά101
 • α. Οι προϋποθέσεις της ΑΚ 281101
 • β. Τυπολογία κατάχρησης δικαιώματος102
 • i. Αποδυνάμωση δικαιώματος102
 • ii. Αντιφατική συμπεριφορά105
 • iii. Κακόβουλη συμπεριφορά του δικαιούχου105
 • γ. Οι συνέπειες της κατάχρησης106
 • Β. Κατάχρηση δικαιώματος και τύπος της δικαιοπραξίας108
 • 2. Η διορθωτική λειτουργία της ΑΚ 288111
 • § 9. Ακυρότητα στο δικαιοπρακτικό τύπο114
 • § 10. Οι συνέπειες της ακυρότητας119
 • § 11. H θεραπεία της ακυρότητας121
 • ΕΠΙΛΟΓΟΣ123
 • ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ127
 • ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ137