Έκδοση: 2014
ISBN: 978-960-562-748-5
Σελίδες: 704
Συγγραφέας: Χρ. Σατλάνης, Ι. Φαρσεδάκης

Το έργο «Ποινική Δικονομία - Βασικές Έννοιες & Θεμελιώδεις Αρχές» αποτελεί ένα εύχρηστο και πλούσιο σε παραδείγματα εγχειρίδιο Ποινικής Δικονομίας, του οποίου η παρουσίαση της ύλης συμπίπτει, στο μεγαλύτερο βαθμό, με τη διάρθρωση των άρθρων του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας.

Συγκεκριμένα, στην αρχή του έργου εξετάζονται η έννοια και οι πηγές του δικονομικού ποινικού δικαίου, το αντικείμενο και ο σκοπός της ποινικής δίκης, η σημασία της διάκρισης δικονομικού και ουσιαστικού ποινικού δικαίου, τα χρονικά όρια ισχύος των ποινικοδικονομικών κανόνων, τα υποκείμενα της ποινικής δίκης, τα ποινικά δικαστήρια και η αρμοδιότητά τους, η διεθνής ποινική δικαιοδοσία της Ελλάδας, οι δικονομικές ή διαδικαστικές πράξεις, οι επιδόσεις-κοινοποιήσεις, οι δικονομικές προθεσμίες, οι δικονομικές ακυρότητες, καθώς και τα αποδεικτικά μέσα.

Ακολούθως αναλύονται οι αρχές της δίκαιης δίκης και οι αρχές που διέπουν την απόδειξη σε μια δικαιοκρατική ποινική δίκη, ενώ στη συνέχεια αναπτύσσονται ζητήματα αναφορικά με την ποινική δίωξη, την προανάκριση, την κύρια ανάκριση, τις ιδιαίτερες ανακριτικές πράξεις, τη διαδικασία στα δικαστικά συμβούλια, την προπαρασκευαστική διαδικασία και τη διαδικασία στο ακροατήριο, τους ειδικούς κανόνες διαδικασίας (πλημμελειοδικείο, εφετείο, μικτά δικαστήρια), τη συνοπτική διαδικασία που ακολουθείται επί πταισμάτων και πλημμελημάτων, τη διαδικασία κατά απόντων και φυγοδίκων και τη δικαστική συνδρομή.

Τέλος, εξετάζονται οι γενικοί ορισμοί για τα ένδικα μέσα, τα ένδικα μέσα κατά βουλευμάτων και αποφάσεων, η επανάληψη της διαδικασίας, οι αποδεικτικές απαγορεύσεις, η ελεύθερη αντικειμενική εκτίμηση των αποδείξεων, η διακριτική ευχέρεια των οργάνων της ποινικής διαδικασίας και τα όριά της, η εκτέλεση αποφάσεων και ποινών, το ποινικό μητρώο, η αποκατάσταση, τα έξοδα της ποινικής διαδικασίας και η αποζημίωση κρατηθέντων και μετέπειτα αθωωθέντων.

Αποτελεί ένα ολοκληρωμένο από κάθε άποψη βοήθημα για τον νομικό και τον ενασχολούμενο γενικότερα με την εφαρμογή του ποινικού δικαίου.

 • ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ1
 • ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ1
 • ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ1
 • Έννοια, σκοπός και πηγές του Δικονομικού Ποινικού Δικαίου. Δομή και διάρθρωση της ποινικής διαδικασίας. Αντικείμενο και σκοπός της ποινικής δίκης. Σημασία της διάκρισης Δικονομικού και Ουσιαστικού Ποινικού Δικαίου. Ερμηνεία κανόνων του Δικονομικού Ποινικού Δικαίου. Χρονικά όρια ισχύος των ποινικοδικονομικών κανόνων1
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ10
 • Τα υποκείμενα της ποινικής δίκης ή τα πρόσωπα στην ποινική διαδικασία10
 • Α. Γενικά10
 • Β. Δικαστές, εισαγγελείς, γραμματείς και ανακριτικοί υπάλληλοι10
 • Γ. Αποκλεισμός, εξαίρεση και αποχή των δικαστικών προσώπων17
 • Δ. Ο κατηγορούμενος27
 • Ε. Ο πολιτικώς ενάγων32
 • Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις 32
 • ΙΙ. Διατάξεις του ΚΠΔ που σχετίζονται με τον πολιτικώς ενάγοντα38
 • ΣΤ. Ο αστικώς υπεύθυνος43
 • Ζ. Δικαιώματα των διαδίκων 45
 • Η. Ο συνήγορος υπεράσπισης51
 • ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ53
 • Ποινικά Δικαστήρια και αρμοδιότητα των ποινικών δικαστηρίων53
 • Α. Καθ’ ύλην αρμοδιότητα των ποινικών δικαστηρίων53
 • Β. Ζητήματα καθ’ ύλην αρμοδιότητας στην ποινική δίκη66
 • Γ. Κατά τόπον αρμοδιότητα των ποινικών δικαστηρίων 72
 • Δ. Αρμοδιότητα λόγω συνάφειας και συμμετοχής75
 • Ε. Σύγκρουση αρμοδιότητας και αρμοδιότητα κατά παραπομπή 84
 • ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ87
 • Τα εδάφη και τα πρόσωπα για τα οποία ισχύει και εφαρμόζεται το Ποινικό Δίκαιο. Δικαιοδοσία των Ελληνικών Ποινικών Δικαστηρίων87
 • Α. Εισαγωγή87
 • Β. Οι διατάξεις των άρθρων 5-11 ΠΚ91
 • Γ. Η διεθνής ποινική δικαιοδοσία της Ελλάδας ως παράκτιου κράτους κατά το ισχύον Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας99
 • Δ. Πρακτικά ζητήματα και παραδείγματα προς επίλυση103
 • ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ106
 • Δικονομικές ή διαδικαστικές πράξεις. Επιδόσεις και κοινοποιήσεις. Δικονομικές προθεσμίες. Δικονομικές προϋποθέσεις106
 • Α. Δικονομικές ή διαδικαστικές πράξεις106
 • Β. Επιδόσεις, κοινοποιήσεις και δικονομικές προθεσμίες115
 • Γ. Δικονομικές προϋποθέσεις124
 • ΕΚΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ133
 • Δικονομικές ακυρότητες ή ακυρότητες διαδικαστικών πράξεων (απόλυτες και σχετικές ακυρότητες, πρόταση και κάλυψη της ακυρότητας, συνέπειες ακυρότητας κ.λπ.)133
 • ΕΒΔΟΜΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ148
 • Αποδεικτικά μέσα (ενδείξεις, αυτοψία, πραγματογνωμοσύνη, έγγραφα, μάρτυρες κ.λπ.)148
 • ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ169
 • ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ169
 • ΟΓΔΟΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ169
 • Η αρχή της δικαιοκρατικής ή δίκαιης δίκης169
 • Α. Η αρχή της δικαιοκρατικής ή δίκαιης δίκης (fair trial) και τα δικαιώματα της Yπεράσπισης στην ποινική δίκη169
 • Β. Εμβάθυνση στην έννοια της δικαιοκρατικής ή δίκαιης ποινικής δίκης184
 • ΕΝΑΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ207
 • Αρχές που διέπουν την απόδειξη σε μια δικαιοκρατική ή δίκαιη ποινική δίκη207
 • Α. Αρχή της αυτεπάγγελτης αναζήτησης της ουσιαστικής αλήθειας ή της υποχρέωσης για διαλεύκανση της υπόθεσης207
 • Β. Το τεκμήριο της αθωότητας213
 • Γ. Άλλες δικονομικές αρχές που σχετίζονται με την απόδειξη 216
 • Ι. Η αρχή της ελευθερίας των αποδείξεων και οι αποδεικτικές απαγορεύσεις217
 • ΙΙ. Η αρχή της ελεύθερης πρότασης και εξέτασης στο δευτεροβάθμιο δικαστήριο αποδεικτικών μέσων που δεν εξετάσθηκαν στο πρωτόδικο δικαστήριο217
 • ΙΙΙ. Η αρχή της αμεσότητας και το δικαίωμα του κατηγορουμένου να υποβάλει σε εξέταση τους μάρτυρες κατηγορίας (άρθρο 6 παρ. 1, 3 δ της ΕΣΔΑ)219
 • IV. Η αρχή της ελεύθερης αντικειμενικής εκτίμησης αποδείξεων225
 • ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ229
 • ΠΡΟΔΙΚΑΣΙΑ229
 • ΔΕΚΑΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ229
 • Ποινική δίωξη229
 • Α. Εισαγωγικές παρατηρήσεις229
 • Β. Διατάξεις του ΚΠΔ που σχετίζονται με την ποινική δίωξη (μήνυση, έγκληση, προκαταρκτική εξέταση, έναρξη ποινικής δίωξης κ.λπ.)232
 • Γ. Η ανάκριση ως πρωταρχικός σκοπός της ποινικής δίωξης 248
 • ΕΝΔΕΚΑΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ251
 • Προανάκριση251
 • ΔΩΔΕΚΑΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ256
 • Κύρια ανάκριση256
 • Α. Σχετικές διατάξεις του ΚΠΔ256
 • Β. Τρόποι περάτωσης της κύριας ανάκρισης259
 • ΔΕΚΑΤΟ ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ262
 • Ιδιαίτερες ανακριτικές πράξεις262
 • A. Έρευνες262
 • Β. Κατάσχεση267
 • Γ. Σύλληψη κατηγορουμένου272
 • Δ. Απολογία του κατηγορουμένου274
 • Ε. Προσωρινή κράτηση του κατηγορουμένου και περιοριστικοί όροι280
 • ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ297
 • ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ (ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ)297
 • ΔΕΚΑΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ297
 • Συμβούλιο Πλημμελειοδικών297
 • ΔΕΚΑΤΟ ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ311
 • Συμβούλιο Εφετών311
 • ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ313
 • Η ΚΥΡΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ313
 • ΔΕΚΑΤΟ ΕΚΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ313
 • Η προπαρασκευαστική διαδικασία313
 • ΔΕΚΑΤΟ ΕΒΔΟΜΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ327
 • Η διαδικασία στο ακροατήριο (ακροαματική διαδικασία)327
 • Α. Θεμελιώδεις αρχές της διαδικασίας327
 • Β. Καθήκοντα και δικαιώματα εκείνου που διευθύνει τη συζήτηση331
 • Γ. Έναρξη της διαδικασίας στο ακροατήριο335
 • Δ. Αποδεικτική διαδικασία347
 • α) Μάρτυρες347
 • β) Πραγματογνωμοσύνη και αυτοψία 356
 • γ) Έγγραφα 358
 • δ) Εξέταση του κατηγορουμένου και του αστικώς υπευθύνου 364
 • Ε. Τι ακολουθεί την αποδεικτική διαδικασία (αγορεύσεις, διάσκεψη, απόφαση, μεταβολή της κατηγορίας κ.λπ.)366
 • ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ375
 • ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ375
 • ΔΕΚΑΤΟ ΟΓΔΟΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ375
 • Ειδικοί κανόνες διαδικασίας375
 • Α. Στο πλημμελειοδικείο375
 • Β. Στο εφετείο376
 • Γ. Στα μικτά δικαστήρια377
 • ΔΕΚΑΤΟ ΕΝΑΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ390
 • Ειδικές διαδικασίες390
 • Α. Συνοπτική διαδικασία390
 • Ι. Πταίσματα390
 • 1. Πταίσματα που καταλαμβάνονται επ’ αυτοφώρω 390
 • 2. Πταίσματα που βεβαιώνονται με έκθεση391
 • ΙΙ. Πλημμελήματα392
 • 1. Πλημμελήματα που καταλαμβάνονται επ’ αυτοφώρω 392
 • 2. Πλημμελήματα που βεβαιώνονται με έκθεση395
 • Β. Διαδικασία κατά απόντων και φυγοδίκων 395
 • Ι. Πλημμελήματα395
 • ΙΙ. Κακουργήματα397
 • Γ. Δικαστική συνδρομή399
 • Ι. Έκδοση399
 • ΙΙ. Άλλες περιπτώσεις δικαστικής συνδρομής 410
 • ΙΙΙ. Το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης411
 • ΜΕΡΟΣ ΕΒΔΟΜΟ419
 • ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ419
 • ΕΙΚΟΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ419
 • Γενικοί ορισμοί για τα ένδικα μέσα419
 • Α. Έννοια και προϋποθέσεις του παραδεκτού των ενδίκων μέσων419
 • Β. Σχετικές διατάξεις του ΚΠΔ για τα ως άνω αναφερόμενα432
 • Γ. Αποτελέσματα των ενδίκων μέσων434
 • ΕΙΚΟΣΤΟ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ443
 • Ένδικα μέσα κατά βουλευμάτων443
 • Α. Η έφεση κατά βουλευμάτων 443
 • Β. Η αναίρεση κατά βουλευμάτων 445
 • ΕΙΚΟΣΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ454
 • Ένδικα μέσα κατά αποφάσεων454
 • Α. Η έφεση κατά αποφάσεων454
 • Β. Η αναίρεση κατά αποφάσεων464
 • ΕΙΚΟΣΤΟ ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ483
 • Η επανάληψη της διαδικασίας483
 • ΜΕΡΟΣ ΟΓΔΟΟ495
 • ΟΙ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ. Η ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΝ ΚΑΙ Ο ΣΧΕΤΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ ΑΝΑΙΡΕΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΥ. Η ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΑ ΤΥΠΟΛΑΤΡΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΠΟΙΝΙΚΟΔΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΩΣ ΦΡΑΓΜΟΣ ΣΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ Κ.ΛΠ.495
 • ΕΙΚΟΣΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ495
 • Οι αποδεικτικές απαγορεύσεις495
 • Α. Προλεγόμενα495
 • Β. Οι κυριότερες αποδεικτικές απαγορεύσεις500
 • Ι. Δικαίωμα σιωπής, μη αυτοεπιβάρυνσης και μη αυτοενοχοποίησης του κατηγορουμένου 500
 • ΙΙ. Η κατάθεση στην προκαταρκτική εξέταση του προσώπου το οποίο καταγγέλλεται ή στο οποίο αποδίδεται η τέλεση της αξιόποινης πράξης (μηνυόμενος ή εγκαλούμενος ή εκείνος κατά του οποίου στρέφονται οι υποψίες)507
 • ΙΙΙ. Το δικαίωμα του κατηγορουμένου να εξετάσει τον κάθε μάρτυρα κατηγορίας509
 • IV. Έγγραφα που λήφθηκαν υπόψη χωρίς να αναγνωσθούν 512
 • V. Προκαλών δράστης512
 • Γ. Σκέψεις προς αποσαφήνιση του επιτρεπτού ή μη της αξιοποίησης της μαγνητοταινίας ή της βιντεοταινίας ως αποδεικτικού μέσου (Με αφορμή την απόφαση του Αρείου Πάγου υπ’ αριθμ. 53/2010)516
 • Ι . Εισαγωγή στην προβληματική516
 • II. Το προστατευόμενο έννομο αγαθό524
 • III. Η στάθμιση εννόμων αγαθών, δικαιωμάτων ή συμφερόντων 529
 • IV. Περιπτωσιολογία 540
 • ΕΙΚΟΣΤΟ ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ545
 • Η ελεύθερη αντικειμενική εκτίμηση των αποδείξεων και ο σχετικός λόγος αναίρεσης υπέρ του κατηγορουμένου545
 • Ι. Εισαγωγή 545
 • ΙΙ. Νομικά και πραγματικά ζητήματα553
 • ΙΙΙ. Τα αντικειμενικά κριτήρια αξιολόγησης των αποδεικτικών μέσων κατά τη γερμανική Νομολογία και Νομική Θεωρία 558
 • IV. Η συναφής με την αντικειμενική εκτίμηση αποδείξεων αρχή της αυτεπάγγελτης αναζήτησης της ουσιαστικής αλήθειας ή της υποχρέωσης για διαλεύκανση της υ­πόθεσης576
 • V. Συμπεράσματα581
 • ΕΙΚΟΣΤΟ ΕΚΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ584
 • Η υπερβολικά τυπολατρική προσέγγιση ποινικοδικονομικών διατάξεων ως φραγμός στην Αλήθεια και στη Δικαιοσύνη584
 • Ι. Εισαγωγή στην έννοια του φορμαλισμού 584
 • ΙΙ. Η αντιμετώπιση της υπερβολικά τυπολατρικής προσέγγισης του νόμου στη Νομολογία του ΕΔΔΑ605
 • ΙΙΙ. Μέσα απόδειξης δικονομικών γεγονότων 617
 • ΙV. Άλλες περιπτώσεις υπερβολικά τυπολατρικής προσέγγισης ποινικοδικονομικών διατάξεων στη Νομολογία του Αρείου Πάγου σήμερα622
 • V. Συμπεράσματα 628
 • ΕΙΚΟΣΤΟ ΕΒΔΟΜΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ631
 • Η διακριτική ευχέρεια των οργάνων της ποινικής διαδικασίας και τα όριά της631
 • ΕΙΚΟΣΤΟ ΟΓΔΟΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ645
 • Η καταχρηστική άσκηση αίτησης αναίρεσης από τον κατηγορούμενο ως εμπόδιο στην ταχεία και αμετάκλητη οριστικοποίηση της αλήθειας645
 • ΜΕΡΟΣ ΕΝΑΤΟ657
 • ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΝΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ657
 • ΕΙΚΟΣΤΟ ΕΝΑΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ657
 • Εκτέλεση αποφάσεων και συγχώνευση ποινών. Αναβολή και διακοπή της εκτέλεσης της ποινής. Αμφιβολίες και αντιρρήσεις σχετικά με την εκτέλεση ποινών. Τέλος των ποινών. Εκτέλεση αποφάσεων για τις πολιτικές απαιτήσεις. Εποπτεία στην έκτιση της στερητικής της ελευθερίας ποινής657
 • Α. Εκτέλεση αποφάσεων και συγχώνευση ποινών 657
 • Β. Αναβολή και διακοπή της εκτέλεσης της ποινής661
 • Γ. Αμφιβολίες και αντιρρήσεις σχετικά με την εκτέλεση ποινών. Τέλος των ποινών. Εκτέλεση αποφάσεων για τις πολιτικές απαιτήσεις. Εποπτεία στην έκτιση της στερητικής της ελευθερίας ποινής 664
 • ΤΡΙΑΚΟΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ667
 • Ποινικό Μητρώο. Αποκατάσταση. Έξοδα της ποινικής διαδικασίας. Αποζημίωση εκείνων που κρατήθηκαν και μετέπειτα αθωώθηκαν667
 • Α. Ποινικό Μητρώο667
 • Β. Αποκατάσταση671
 • Γ. Έξοδα της ποινικής διαδικασίας 672
 • Δ. Αποζημίωση εκείνων που κρατήθηκαν και μετέπειτα αθωώθηκαν675