Εισαγωγικές παρατηρήσειςΝ 4009/2011, όπως ισχύειΠαραλλήλως εφαρμοζόμενη με τον Ν 4009/2011 νομοθεσίαΚατ' εξουσιοδότηση εκδοθείσα νομοθεσία

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €40.00
ΝΠ €50.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.
Έκδοση: 2014
ISBN: 978-960-562-786-7
Σελίδες: 560
Συγγραφέας: Ζ. Τσολακίδης

Με τον Ν 4009/2011, όπως έχει τροποποιηθεί επανειλημμένως, ιδίως με τον Ν 4076/2012, μεταρρυθμίστηκε σε μεγάλη έκταση το δίκαιο των ΑΕΙ, δηλαδή το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία των Πανεπιστημίων και των ΤΕΙ. Με τις εν λόγω ρυθμίσεις τέθηκαν νέοι κανόνες οργάνωσης και λειτουργίας για τα ΑΕΙ, θεσπίστηκαν νέα όργανα, αναμορφώθηκε το καθεστώς των καθηγητών και των φοιτητών και το πλαίσιο των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών. Ήδη έχει ολοκληρωθεί η δεύτερη φάση του νομοθετικού σχεδιασμού, με τη δημοσίευση των προεδρικών διαταγμάτων που υλοποιούν το σχέδιο «Αθηνά».

Σκοπός της παρούσας έκδοσης «Το Δίκαιο των ΑΕΙ» είναι η παρουσίαση του θεσμικού πλαισίου που διέπει τη λειτουργία των ΑΕΙ, ώστε να είναι προσιτή σε κάθε ενδιαφερόμενο η ισχύουσα σήμερα νομοθεσία. Όσον αφορά ειδικότερα στη δομή του έργου, προηγούνται εκτενείς εισαγωγικές παρατηρήσεις του συγγραφέα, στις οποίες παρουσιάζονται οι βασικοί άξονες της ρύθμισης (ρυθμιστικές κατευθύνσεις, οργανωτικές μονάδες των ιδρυμάτων, όργανα διοίκησης, εκλογή και εξέλιξη καθηγητών, οργάνωση των σπουδών κ.ο.κ.) και ακολούθως παρατίθεται η νομοθεσία, οργανωμένη σε τρεις ενότητες: αρχικά παρουσιάζεται ο Ν 4009/2011, κωδικοποιημένος με τις μέχρι σήμερα τροποποιήσεις του· ακολουθούν οι βασικότερες ρυθμίσεις της προϊσχύουσας νομοθεσίας που εξαιρέθηκαν από την κατάργηση ή επανήλθαν μεταγενέστερα σε ισχύ· τέλος, παρατίθενται οι κανονιστικές πράξεις (προεδρικά διατάγματα και υπουργικές αποφάσεις) που έχουν εκδοθεί κατʼ εφαρμογή των διατάξεων του Ν 4009/2011.

Η έκδοση έχει ως στόχο να αποτελέσει βοήθημα για κάθε νομικό (καθηγητή, δικηγόρο, δικαστικό λειτουργό), αλλά και κάθε φορέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης, αναφορικά με το ισχύον σήμερα καθεστώς λειτουργίας των ΑΕΙ.

 • ΜΕΡΟΣ Α΄1
 • ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ1
 • Ι. Ο N 4009/2011 - Κατάρτιση και τροποποιήσεις1
 • ΙΙ. Δομή και Οργάνωση των Α.Ε.Ι.17
 • ΙΙΙ. Τα Όργανα Διοίκησης26
 • IV. Οι Καθηγητές44
 • V. Η Οργάνωση των Σπουδών65
 • ΜΕΡΟΣ Β΄75
 • ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν 4009/201175
 • Ν 4009/201175
 • Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων75
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ [Άρθρα 1-4]75
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΩΝ Α.Ε.Ι. [Άρθρα 5-6]78
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΩΝ Α.Ε.Ι. [Άρθρο 7]82
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ΟΡΓΑΝΑ ΤΩΝ Α.Ε.Ι. ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΥΣ [Άρθρα 8-13]85
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ - ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ [Άρθρα 14-15]106
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΩΝ Α.Ε.Ι. [Άρθρα 16-29]108
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄ΣΠΟΥΔΕΣ [Άρθρα 30-48]126
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ [Άρθρα 49-55]141
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΩΝ Α.Ε.Ι. [Άρθρα 56-63]145
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ [Άρθρα 64-75]157
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ΄ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ [Άρθρα 76-82]175
 • ΜΕΡΟΣ Γ΄201
 • ΠΑΡΑΛΛΗΛΩΣ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΗ ΜΕ ΤΟΝ Ν 4009/2011 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ201
 • Ι. Αρμοδιότητες και λειτουργία οργάνων του Τμήματος203
 • 1. Ν 1268/1982204
 • Δομή και λειτουργία των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων [Άρθρα 6 παρ. 4, 8-9, 12]204
 • 2. Ν 2083/1992210
 • Εκσυγχρονισμός της Ανώτατης Εκπαίδευσης [Άρθρο 4]210
 • 3. Ν 3549/2007211
 • Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου για τη δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων [Άρθρο 10]211
 • ΙΙ. Μεταπτυχιακές Σπουδές212
 • 1. Ν 3685/2008212
 • Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές [Άρθρα 1-10, 12-14]212
 • ΙΙΙ. Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα227
 • 1. Ν 3685/2008227
 • Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές [Άρθρο 11]227
 • IV. Ινστιτούτα δια βίου εκπαίδευσης233
 • 1. Ν 3369/2005233
 • Συστηματοποίηση της δια βίου μάθησης και άλλες διατάξεις [Άρθρα 9-10]233
 • V. Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο236
 • 1. Ν 2083/1992236
 • Εκσυγχρονισμός της Ανώτατης Εκπαίδευσης [Άρθρο 27]236
 • 2. Ν 2552/1997236
 • Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο και άλλες διατάξεις [Άρθρα 1-6, 9-10]236
 • VI. Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος247
 • 1. Ν 3391/2005247
 • Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος και άλλες διατάξεις [Άρθρα 1-7]247
 • VII. Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης254
 • 1. N 3027/2002254
 • Ρύθμιση θεμάτων οργανισμού Σχολικών Κτιρίων, ανώτατης εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις [Άρθρο 4]254
 • VIII. Πειθαρχικό Δίκαιο Καθηγητών και Φοιτητών263
 • 1. Ν 5343/1932263
 • Περί οργανισμού του Πανεπιστημίου Αθηνών [Άρθρα 120-123, 326-327, 329-333]263
 • 2. Ν 1268/1982268
 • Δομή και λειτουργία των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων [Άρθρα 13 παρ. 5, 17 παρ. 1 περ. β-γ, 45 παρ. 23]268
 • 3. Ν 2083/1992269
 • Εκσυγχρονισμός της ανώτατης εκπαίδευσης [Άρθρα 6 παρ. 12, 8 παρ. 7]269
 • 4. Ν 3549/2007270
 • Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου για τη δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων [Άρθρο 26 παρ. 3]270
 • 5. ΠΔ 160/2008271
 • Πρότυπος Γενικός Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας των Α.Ε.Ι. [Άρθρα 5-7, 22-28]271
 • 6. Ν 3900/2010277
 • Εξορθολογισμός διαδικασιών και επιτάχυνση της διοικητικής δίκης και άλλες διατάξεις [Άρθρο 65]277
 • IX. Μισθολόγιο Καθηγητών Α.Ε.Ι.279
 • 1. Ν 3205/2003279
 • Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., μονίμων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος και άλλες συναφείς διατάξεις [Άρθρα 36-37]279
 • X. Ζητήματα προσωπικού των Α.Ε.Ι.286
 • 1. Ν 1268/1982286
 • Δομή και λειτουργία των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων [Άρθρο 45 παρ. 11, 17-18, 22]286
 • 2. Ν 2327/1995287
 • Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας, ρύθμιση θεμάτων έρευνας παιδείας και μετεκπαίδευσης εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις [Άρθρο 17]287
 • 3. Ν 2517/1997289
 • Εκλογή Διδακτικού Προσωπικού των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και άλλες διατάξεις [Άρθρο 11]289
 • 4. Ν 2530/1997289
 • Υπηρεσιακή κατάσταση και αναμόρφωση μισθολογίου του διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού και του εκπαιδευτικού προσωπικού των Ιδρυμάτων της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Α.Ε.Ι. - Τ.Ε.Ι.) - Μισθολογικές ρυθμίσεις ερευνητών ιδρυμάτων και άλλων συναφών κατηγοριών και άλλες διατάξεις [Άρθρο 2 παρ. 2 περ. β΄ και γ΄]289
 • 5. Ν 2889/2001290
 • Βελτίωση και εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος Υγείας και άλλες διατάξεις [Άρθρο 11 παρ. 2]290
 • 6. Ν 3194/2003291
 • Ρύθμιση εκπαιδευτικών θεμάτων και άλλες διατάξεις [Άρθρο 7 παρ. 4]291
 • 7. Απόφαση Φ.122.1/171/89650/Β2/13.8.2007 της Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων291
 • Διαδικασία ελέγχου νομιμότητας διορισμού κατόπιν εκλογής ή εξέλιξης και μονιμοποίησης μελών ΔΕΠ Πανεπιστημίων291
 • 8. N 3879/2010293
 • Ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις [Άρθρο 29]293
 • 9. N 4194/2013293
 • Κώδικας Δικηγόρων [Άρθρο 32 παρ. 1, 3]293
 • 10. N 4213/2013294
 • Προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2011/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Μαρτίου 2011 περί εφαρμογής των δικαιωμάτων των ασθενών στο πλαίσιο της διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης (L 88/45/4.4.2011) και άλλες διατάξεις [Άρθρο 23]294
 • 11. Ν 4225/2014297
 • Αναβάθμιση και βελτίωση των μηχανισμών είσπραξης των ασφαλιστικών φορέων, πρόστιμα για την ανασφάλιστη και αδήλωτη εργασία και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας [Άρθρο 13]297
 • XI. Αξιολόγηση - Σύστημα πιστωτικών μονάδων298
 • 1. Ν 3374/2005298
 • Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση - Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα διπλώματος [Άρθρα 1-4, 7-10, 14-15]298
 • 2. Απόφαση Φ5/89656/Β3/13.8.2007 της Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων308
 • Εφαρμογή του Συστήματος Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων [Άρθρα 1-5]308
 • XII. Λοιπά ζητήματα των Α.Ε.Ι.321
 • 1. Ν 5343/1932321
 • Περί οργανισμού του Πανεπιστημίου Αθηνών [Άρθρο 272]321
 • 2. Ν 1268/1982322
 • Δομή και λειτουργία των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων [Άρθρα 7 παρ. 6, 8, 45 παρ. 28]322
 • 3. Ν 1404/1983323
 • Δομή και λειτουργία των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων [Άρθρο 25]323
 • 4. Ν 2083/1992325
 • Εκσυγχρονισμός της Ανώτατης Εκπαίδευσης [Άρθρα 20-21]325
 • 5. Ν 2454/1997326
 • Ρύθμιση θεμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις [Άρθρο 15]326
 • 6. Ν 3549/2007327
 • Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου για τη δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων [Άρθρο 19]327
 • ΜΕΡΟΣ Δ΄329
 • ΚΑΤ’ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΕΚΔΟΘΕΙΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ229
 • Ι. Προεδρικά Διατάγματα για τη συγκρότηση σχολών («Σχέδιο Αθηνά»)331
 • 1. ΠΔ 69/2013331
 • Μετονομασία Τμημάτων - Συγχώνευση Τμημάτων - Κατάργηση Παραρτήματος - Κατάργηση Τμημάτων - Συγκρότηση Σχολών του Τ.Ε.Ι. Πειραιά331
 • 2. ΠΔ 70/2013337
 • Κατάργηση και Συγχώνευση Τμημάτων, Κατάργηση, Μετονομασία και Συγκρότηση Σχολών στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου337
 • 3. ΠΔ 71/2013339
 • Ίδρυση Σχολής Καλών Τεχνών στην Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών339
 • 4. ΠΔ 72/2013340
 • Μετονομασία Τμήματος, συγχώνευση Τμήματος και ίδρυση - συγκρότηση και ανασυγκρότηση Σχολών στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας340
 • 5. ΠΔ 73/2013342
 • Κατάργηση τμημάτων και ίδρυση Σχολών στο Πολυτεχνείο Κρήτης342
 • 6. ΠΔ 74/2013344
 • Ίδρυση Σχολών - κατάργηση Τμήματος και ίδρυση κατεύθυνσης στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς344
 • 7. ΠΔ 75/2013345
 • Ίδρυση Σχολών στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο345
 • 8. ΠΔ 76/2013346
 • Ίδρυση Σχολών - κατάργηση συγχώνευση, μετονομασία Τμημάτων στο Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών346
 • 9. ΠΔ 77/2013349
 • Ίδρυση - Συγκρότηση Σχολών στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο349
 • 10. ΠΔ 78/2013350
 • Ίδρυση - Συγκρότηση Σχολών στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών350
 • 11. ΠΔ 79/2013351
 • Ίδρυση Σχολών, κατάργηση Τμήματος, μετονομασία Τμήματος, συγχώνευση ειδικεύσεων στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο351
 • 12. ΠΔ 80/2013353
 • Ίδρυση Σχολών, κατάργηση Τμήματος και μετονομασία Τμημάτων στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών353
 • 13. ΠΔ 82/2013356
 • Συγχώνευση Σχολών - Μετονομασία Τμημάτων - Συγχώνευση Τμημάτων - Κατάργηση Τμημάτων - Συγκρότηση Σχολών του Αλεξάνδρειου Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης356
 • 14. ΠΔ 83/2013365
 • Μετονομασία του Τ.Ε.Ι. Λάρισας σε Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας - Μετονομασία Σχολής και Τμημάτων - Συγχώνευση Τμημάτων - Κατάργηση Παραρτημάτων και Τμημάτων - Συγκρότηση Σχολών του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας365
 • 15. ΠΔ 84/2013373
 • Μετονομασία Σχολής - Μετονομασία Τμήματος - Συγχώνευση Τμημάτων - Κατάργηση Παραρτημάτων και Τμημάτων - Ίδρυση Σχολής - Συγκρότηση Σχολών του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου373
 • 16. ΠΔ 85/2013380
 • Ίδρυση, μετονομασία, ανασυγκρότηση Σχολών και ίδρυση Τμήματος στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών380
 • 17. ΠΔ 86/2013384
 • Συγχώνευση Τμημάτων, ίδρυση - συγκρότηση - ανασυγκρότηση Σχολών στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης384
 • 18. ΠΔ 87/2013387
 • Μετονομασία του Τ.Ε.Ι. Καβάλας σε Τ.Ε.Ι. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης - Μετονομασία Σχολής και Τμημάτων - Συγχώνευση Τμημάτων - Κατάργηση Παραρτημάτων και Τμημάτων - Ίδρυση Σχολής - Συγκρότηση Σχολών του Τ.Ε.Ι. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης387
 • 19. ΠΔ 88/2013395
 • Μετονομασία του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών, συγχώνευση τμημάτων και ίδρυση - συγκρότηση σχολών395
 • 20. ΠΔ 89/2013398
 • Κατάργηση Πανεπιστημίου Δυτικής Ελλάδας398
 • 21. ΠΔ 90/2013401
 • Μετονομασία Σχολής και Τμημάτων - Συγχώνευση Τμημάτων - Κατάργηση Παραρτημάτων και Τμημάτων - Ίδρυση Σχολής - Συγκρότηση Σχολών του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας401
 • 22. ΠΔ 91/2013410
 • Μετονομασία του Τ.Ε.Ι. Καλαμάτας σε Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου - Μετονομασία Σχολής - Μετονομασία Τμημάτων - Συγχώνευση Τμημάτων - Κατάργηση Παραρτήματος και Τμημάτων - Ίδρυση Σχολής - Συγκρότηση Σχολών του Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου410
 • 23. ΠΔ 92/2013416
 • Μετονομασία, κατάργηση και ένταξη Τμημάτων ή Σχολών και ίδρυση - συγκρότηση και ανασυγκρότηση Σχολών στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας416
 • 24. ΠΔ 93/2013420
 • Κατάργηση Τμήματος, ίδρυση Ειδίκευσης, συγχώνευση Τμημάτων, ένταξη Τμημάτων σε Σχολές και ανασυγκρότηση των Σχολών του Πανεπιστημίου Αιγαίου420
 • 25. ΠΔ 94/2013423
 • Συγχώνευση Τ.Ε.Ι. Πάτρας και Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου - Μετονομασία Σχολής και Τμημάτων - Συγχώνευση Τμημάτων - Κατάργηση Παραρτημάτων και Τμημάτων - Συγκρότηση Σχολών Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας423
 • 26. ΠΔ 95/2013436
 • Μετονομασία Σχολής και Τμημάτων - Συγχώνευση Τμημάτων - Κατάργηση Τμημάτων - Συγκρότηση Σχολών του Τ.Ε.Ι. Αθήνας436
 • 27. ΠΔ 96/2013446
 • Κατάργηση - Συγχώνευση τμημάτων - Μετονομασία Σχολής στο Πανεπιστήμιο Κρήτης446
 • 28. ΠΔ 97/2013449
 • Κατάργηση Τμήματος, ένταξη Τμημάτων σε Σχολές, συγκρότηση και ανασυγκρότηση Σχολών στο Πανεπιστήμιο Πατρών449
 • 29. ΠΔ 98/2013452
 • Κατάργηση του Γενικού Τμήματος, μεταφορά έδρας τμήματος και ίδρυση - συγκρότηση, μετονομασία και ανασυγκρότηση Σχολών στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης452
 • 30. ΠΔ 99/2013457
 • Κατάργηση Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας457
 • 31. ΠΔ 100/2013460
 • Συγχώνευση Τ.Ε.Ι. Λαμίας και Τ.Ε.Ι. Χαλκίδας σε Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας - Ίδρυση Σχολής - Ίδρυση Τμήματος - Συγχώνευση Σχολών - Μετονομασία και Συγχώνευση Τμημάτων - Κατάργηση Παραρτημάτων και Τμημάτων - Συγκρότηση Σχολών του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας460
 • 32. ΠΔ 101/2013469
 • Κατάργηση, συγχώνευση, μετονομασία Τμημάτων και ίδρυση Σχολής στην Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.)469
 • 33. ΠΔ 102/2013473
 • Μετονομασία του Τ.E.Ι. Σερρών σε Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας - Συγχώνευση - Κατάργηση Τμημάτων - Συγκρότηση Σχολών του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας473
 • 34. ΠΔ 103/2013479
 • Μετονομασία Τμήματος - Συγχώνευση Τμημάτων - Κατάργηση Παραρτημάτων - Ίδρυση Σχολών - Συγκρότηση Σχολών του Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων479
 • 35. ΠΔ 104/2013484
 • Μετονομασία Σχολής - Μετονομασία Τμημάτων - Συγχώνευση Τμημάτων - Κατάργηση Παραρτημάτων και Τμημάτων - Ίδρυση Σχολής - Ίδρυση Τμήματος - Συγκρότηση Σχολών του Τ.Ε.Ι. Κρήτης484
 • 36. ΠΔ 105/2013492
 • Μετονομασία Τμήματος και ίδρυση - συγκρότηση, κατάργηση και ανασυγκρότηση Σχολών στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων492
 • ΙΙ. Υπουργικές Αποφάσεις495
 • 1. ΥΑ Φ.122.1/908/144145/Β2/16.11.2012495
 • Κωδικοποίηση διαδικασιών ανάδειξης των οργάνων διοίκησης των Α.Ε.Ι. και σύστημα ταξινομικής ψήφου495
 • 2. ΥΑ Φ.122.1/184/16376/Β2/6.2.2013516
 • Διαδικασία ανάδειξης των μονομελών οργάνων των Α.Ε.Ι. μέσω εκλογικής διαδικασίας με ηλεκτρονική ψήφο516
 • 3. ΚΥΑ Φ.122.1/1137/145793/Β2/9.10.2013520
 • Ανάπτυξη και λειτουργία ηλεκτρονικού συστήματος ολοκληρωμένης διαχείρισης διαδικασιών εκλογής και εξέλιξης καθηγητών καθώς και κατάρτισης και τήρησης μητρώων εσωτερικών και εξωτερικών μελών520
 • ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ525