Εγχειρίδιο πρακτικής εφαρμογής για την ακίνητη περιουσία Συν συμπλήρωμα 40 σελίδων με τις Πολ. 1119, 1121 και 1122/2014, οι οποίες συνοδεύονται με σχόλια, εφαρμογές και παραδείγματα κατανόησης καθώς και έντυπο δήλωσης.

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €50.00
ΝΠ €60.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.
Έκδοση: 2014
ISBN: 978-960-562-780-5
Σελίδες: 584 + 40
Συγγραφέας: Αθ. Δράγιος, Β. Μιχελινάκης

Το βιβλίο «Φορολογία Ακινήτων - Εγχειρίδιο πρακτικής εφαρμογής για την ακίνητη περιουσία» αποτελεί ένα πρακτικό και χρήσιμο βοήθημα που συγκεντρώνει όλες τις φορολογικές υποχρεώσεις που απορρέουν από την ακίνητη περιουσία των φυσικών και νομικών προσώπων στην Ελλάδα και που πηγάζουν από τη φορολογία κεφαλαίου, τη φορολογία εισοδήματος, τον φόρο προστιθέμενης αξίας κ.ά.

Οι συγγραφείς Αθ. Δράγιος και Β. Μιχελινάκης, με πλούσια εμπειρία και οι δύο στην ακίνητη περιουσία και τη φορολογία της, καθότι ο πρώτος εξ αυτών είναι συμβολαιογράφος και ο δεύτερος λογιστής - φοροτεχνικός, προσπαθούν με εύστοχα ερμηνευτικά σχόλια, με πρακτικά παραδείγματα - εφαρμογές και με συμπληρωμένα φορολογικά έντυπα να παρουσιάσουν ευσύνοπτα και κατανοητά το πλαίσιο που διέπει τη φορολόγηση της ακίνητης περιουσίας και ειδικότερα τον τρόπο υπολογισμού των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων και των φόρων κατοχής (ΕΝ.Φ.Ι.Α.), καθώς και των φόρων μεταβίβασης και εισοδήματος από ακίνητα.

Στο πρώτο μέρος του βιβλίου «Φορολογία Ακινήτων - Εγχειρίδιο πρακτικής εφαρμογής για την ακίνητη περιουσία» οι συγγραφείς αναφέρονται στον τρόπο προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων βάσει του Ν 1249/1982, που αφορά τόσο τα εντός σχεδίου όσο και τα εκτός σχεδίου κτίσματα. Περαιτέρω, στο δεύτερο μέρος αναλύονται οι φορολογικές υποχρεώσεις που προκύπτουν από την κτήση ακινήτου λόγω κληρονομιάς, δωρεάς, γονικής παροχής βάσει του Ν 2961/2001, του Ν 1078/1980 για την απαλλαγή πρώτης κατοικίας και του Ν 1587/1950 για τη Φορολογία Μεταβίβασης Ακινήτων. Επιπλέον, καταγράφονται οι φορολογικές υποχρεώσεις από τον φόρο προστιθέμενης αξίας στα ακίνητα. Στο τρίτο μέρος αναλύονται οι φόροι της κατοχής επί των ακινήτων, όπως ο νέος Ενιαίος Φόρος Ακινήτων που θεσπίστηκε με τα άρθρα 1-13 του Ν 4223/2013. Επιπλέον, παρατίθενται οι οδηγίες υποβολής και συμπλήρωσης του εντύπου Ε9. Τέλος, στο τέταρτο μέρος, αναλύονται οι σχετικές φορολογικές διατάξεις που περιλαμβάνονται στον Ν 4172/2013 για την υπεραξία μεταβίβασης ακίνητης περιουσίας (άρθρα 35-43, 61-64), ο ειδικός φόρος επί των ακινήτων (άρθρα 15-18 Ν 3091/2002), το έντυπο Ε2, με παραδείγματα συμπλήρωσης, καθώς και η υποχρέωση υποβολής των μισθωτηρίων συμβολαίων.

Το βιβλίο «Φορολογία Ακινήτων - Εγχειρίδιο πρακτικής εφαρμογής για την ακίνητη περιουσία» απευθύνεται σε λογιστές, δικηγόρους, συμβολαιογράφους, μεσίτες ακινήτων, αλλά και σε κάθε ενδιαφερόμενο που αναζητά να βρει συγκεντρωμένη και κωδικοποιημένη τη φορολογία της ακίνητης περιουσίας και τον τρόπο με τον οποίο αυτή απεικονίζεται λογιστικά και φορολογικά στα ποικίλα φορολογικά έντυπα.

Για την άμεση ενημέρωση των αναγνωστών με τις τρέχουσες νομοθετικές εξελίξεις στη φορολογία των ακινήτων και του ΕΝ.Φ.Ι.Α., προσφέρεται δωρεάν ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ με τις Πολ. 1119, 1121 και 1122/2014, οι οποίες συνοδεύονται με σχόλια, εφαρμογές και παραδείγματα κατανόησης.
 • ΜΕΡΟΣ Α΄1
 • Ο ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ1
 • [1] ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ3
 • Ν 1249/19823
 • «Διαρρυθμίσεις στην άμεση και έμμεση φορολογία,μισθολογικά θέματα και άλλες διατάξεις» [Άρθρα 41, 41α]3
 • [2] ΣΧΟΛΙΑ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ9
 • Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ9
 • ΙΙ. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΞΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ (ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ) ΕΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ10
 • Α. ΟΡΙΣΜΟΙ10
 • Β. ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ11
 • 1. Εφαρμογή αντικειμενικού συστήματος11
 • 2. Κατηγορίες ακινήτων για τον προσδιορισμό φορολογητέας αξίας 11
 • 3. Έντυπα υπολογισμού12
 • 4. Ορισμός τιμής ζώνης (ΤΖ), συντελεστής εμπορικότητας (ΣΕ), συντελεστής οικοπέδου (ΣΟ), συντελεστής αξιοποίησης οικοπέδου (ΣΑΟ)13
 • 5. Εύρεση της τιμής ζώνης13
 • 6. Συντελεστής εμπορικότητας (ΣΕ)14
 • 7. Συντελεστής ορόφου 14
 • 8. Κριτήριο βάθους16
 • 9. Επιφάνεια ακινήτου16
 • 10. Η παλαιότητα17
 • 11. Χαρακτηρισμός ακινήτου ως διατηρητέου 18
 • 12. Χαρακτηρισμός ακινήτου ως απαλλοτριωτέο18
 • 13. Ειδικός συντελεστής για ακίνητο που έχει υποστεί ζημιές από σεισμό ή πυρκαγιά ή πλημμύρα19
 • 14. Συντελεστής αποπεράτωσης19
 • 15. Συντελεστής συνιδιοκτησίας20
 • Γ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΞΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ Ή ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΣΕ ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΕΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ Ή ΣΕ ΟΙΚΙΣΜΟ – ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ (ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΤΥΠΟΥ Ε1)20
 • 1. Συντελεστές υπολογισμού20
 • i. Φορολογητέα Αξία20
 • ii. Τιμή Ζώνης (ΤΖ)20
 • iii. Συντελεστές Πρόσοψης21
 • iv. Συντελεστής Ορόφου21
 • v. Επιφάνεια (Κατοικίας ή Διαμερίσματος)22
 • vi. Συντελεστής Επιφάνειας22
 • vii. Συντελεστής Παλαιότητας22
 • viii. Συντελεστές Ειδικών Συνθηκών (Σ.Ειδ.Σ.)23
 • ix. Συντελεστές Αποπεράτωσης23
 • x. Συντελεστής με βάση τον τρόπο κατασκευής23
 • xi. Συντελεστής με βάση τον εξοπλισμό24
 • xii. Συντελεστής Συνιδιοκτησίας24
 • 2. Παραδείγματα (ΕΝΤΥΠΟ 1)24
 • Δ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΞΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΤΕΓΗΣ ΣΕ ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΕΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ Ή ΣΕ ΟΙΚΙΣΜΟ – ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ (ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ Ε2)53
 • 1. Συντελεστές υπολογισμού53
 • i. Φορολογητέα Αξία53
 • ii. Τιμή Ζώνης (ΤΖ)53
 • iii. Συντελεστής Πρόσοψης53
 • iv. Συντελεστής Εμπορικότητας (ΣΕ)54
 • v. Συντελεστής Ορόφου55
 • vi. Κριτήριο Βάθους56
 • vii. Επιφάνεια Επαγγελματικής Στέγης56
 • viii. Συντελεστής Επιφάνειας56
 • ix. Συντελεστής Παλαιότητας57
 • x. Συντελεστές Ειδικών Συνθηκών (ΣΕιδΣ)57
 • xi. Συντελεστής Αποπεράτωσης57
 • xii. Συντελεστής με βάση τον τρόπο κατασκευής58
 • xiii. Συντελεστής με βάση τον εξοπλισμό58
 • xiv. Συντελεστής Συνιδιοκτησίας59
 • 2. Παραδείγματα (ΕΝΤΥΠΟ Ε2)59
 • Ε. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΞΙΑΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΕΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ Ή ΣΕ ΟΙΚΙΣΜΟ – ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ (ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΤΥΠΟΥ Ε3)77
 • 1. Συντελεστές υπολογισμού77
 • i. Φορολογητέα αξία77
 • ii. Τιμή Ζώνης77
 • iii. Συντελεστής Αξιοποίησης Οικοπέδου (ΣΑΟ)77
 • iv. Τιμή Οικοπέδου (ΤΟ)77
 • v. Συντελεστής Εμπορικότητας (ΣΕ)77
 • vi. Συντελεστής Εκμετάλλευσης Ισογείου (Κ)78
 • vii. Συντελεστής Οικοπέδου (ΣΟ)78
 • viii. Συνολική Τιμή Εκκίνησης οικοπέδου79
 • ix. Συντελεστής πρόσοψης79
 • x. Κριτήριο βάθους (ΚΒ)79
 • xii. Συντελεστές Ειδικών Συνθηκών (ΣΕιδΣ)81
 • xi. Επιφάνεια Οικοπέδου80
 • xiii. Συντελεστής Ποσοστού Αξίας οικοπέδου82
 • xiv. Συντελεστής Συνιδιοκτησίας84
 • xv. Συντελεστής Καθέτου Ιδιοκτησίας84
 • xvi. Συντελεστής Αξίας μελλοντικής και αβέβαιης οικοδομικής αξιοποίησης84
 • 2. Παραδείγματα (ΕΝΤΥΠΟ Ε3)85
 • ΣΤ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΞΙΑΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΣΕ ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΕΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ Ή ΣΕ ΟΙΚΙΣΜΟ - ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ (ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΤΥΠΟΥ Ε4)104
 • 1. Συντελεστές υπολογισμού104
 • i. Φορολογητέα αξία104
 • ii. Τιμή Ζώνης (ΤΖ)104
 • iii. Συντελεστής Εμπορικότητας (ΣΕ)104
 • iv. Συντελεστής θέσης104
 • v. Επιφάνεια Αποθήκης105
 • vi. Συντελεστής Παλαιότητας105
 • vii. Συντελεστές Ειδικών Συνθηκών105
 • viii. Συντελεστής Αποπεράτωσης106
 • ix. Συντελεστής με βάση τον τρόπο κατασκευής106
 • x. Συντελεστής Συνιδιοκτησίας106
 • 2. Παραδείγματα (ΕΝΤΥΠΟ 4)107
 • Ζ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΞΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΣΕ ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΕΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ Ή ΣΕ ΟΙΚΙΣΜΟ – ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ (ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΤΥΠΟΥ Ε5)116
 • 1. Συντελεστές υπολογισμού116
 • i. Φορολογητέα Αξία116
 • ii. Τιμή Ζώνης (ΤΖ)116
 • iii. Συντελεστής Εμπορικότητας116
 • iv. Συντελεστής θέσης117
 • v. Επιφάνεια θέσης Στάθμευσης Αυτοκινήτου117
 • vi. Συντελεστής Παλαιότητας118
 • vii. Συντελεστές Ειδικών Συνθηκών118
 • viii. Συντελεστές Αποπεράτωσης118
 • ix. Συντελεστής με βάση τον τρόπο κατασκευής 118
 • x. Συντελεστής Συνιδιοκτησίας 119
 • 2. Παραδείγματα (ΕΝΤΥΠΟ 5)119
 • ΙΙΙ. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΞΙΑΣ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΟΠΟΥ ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ128
 • Α. ΟΡΙΣΜΟΙ128
 • Β. ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ128
 • 1. Τιμή εκκίνησης128
 • 2. Κατάταξη ακινήτων128
 • 3. Συντελεστής αποπεράτωσης131
 • 4. Συντελεστής παλαιότητας131
 • 5. Συντελεστής ειδικών συνθηκών132
 • Γ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΞΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΠΛΗΝ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑΣ – ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ (ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΤΥΠΟΥ Κ1)134
 • 1. Υπολογισμός συντελεστών134
 • i. Φορολογητέα αξία134
 • ii. Κόστος εκκίνησης ανά Μ2 κτίσματος134
 • iii. Ισοδύναμη (ανοιγμένη επιφάνεια)134
 • iv. Συντελεστής Μεγέθους (ΣΜ).135
 • v. Συντελεστής τρόπου κατασκευής και εξοπλισμού (ΣΚΕ)136
 • vi. Συντελεστής αποπεράτωσης (ΣΑΠ)136
 • vii. Συντελεστής παλαιότητας (ΣΠ)137
 • viii. Συντελεστής ειδικών συνθηκών137
 • 2. Παραδείγματα (ΕΝΤΥΠΟ Κ1)137
 • Δ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΌΣ ΑΞΙΑΣ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑΣ – ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ (ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΤΥΠΟΥ Κ2)142
 • 1. Υπολογισμός συντελεστών 142
 • i. Φορολογητέα αξία142
 • ii. Κόστος εκκίνησης ανά μ2 κτίσματος142
 • iii. Ισοδύναμη (ανοιγμένη) επιφάνεια142
 • iv. Συντελεστής Μεγέθους (ΣΜ)142
 • v. Συντελεστές τρόπου κατασκευής και εξοπλισμού (ΣΚΕ)143
 • vi. Συντελεστής αποπεράτωσης (ΣΑΠ)143
 • vii. Συντελεστής παλαιότητας (ΣΠ)144
 • viii. Συντελεστής ειδικών συνθηκών144
 • 2. Παραδείγματα (ΕΝΤΥΠΟ Κ2)144
 • Ε. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΞΙΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ - ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΤΕΓΗ) – ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ (ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΤΥΠΟΥ Κ3)149
 • 1. Υπολογισμός συντελεστών 149
 • i. Φορολογητέα αξία149
 • ii. Κόστος εκκίνησης ανά Μ2 κτίσματος149
 • iii. Ισοδύναμη (ανοιγμένη) επιφάνεια149
 • iv. Συντελεστής Μεγέθους (ΣΜ)150
 • v. Συντελεστής τρόπου κατασκευής και εξοπλισμού (ΣΚΕ)150
 • vi. Συντελεστής αποπεράτωσης (ΣΑΠ)151
 • vii. Συντελεστής παλαιότητας (ΣΠ)151
 • viii. Συντελεστής ειδικών συνθηκών152
 • 2. Παραδείγματα (ΕΝΤΥΠΟ Κ3)152
 • ΣΤ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΞΙΑΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ – ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ (ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΤΥΠΟΥ Κ4)157
 • 1. Υπολογισμός συντελεστών157
 • i. Φορολογητέα αξία157
 • ii. Κόστος εκκίνησης ανά Μ2 κτίσματος157
 • iii. Ισοδύναμη (ανοιγμένη) επιφάνεια157
 • iv. Συντελεστής Μεγέθους (ΣΜ)158
 • v. Συντελεστής τρόπου κατασκευής και εξοπλισμού (ΣΚΕ)158
 • vi. Συντελεστής αποπεράτωσης (ΣΑΠ)159
 • vii. Συντελεστής παλαιότητας (ΣΠ)159
 • viii. Συντελεστής ειδικών συνθηκών159
 • 2. Παραδείγματα (ΕΝΤΥΠΟ Κ4)160
 • Ζ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΞΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ - ΑΠΟΘΗΚΩΝ – ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ (ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΤΥΠΟΥ Κ5)168
 • 1. Υπολογισμός συντελεστών168
 • i. Φορολογητέα αξία168
 • ii. Κόστος εκκίνησης ανά Μ2 κτίσματος.168
 • iii. Ισοδύναμη (ανοιγμένη) επιφάνεια.168
 • iv. Συντελεστής μεγέθους (ΣΜ).168
 • v. Συντελεστής τρόπου κατασκευής και εξοπλισμού (ΣΚΕ)169
 • vi. Συντελεστής αποπεράτωσης (ΣΑΠ)169
 • vii. Συντελεστής παλαιότητας (ΣΠ)169
 • viii. Συντελεστής ειδικών συνθηκών170
 • 2. Παραδείγματα (ΕΝΤΥΠΟ Κ5)170
 • Η. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΞΙΑΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ – ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΕΥΑΓΗ ΙΔΡΥΜΑΤΑ – ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ (ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΤΥΠΟΥ Κ6)173
 • 1. Υπολογισμός συντελεστών173
 • i. Φορολογητέα αξία173
 • ii. Κόστος εκκίνησης ανά Μ2 κτίσματος173
 • iii. Ισοδύναμη (ανοιγμένη) επιφάνεια173
 • iv. Συντελεστές τρόπου κατασκευής και εξοπλισμού (ΣΚΕ)174
 • v. Συντελεστής αποπεράτωσης (ΣΑΠ)174
 • vi. Συντελεστής παλαιότητας (ΣΠ)175
 • vii. Συντελεστής ειδικών συνθηκών175
 • 2. Παραδείγματα (ΕΝΤΥΠΟ Κ6)175
 • Θ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΞΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ – ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ (ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΤΥΠΟΥ Κ7)180
 • 1. Υπολογισμός συντελεστών180
 • i. Φορολογητέα αξία180
 • ii. Κόστος εκκίνησης ανά Μ2 κτίσματος.180
 • iii. Ισοδύναμη (ανοιγμένη) επιφάνεια.180
 • iv. Συντελεστές τρόπου κατασκευής και εξοπλισμού (ΣΚΕ)181
 • v. Συντελεστής αποπεράτωσης (ΣΑΠ)181
 • vi. Συντελεστής παλαιότητας (ΣΠ)181
 • vii. Συντελεστής ειδικών συνθηκών181
 • 2. Παραδείγματα (ΕΝΤΥΠΟ Κ7)182
 • Ι. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΞΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ – ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ (ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΤΥΠΟΥ Κ8)185
 • 1. Υπολογισμός συντελεστών185
 • i. Φορολογητέα αξία185
 • ii. Κόστος εκκίνησης ανά Μ2 κτίσματος.185
 • iii. Ισοδύναμη (ανοιγμένη) επιφάνεια185
 • iv. Συντελεστής μεγέθους (ΣΜ).185
 • v. Συντελεστής τρόπου κατασκευής και εξοπλισμού (ΣΚΕ)186
 • vi. Συντελεστής αποπεράτωσης (ΣΑΠ)186
 • vii. Συντελεστής παλαιότητας (ΣΠ)186
 • viii. Συντελεστής ειδικών συνθηκών187
 • 2. Παραδείγματα (ΕΝΤΥΠΟ Κ8)187
 • ΙΑ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΞΙΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΠΑΧΘΟΥΝ ΣΤΙΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ – ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ (ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΤΥΠΟΥ Κ9)190
 • 1. Υπολογισμός συντελεστών190
 • i. Φορολογητέα αξία190
 • ii. Κόστος εκκίνησης ανά Μ2 κτίσματος190
 • iii. Ισοδύναμη (ανοιγμένη) επιφάνεια190
 • iv. Συντελεστής μεγέθους (ΣΜ)190
 • v. Συντελεστής τρόπου κατασκευής και εξοπλισμού (ΣΚΕ)191
 • vi. Συντελεστής αποπεράτωσης (ΣΑΠ)191
 • vii. Συντελεστής παλαιότητας (ΣΠ)191
 • viii. Συντελεστής ειδικών συνθηκών192
 • 2. Παραδείγματα (ΕΝΤΥΠΟ Κ9)192
 • ΙΒ. ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ195
 • ΙV. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΞΙΑΣ ΓΗΣ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΜΩΝ196
 • Α. ΟΡΙΣΜΟΙ196
 • 1. Αρχική Βασική Αξία Γης (ΑΒΑ) και Ειδική Βασική Αξία Γης (ΕΒΑ)196
 • 2. Αρχική Οικοπεδική Αξία (ΤΟ` Αρχ.)196
 • 3. Τεκμαρτή Τιμή Ζώνης (ΤΖ`)197
 • Β. ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ198
 • i. Απόσταση από τη θάλασσα200
 • ii. Πότε θεωρείται η εδαφική έκταση απαλλοτριωτέα200
 • iii. Χρονικό όριο201
 • α. Βασική Αξία (ΒΑ)202
 • 1. Υπολογισμός202
 • 2. Επιφάνεια εδαφικής έκτασης202
 • 3. Αρχική Βασική Αξία Γης (ΑΒΑ)202
 • 4. Συντελεστής περιοχής202
 • 5. Συντελεστής χρήσης202
 • β. Οικοπεδική Αξία (ΑΟικ.)203
 • 1. Υπολογισμός203
 • 2. Αρχική Οικοπεδική Αξία (ΤΟΑΡΧ)203
 • 3. Μέγεθος Οικοδομής (ΜΟ)203
 • 4. Συντελεστής χρήσης κτίσματος203
 • 5. Συντελεστές ειδικών συνθηκών204
 • γ. Αξία Δυνατότητας Περαιτέρω Εκμετάλλευσης (ΑΔ)204
 • 1. Υπολογισμός204
 • 2. Αρχική Οικοπεδική Αξία (ΤΟΑΡΧ)205
 • 3. Επιφάνεια της εδαφικής έκτασης205
 • 4. Συντελεστής θέσης205
 • 5. Συντελεστής μη αρτιότητας205
 • 6. Συντελεστής μεγέθους206
 • Παραδείγματα (ΕΝΤΥΠΟ Α/Α ΓΗΣ)206
 • V. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΓΗΣ ΣΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 229
 • ΜΕΡΟΣ Β΄231
 • ΟΙ ΦΟΡΟΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ231
 • [1] ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ233
 • Ν 2961/2001233
 • «Κύρωση του Κώδικα Διατάξεων Φορολογίας Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών, Προικών και Κερδών από Τυχερά Παίγνια» [Άρθρα 41-60]233
 • Ν 1078/1980245
 • «Περί απαλλαγής εκ του φόρου μεταβιβάσεως ακινήτων της αγοράς πρώτης κατοικίας, καταργήσεως και τροποποιήσεως διατάξεων προσδιορισμού εισοδήματος βάσει τεκμηρίων, καταργήσεως φορολογίας ακινήτου περιουσίας και άλλων τινών φορολογικών διατάξεων» [Άρθρα 1, 15]245
 • Ν 1587/1950251
 • «Περί κυρώσεως, τροποποιήσεως και συμπληρώσεωςτου υπ’ αριθμ. 1521/1950 Αναγκαστικού Νόμου“περί φόρου μεταβιβάσεως ακινήτων”»251
 • Ν 2859/2000273
 • «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας» [Άρθρο 6]273
 • N 3427/2005275
 • «Φόρος προστιθέμενης αξίας στις νέες οικοδομές, μεταβολές στη φορολογία κεφαλαίου και άλλες διατάξεις» [Άρθρα 23, 23Α]275
 • [2] ΣΧΟΛΙΑ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ281
 • Ι. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΦΟΡΟΥ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΩΝ281
 • Α. Αρμόδια ΔΟΥ για την παραλαβή των δηλώσεων φόρου κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών281
 • Β. Συμπλήρωση δήλωσης φόρου κληρονομιών, γονικών παροχών και δωρεών285
 • α. Συμπλήρωση δήλωσης φόρου κληρονομιών285
 • 1. Στοιχεία δήλωσης285
 • 2. Τα στοιχεία του κληρονομούμενου285
 • 3. Στοιχεία διαθήκης286
 • 4. Βεβαίωση του άρθρου 67 του ΝΔ 118/1973286
 • 5. Δικαιολογητικά που συνυποβάλλονται286
 • 6. Τα στοιχεία των κληρονόμων286
 • 7. Αντίκλητος286
 • 8. Άμεση φορολόγηση της ψιλής κυριότητας286
 • 9. Απαλλαγή Α΄ κατοικίας286
 • 10. Ενεργητικό287
 • 11. Αξία287
 • 12. Παθητικό287
 • 13. Καθαρή αξία κληρονομικής μερίδας288
 • 14. Προγενέστερες δωρεές - γονικές παροχές ή προίκες288
 • 15. Υπολογισμός του φόρου288
 • 16. Στοιχεία πληρεξούσιων288
 • 17. Στοιχεία καταβολής288
 • 18. Έντυπο δήλωσης φόρου κληρονομιάς289
 • β. Συμπλήρωση δήλωσης φόρου γονικών παροχών και δωρεών293
 • 1. Στοιχεία δήλωσης293
 • 2. Στοιχεία δωρητή - γονέα που κάνει την παροχή ή την προικοδότη293
 • 3. Στοιχεία δωρεοδόχου υπέρ του οποίου η παροχή ή του προικολήπτη293
 • 4. Στοιχεία συμβολαιογράφου293
 • 5. Στοιχεία αντικλήτου 293
 • 6. Αιτία υποβολής της δήλωσης293
 • 7. Ο άλλος γονέας εν ζωή σε περίπτωση γονικής παροχής293
 • 8. Στοιχεία γονέα293
 • 9. Περιουσιακά στοιχεία294
 • 10. Αξία294
 • 11. Βάρη294
 • 12. Βεβαίωση294
 • 13. Απαλλαγή Α΄ κατοικίας294
 • 14. Άμεση φορολόγηση της ψιλής κυριότητας294
 • 15. Προγενέστερες δωρεές - γονικές παροχές ή προίκες294
 • 16. Καθαρή αξία δήλωσης294
 • 17. Υπολογισμός του φόρου - Κλίμακα295
 • 18. Στοιχεία πληρεξούσιων295
 • 19. Δικαιολογητικά που συνυποβάλλονται295
 • 20. Στοιχεία βεβαίωσης295
 • 21. Έντυπο δήλωσης φόρου γονικής παροχής - δωρεάς296
 • Γ. Υποχρεώσεις συμβολαιογράφου στη σύνταξη συμβολαίων αποδοχής κληρονομιάς - γονικών παροχών - δωρεών300
 • 1. Υποχρέωση προσάρτησης εγγράφων 300
 • α. Προσάρτηση πιστοποιητικού του άρθρου 105 παρ. 1 του Ν 2961/2001 (άρθρο 112 παρ. 1)300
 • β. Προσάρτηση της δήλωσης φόρου κληρονομίας - γονικής παροχής - δωρεάς (άρθρο 112 παρ. 2)300
 • 2. Υποχρέωση ρητής μνείας και αναγραφής στοιχείων (άρθρο 112 παρ. 3)300
 • 3. Υποχρέωση διορισμού αντικλήτου (άρθρο 112 παρ. 4)300
 • 4. Υποχρέωση αποστολής συμβολαίων (άρθρο 116 παρ. 1 περ. β΄)301
 • 5. Υποχρέωση αναγραφής αριθμού φορολογικού μητρώου (άρθρο 3 παρ. 4 ΑΥΟ 1027411/842/ΔΜ/26.2.1998 - ΦΕΚ Β΄ 193/3.3.1998)301
 • 6. Μνεία περί απαλλαγής Α’ κατοικίας και για μη περαιτέρω μεταβίβαση πριν την πάροδο πενταετίας (άρθρο 17 παρ. 7 του Ν 1591/1986)301
 • 7. Μη σύνταξη συμβολαίου πριν την πάροδο της πενταετίας σε περίπτωση απαλλαγής φόρου παρά μόνο μετά την προσάρτηση πιστοποιητικού πληρωμής φόρου (Άρθρο 17 παρ. 4, εδ. β΄ του Ν 1591/1986)301
 • ΙΙ. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΦΜΑ303
 • Α. ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡΟΥ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ303
 • 1. Υποβολή δήλωσης303
 • α. Υποβολή δήλωσης από φυσικά πρόσωπα303
 • β. Υποβολή δήλωσης από νομικά πρόσωπα303
 • γ. Εξαιρέσεις από την υποβολή κοινής δήλωσης303
 • i. Πλειστηριασμός ακινήτου303
 • ii. Αναγκαστική απαλλοτρίωση303
 • 2. Αρμόδιος προϊστάμενος ΔΟΥ για την παραλαβή της δήλωσης304
 • α. Προϊστάμενος ΔΟΥ της περιφέρειας ακινήτου304
 • β. Προϋποθέσεις παραλαβής από αναρμόδιο προϊστάμενο ΔΟΥ304
 • γ. Ορισμός Ειρηνοδίκη ή Συμβολαιογράφου για την παραλαβή της δήλωσης304
 • δ. Μεταβίβαση ακινήτων στο εξωτερικό304
 • 3. Προθεσμία υποβολής της δήλωσης305
 • 4. Τρόπος υποβολής δήλωσης305
 • 5. Περιεχόμενο υποβολής δήλωσης305
 • 6. Αναγραφή στη δήλωση της πληρωμής του φόρου 305
 • 7. Βεβαίωση του περιεχομένου της δήλωσης306
 • 8. Υποβολή δηλώσεων φορολογίας κεφαλαίου από συμβολαιογράφους και βεβαίωση του γνησίου υπογραφής306
 • Β. ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ310
 • α. Η αρμόδια ΔΟΥ στην οποία υποβάλλεται η δήλωση310
 • β. Είδος δήλωσης310
 • γ. Δήλωση ΦΠΑ ή ΦΜΑ310
 • δ. Το είδος της συναλλαγής310
 • ε. Στοιχεία συμβολαιογράφου που συντάσσει τη δήλωση311
 • στ. Υποθηκοφυλακείο ή Κτηματολογικό Γραφείο311
 • ζ. Αδεια οικοδομής311
 • η. Στοιχεία υπόχρεου σε φόρο311
 • θ. Στοιχεία αγοραστών - πωλητών311
 • ι. Αξία μεταβίβασης312
 • ια. Το καταβληθέν τίμημα313
 • ιβ. Ο χρόνος και τρόπος απόκτησης313
 • ιγ. Απαλλαγή από φόρο313
 • ιδ. Σύντομη περιγραφή ακινήτου313
 • ιε. Υπολογισμός φόρου313
 • ιστ. Η ημερομηνία314
 • ιζ. Υπογραφή της δήλωσης314
 • ιη. Βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής314
 • ιθ. Διπλότυπο είσπραξης φόρου314
 • ικ. Έντυπο δήλωσης φόρου μεταβίβασης ακινήτου - ΦΠΑ315
 • Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΥ ΣΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΕΞ ΕΠΑΧΘΟΥΣ ΑΙΤΙΑΣ319
 • 1. Μη κατάρτιση συμβολαίου χωρίς την τήρηση προϋποθέσεων (άρθρο 13 παρ. 1, εδ. 1 Ν 1587/1950)319
 • 2. Μη κατάρτιση συμβολαίου μετά την παρέλευση ορισμένης προθεσμίας από την υποβολή της δήλωσης φόρου μεταβίβασης (άρθρο 13 παρ. 1 Ν 1587/1950)319
 • 3. Υποχρέωση αναγραφής στοιχείων στο συμβόλαιο (άρθρο 13 παρ. 2 Ν 1587/1950)319
 • 4. Υποχρέωση προσάρτησης του αποδεικτικού είσπραξης φόρου μεταβίβασης (Άρθρο 13 παρ. 12 περ. Β Ν 1587/1950)320
 • 5. Αποστολή συμβολαίων (Άρθρο 14 παρ. 2Α’ Ν 1587/1950)320
 • 6. Προϋποθέσεις απαγόρευσης σύνταξης συμβολαίου πριν την συμπλήρωση πενταετίας εάν υπάρχει απαλλαγή ΦΜΑ λόγω απαλλαγής πρώτης κατοικίας (άρθρο 1 παρ. 7 Ν 1078/1980)320
 • 7. Περίπτωση απαλλαγής από το ΦΜΑ γεωργοκτηνοτροφικών εκτάσεων (άρθρο 13 παρ. 7-10 Ν 634/1977)320
 • 8. Υποχρέωση αναγραφής αριθμού φορολογικού μητρώου (άρθρο 3 παρ. 4 ΑΥΟ 1027411/842/ΔΜ/26.2.1998 - ΦΕΚ Β΄ 193/3.3.1998)321
 • 9. Προσάρτηση πιστοποιητικού του άρθρου 105 παρ. 1 του Ν 2961/2001 (άρθρο 112, παρ. 1 Ν 2961/2001)321
 • ΙΙΙ. Ο ΦΠΑ ΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ322
 • 1. Υποκείμενοι στον ΦΠΑ322
 • 2. Πεδίο εφαρμογής323
 • 3. Υποχρεώσεις κατασκευαστών324
 • 4. Προϋπολογιστικό κόστος325
 • 5. Βιβλίο κοστολογίου333
 • Α. Ειδικότερα ζητήματα τήρησης βιβλίου κοστολογίου333
 • i. Η αξία του οικοπέδου333
 • ii. Αγορά του οικοπέδου334
 • iii. Απόκτηση με αντιπαροχή334
 • Β. Τρόπος καταχώρισης334
 • Γ. Χρόνος ενημέρωσης335
 • Δ. Το λογιστικό σημείωμα336
 • 6. Απολογιστικό κόστος342
 • Α. Γενικές δαπάνες κατασκευής343
 • Β. Κατασκευαστικό κόστος344
 • Γ. Πληροφοριακά στοιχεία344
 • 7. Παράδοση ακινήτου - Ειδική δήλωση ΦΠΑ350
 • i. Πίνακας υπολογισμού της αξίας350
 • ii. Πίνακας υπολογισμού του ΦΠΑ351
 • 8. Έλεγχος της Ειδικής Δήλωσης - Οριστικοποίηση - Ανάκληση355
 • 9. Αντιπαροχή - Παράδοση κτίσματος στον οικοπεδούχο360
 • 10. Απαλλαγές - Παράδοση πρώτης κατοικίας362
 • 11. Αυτοπαράδοση364
 • 12. Δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ - Περιοδικές και εκκαθαριστικές δηλώσεις ΦΠΑ365
 • ΜΕΡΟΣ Γ΄369
 • ΟΙ ΦΟΡΟΙ ΚΑΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ369
 • [1] ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ371
 • N 3842/2010371
 • «Αποκατάσταση φορολογικής δικαιοσύνης, αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις» [Άρθρο 32]371
 • Ν 4223/2013385
 • «Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες διατάξεις» [Άρθρα 1-8, 13, 59]385
 • ΥΑ ΠΟΛ. 1279/31.12.2013402
 • «Πιστοποιητικό του άρθρου 54Α του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, για το έτος 2014»402
 • Ν 2130/1993410
 • «Τέλος Ακίνητης Περιουσίας» [Άρθρο 24]410
 • [2] ΣΧΟΛΙΑ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ415
 • 1. Η ΔΗΛΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Ε9415
 • 1.1 ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ Ε9416
 • 1.2 ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ417
 • i. ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΚΤΙΣΜΑΤΑ417
 • ii. ΠΙΝΑΚΑΣ 2. ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ421
 • 1.3 ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ424
 • 1. Δικαίωμα υψούν στο Ε9424
 • 2. Συμπλήρωση Ε9 για κτίσματα χωρίς σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας424
 • 3. Πότε το ακίνητο θεωρείται ημιτελές για το Ε9424
 • 4. Τακτοποίηση ημιϋπαίθριων με το Ν 3843/2010425
 • 5. Μετατροπή βοηθητικών χώρων σε χώρους κύριας χρήσης με το Ν 3843/2010426
 • 6. Τακτοποίηση αυθαιρέτων κτισμάτων με τον Ν 4014/2011, άρθρο 24 παρ. 22 και Ν 4178/2013 άρθρο 24 παρ. 8 & 9427
 • 7. Συσχέτιση των στοιχείων των ακινήτων με τα δεδομένα του κτηματολογίου428
 • 8. Υπόχρεος δήλωσης για ακίνητα που ανεγείρονται με το σύστημα της αντιπαροχής428
 • 9. Υπόχρεος υποβολής δήλωσης για ακίνητα για τα οποία έχει συναφθεί σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing)429
 • 10. Σύσταση κάθετης ιδιοκτησίας επί οικοπέδου429
 • 11. Πότε ένα ακίνητο θεωρείται μονοκατοικία429
 • 12. Βοηθητικοί χώροι430
 • 13. Μεταφορά συντελεστή δόμησης430
 • 1.4 ΟΔΗΓΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ431
 • 1. Αρχική οθόνη431
 • 2. Αρχική Οθόνη Πιστοποιημένου Χρήστη432
 • 2.1. Οριστικοποίηση της Περιουσιακής Εικόνας433
 • 2.2. Καρτέλες Εφαρμογής433
 • 3. Καρτέλα «Υποβολή Δήλωσης Ε9»434
 • 3.1. Περιεχόμενο Καρτέλας 434
 • 3.2. Εκτυπώσεις436
 • 3.3. Διαθέσιμες ενέργειες436
 • 3.4. Πίνακας 1: Κτίσματα - Οικόπεδα438
 • 3.4.1. Δήλωση κτίσματος/οικοπέδου439
 • 3.4.2. Μεταβολή κτίσματος/οικοπέδου439
 • 3.4.3. Διαγραφή κτίσματος/οικοπέδου440
 • 3.4.4. Φόρμα επεξεργασίας των στοιχείων ακινήτου441
 • 3.5. Πίνακας 2: Αγροτεμάχια449
 • 3.6. Γενικά450
 • 3.7. Οριστική υποβολή δήλωσης Ε9450
 • 3.8. Ακύρωση υποβολής δήλωσης Ε9451
 • 4. Καρτέλα «Δηλώσεις Ε9»451
 • 4.1. Στοιχεία επιλεγμένης δήλωσης452
 • 5. Καρτέλα «Περιουσιακή κατάσταση»452
 • 6. Καρτέλα «Αρχική Σελίδα»452
 • 1.5 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ454
 • i. Παράδειγμα 1454
 • ii. Παράδειγμα 2456
 • iii. Παράδειγμα 3458
 • iv. Παράδειγμα 4460
 • v. Παράδειγμα 5462
 • 2. Ο ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ (ΕΝΦΙΑ)464
 • 2.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ464
 • 2.2 ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ467
 • 2.3 Ο ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΦΟΡΟΥ468
 • 2.3.1 Κύριος φόρος κτισμάτων468
 • 2.3.2 Κύριος φόρος ειδικών κτιρίων473
 • 2.3.3 Φόρος οικοπέδων476
 • 2.3.4 Φόρος αγροτεμαχίων 479
 • 2.4 Ο ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ482
 • 2.5 ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΟΛΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ485
 • 2.6 ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ488
 • ΜΕΡΟΣ Δ΄491
 • ΟΙ ΦΟΡΟΙ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΑ491
 • [1] ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ493
 • Ν 4172/2013493
 • «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του N 4046/2012, του N 4093/2012 και του N 4127/2013 και άλλες διατάξεις» [Άρθρα 35-43, 61-64]493
 • Ν 2065/1992508
 • «Αναμόρφωση της άμεσης φορολογίας και άλλες διατάξεις» [Άρθρα 20-27]508
 • Ν 3091/2002514
 • «Απλουστεύσεις και βελτιώσεις στη φορολογία εισοδήματος και κεφαλαίου και άλλες διατάξεις» [Άρθρα 15-18]514
 • [2] ΣΧΟΛΙΑ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ519
 • Ι. Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ519
 • 1. Χρήση 2013 (οικονομικό έτος 2014)521
 • i. Χρόνος κτήσης αναδρομικών μισθωμάτων522
 • ii. Προσδιορισμός του εισοδήματος από οικοδομές522
 • iii. Απαλλαγές από τον φόρο523
 • iv. Προσδιορισμός του εισοδήματος από εκμίσθωση γαιών523
 • v. Αυτοτελής φορολόγηση523
 • vi. Προσδιορισμός φορολογητέου εισοδήματος523
 • vii. Δυνατότητα εκχώρησης μισθωμάτων στο δημόσιο.525
 • viii. Η φορολογική κλίμακα526
 • 2. Χρήση 2014 (οικονομικό έτος 2015)527
 • i. Φορολογητέο εισόδημα528
 • ii. Φορολογικός συντελεστής529
 • ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1Συμπλήρωση του Εντύπου Ε2530
 • ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2Η υποχρέωση υποβολής των μισθωτηρίων συμβολαίων535
 • II. ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΥΠΕΡΑΞΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ537
 • 1. Αντικείμενο του φόρου537
 • 2. Υπολογισμός υπεραξίας538
 • 3. Φορολογικός συντελεστής και τρόπος καταβολής του φόρου542
 • III. ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ ΕΠΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ543
 • 1. Εισαγωγή543
 • 2. Πεδίο εφαρμογής543
 • 3. Εξαιρέσεις - Απαλλαγές543
 • 4. Υποχρεώσεις άλλων προσώπων για την απόδοση του φόρου544
 • ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ551