Έκδοση: 2015
ISBN: 978-960-622-158-3
Σελίδες: 280
Επιμέλεια: Χ. Δετσαρίδης
Συνεργασία: Α. Παπαθωμάς

Για πρώτη φορά στην ελληνική έννομη τάξη εισήχθη «Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης» με τον Ν 4251/2014 (ΦΕΚ Α΄ 80/1.4.2014). Οι διάσπαρτες διατάξεις και οι δεδομένες αδυναμίες του μέχρι τότε ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου επιχειρήθηκε να κωδικοποιηθούν και αντιμετωπιστούν με την ψήφιση ενός νέου Κώδικα. Με την πάροδο ενός και πλέον έτους από την ψήφιση αυτή με τον πρόσφατο Ν 4332/2015 (ΦΕΚ Α΄ 76/9.7.2015) επήλθαν εκτενείς και ουσιώδεις τροποποιήσεις τόσο στον Κώδικα Μετανάστευσης όσο και στον Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (Ν 3284/2004).

Μεταξύ άλλων επήλθαν τροποποιήσεις που αφορούν στην εισδοχή πολιτών τρίτων χωρών με σκοπό την εποχική εργασία, στις άδειες διαμονής για επενδυτική δραστηριότητα, στην προσωρινή διαμονή και στην απασχόληση με εθνική θεώρηση εισόδου, στην άδεια διαμονής για εξαιρετικούς - ανθρωπιστικούς λόγους, στην ίση μεταχείριση εποχικά εργαζομένων και κατόχων ενιαίας άδειας, στην οικογενειακή επανένωση, καθώς επίσης και στα εξαιρετικής σημασίας ζητήματα που αφορούν στις προϋποθέσεις κτήσης και τους λόγους απώλειας της ελληνικής ιθαγένειας, τα οποία έχουν απασχολήσει πρόσφατα και την ημεδαπή νομολογία.

Η ανά χείρας έκδοση περιλαμβάνει αφενός εισαγωγικές παρατηρήσεις για την καλύτερη κατανόηση τόσο του νέου νομοθετικού πλαισίου ειδικά στην μετανάστευση, όσο και των τροποποιήσεων που επήλθαν και στα δύο νομοθετήματα (Κώδικα Μετανάστευσης και Κώδικα Ιθαγένειας) εξετάζοντας κατά σειρά την μετανάστευση ως σύγχρονο πρόβλημα μέχρι την εισαγωγή του Ν 4251/2014, την θέση του αλλοδαπού στο εθνικό νομικό περιβάλλον και την αντιμετώπισή του από τον ενωσιακό νομοθέτη, τη δομή και τις καινοτομίες του Κώδικα Μετανάστευσης καθώς και τις πρόσφατες τροποποιήσεις στον Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας.

Ακολούθως, παρατίθενται τα δύο βασικά νομοθετήματα κωδικοποιημένα και ενημερωμένα με όλες τις αλλαγές που διέτρεξαν μέχρι και τον Ν 4332/2015 (ΦΕΚ Α΄ 76), ενώ για την διευκόλυνση του αναγνώστη υπό μορφή σημειώσεων γίνονται παραπομπές είτε σε σχετικές διατάξεις είτε σε εγκυκλίους και αποφάσεις της Διοίκησης.

Επίσης, για να έχει κάποιος πληρέστερη εικόνα των δικαιοπολιτικών επιλογών του νομοθέτη παρατίθεται και η αιτιολογική έκθεση του πρόσφατου Ν 4332/2015 που τροποποίησε ριζικά το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο.

Τέλος, μέσω του χρηστικού αλφαβητικού ευρετηρίου μπορεί κάποιος ευχερώς να αναζητήσει όλους τους κρίσιμους όρους και τις έννοιες που συναντώνται στα δύο νομοθετικά κείμενα.

Φιλοδοξία της παρούσας έκδοσης είναι να αποτελέσει έναν πρώτο οδηγό για κάθε δικηγόρο, δικαστή, ερευνητή και στέλεχος της Διοίκησης που ασχολείται με τα οικεία ζητήματα και θέλει να αντλήσει πληροφορίες για τις επελθούσες νομοθετικές μεταβολές στα δύο τόσο καίρια αντικείμενα της μετανάστευσης και της ιθαγένειας.

 • EΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ1
 • 1. Η μετανάστευση ως σύγχρονο πρόβλημα και ο νέος Ν 4251/2014 1
 • 2. Η θέση του αλλοδαπού στο εθνικό νομικό περιβάλλον3
 • 3. Η αντιμετώπιση του αλλοδαπού από τον ενωσιακό νομοθέτη 10
 • 4. Ο Κώδικας Μετανάστευσης - Δομή και καινοτομίες 16
 • 5. Σχετικά με τις τροποποιήσεις στον Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας 33
 • 6. Καταλήγοντας σε συμπέρασμα 36
 • [1] Ν 4251/201437
 • Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης και λοιπές διατάξεις37
 • ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ37
 • ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΣΥΝΟΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΝΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ37
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄37
 • ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ37
 • Άρθρο 1 – Ορισμοί37
 • Άρθρο 2 – Πεδίο εφαρμογής45
 • Άρθρο 2Α46
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄48
 • ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΔΟΥ48
 • Άρθρο 3 – Σημεία εισόδου - εξόδου - Άσκηση ελέγχου εισόδου - εξόδου48
 • Άρθρο 4 – Άρνηση εισόδου50
 • Άρθρο 5 – Θεώρηση εισόδου52
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄53
 • ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ53
 • Άρθρο 6 – Γενικές προϋποθέσεις δικαιώματος διαμονής53
 • Άρθρο 7 – Κατηγορίες αδειών διαμονής55
 • Άρθρο 8 – Χορήγηση Άδειας Διαμονής57
 • Άρθρο 9 – Ανανέωση Άδειας Διαμονής59
 • Άρθρο 10 – Διαδικασία Επιδόσεων60
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄61
 • ΔΙΑΜΟΝΗ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ61
 • Άρθρο 11 – Διαδικασία καθορισμού όγκου εισδοχής για εργασία61
 • Άρθρο 12 – Αίτηση μετάκλησης πολιτών τρίτης χώρας για εξαρτημένη εργασία63
 • Άρθρο 13 – Εισδοχή πολιτών τρίτων χωρών με σκοπό την εποχική εργασία64
 • Άρθρο 14 – Αίτηση μετάκλησης πολιτών τρίτης χώρας για αλιεργάτες68
 • Άρθρο 15 – Χορήγηση και ανανέωση άδειας διαμονής για εξαρτημένη εργασία69
 • Άρθρο 16 – Χορήγηση και ανανέωση άδειας διαμονής για επενδυτική δραστηριότητα70
 • Άρθρο 17 – Χορήγηση και ανανέωση άδειας διαμονής ειδικού σκοπού72
 • Άρθρο 18 – Προσωρινή Διαμονή - Απασχόληση με εθνική θεώρηση εισόδου75
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄83
 • ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΓΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΟΥΣ Ή ΑΛΛΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ83
 • Άρθρο 1983
 • Άρθρο 19Α – Χορήγηση άδειας διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους85
 • Άρθρο 20 – Λοιποί λόγοι χορήγησης άδειας διαμονής90
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄93
 • ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ93
 • Άρθρο 21 – Κοινά δικαιώματα πολιτών τρίτων χωρών93
 • Άρθρο 21Α – Ίση μεταχείριση εργαζομένων, κατόχων ενιαίας άδειας95
 • Άρθρο 21Β – Ίση μεταχείριση εποχικά εργαζομένων97
 • Άρθρο 22 – Υποχρεώσεις πολιτών τρίτων χωρών99
 • Άρθρο 23 – Κυρώσεις πολιτών τρίτων χωρών100
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄101
 • ΑΠΟΡΡΙΨΗ - ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ101
 • Άρθρο 24 – Απόρριψη - Ανάκληση άδειας διαμονής101
 • Άρθρο 25 – Διαδικαστικές εγγυήσεις101
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄103
 • ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΩΝ103
 • Άρθρο 26 – Υποχρεώσεις υπηρεσιών και υπαλλήλων - Κυρώσεις103
 • Άρθρο 27 – Υποχρεώσεις συμβολαιογράφων105
 • Άρθρο 28 – Υποχρεώσεις εργοδοτών και εργαζόμενων πολιτών τρίτων χωρών - Κυρώσεις106
 • Άρθρο 29 – Υποχρεώσεις ιδιωτών και υπαλλήλων - Κυρώσεις108
 • Άρθρο 30 – Υποχρεώσεις μεταφορέων - Κυρώσεις110
 • ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ113
 • ΑΔΕΙΕΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΠΟΥ ΧΟΡΗΓΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΦΑΡΜΟΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ113
 • ΤΜΗΜΑ A΄113
 • ΕΙΣΔΟΧΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΙΣ ΣΠΟΥΔΕΣ, ΤΗΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 2004/114 ΕΚ113
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ A΄113
 • ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ113
 • Άρθρο 31 – Πεδίο εφαρμογής113
 • Άρθρο 32 – Γενικές προϋποθέσεις δικαιώματος διαμονής με σκοπό τις σπουδές ή την εθελοντική υπηρεσία114
 • Άρθρο 33 – Χορήγηση άδειας διαμονής για λόγους σπουδών115
 • Άρθρο 34 – Διάρκεια και ανανέωση της άδειας διαμονής για λόγους σπουδών115
 • Άρθρο 35 – Κινητικότητα σπουδαστών116
 • Άρθρο 36 – Επαγγελματική δραστηριότητα σπουδαστών πολιτών τρίτων χωρών118
 • Άρθρο 37 – Ταχεία διαδικασία χορήγησης αδειών διαμονής σε μεταπτυχιακούς σπουδαστές118
 • Άρθρο 38 – Χορήγηση άδειας διαμονής για εθελοντική υπηρεσία119
 • Άρθρο 39 – Διάρκεια και ανανέωση της άδειας διαμονής για εθελοντική υπηρεσία120
 • Άρθρο 40 – Ανάκληση ή άρνηση ανανέωσης της άδειας διαμονής για σπουδές ή εθελοντική υπηρεσία120
 • Άρθρο 41 – Δικαιώματα και υποχρεώσεις120
 • Άρθρο 42120
 • Άρθρο 43 121
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄121
 • ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ121
 • Άρθρο 44 – Επαγγελματική κατάρτιση121
 • Άρθρο 45 – Συμμετοχή σε ειδικά προγράμματα122
 • Άρθρο 46 – Σπουδές σε στρατιωτικές και παραγωγικές σχολές 123
 • Άρθρο 47 – Απόκτηση ιατρικής ειδικότητας123
 • Άρθρο 48 – Χορήγηση και ανανέωση άδειας διαμονής για φοίτηση στην Αθωνιάδα Εκκλησιαστική Ακαδημία του Αγίου Όρους123
 • ΤΜΗΜΑ Β΄124
 • ΕΙΣΔΟΧΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ - ΘΥΜΑΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΝΘΡΩΠΩΝ Ή ΠΑΡΑΝΟΜΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 2004/81/ΕΚ124
 • Άρθρο 49 – Προθεσμία περίσκεψης124
 • Άρθρο 50 – Ενημέρωση θυμάτων και ειδική μέριμνα για ανήλικους125
 • Άρθρο 51 – Περίθαλψη και παροχές κατά την περίοδο περίσκεψης126
 • Άρθρο 52 – Χορήγηση και ανανέωση άδειας διαμονής126
 • Άρθρο 53 – Προϋποθέσεις χορήγησης και ανανέωσης άδειας διαμονής126
 • Άρθρο 54 – Δικαιώματα127
 • Άρθρο 55 – Ειδικοί λόγοι μη ανανέωσης και ανάκλησης της άδειας διαμονής127
 • Άρθρο 56 – Αλλαγή σκοπού διαμονής127
 • ΤΜΗΜΑ Γ΄128
 • ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΙΣΔΟΧΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 2005/71/ΕΚ128
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ A΄128
 • ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ128
 • Άρθρο 57 – Πεδίο Εφαρμογής128
 • Άρθρο 58 – Ευνοϊκότερες διατάξεις128
 • Άρθρο 59 – Έγκριση ερευνητικού οργανισμού129
 • Άρθρο 60 – Σύμβαση υποδοχής130
 • Άρθρο 61 – Χορήγηση άδειας διαμονής ερευνητή131
 • Άρθρο 62 – Διάρκεια και ανανέωση της άδειας διαμονής ερευνητή132
 • Άρθρο 63 – Άδεια διαμονής μελών οικογενείας ερευνητή132
 • Άρθρο 64 – Δικαίωμα διαμονής και χορήγηση άδειας διαμονής, στην Ελλάδα, σε πολίτη τρίτης χώρας που έχει λάβει άδεια διαμονής ερευνητή σε άλλο κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης132
 • Άρθρο 65 – Ανάκληση ή μη ανανέωση της άδειας διαμονής133
 • Άρθρο 66 – Διδασκαλία134
 • Άρθρο 67 – Ίση μεταχείριση134
 • Άρθρο 68134
 • ΤΜΗΜΑ Δ΄135
 • ΕΙΣΔΟΧΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΕΠΑΝΕΝΩΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 2003/86/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 22ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2003135
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ A΄135
 • ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ135
 • Άρθρο 69 – Πεδίο Εφαρμογής135
 • Άρθρο 70 – Προϋποθέσεις για την οικογενειακή επανένωση136
 • Άρθρο 71 – Υποβολή και εξέταση της αίτησης για έγκριση της οικογενειακής επανένωσης137
 • Άρθρο 72 – Χορήγηση της άδειας διαμονής138
 • Άρθρο 73 – Διάρκεια και ανανέωση άδειας διαμονής138
 • Άρθρο 74 – Απόρριψη αίτησης, ανάκληση ή μη ανανέωση άδειας διαμονής139
 • Άρθρο 75 – Δικαιώματα και υποχρεώσεις μελών οικογένειας πολίτη τρίτης χώρας140
 • Άρθρο 76 – Αυτοτελής άδεια διαμονής μελών οικογένειας140
 • Άρθρο 77141
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄141
 • ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ141
 • Άρθρο 78141
 • Άρθρο 79142
 • Άρθρο 80 – Ρυθμίσεις οικογενειακής επανένωσης όταν η σύσταση της οικογένειας συντελείται στην Ελλάδα142
 • Άρθρο 81 – Ρυθμίσεις μελών οικογένειας ομογενών142
 • Άρθρο 82 – Είσοδος και διαμονή πολιτών τρίτων χωρών που είναι μέλη οικογένειας Έλληνα143
 • Άρθρο 83 – Μόνιμη διαμονή144
 • Άρθρο 84 – Προϋποθέσεις διατήρησης δικαιώματος διαμονής πολιτών τρίτων χωρών, μελών οικογένειας Έλληνα145
 • Άρθρο 85 – Γενικές διατάξεις περί Δελτίων Διαμονής, Μόνιμης Διαμονής και Προσωποπαγών Αδειών Διαμονής πολιτών τρίτης χώρας147
 • Άρθρο 86 – Μη αναγνώριση δικαιώματος - Απώλεια δικαιώματος διαμονής147
 • Άρθρο 87 – Γονείς και ανήλικα αδέλφια ημεδαπών148
 • ΤΜΗΜΑ Ε΄148
 • ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 2003/109/ΕΚ ΤΗΣ 25ΗΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2003 ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2011/51/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 11ης ΜΑΪΟΥ 2011 ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 2003/109/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΕΚΤΕΙΝΟΝΤΑΣ ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ148
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄148
 • ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ148
 • Άρθρο 88 – Πεδίο Εφαρμογής148
 • Άρθρο 89 – Προϋποθέσεις απόκτησης του καθεστώτος επί μακρόν διαμένοντος149
 • Άρθρο 90 – Απόκτηση του καθεστώτος και χορήγηση άδειας διαμονής επί μακρόν διαμένοντος151
 • Άρθρο 91 – Διάρκεια και ανανέωση άδειας διαμονής επί μακρόν διαμένοντος152
 • Άρθρο 92 – Απόρριψη αίτησης για την χορήγηση άδειας διαμονής επί μακρόν διαμένοντος για λόγους δημόσιας τάξης ή δημόσιας ασφάλειας152
 • Άρθρο 93 – Ανάκληση ή απώλεια του καθεστώτος επί μακρόν διαμένοντος153
 • Άρθρο 94 – Επανάκτηση του καθεστώτος επί μακρόν διαμένοντος154
 • Άρθρο 95 – Επιστροφή - προστασία από την επιστροφή154
 • Άρθρο 96 – Δικαίωμα προσφυγής155
 • Άρθρο 97 – Δικαιώματα και υποχρεώσεις επί μακρόν διαμένοντος155
 • Άρθρο 98 – Δικαίωμα διαμονής και χορήγηση άδειας διαμονής, στην Ελλάδα, σε πολίτη τρίτης χώρας με καθεστώς επί μακρόν διαμένοντος σε άλλο κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης157
 • Άρθρο 99 – Μέλη οικογένειας πολίτη τρίτης χώρας που ασκεί το δικαίωμα διαμονής στην Ελλάδα ως επί μακρόν διαμένων σε άλλο κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης159
 • Άρθρο 100 – Απόρριψη αίτησης για χορήγηση άδειας διαμονής σε πολίτη τρίτης χώρας με καθεστώς επί μακρόν διαμένοντος σε άλλο κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στα μέλη της οικογένειάς του, για λόγους δημόσιας τάξης, δημόσιας ασφάλειας ή δημόσιας υγείας160
 • Άρθρο 101 – Δικαιώματα και υποχρεώσεις πολιτών τρίτης χώρας με καθεστώς επί μακρόν διαμένοντος σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι κάτοχοι άδειας διαμονής στην Ελλάδα161
 • Άρθρο 102 – Ανάκληση της άδειας διαμονής και υποχρέωση επανεισδοχής161
 • Άρθρο 103 – Απόκτηση καθεστώτος επί μακρόν διαμένοντος στην Ελλάδα στο πλαίσιο της άσκησης του δικαιώματος διαμονής ως επί μακρόν διαμένων σε άλλο κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης162
 • Άρθρο 104 – Σημείο επαφής163
 • Άρθρο 105 – Ειδικές διατάξεις163
 • Άρθρο 106163
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄164
 • ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ164
 • Άρθρο 107 – Αποδεικτικό επαρκούς γνώσης της ελληνικής γλώσσας και στοιχείων ελληνικής ιστορίας και πολιτισμού για την απόκτηση του καθεστώτος του επί μακρόν διαμένοντος 164
 • Άρθρο 108165
 • ΤΜΗΜΑ ΣΤ΄166
 • ΕΙΣΔΟΧΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΥΨΗΛΗΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 2009/50/ΕΚ166
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ A΄166
 • ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ166
 • Άρθρο 109 – Πεδίο εφαρμογής166
 • Άρθρο 110 – Ευνοϊκότερες διατάξεις168
 • Άρθρο 111 – Προϋποθέσεις δικαιώματος διαμονής168
 • Άρθρο 112 – Καθορισμός όγκου εισερχόμενων πολιτών τρίτων χωρών για απασχόληση υψηλής ειδίκευσης170
 • Άρθρο 113 – Υποβολή αίτησης για χορήγηση «Μπλε κάρτας της ΕΕ»170
 • Άρθρο 114 – Χορήγηση και ανανέωση «Μπλε κάρτας της ΕΕ»171
 • Άρθρο 115 – Απόρριψη αίτησης για χορήγηση «Μπλε κάρτας της ΕΕ»172
 • Άρθρο 116 – Ανάκληση ή μη ανανέωση «Μπλε κάρτας της ΕΕ»172
 • Άρθρο 117 – Πρόσβαση στην αγορά εργασίας173
 • Άρθρο 118 – Προσωρινή ανεργία174
 • Άρθρο 119 – Ίση μεταχείριση174
 • Άρθρο 120 – Μέλη της οικογένειας176
 • Άρθρο 121 – Καθεστώς επί μακρόν διαμένοντος στην ΕΕ για τους κατόχους «Μπλε κάρτας της ΕΕ»176
 • Άρθρο 122 – Δικαίωμα διαμονής στην Ελλάδα σε κάτοχο «Μπλε κάρτας της ΕΕ» από άλλο κράτος - μέλος της ΕΕ178
 • Άρθρο 123 – Διαμονή των μελών της οικογένειας κατόχου «Μπλε κάρτας της ΕΕ» που ασκεί το δικαίωμα διαμονής στην Ελλάδα179
 • Άρθρο 124 – Σημείο επαφής180
 • Άρθρο 125181
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄181
 • ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ181
 • Άρθρο 126 – Ρύθμιση θεμάτων διαδικασίας όγκου εισερχόμενων πολιτών τρίτων χωρών για απασχόληση υψηλής ειδίκευσης181
 • Άρθρο 127182
 • ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ183
 • ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ - ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ - ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ183
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄183
 • ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ183
 • Άρθρο 128 – Πεδίο εφαρμογής183
 • Άρθρο 129 – Βασικές αρχές κοινωνικής ένταξης - Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Δράσης184
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄184
 • ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ184
 • Άρθρο 130 – Επιτροπή Συντονισμού της Μεταναστευτικής Πολιτικής και της Κοινωνικής Ένταξης184
 • Άρθρο 131185
 • Άρθρο 132 – Παράβολα - Αναπροσαρμογή προστίμων185
 • Άρθρο 133 – Ενιαίο πληροφορικό σύστημα - Τήρηση μητρώου187
 • Άρθρο 134 – Επιτροπές187
 • Άρθρο 135 – Εποπτεία εφαρμογής189
 • Άρθρο 136 – Εξουσιοδοτικές διατάξεις189
 • Άρθρο 137 – Κωδικοποίηση192
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄193
 • ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ193
 • Άρθρο 138193
 • Άρθρο 139 – Καταργούμενες και διατηρούμενες διατάξεις200
 • Άρθρο 148 – Έναρξη ισχύος200
 • [2] Ν 3284/2004201
 • Περί κυρώσεως του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας201
 • Άρθρο πρώτο201
 • ΚΩΔΙΚΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ201
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄201
 • ΚΤΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ201
 • Ι. Αυτοδίκαια, με τη γέννηση201
 • Άρθρο 1201
 • Άρθρο 1Α – Με δήλωση και αίτηση, λόγω γέννησης και φοίτησης σε σχολείο στην Ελλάδα201
 • Άρθρο 1Β – Με δήλωση και αίτηση, λόγω φοίτησης σε σχολείο στην Ελλάδα204
 • ΙΙ. Με αναγνώριση206
 • Άρθρο 2206
 • ΙΙΙ. Με υιοθεσία207
 • Άρθρο 3207
 • ΙV. Mε κατάταξη στις ένοπλες δυνάμεις207
 • Άρθρο 4207
 • V. Με πολιτογράφηση207
 • Άρθρο 5 – Τυπικές προϋποθέσεις πολιτογράφησης207
 • Άρθρο 5Α – Ουσιαστικές προϋποθέσεις πολιτογράφησης210
 • Άρθρο 5Β – Λόγοι ασφαλείας211
 • Άρθρο 6 – Δικαιολογητικά πολιτογράφησης211
 • Άρθρο 7 – Διαδικασία πολιτογράφησης212
 • Άρθρο 8 – Απόφαση πολιτογράφησης - Αιτιολόγηση214
 • Άρθρο 9 – Ορκωμοσία214
 • Άρθρο 10 – Πολιτογράφηση ομογενών που διαμένουν στο εξωτερικό214
 • Άρθρο 11 – Κτήση Ελληνικής Ιθαγένειας από τέκνα πολιτογραφημένου215
 • Άρθρο 12 – Επιτροπή Πολιτογράφησης215
 • Άρθρο 13 – Τιμητική πολιτογράφηση217
 • VI. Ειδικές περιπτώσεις κτήσης ιθαγένειας217
 • Άρθρο 14 217
 • Άρθρο 15 218
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄219
 • ΑΠΩΛΕΙΑ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ219
 • Ι. Λόγω κτήσης αλλοδαπής ιθαγένειας219
 • Άρθρο 16 219
 • ΙΙ. Λόγω εκπτώσεως220
 • Άρθρο 17 220
 • ΙΙΙ. Λόγω δήλωσης αποποίησης221
 • Άρθρο 18 221
 • IV. Απώλεια της Ελληνικής Ιθαγένειας που αποκτήθηκε από τέκνα αλλοδαπών με δήλωση ή πολιτογράφηση των γονέων τους221
 • Άρθρο 19 221
 • V. Λόγω υιοθεσίας από αλλοδαπό221
 • Άρθρο 20 221
 • VI. Aπώλεια με δήλωση λόγω γάμου με Έλληνα222
 • Άρθρο 21 222
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄222
 • ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ22
 • Άρθρο 22 22
 • Άρθρο 23 222
 • Άρθρο 24 222
 • KEΦΑΛΑΙΟ Δ΄222
 • ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΕΠΙ ΘΕΜΑΤΩΝ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ222
 • Άρθρο 25 – Αρμόδια όργανα222
 • Άρθρο 26 – Δικαιοδοσία επί αμφισβητήσεων ιθαγένειας223
 • Άρθρο 27 – Πιστοποιητικά Ελληνικής Ιθαγένειας223
 • Άρθρο 28 – Συμβούλιο Ιθαγένειας224
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄224
 • ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ224
 • Άρθρο 29 224
 • Άρθρο 30 225
 • Άρθρο 31 – Προθεσμίες225
 • Άρθρο 32 225
 • Άρθρο 33 226
 • Άρθρο 34 – Καταργούμενες διατάξεις226
 • Άρθρο 35 – Διατηρούμενες διατάξεις226
 • Άρθρο δεύτερο 226
 • [3] ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ Ν 4332/2015227
 • Μέρος Πρώτο227
 • Μέρος Δεύτερο236
 • Μέρος Τρίτο253
 • Μέρος Τέταρτο254
 • ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ255