Η διαδικασία κατάρτισης της σύμβασηςΗ εκτέλεση της διοικητικής σύμβασης

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €30.00
ΝΠ €40.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.
Έκδοση: 2015
ISBN: 978-960-562-916-8
Σελίδες: 288
Συγγραφέας: Δ. Τομαράς
Διεύθυνση Σειράς: Χ. Χρυσανθάκης

Η παρούσα δεύτερη επικαιροποιημένη έκδοση του έργου Διοικητικές Συμβάσεις που έχει ως αντικείμενο την παρουσίαση και την ανάλυση των νομικών ζητημάτων που προκύπτουν από τις δημόσιες συμβάσεις, έχει ενημερωθεί με τις πρόσφατες νομολογιακές και νομοθετικές εξελίξεις στο δίκαιο των δημοσίων συμβάσεων. 

Συγκεκριμένα το κείμενο της εργασίας είναι επικαιροποιημένο με τις διατάξεις του Ν 4281/2014, η ισχύς των οποίων άρχεται σύμφωνα με το άρθρο 37 παρ. 1 του Ν 4320/2015 από της 31ης Δεκεμβρίου 2015. Τ

ο έργο χωρίζεται σε δυο μέρη. Στο πρώτο Μέρος (Η διαδικασία καταρτίσεως της σύμβασης) εξετάζεται η διαδικασία επιλογής του αναδόχου (διακήρυξη, έλεγχος δικαιολογητικών – προσφορών) και ο δικαστικός έλεγχος της επιλογής του αναδόχου (προσωρινή δικαστική προστασία, ακυρωτική αρμοδιότητα ΣτΕ, ειδικά δικονομικά ζητήματα). 

Στο δεύτερο Μέρος (Η εκτέλεση της διοικητικής συμβάσεως), αναλύονται σε επιμέρους κεφάλαια οι συνήθεις συμβατικές διαφορές, η απρόοπτη μεταβολή των συνθηκών εκτελέσεως της συμβάσεως και η δικαστική προστασία κατά το στάδιο εκτελέσεως της συμβάσεως. 

Συμπληρώνεται με νομολογία (ελληνική - κοινοτική), βιβλιογραφία (ελληνική - αλλοδαπή), δημοσιεύσεις του συγγραφέα και αλφαβητικό ευρετήριο. Αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο τόσο για τον μελετητή του δημοσίου δικαίου όσο και για τον νομικό της πράξης.

 • ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΤΗ Β΄ ΕΚΔΟΣΗ 1
 • ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΤΗΝ Α΄ ΕΚΔΟΣΗ3
 • ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ5
 • Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ8
 • LES CONTRATS ADMINISTRATIFS13
 • ΤΑ ΟΡΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ22
 • Ι. Συμβάσεις μεταξύ νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου22
 • ΙΙ. Συμφωνίες με ΝΠΙΔ του ευρυτέρου δημοσίου τομέως ή ιδιωτικούς φορείς25
 • ΙΙΙ. Περιορισμοί που τίθενται από την αρχή της νομιμότητος25
 • IV. Τομείς οι οποίοι δεν μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο συμβάσεως28
 • ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ31
 • Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΕΩΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ31
 • Α. Η διαδικασία επιλογής του αναδόχου33
 • α. Η διακήρυξη33
 • β. Ο έλεγχος των δικαιολογητικών52
 • 1. Νομικά προβλήματα κοινά σε όλα τα δικαιολογητικά52
 • 2. Ζητήματα κατά κατηγορία πιστοποιητικών60
 • i) Εγγυητικές επιστολές60
 • ii) Πιστοποιητικά ότι οι υποψήφιοι δεν τελούν σε πτώχευση, εκκαθάριση και αναγκαστική διαχείριση63
 • iii) Πιστοποιητικά οικονομικής φερεγγυότητος και τεχνικής ικανότητος των υποψηφίων64
 • iv) Πιστοποιητικά ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητος66
 • v) Πιστοποιητικό ονομαστικοποιήσεως μετοχών Α.Ε.67
 • vi) Η δήλωση του άρθρου 18 παρ. 3 του ΠΔ 394/1996 (άρθρου 18 παρ. 3 του ΠΔ/τος 118/2007) περί της καταγωγής των προσφερομένων υλικών71
 • vii) Ποινικό μητρώο και επαγγελματικά παραπτώματα73
 • viii) Λοιπά πιστοποιητικά76
 • γ. Ο έλεγχος των προσφορών77
 • 1. Ο τυπικός έλεγχος των προσφορών77
 • i) Η κατάθεση της προσφοράς77
 • ii) Διαδικασία ανοίγματος των προσφορών85
 • 2. Κρίση επί των τεχνικών και οικονομικών προσφορών88
 • i) Κριτήρια – προδιαγραφές 88
 • ii) Βαθμολόγηση προσφορών92
 • iii) Η εκ μέρους της Διοικήσεως επανεξέταση των προσφορών94
 • iv) Ειδικώτερον περί οικονομικών προσφορών 95
 • 3. Η ολοκλήρωση της διαδικασίας97
 • Β. Ο δικαστικός έλεγχος της επιλογής του αναδόχου99
 • α. Η προσωρινή δικαστική προστασία100
 • 1. Γενικώς περί προσωρινής δικαστικής προστασίας100
 • 2. Περί της ενδικοφανούς προδικαστικής προσφυγής108
 • 3. Η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων-11
 • i) Γενικά113
 • ii) Προβαλλόμενοι λόγοι115
 • iii) Λοιπά ζητήματα119
 • β. Η ακυρωτική αρμοδιότητα του Συμβουλίου της Επικρατείας και του Διοικητικού Εφετείου124
 • 1. Οριοθέτηση της ακυρωτικής αρμοδιότητος του ΣτΕ εν σχέσει προς τις αρμοδιότητες των λοιπών διοικητικών δικαστηρίων124
 • i) Η φύση της αρμοδιότητος του Ελεγκτικού Συνεδρίου124
 • ii) Η θεωρία των αποσπαστών πράξεων 131
 • iii) Η κατανομή των ακυρωτικών αρμοδιοτήτων μεταξύ του Συμβουλίου της Επικρατείας και του Διοικητικού Εφετείου138
 • 2. Ειδικά δικονομικά ζητήματα140
 • i) Το ζήτημα της κατά στάδια προβολής των λόγων 140
 • iα. Δικονομικοί περιορισμοί στον παρεμπίπτοντα δικαστικό έλεγχο των διακηρύξεων 141
 • iβ. Ο έλεγχος των ενδιαμέσων πράξεων 143
 • ii) Το ζήτημα των αλυσιτελώς προβαλλομένων λόγων145
 • iii) Το ζήτημα της εκ των υστέρων αιτιολογίας των ατομικών διοικητικών πράξεων150
 • ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ153
 • Η ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ153
 • Α. Οι συνήθεις συμβατικές διαφορές155
 • α. Οι διαφορές περί την εκτέλεση155
 • 1. Επιμετρήσεις και λογαριασμοί155
 • 2. Νέες εργασίες163
 • 3. Περί βλαβών και ελαττωμάτων169
 • i) Οι βλάβες169
 • ii) Τα ελαττώματα του έργου172
 • β. Διαφορές περί την παραλαβή του έργου, την λύση της συμβάσεως και την έκπτωση του αναδόχου174
 • 1. Η παραλαβή του έργου174
 • 2. Η έκπτωση του αναδόχου180
 • 3. Λύση της συμβάσεως λόγω υπαιτιότητος της Διοικήσεως 186
 • Β. Η απρόοπτη μεταβολή των συνθηκών εκτελέσεως της συμβάσεως192
 • α. Δυσκολίες ή αδυναμία εκτελέσεως της συμβάσεως 193
 • 1. Το γεγονός ανωτέρας βίας 193
 • 2. Οι δυσκολίες εκτελέσεως200
 • β. Η ανατροπή της οικονομικής ισορροπίας της διοικητικής συμβάσεως203
 • 1. Η θεωρία του απροβλέπτου 204
 • 2. Προϋποθέσεις εφαρμογής της διατάξεως του άρθρου 388 ΑΚ207
 • 3. Οι λύσεις της ελληνικής νομολογίας 210
 • γ. Οι επεμβάσεις της Διοικήσεως στην διοικητική σύμβαση 213
 • 1. Οι απόψεις της γαλλικής θεωρίας και νομολογίας213
 • 2. Οι απόψεις της ελληνικής νομολογίας217
 • Γ. Η δικαστική προστασία κατά το στάδιο εκτελέσεως της συμβάσεως 222
 • α. Προσφυγή222
 • 1. Η τήρηση της προδικασίας 222
 • 2. Περί του δικαστικού ενσήμου 230
 • 3. Δικαιούχοι της προσφυγής235
 • i) Η θέση της ελληνικής νομολογίας235
 • ii) Η γαλλική θεωρία περί διευρύνσεως του κύκλου των δικαιούχων της προσφυγής238
 • β. Άλλα ένδικα βοηθήματα241
 • 1. Αίτηση ακυρώσεως 241
 • i) Ανάδοχοι κατά διοικητικών πράξεων που απλώς επηρεάζουν την εκτέλεση της καταρτισθείσης συμβάσεως 241
 • ii) Τρίτοι κατά διοικητικών πράξεων ερειδομένων επί κανονιστικών όρων της συμβάσεως244
 • iii) Η δι’ αιτήσεως ακυρώσεως προσβολή διοικητικών πράξεων που αποφασίζουν την πρόωρη λύση των συμβάσεων247
 • 2. Η αγωγή αποζημιώσεως 250
 • i) Ευθεία αγωγή αποζημιώσεως εκ μέρους του αντισυμβαλλομένου αναδόχου250
 • ii) Αγωγή εκ μέρους των παρανόμως αποκλεισθέντων τρίτων252
 • iii) Αγωγή του Δημοσίου κατά του αντισυμβαλλομένου του 257
 • ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ259
 • Α. Eλληνική259
 • Β. Αλλοδαπή265
 • ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ268
 • ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ271