Συμβολή στην αποτελεσματικότητα της Διοικητικής Δικαιοσύνης

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €48.00
ΝΠ €58.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.
Έκδοση: 2015
ISBN: 978-960-562-926-7
Σελίδες: 568
Συγγραφέας: Η. Κουβαράς
Διεύθυνση Σειράς: Θ. Φορτσάκης
Πρόλογος: Θ. Φορτσάκης

Το δίκαιο που διέπει την υποχρέωση συμμόρφωσης της Διοίκησης στις αποφάσεις των Διοικητικών Δικαστηρίων, συνιστά ένα ειδικό διοικητικό δίκαιο στο μέτρο που συγκροτείται από νομολογιακά διαμορφωμένους κανόνες και αρχές που αποκλίνουν από αυτούς που ρυθμίζουν την άσκηση το πρώτον διοικητικής αρμοδιότητας.

Η μελέτη αυτή αντιμετωπίζει από πρακτική αλλά και θεωρητική άποψη, συνολικά τη διαδικασία για την υλοποίηση των δικαστικών αποφάσεων στην εγχώρια έννομη τάξη, από την έκδοση αυτών μέχρι την εφαρμογή των διοικητικών πράξεων σε εκτέλεση του δεδικασμένου.

Στη μελέτη συστηματοποιείται το σύνολο της συναφούς νομολογίας του ΣτΕ, των ΤΔΔ και του Ελεγκτικού Συνεδρίου, τα Πρακτικά και οι Αποφάσεις των Τριμελών Συμβουλίων του Ν 3068/2002 των δικαστηρίων αυτών, καθώς και οι γνωμοδοτήσεις του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, ως προς τον ενδεδειγμένο τρόπο συμμόρφωσης, ανάλογα με το ειδικότερο πεδίο δικαστικής προστασίας (ακυρωτικές-ουσιαστικές διαφορές, προσωρινή δικαστική προστασία κ.λπ.), αλλά και το ειδικότερο πεδίο διαφορών (υπαλληλικές, περιβαλλοντικές κ.λπ.)

Επιμέρους προβληματικές της μελέτης αποτελούν, μεταξύ άλλων, η έκταση των υποχρεώσεων της Διοίκησης από τη δικαστική απόφαση ως συνάρτηση του δεδικασμένου, η αναγκαστική εκτέλεση κατά του Δημοσίου, η αδυναμία της Διοίκησης να συμμορφωθεί και η αντιμετώπιση του ζητήματος στο συγκριτικό δίκαιο.

Η μονογραφία αποτελεί έναν ιδιαίτερα χρήσιμο οδοδείκτη για κάθε ζήτημα συμμόρφωσης που ανακύπτει στην πράξη και επιτρέπει την αξιοποίηση, στο μέγιστο δυνατό βαθμό, των εργαλείων τα οποία διαθέτει ο δικαιωθείς δικαστικά διάδικος για την επίτευξή της.
 • ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ9
 • Η ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΓΧΩΡΙΑ ΕΝΝΟΜΗ ΤΑΞΗ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ9
 • Εισαγωγή-Παρουσίαση 11
 • Τμήμα I13
 • Η υποχρέωση συμμόρφωσης της Διοίκησης στην εγχώρια έννομη τάξη13
 • Ενότητα Ι13
 • Οι νομοθετικές επιλογές για τη διασφάλιση συμμόρφωσης της Διοίκησης13
 • Υποενότητα Ι15
 • Ο εκτελεστικός του Συντάγματος Ν 3068/200215
 • § Ι: Επί διαπλαστικού ενδίκου βοηθήματος (άρθρα 2 και 3)15
 • Α. Το κανονιστικό προηγούμενο15
 • 1. Ένας ανεπαρκής μηχανισμός: Η «ειδική επιτροπή» του Ν 1470/198415
 • 2. Ένα αναβαπτισμένο συνταγματικό έρεισμα 18
 • Β. Ο εκτελεστικός του Συντάγματος Ν 3068/2002 και το ΠΔ 61/200422
 • 1. Ο διττός ρόλος του Τριμελούς Συμβουλίου του άρθρου 2 του Ν 3068/200222
 • α. Η ελεγκτική αρμοδιότητα 25
 • β. Η κυρωτική αρμοδιότητα27
 • 2. Οι αρμοί της ρύθμισης34
 • α. Το αντικείμενο της υποχρέωσης συμμόρφωσης34
 • β. Τα εμπλεκόμενα μέρη40
 • ι) Η υπόχρεη προς συμμόρφωση αρχή 40
 • ιι) Ο νομιμοποιούμενος στην υποβολή αιτήματος: Η έννοια του ενδιαφερομένου43
 • Συμπερασματικές Παρατηρήσεις49
 • § ΙΙ: Επί καταψηφιστικού ενδίκου βοηθήματος: η αναγκαστική εκτέλεση σε βάρος του Δημοσίου (άρθρο 4)51
 • Α. Η αναγκαστική εκτέλεση ως δραστική μορφή συμμόρφωσης52
 • 1. Η διάκριση προς την υποχρέωση συμμόρφωσης εν ευρεία έννοια52
 • 2. Η διαδρομή για την εμπέδωση 55
 • α. Η νομολογιακή αναγνώριση της αναγκαστικής εκτέλεσης κατά του Δημοσίου55
 • β. Η θετικοποίηση της αναγκαστικής εκτέλεσης υπό συνταγματικό έρεισμα58
 • B. Το εκτελεστικό κεκτημένο σήμερα: μεταξύ νομοθετικής αντιμεταρρύθμισης και νομολογιακής αποκατάστασης59
 • 1. Ως προς τη δεκτική κατάσχεσης περιουσία59
 • 2. Ως προς το εύρος των εκτελεστών τίτλων64
 • 3. Ως προς τις δικονομικές προϋποθέσεις 67
 • Συμπερασματικές Παρατηρήσεις72
 • Υποενότητα ΙΙ75
 • Τα αναγκαία συμπληρώματα για την επίτευξη της συμμόρφωσης75
 • § Ι: Η ποινική και πειθαρχική ευθύνη 75
 • Α. Του αρμοδίου υπαλλήλου75
 • Β. Του αρμοδίου Υπουργού80
 • § ΙΙ: Η αστική ευθύνη του Δημοσίου82
 • Α. Ως συμπληρωματικό εργαλείο αποκατάστασης83
 • Β. Ως μέσο πίεσης προς τον αρμόδιο υπάλληλο89
 • Συμπερασματικές Παρατηρήσεις93
 • Ενότητα ΙΙ:96
 • Η υποχρέωση συμμόρφωσης της Διοίκησης στον αστερισμό των νομικών εννοιών96
 • Υποενότητα Ι96
 • Η σχέση της υποχρέωσης συμμόρφωσης προς τις λοιπές συνέπειες των δικαστικών αποφάσεων96
 • § Ι: Διάκριση και ετεροπροσδιορισμός της υποχρέωσης συμμόρφωσης από τις λοιπές συνέπειες των δικαστικών αποφάσεων96
 • Α. Η διαπλαστική φύση των δικαστικών αποφάσεων ως αιτία της υποχρέωσης συμμόρφωσης96
 • Β. Η σχέση της υποχρέωσης συμμόρφωσης με το δεδικασμένο104
 • 1. Οι όροι συνδρομής και οι συνέπειες των δύο εννοιών104
 • 2. Ο αντίλογος στη σύνδεση δεδικασμένου με την υποχρέωση προς συμμόρφωση108
 • § ΙΙ: Η έκταση του δεδικασμένου ως έκταση της υποχρέωσης συμμόρφωσης111
 • Α. Τα αντικειμενικά όρια του δεδικασμένου111
 • 1. Προσδιορισμός με βάση το «διοικητικής φύσεως ζήτημα» 111
 • 2. Προσδιορισμός με βάση το αντικείμενο της δίκης114
 • Β. Οι αιτιολογίες της απόφασης ως άρρηκτο τμήμα του δεδικασμένου118
 • Υποενότητα ΙΙ123
 • Η υποχρέωση συμμόρφωσης ως εξωδικαστική εκδήλωση του δεδικασμένου123
 • § Ι: Η αποθετική συμμόρφωση (ως αρνητική εξωδικαστική εκδήλωση του δεδικασμένου)124
 • A. Η υποχρέωση παύσης εκτέλεσης της ακυρωθείσας πράξης124
 • Β. Η απαγόρευση έκδοσης πράξης όμοιας με την ακυρωθείσας126
 • § ΙΙ: Η θετική συμμόρφωση ή συμμόρφωση υπό στενή έννοια (ως θετική εξωδικαστική εκδήλωση του δεδικασμένου)129
 • Α. Η στατική αποκατάσταση131
 • Β. Η πλήρης ή δυναμική αποκατάσταση135
 • Συμπερασματικές παρατηρήσεις137
 • Τμήμα ΙΙ140
 • Η πρόσληψη των κανονιστικών εργαλείων από τους εγχώριους θεσμούς: ανάδειξη και αυτοπεριορισμός140
 • Ενότητα Ι140
 • Η διαμόρφωση του περιεχομένου της υποχρέωσης συμμόρφωσης της Διοίκησης από το Δικαστή140
 • Υποενότητα Ι140
 • Γενικό Μέρος140
 • § Ι: Ο πυρήνας: η αποκαταστατική διοικητική πράξη140
 • Α. Ο ετεροπροσδιορισμός του περιεχομένου της142
 • 1. Από το είδος της ακυρωθείσας πράξης142
 • α. Με βάση το χαρακτήρα της ακυρωθείσας142
 • β. Επί σύνθετης διοικητικής ενέργειας145
 • 2. Από το είδος της διαπιστωθείσας πλημμέλειας148
 • α. Επί πλημμέλειας της αιτιολογίας148
 • β. Επί τυπικής πλημμέλειας154
 • Β. Το κρίσιμο νομικό καθεστώς158
 • 1. Ο κανόνας της αναδρομής στο χρόνο έκδοσης της ακυρωθείσας πράξης 158
 • α. Το περιεχόμενο και η έκταση του κανόνα158
 • β. Προβληματισμοί και επιπλοκές163
 • 2. Η κάμψη του κανόνα164
 • α. Στο οργανωτικό δίκαιο164
 • β. Όταν το νεότερο νομοθέτημα δεν ανέχεται το παλαιό καθεστώς167
 • § ΙΙ: Η περιφέρεια της υποχρέωσης συμμόρφωσης170
 • Α. Ως περιεχόμενο των υποχρεώσεων170
 • 1. Τα εγγενή όρια από το διοικητικής φύσεως ζήτημα170
 • α. Στη μεθόριο του διοικητικής φύσεως ζητήματος170
 • β. Η διοικητική δράση εκτός της υποχρέωσης 173
 • ι) H μεταβολή στο σύμπλεγμα νομικού πραγματικού173
 • ιι) Μη επέκταση της υποχρέωσης συμμόρφωσης σε όμοιες πράξεις177
 • 2. Τα νομοθετικά όρια της υποχρέωσης συμμόρφωσης182
 • α. Προληπτικά με in abstracto ρύθμιση183
 • β. Κατασταλτικά - ως επέμβαση για τον περιορισμό των υποχρεώσεων της Διοίκησης186
 • Β. Ως πεδίο δικαστικού ελέγχου190
 • 1. Τα όρια της αρμοδιότητας ελέγχου190
 • α. Το ορόσημο της διακριτής διαφοράς190
 • β. Η διαπλοκή των επιλαμβανόμενων δικαιοδοτικών σχηματισμών193
 • 2. Ο αυτοπεριορισμός των Τριμελών Συμβουλίων σε έλεγχο των «καταρχήν» πλημμελειών195
 • Συμπερασματικές παρατηρήσεις198
 • Υποενότητα ΙΙ203
 • Ειδικό Μέρος203
 • § Ι: Με βάση το είδος δικαστικής προστασίας203
 • Α. Εκφάνσεις της ακυρωτικής δίκης203
 • 1. Επί ακύρωσης κανονιστικής πράξης203
 • α. Η διαφοροποίηση με βάση το είδος του δικαστικού ελέγχου203
 • β. Οι συνέπειες για τη Διοίκηση206
 • 2. Επί ακύρωσης παράλειψης οφειλόμενης νόμιμης ενέργειας 210
 • a. Το περιεχόμενο των υποχρεώσεων210
 • β. Η αντιμετώπιση της εμμονής στην πνοε213
 • 3. Προς απορριπτικές αποφάσεις216
 • α. Απορριπτικές ενδίκων βοηθημάτων216
 • β. Απορριπτικές ενδίκων μέσων221
 • Β. Στις ουσιαστικές διαφορές223
 • 1. Η συμμόρφωση της Διοίκησης στις αποφάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου223
 • α. Το Ελεγκτικό Συνέδριο εγγυητής της συμμόρφωσης της Διοίκησης223
 • ι) Οι ιδιαιτερότητες των πράξεων-αποφάσεων του Ελεγκτικού Συνεδρίου 223
 • ιι) Οι μαζικές διαστάσεις του φαινόμενου στο πεδίο του Ελεγκτικού Συνεδρίου228
 • β. Το Ελεγκτικό Συνέδριο αμφισβητίας της υποχρέωσης συμμόρφωσης232
 • 2. Η συμμόρφωση της Διοίκησης στις αποφάσεις των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων235
 • α. Φαινομενολογία και πεδία υποθέσεων235
 • β. Το εύρος των υποχρεώσεων που πηγάζουν από τη δικαστική απόφαση239
 • Γ. Η συμμόρφωση της Διοίκησης στις αποφάσεις προσωρινής δικαστικής προστασίας 244
 • 1. Οι συνέπειες του ανασταλτικού αποτελέσματος244
 • α. H ένταξη στην υποχρέωση συμμόρφωσης244
 • β. Περιεχόμενο και έκταση248
 • 2. Πρόσφατες νομοθετικές επεμβάσεις για την περιστολή του251
 • § ΙΙ: Με βάση την κατηγορία διαφορών255
 • Α. Το φαινόμενο της μη συμμόρφωσης σε ζητήματα υπηρεσιακής καταστάσεως δημοσίων υπαλλήλων258
 • 1. Το περιεχόμενο των υποχρεώσεων259
 • α. Η συνθετότητα των διοικητικών υποχρεώσεων 259
 • β. Η έκταση των υποχρεώσεων262
 • 2. Οι υπαλληλικές διαφορές ως αιχμή του δικαίου της συμμόρφωσης265
 • α. Οι νομοθετικές επεμβάσεις265
 • ι) Ο νομοθέτης αρωγός στη συμμόρφωση265
 • ιι) Ο νομοθέτης περιστέλλων συμμόρφωση267
 • β. Η νομολογιακή πρωτοπορία268
 • Β. Το φαινόμενο της μη συμμόρφωσης στο πεδίο του περιβάλλοντος270
 • 1. Επί διαφορών από περιβαλλοντικές και οικοδομικές άδειες272
 • 2. Επί άρσης ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης277
 • Συμπερασματικές παρατηρήσεις283
 • Ενότητα ΙΙ289
 • Η αντιμετώπιση της υποχρέωσης συμμόρφωσης από τη Διοίκηση: μεταξύ αφομοίωσης και «μεταβολισμού» του διατακτικού των δικαστικών αποφάσεων 289
 • Υποενότητα Ι289
 • Το πρόβλημα της εφαρμογής της απόφασης289
 • § Ι: Πηγές των δυσχερειών στην υλοποίηση της συμμόρφωσης291
 • Α. Οι φυσικές επιπλοκές της ακύρωσης 291
 • 1. Ως προς άλλες πράξεις291
 • α. Η διαπλοκή των διοικητικών πράξεων στο νομικό κόσμο291
 • β. Η Διοίκηση αντιμέτωπη με τη διαπλοκή των πράξεων295
 • 2. Ως προς τα κεκτημένα δικαιώματα τρίτων298
 • Β. Η διάστρωση της αιτιολογίας της απόφασης303
 • 1. Οι ασάφειες της αιτιολογίας303
 • 2. Επί συνδρομής πλείονων γνωμών306
 • § ΙΙ: Παράμετροι στην αντιμετώπιση309
 • Α. Η αρχή της ασφάλειας δικαίου 310
 • 1. Μια διαδεδομένη αρχή στον ευρωπαϊκό χώρο310
 • 2. Οι εκφάνσεις της αρχής στην εγχώρια έννομη τάξη313
 • Β. Το εφικτό της συμμόρφωσης317
 • 1. Αδικαιολόγητη παράλειψη318
 • 2. Δικαιολογημένη αδυναμία321
 • Συμπερασματικές Παρατηρήσεις329
 • Υποενότητα ΙΙ332
 • Οι λύσεις της εγχώριας Διοίκησης332
 • § Ι: Το πεδίο δράσης της Διοίκησης332
 • Α. Η φύση της λειτουργίας εφαρμογής της δικαστικής απόφασης332
 • 1. Η εκτέλεση της δικαστικής απόφασης ως πεδίο τομής δικαστικής και εκτελεστικής λειτουργίας 332
 • 2. Το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους ως αρωγός της Διοίκησης 337
 • Β. Η προσέγγιση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους340
 • 1. Τα πλεονεκτήματα και η συνεπής αξιοποίησή τους από το ΝΣΚ340
 • 2. Μια αναπόφευκτη αδυναμία: η διχογνωμία στις γνωμοδοτήσεις ως έκφραση των δυσκολιών345
 • § ΙΙ: Οι λύσεις στο πρόβλημα της συμμόρφωσης από το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους348
 • Α. Το ΝΣΚ ως ειδήμων εφαρμοστής της νομολογίας348
 • 1. Η κατανόηση πτυχών του διοικητικής φύσεως ζητήματος348
 • α. Σε ακυρωτικές διαφορές348
 • β. Σε διαφορές ουσίας351
 • 2. Η αποσαφήνιση των επιπλοκών στο πεδίο αιχμής των υπαλληλικών διαφορών 353
 • α. Επί διαδικασιών για την επιλογή υποψηφίων353
 • β. Επί της δυναμικής αποκατάστασης του υπαλλήλου357
 • Β. Το ΝΣΚ ως συνδιαμορφωτής/διαπλαστής της εφαρμοστέας λύσης 360
 • 1. Μεταξύ πραγματισμού…360
 • 2. …και αναγνώρισης της αδυναμίας της Διοίκησης να συμμορφωθεί364
 • Συμπερασματικές παρατηρήσεις367
 • ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ369
 • ΠΡΟΣ ΜΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ369
 • Εισαγωγή-Παρουσίαση 371
 • Τμήμα Ι377
 • Η αναμόρφωση του συστήματος για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης της Διοίκησης προς τις δικαστικές αποφάσεις: Τα εργαλεία του Γάλλου δικαστή και η μεταφορά τους στην εγχώρια έννομη τάξη377
 • Ενότητα Ι:382
 • Η αναβάθμιση της εξουσίας επιβολής χρηματικών κυρώσεων ως μέσο εξαναγκασμού της Διοίκησης382
 • Υποενότητα Ι382
 • Η εξουσία επιβολής χρηματικών κυρώσεων (astreinte) από το δικαστή στη γαλλική έννομη τάξη382
 • § Ι: Το περιεχόμενο της εξουσίας επιβολής χρηματικών κυρώσεων382
 • § ΙΙ: Η εξασφάλιση της καταβολής τους389
 • Υποενότητα ΙΙ393
 • Τα διδάγματα για την εθνική ρύθμιση393
 • § Ι: Αυξάνοντας τη δραστικότητα της χρηματικής κύρωσης: προληπτική απειλή επιβολής, αύξηση του ύψους της και σταδιακή κλιμάκωση 393
 • § ΙΙ: Διευρύνοντας τις εγγυήσεις καταβολής της χρηματικής κύρωσης397
 • Ενότητα ΙΙ400
 • Η απονομή στο δικαστή μιας εξουσίας έκδοσης διαταγών προς τη Διοίκηση (injonction)400
 • Υποενότητα Ι:402
 • Η εξουσία έκδοσης από το Δικαστή injonction στη γαλλική έννομη τάξη402
 • § Ι: Η απονομή της εξουσίας402
 • Α. Το πλαίσιο εισαγωγής της ρύθμισης402
 • Β. Το περιεχόμενο της εξουσίας έκδοσης injonction406
 • § ΙΙ: Η συμβολή της injonction στην αναβάθμιση της δικαστικής προστασίας410
 • Α. Η δραστικότητα του μέτρου410
 • Β. Τα εγγενή όρια και οι επιπλοκές414
 • Υποενότητα ΙΙ:418
 • Η υιοθέτηση μιας εξουσίας έκδοσης διαταγών προς τη Διοίκηση στην εγχώρια έννομη τάξη418
 • § Ι: Προϋποθέσεις εισαγωγής της ρύθμισης 418
 • Α. Η καταλληλότητα του μέτρου419
 • Β. Η αναγκαιότητα 420
 • Γ. Η stricto sensu αναλογικότητα του μέτρου: κριτήριο η αρχή της διάκρισης των λειτουργιών 422
 • § ΙΙ: Οι όροι άσκησης της εξουσίας από τον εγχώριο δικαστή427
 • Α. Η διαταγή ως άμεση απόρροια της ακυρωτικής κρίσης427
 • Β. Η στάθμιση κόστους- οφέλους (bilan coûts-avantages) για την επιλογή της ενδεδειγμένης injonction430
 • Συμπερασματικές Παρατηρήσεις433
 • Τμήμα IΙ:435
 • Σε αναζήτηση διαρθρωτικών λύσεων435
 • Ενότητα Ι:435
 • Η διεύρυνση των εξουσιών του διοικητικού δικαστή στα όρια της δικαστικής λειτουργίας435
 • Υποενότητα Ι435
 • Το διαχρονικό έλλειμμα δικαστικής προστασίας κατά την προσβολή παράλειψης οφειλόμενης νόμιμης ενέργειας435
 • § Ι: Η υιοθέτηση ενός καταψηφιστικού ενδίκου βοηθήματος: Η γερμανική καταψηφιστική αγωγή438
 • Α. Επί δέσμιας αρμοδιότητας441
 • Β. Επί διακριτικής ευχέρειας 443
 • § ΙΙ: Η συμβολή μιας καταψηφιστικής αγωγής στο έλλειμμα δικαστικής προστασίας445
 • Α. Η υπεροχή σε σχέση με την αίτηση ακύρωσης445
 • Β. Η αληθής έκταση της συμβολής447
 • Υποενότητα ΙΙ449
 • Τα μέσα εκτέλεσης του ιδιωτικού δικαίου ως πηγή έμπνευσης και σημείο σύγκρισης 449
 • § Ι: Η καταδίκη του διοικητικού οργάνου σε δήλωση βουλήσεως450
 • § ΙΙ: Η απειλή χρηματικών κυρώσεων για την εκπλήρωση της υποχρέωσης 453
 • Ενότητα ΙΙ:455
 • Η χορήγηση στο διοικητικό Δικαστή μιας εξουσίας υποκατάστασης στις πράξεις της Διοίκησης455
 • Υποενότητα Ι455
 • Συστήματα δικαστικής υποκατάστασης 455
 • § Ι: Ένα υπαρκτό μοντέλο στον ευρωπαϊκό νότο456
 • Α. Ιταλία: ο διορισμός ενός επιτρόπου πράξεων (commissario ad acta) στην θέση της Διοίκησης456
 • Β. Ιβηρική: η έκδοση της διοικητικής πράξης από το ίδιο το δικαστήριο458
 • § ΙΙ: Το αμερικάνικο σύστημα460
 • Α. Ο αμερικανός δικαστής σε ρόλο κοινωνικού αναμορφωτή: ιστορική διαδρομή και ειδικότερες πρακτικές460
 • Β. Προβληματισμοί 464
 • 1. Από δικαιοπολιτική άποψη 464
 • 2. Από άποψη αποτελεσματικότητας466
 • Υποενότητα ΙΙ468
 • Η απονομή μιας εξουσίας υποκατάστασης στον Έλληνα δικαστή468
 • § Ι: Η απορριφθείσα εξουσία υποκατάστασης κατά την θέσπιση του Ν 3068/2002470
 • § ΙΙ: Οι όροι άσκησης μιας τέτοιας εξουσίας από το δικαστή472
 • Α. Επί δέσμιας αρμοδιότητας 474
 • Β. Επί διακριτικής ευχέρειας476
 • Γ. Επί ελλείψεως αιτιολογίας478
 • Συμπερασματικές παρατηρήσεις479
 • ΣΥΝΟΨΗ-ΤΕΛΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ481
 • Ι. Για μια ανανοηματοδότηση της υποχρέωσης συμμόρφωσης481
 • 1. Εκφάνσεις/απολήξεις και παράγοντες της δικαιοτελεστικής λειτουργίας481
 • 2. Αξιολόγηση και αμφισβήτηση του εγχώριου συστήματος για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης484
 • ΙΙ. Για μια αναβάθμιση της δικαιοτελεστικής λειτουργίας486
 • Α. Το πεδίο δικαιοπλασίας του διοικητικού δικαστή εντός του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου486
 • 1. Προτάσεις σε επίπεδο Τριμελούς Συμβουλίου Συμμόρφωσης:486
 • 2. Προτάσεις σε επίπεδο δικαστικής απόφασης:488
 • 3. Προτάσεις σε επίπεδο συμπληρωματικών μέτρων:490
 • B. Επεμβάσεις του Νομοθέτη490
 • 1. Προτάσεις επί της επιβολής χρηματικής κύρωσης:490
 • 2. Επί της απονομής στον διοικητικό δικαστή μιας εξουσίας διαταγών προς τη Διοίκηση491
 • 3. Αντιμετώπιση του ελλείμματος δικαστικής προστασίας επί παρανόμων παραλείψεων της Διοίκησης492
 • 4. Επί της απονομής μιας εξουσίας υποκατάστασης492
 • 5. Ειδικότερες νομοθετικές παρεμβάσεις493
 • ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ495
 • ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ525