Έκδοση: 2015
ISBN: 978-960-562-742-3
Σελίδες: 176
Συγγραφέας: Σ. Κυνηγοπούλου
Πρόλογος: Δ. Ζερδελής

Η παρούσα μονογραφία πραγματεύεται την προσωρινή απασχόληση, που αποτελεί μία από τις πιο πολυσυζητημένες για τον εργαζόμενο μορφές ευέλικτης απασχόλησης.

Στόχος της μονογραφίας είναι η παρουσίαση και ανάλυση των διατάξεων του ισχύοντος Ν 4052/2012, όπως τροποποιήθηκε με τους Ν 4093/2012 και 4254/2014, η επισήμανση νομοθετικών κενών και αντιφάσεων, η ανάδειξη ορισμένων αμφιλεγόμενων ζητημάτων και η λήψη θέσης επʼ αυτών. Μέσω της ανάλυσης των αναφυόμενων προβλημάτων περί της προσωρινής απασχόλησης επιδιώκεται ο προβληματισμός της επιστημονικής κοινότητας, αλλά και του νομοθέτη, ώστε μέσω γόνιμου διαλόγου να ανευρεθούν λύσεις που εξασφαλίζουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα συμφέροντα των εργαζομένων, χωρίς, όμως, να «στραγγαλίζουν» και την επιχειρηματική ελευθερία των εργοδοτών.

Η μονογραφία συμπληρώνεται με πλούσια νομολογία, βιβλιογραφία (ελληνική και ξενόγλωσση) και αλφαβητικό ευρετήριο όρων.

Αποτελεί πολύτιμο βοήθημα για τον δικηγόρο, δικαστή και ερμηνευτή του εργατικού δικαίου.

 • Α. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΕΥΕΛΙΚΤΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ1
 • Β. ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ4
 • Ι. Νομοθετική ρύθμιση της προσωρινής απασχόλησης4
 • ΙΙ. Εννοιολογικά στοιχεία της προσωρινής απασχόλησης6
 • ΙΙΙ. Ζητήματα ορολογίας8
 • ΙV. Τα εμπλεκόμενα πρόσωπα9
 • 1. Ο άμεσος εργοδότης – Η ΕΠΑ9
 • 2. Ο προσωρινά απασχολούμενος10
 • 3. Ο έμμεσος εργοδότης12
 • V. Η νομική φύση των σχέσεων μεταξύ των μερών14
 • 1. Η νομική φύση της σύμβασης προσωρινής απασχόλησης14
 • 2. Η νομική φύση της σύμβασης παραχώρησης18
 • VΙ. Πλεονεκτήματα – Μειονεκτήματα του θεσμού της προσωρινής απασχόλησης – Κοινωνική πραγματικότητα19
 • VII. Διάκριση της προσωρινής απασχόλησης από παρόμοιους θεσμούς22
 • 1. Διάκριση από τον δανεισμό εργαζομένου23
 • 2. Διάκριση από τη μεσολάβηση για εύρεση εργασίας28
 • 3. Διάκριση από τη σύμβαση έργου29
 • α) Εικονικές συμβάσεις έργου – Πλεονεκτήματα29
 • β) Κριτήρια διάκρισης της σύμβασης έργου από την προσωρινή απασχόληση31
 • αα) Το περιεχόμενο της οφειλόμενης παροχής31
 • ββ) Η συμβατική κατανομή των κινδύνων32
 • γγ) Η εξουσία οργάνωσης της εκτέλεσης του έργου33
 • δδ) Η άσκηση του διευθυντικού δικαιώματος34
 • εε) Η ένταξη στην επιχείρηση του έμμεσου εργοδότη37
 • στστ) Ο τρόπος αμοιβής του εργολάβου38
 • γ) Η βαρύτητα του κάθε κριτηρίου διάκρισης38
 • αα) Συνεκτίμηση όλων των κριτηρίων38
 • ββ) Το διευθυντικό δικαίωμα ως μοναδικό κριτήριο διάκρισης39
 • γγ) Η ανάληψη του κινδύνου ως μοναδικό κριτήριο διάκρισης40
 • δδ) Διάκριση με βάση τελολογικά κριτήρια41
 • 4. Διάκριση από τη σύμβαση ανεξάρτητων υπηρεσιών42
 • Γ. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ44
 • Ι. Νόμιμη σύσταση και λειτουργία της ΕΠΑ44
 • 1. Οι όροι σύστασης της ΕΠΑ44
 • 2. Η διαδικασία σύστασης της ΕΠΑ45
 • 3. Ο έλεγχος της λειτουργίας της ΕΠΑ47
 • 4. Συμβατότητα της προϋπόθεσης με την Οδηγία 2008/104/ΕΚ47
 • ΙΙ. Επιτρεπόμενη προσφυγή στην προσωρινή απασχόληση51
 • 1. Περιορισμοί της προσωρινής απασχόλησης51
 • α) Διάρκεια της απασχόλησης στον έμμεσο εργοδότη και διάστημα μεταξύ δύο παραχωρήσεων51
 • β) Λόγοι που δικαιολογούν την προσφυγή στην προσωρινή απασχόληση51
 • γ) Συμβατότητα των εθνικών ρυθμίσεων με το κοινοτικό δίκαιο52
 • αα) Είναι απαραίτητη η συμβατότητα μεταξύ των δύο δικαίων;52
 • ββ) Η έννοια της προσωρινότητας σύμφωνα με το δίκαιο της ΕΕ54
 • γγ) Η συμβατότητα των εθνικών ρυθμίσεων με την κοινοτική έννοια της προσωρινότητας55
 • 2. Απαγορεύσεις της προσωρινής απασχόλησης57
 • α) Απαγόρευση προσφυγής κατά τη διάρκεια απεργίας με σκοπό την αντικατάσταση απεργών57
 • β) Απαγόρευση προσφυγής λόγω προηγούμενων απολύσεων για οικονομοτεχνικούς λόγους ή λόγω ομαδικών απολύσεων58
 • γ) Απαγόρευση προσφυγής σε έμμεσους εργοδότες του δημόσιου τομέα που υπάγονται στο καθεστώς πρόσληψης υπαλλήλων μέσω ΑΣΕΠ59
 • δ) Απαγόρευση προσφυγής λόγω ιδιαίτερης επικινδυνότητας της εργασίας60
 • ε) Απαγόρευση προσφυγής για τους απασχολούμενους, που υπάγονται στις ειδικές διατάξεις περί ασφαλίσεων εργατοτεχνιτών οικοδομών61
 • ΙΙΙ. Σύμβαση προσωρινής απασχόλησης61
 • 1. Η διάρκεια της σύμβασης προσωρινής απασχόλησης61
 • 2. Ο τύπος της σύμβασης προσωρινής απασχόλησης66
 • 3. Το περιεχόμενο της σύμβασης προσωρινής απασχόλησης66
 • α) Τα υποχρεωτικά στοιχεία66
 • β) Οι απαγορευμένοι όροι68
 • 4. Λοιπές τυπικές υποχρεώσεις70
 • ΙV. Σύμβαση παραχώρησης71
 • 1. Διάρκεια σύμβασης παραχώρησης71
 • 2. Τύπος σύμβασης παραχώρησης71
 • 3. Περιεχόμενο σύμβασης παραχώρησης72
 • α) Τα υποχρεωτικά στοιχεία72
 • β) Οι απαγορευμένοι όροι73
 • V. Συνέπειες μη τήρησης των προϋποθέσεων νόμιμης προσωρινής απασχόλησης73
 • 1. Προσφυγή στην προσωρινή απασχόληση για κάλυψη πάγιων αναγκών73
 • 2. Προσφυγή στην προσωρινή απασχόληση, όταν αυτή απαγορεύεται ρητά76
 • 3. Μη τήρηση των όρων σύναψης της σύμβασης προσωρινής απασχόλησης79
 • 4. Μη τήρηση των όρων σύναψης της σύμβασης παραχώρησης83
 • 5. Παράνομη ΕΠΑ84
 • Δ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΝΟΜΙΜΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ87
 • Ι. Έννομη σχέση μεταξύ ΕΠΑ και έμμεσου εργοδότη87
 • 1. Συμβατικές υποχρεώσεις και δικαιώματα των μερών87
 • 2. Ανώμαλη εξέλιξη της ενοχής μεταξύ ΕΠΑ - έμμεσου εργοδότη88
 • α) Ευθύνη της ΕΠΑ88
 • β) Ευθύνη του έμμεσου εργοδότη91
 • ΙΙ. Έννομη σχέση μεταξύ ΕΠΑ και εργαζομένου92
 • 1. Συμβατικές υποχρεώσεις και δικαιώματα των μερών92
 • α) Ίση μεταχείριση στις αποδοχές και στους λοιπούς όρους εργασίας92
 • β) Υποχρέωση καταβολής αποδοχών94
 • γ) Υποχρέωση της ΕΠΑ για καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών97
 • δ) Υποχρέωση πρόνοιας της ΕΠΑ98
 • ε) Υποχρέωση για κοινωνικές διευκολύνσεις και κατάρτιση99
 • στ) Άσκηση πειθαρχικής εξουσίας99
 • 2. Ανώμαλη εξέλιξη της ενοχής μεταξύ ΕΠΑ-εργαζομένου99
 • α) Ευθύνη του εργαζομένου99
 • β) Ευθύνη της ΕΠΑ100
 • 3. Λύση της σύμβασης προσωρινής απασχόλησης101
 • ΙΙΙ. Έννομη σχέση μεταξύ έμμεσου εργοδότη και εργαζομένου101
 • 1. Εκατέρωθεν υποχρεώσεις και δικαιώματα102
 • α) Το διευθυντικό δικαίωμα102
 • β) Υποχρέωση πρόνοιας του έμμεσου εργοδότη103
 • γ) Ευθύνη του έμμεσου εργοδότη για το εργατικό ατύχημα104
 • δ) Υποχρέωση του έμμεσου εργοδότη για ενημέρωση, κοινωνικές διευκολύνσεις και κατάρτιση105
 • ε) Η εις ολόκληρον ευθύνη του έμμεσου εργοδότη με την ΕΠΑ για καταβολή αποδοχών και ασφαλιστικών εισφορών106
 • 2. Παραβίαση των υποχρεώσεων107
 • α) Ευθύνη του εργαζομένου107
 • β) Ευθύνη του έμμεσου εργοδότη107
 • ΙV. Ζητήματα Συλλογικού Εργατικού Δικαίου108
 • 1. Υπαγωγή σε κανονισμό εργασίας108
 • 2. Η άσκηση των συλλογικών δικαιωμάτων από τους προσωρινά απασχολουμένους111
 • α) Άσκηση συλλογικών δικαιωμάτων έναντι της ΕΠΑ111
 • β) Άσκηση συλλογικών δικαιωμάτων έναντι του έμμεσου εργοδότη115
 • Ε. ΕΙΔΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ118
 • Ι. Προσωρινή απασχόληση με στοιχεία αλλοδαπότητας118
 • ΙΙ. Δανεισμός εργαζομένων στους ομίλους επιχειρήσεων119
 • ΙΙΙ. Η τύχη των προσωρινά απασχολουμένων σε περίπτωση μεταβίβασης της επιχείρησης του έμμεσου εργοδότη123
 • ΣΤ. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ129
 • ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ135
 • ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΟΡΩΝ149