Οργάνωση ΔΟΑΤΑΠ - Διαδικασία αναγνώρισηςΔίκαιο: εσωτερικό - Ε.Ε. - διεθνές

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €35.00
ΝΠ €45.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.
Έκδοση: 2014
ISBN: 978-960-562-790-4
Σελίδες: 370
Συγγραφέας: Ι. Πρασσά, Δ. Στράνης
Διεύθυνση Σειράς: Χ. Χρυσανθάκης
Πρόλογος: Χ. Χρυσανθάκης

Η παρούσα μονογραφία αποτελεί το δέκατο έργο στη σειρά «Βιβλιοθήκη Θεωρίας και Πράξης Διοικητικού Δικαίου» και αφορά στην αναγνώριση των ακαδημαϊκών διπλωμάτων. Η αναγνώριση ακαδημαϊκών διπλωμάτων αποτελεί πολύ σημαντικό ζήτημα για την ενοποίηση των εκπαιδευτικών συστημάτων και διαδικασιών, τόσο στο ευρωπαϊκό, όσο και στο ευρύτερο παγκόσμιο πεδίο. Συνδέεται όμως στενά και με το επίσης καίριο ζήτημα της αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων και συνακόλουθα επαγγελματικών δικαιωμάτων. Στο ευρωπαϊκό πεδίο η αναγνώριση των τίτλων σπουδών συνδέθηκε με το ιδιαίτερα σημαντικό ζήτημα της επαγγελματικής κινητικότητας, που σχετίζεται στενά με τη δημιουργία ενός «ενιαίου χώρου ανώτατης εκπαίδευσης», αλλά και ευρύτερα με τη διαδικασία της ευρωπαϊκής ενοποίησης.

Μέχρι σήμερα απουσίαζε στη βιβλιογραφία η διεξοδική προσέγγιση του ζητήματος της αναγνώρισης των αλλοδαπών τίτλων. Το κενό αυτό έρχεται να καλύψει η παρούσα μονογραφία, η οποία αποτελείται από τέσσερα κεφάλαια και επικεντρώνεται μεν στο ελληνικό δίκαιο και τη σχετική νομολογία των εθνικών δικαστηρίων, περιέχει όμως ιδιαίτερο κεφάλαιο το οποίο αναφέρεται στο δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στη σχετική νομολογία του ΔΕΕ.

Ειδικότερα, το πρώτο κεφάλαιο αναφέρεται στην ιστορική καθιέρωση και εξέλιξη της ακαδημαϊκής αναγνώρισης σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο. Παρουσιάζεται το θεσμικό πλαίσιο της αναγνώρισης πριν τη σύσταση του ΔΙΚΑΤΣΑ, όπου η σχετική αρμοδιότητα ανήκε στα πανεπιστήμια και ακολούθως η διάδοχη κατάσταση μετά τη σύστασή του. Διάδοχος του ΔΙΚΑΤΣΑ είναι ο οργανισμός ΔΟΑΤΑΠ ο οποίος προβλέφθηκε με δύο βασικές νέες σκοπιμότητες, αφενός αυτή της οργανωτικής αναδιατάξεως επί το αποτελεσματικότερο, και αφετέρου της συμπεριλήψεως των διπλωμάτων και των ΤΕΙ στην ύλη της αναγνώρισης. Στη συνέχεια παρουσιάζεται η θεσμική καθιέρωση και ευρωπαϊκή εξάπλωση των κέντρων ΝΑRΙC, τα οποία έχουν ως κύρια αποστολή να συμβάλλουν στην ανάπτυξη της κινητικότητας των φοιτητών, παρέχοντας πληροφόρηση και συμβουλές σχετικά με την αναγνώριση των ακαδημαϊκών διπλωμάτων.

Το δεύτερο κεφάλαιο του έργου αφορά τη νομοθετική οργάνωση του ΔΟΑΤΑΠ και την ακολουθούμενη από αυτόν πρακτική. Αναπτύσσεται σε δύο υποκεφάλαια. Στο πρώτο αναλύεται το ζήτημα της σκοπιμότητας ίδρυσης του νέου φορέα, ενώ στο δεύτερο ερευνάται η διοικητική δομή και το περιεχόμενο της διοικητικής αρμοδιότητας του ΔΟΑΤΑΠ. Το κεφάλαιο αυτό περατούται με αναφορά στα διαπιστούμενα προβλήματα και δυσλειτουργίες στη διαδικασία ακαδημαϊκής αναγνώρισης αλλοδαπών τίτλων σπουδών από τον ΔΟΑΤΑΠ.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το τρίτο κεφάλαιο όπου εξετάζεται η νομολογιακή αντιμετώπιση των ζητημάτων ακαδημαϊκής αναγνώρισης αλλοδαπών τίτλων σπουδών. Στο πρώτο Τμήμα του κεφαλαίου αυτού παρουσιάζεται η νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας υπό το νομοθετικό καθεστώς του ΔΙΚΑΤΣΑ (Ν 741/1977), ενώ στο δεύτερο η νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας και του Διοικητικού Εφετείου υπό το νομοθετικό καθεστώς του ΔΟΑΤΑΠ (Ν 3328/2005). Το τρίτο κεφάλαιο ολοκληρώνεται με κριτικές επισημάνσεις, όπου μέσω της συγκριτικής επισκόπησης επί των νομολογιακών λύσεων υπό το νομοθετικό καθεστώς των δύο Οργανισμών φαίνεται ότι ο δικαστικός έλεγχος, ιδίως του ΣτΕ, οδήγησε στην επίλυση πολλών θεμάτων, τόσο στο επίπεδο της κρίσης περί του παραδεκτού της ασκηθείσας αιτήσεως ακυρώσεως, όσο και στο επίπεδο της κρίσης για τη συνδρομή των κατʼ ιδίαν ακυρωτικών λόγων, με προεξάρχοντα αυτόν της έλλειψης ή της ανεπάρκειας της αιτιολογίας και της παράβασης νόμου.

Στο τέταρτο κεφάλαιο εξετάζεται το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η νομολογία του ΔΕΕ για την αναγνώριση τίτλων σπουδών, γίνονται δε πλείστες αναφορές και στις διεθνείς συνθήκες που ρυθμίζουν το ζήτημα αυτό. Παρουσιάζονται σημαντικές αποφάσεις του ΔΕΕ που αφορούν στην αναγνώριση τίτλων τόσο στο εσωτερικό πεδίο της ΕΕ όσο και τίτλων ληφθέντων σε τρίτες χώρες από πολίτες της ΕΕ. Διαπιστώνεται δε από τη συσχέτιση της ακαδημαϊκής αναγνώρισης τίτλων σπουδών και της αναγνώρισης επαγγελματικών δικαιωμάτων στο ευρωπαϊκό πεδίο ότι η νομολογία του ΔΕΕ επικεντρώνεται στην επαγγελματική και όχι στην ακαδημαϊκή αναγνώριση και προβαίνει σε διάκριση των δύο αυτών ειδών, επειδή η βάση της αναγνώρισης τοποθετείται στην υπηρέτηση της επαγγελματικής κινητικότητας. Το δεύτερο Τμήμα του τέταρτου κεφαλαίου αναφέρεται στα Κέντρα Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης και στο καίριο ζήτημα νομικής αλλά και κοινωνικής φύσεως που έχει ανακύψει με την αναγνώριση του χρόνου των σπουδών που πραγματοποιούνται σε αυτά, ενώ στο τρίτο Τμήμα του ίδιου κεφαλαίου συνοψίζονται τα βασικά συγκεφαλαιωτικά σημεία της νομολογίας του ΔΕΕ και παρουσιάζονται συμπεράσματα για την επίδραση του ενωσιακού δικαίου και τη νομολογία του ΔΕΕ στο εθνικό δίκαιο και την εθνική νομολογία.

Το έργο πλαισιώνεται από σχετική ελληνική και ξενόγλωσση βιβλιογραφία, παράρτημα εθνικού και κοινοτικού δικαίου και νομολογίας αντιστοίχως, και ευρετήριο των κυριότερων όρων που συναντά ο αναγνώστης στο βιβλίο. Αποτελεί ένα πολύτιμο βοήθημα για όποιον ασχολείται με το ζήτημα της αναγνώρισης των ακαδημαϊκών διπλωμάτων και θέλει να εμβαθύνει σε αυτό.

 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ1
 • ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ – ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ1
 • ΤΜΗΜΑ Α3
 • Ι. Ιστορική καθιέρωση και εξέλιξη της ακαδημαϊκής αναγνώρισης τίτλων σπουδών στο διεθνές και ευρωπαϊκό πεδίο3
 • A. Γενικά 3
 • Β. Διαδικασίες και κείμενα που σχετίζονται λιγότερο ή περισσότερο άμεσα με την αναγνώριση τίτλων σπουδών στον διεθνή και ευρωπαϊκό χώρο6
 • 1) Συμβάσεις του Συμβουλίου της Ευρώπης 6
 • 2) Σύμβαση της UNESCO7
 • 3) Σύμβαση της Λισσαβόνας 7
 • 4) Διαδικασία της Μπολώνια 8
 • 5) Διακήρυξη της Σορβόννης 9
 • 6) Διακήρυξη της Μπολώνια 10
 • 7) Σύνοδος της Πράγας 11
 • 8) Σύνοδος του Βερολίνου 11
 • 9) Σύνοδος του Μπέργκεν 11
 • 10) Σύνοδος του Λονδίνου 12
 • 11) Σύνοδος της Λουβαίν 12
 • ΙΙ. Ιστορική καθιέρωση και εξέλιξη της ακαδημαϊκής αναγνώρισης τίτλων σπουδών στην Ελλάδα13
 • Α. Θεσμικό πλαίσιο της ακαδημαϊκής αναγνώρισης πριν από τη σύσταση του ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.15
 • Β. Σύσταση του ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. με τον ν. 741/197716
 • Γ. Ίδρυση του Ι.Τ.Ε. με τον ν. 1404/1983 17
 • Δ. Ίδρυση του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. με τον ν. 3328/200518
 • ΤΜΗΜΑ Β20
 • Ι. Τα ισχύοντα σήμερα σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες – Το Δίκτυο NARIC20
 • Α. Ορολογικά, θεσμική καθιέρωση και ευρωπαϊκή εξάπλωση των κέντρων NARIC20
 • Β. Η θεσμική μορφή των κέντρων ΝΑRIC21
 • Γ. Ο ρόλος και η αποστολή των κέντρων ΝΑRΙC 21
 • Δ. Η σχέση με το κοινό21
 • Ε. Τα σημαντικότερα κέντρα NARIC σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες22
 • 1) Γερμανία 22
 • 2) Γαλλία 22
 • 3) Ηνωμένο Βασίλειο 23
 • 4) Ιταλία 23
 • 5) Αυστρία 23
 • 6) Σουηδία 24
 • 7) Κύπρος24
 • ΙΙ. Τα ισχύοντα σήμερα στην Ελλάδα25
 • Α. Ίδρυση του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. 25
 • Β. Σκοπός του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.25
 • Γ. Έννοια, τύποι και προϋποθέσεις της ακαδημαϊκής αναγνώρισης 26
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ31
 • ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. – Η ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΜΕΝΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΠΟ ΤΟΝ Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. 31
 • I. Η ανάλυση της σκοπιμότητας ίδρυσης του νέου φορέα και του νόμου για τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. 33
 • ΙΙ. Η διοικητική δομή και το περιεχόμενο της διοικητικής αρμοδιότητας του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.35
 • Α. Η οργανωτική δομή του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.35
 • 1) Εσωτερική διάρθρωση του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.35
 • 2) Όργανα του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. 36
 • 3) Αρμοδιότητες της Ολομέλειας του Δ.Σ.38
 • 4) Αρμοδιότητες των Τμημάτων του Δ.Σ. 38
 • 5) Αρμοδιότητες του Προέδρου του Δ.Σ. 39
 • 6) Αρμοδιότητες των Εκτελεστικών Επιτροπών 39
 • 7) Αρμοδιότητες των Ειδικών Εισηγητών 40
 • 8) Αρμοδιότητες των Ακαδημαϊκών Συμβούλων 41
 • Β. Η διοικητική πρακτική του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.41
 • 1) Διαδικασία εξέτασης αιτήσεως για αναγνώριση 41
 • 2) Διαδικασία επανεξέτασης 42
 • 3) Αναγνώριση πτυχίων Ιατρικής και Οδοντιατρικής 43
 • Γ. Τα στάδια της διαδικασίας ακαδημαϊκής αναγνώρισης44
 • Δ. Τα διαπιστούμενα προβλήματα ή δυσλειτουργίες στη διαδικασία της ακαδημαϊκής αναγνώρισης αλλοδαπών τίτλων σπουδών από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.46
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ51
 • ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ51
 • ΤΜΗΜΑ Α53
 • Η νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας υπό το νομοθετικό καθεστώς του ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. (ν. 741/1977)53
 • Ι. Παραδεκτό και λοιπές προϋποθέσεις της αιτήσεως ακυρώσεως56
 • Α. Ειδικές προϋποθέσεις του παραδεκτού της αιτήσεως ακυρώσεως56
 • 1) Έννομο συμφέρον57
 • α) Αποδοχή της προσβαλλόμενης πράξης 58
 • β) Κατάργηση δίκης 59
 • 2) Η προθεσμία 59
 • 3) Η φύση της προσβαλλόμενης πράξης 61
 • α) Εκτελεστός χαρακτήρας των προσβαλλόμενων πράξεων του ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.61
 • β) Παράλειψη οφειλόμενης νόμιμης ενέργειας – Προθεσμία για τη διεκπεραίωση αιτημάτων αναγνώρισης τίτλων σπουδών63
 • Β. Λοιπές προϋποθέσεις της αιτήσεως ακυρώσεως64
 • Αρμοδιότητα του Συμβουλίου της Επικρατείας 64
 • ΙΙ. Το βάσιμο της αιτήσεως ακυρώσεως – Λόγοι ακυρώσεως65
 • Α. Έλλειψη νόμιμης αιτιολογίας – Σχετική περιπτωσιολογία 65
 • 1) Η θεώρηση του ομοταγούς του αλλοδαπού Ιδρύματος 66
 • 2) Η θεώρηση της ισοτιμίας του αλλοδαπού τίτλου σπουδών70
 • 3) Η θεώρηση της αντιστοιχίας του αλλοδαπού τίτλου σπουδών 74
 • 4) Κριτήρια αναγνώρισης αλλοδαπών μεταπτυχιακών διπλωμάτων74
 • 5) Κριτήρια αναγνώρισης αλλοδαπών διδακτορικών διπλωμάτων 78
 • Β. Παράβαση κατ’ ουσίαν διάταξης νόμου εν γένει80
 • 1) Ειδικά ζητήματα αναγνώρισης αλλοδαπών πτυχίων Ιατρικής80
 • 2) Πλάνη περί τα πράγματα84
 • 3) Η συσχέτιση της ακαδημαϊκής αναγνώρισης με την αναγνώριση τίτλων για επαγγελματική χρήση85
 • Γ. Αναρμοδιότητα86
 • Η αρμοδιότητα του ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. για την εξέταση της γνησιότητας των υποβαλλόμενων τίτλων σπουδών και των συναφών δικαιολογητικών86
 • Δ. Παράβαση ουσιώδους τύπου 87
 • 1) Μη νόμιμη συγκρότηση της τριμελούς Επιτροπής κρίσης τίτλων σπουδών του ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. 88
 • 2) Δικαίωμα προηγούμενης ακροάσεως89
 • Ε. Κατάχρηση εξουσίας 89
 • ΤΜΗΜΑ Β91
 • Η νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας και του Διοικητικού Εφετείου υπό το νομοθετικό καθεστώς του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (ν. 3328/2005)91
 • Ι. Παραδεκτό και λοιπές προϋποθέσεις της αιτήσεως ακυρώσεως92
 • Α. Ειδικές προϋποθέσεις του παραδεκτού της αιτήσεως ακυρώσεως92
 • 1) Έννομο συμφέρον 92
 • 2) Η άσκηση της ενδικοφανούς προσφυγής93
 • 3) Η φύση της προσβαλλόμενης πράξης 97
 • α) Εκτελεστός χαρακτήρας των προσβαλλόμενων πράξεων του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. 97
 • β) Παράλειψη οφειλόμενης νόμιμης ενέργειας97
 • Β. Λοιπές προϋποθέσεις της αιτήσεως ακυρώσεως99
 • Αρμοδιότητα του Διοικητικού Εφετείου 99
 • ΙΙ. Το βάσιμο της αιτήσεως ακυρώσεως – Λόγοι ακυρώσεως101
 • Α. Παράβαση κατ’ ουσίαν διάταξης νόμου102
 • 1) Η θεώρηση του ομοταγούς του αλλοδαπού Ιδρύματος 102
 • 2) Η θεώρηση της ισοτιμίας του αλλοδαπού τίτλου σπουδών 103
 • 3) Η θεώρηση της αντιστοιχίας του αλλοδαπού τίτλου σπουδών107
 • 4) Κριτήρια αναγνώρισης αλλοδαπών διδακτορικών διπλωμάτων107
 • 5) Ειδικά ζητήματα αναγνώρισης τίτλων μουσικών σπουδών της αλλοδαπής108
 • 6) Η συσχέτιση της ακαδημαϊκής αναγνώρισης με την αναγνώριση τίτλων για επαγγελματική χρήση111
 • Β. Αναρμοδιότητα112
 • 1) Ανάκληση προηγούμενης πράξης αναγνώρισης από αναρμόδιο όργανο του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. 112
 • 2) Έκδοση απόφασης επί αιτήσεως επανεξέτασης από αναρμόδιο όργανο του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.113
 • ΤΜΗΜΑ Γ114
 • Κριτικές επισημάνσεις για τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.114
 • Ι. Συγκριτικές παρατηρήσεις επί των νομολογιακών λύσεων υπό το νομοθετικό καθεστώς του ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. και του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. 114
 • ΙΙ. Οι μελλοντικές προοπτικές του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. και εν γένει των Κέντρων Αναγνώρισης118
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ121
 • ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ Ε.Ε. ΚΑΙ Η ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΔΕΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ – ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ121
 • ΤΜΗΜΑ Α123
 • Δίκαιο της Ε.Ε. και νομολογία του ΔΕΕ123
 • Ι. To πρωτογενές και παράγωγο δίκαιο της Ε.Ε. που συνδέεται με την αναγνώριση τίτλων σπουδών123
 • Α. Kοινός ευρωπαϊκός εκπαιδευτικός και ακαδημαϊκός χώρος και αναγνώριση τίτλων σπουδών 123
 • Β. Διατάξεις των ευρωπαϊκών Συνθηκών σχετικές με την αναγνώριση τίτλων σπουδών125
 • Γ. Δευτερογενές δίκαιο της Ε.Ε. σχετικό με την αναγνώριση τίτλων σπουδών129
 • Δ. Δυσχέρειες στην αναγνώριση στο ευρωπαϊκό πεδίο και έννοια του «ρυθμισμένου επαγγέλματος»135
 • Ε. Το διεθνές δίκαιο: Οι διεθνείς συνθήκες για τα ζητήματα της αναγνώρισης τίτλων σπουδών 137
 • ΣΤ. Εθνικές διατάξεις σχετικές με την αναγνώριση τίτλων σπουδών 141
 • Ζ. Βασικές μορφές της αναγνώρισης αλλοδαπών τίτλων σπουδών στο ευρωπαϊκό πεδίο 142
 • ΙΙ. Σχετική Νομολογία του ΔΕΕ – Σταχυολόγηση σημαντικών αποφάσεων143
 • Α. Νομολογία του Δικαστηρίου που αφορά στην αναγνώριση τίτλων στο εσωτερικό πεδίο της Ε.Ε.143
 • 1) Η απόφαση Βλασσοπούλου της 7ης Μαΐου 1991 (C-340/89)143
 • 2) Η απόφαση Αguirre Borrell της 7ης Μαΐου 1992 (C-104/91)147
 • 3) Η απόφαση Gebhard της 30ης Νοεμβρίου 1995 (C-55/94)149
 • 4) Η απόφαση Αρανίτης της 1ης Φεβρουαρίου 1996 (C-164/94)154
 • 5) Η απόφαση Teresa Fernández de Bobadilla της 8ης Ιουλίου 1999 (C-234/97) 158
 • 6) Η απόφαση Morgenbesser της 13ης Νοεμβρίου 2003 (C-313/01)161
 • 7) Η απόφαση Neri της 13ης Νοεμβρίου 2003 (C-153/02)163
 • Β. Νομολογία του Δικαστηρίου σχετικά με την αναγνώριση τίτλων ληφθέντων σε τρίτες χώρες από πολίτες της Ε.Ε. και η επακολουθήσασα νομοθετική επίλυση165
 • 1) Η απόφαση Tawil – Albertini της 9ης Φεβρουαρίου 1994 (C-154/93)165
 • 2) Η απόφαση Hocsman της 14ης Σεπτεμβρίου 2000 (C-238/98)167
 • ΙΙΙ. Η συσχέτιση της ακαδημαϊκής αναγνώρισης τίτλων σπουδών και της αναγνώρισης επαγγελματικών δικαιωμάτων στο ευρωπαϊκό πεδίο170
 • ΤΜΗΜΑ Β179
 • Τα Κέντρα Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης και η συμβατότητά τους με το ευρωπαϊκό δίκαιο και το Σύνταγμα179
 • Ι. Η αναγνώριση διπλωμάτων για τη λήψη των οποίων συμβάλλουν Κέντρα Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης (Κολλέγια) 180
 • ΙΙ. Σημαντικές αποφάσεις εθνικών δικαστηρίων183
 • Α. Οι υπ’ αριθ. 2770-1/2011 αποφάσεις της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας – Η σημασία και επίδρασή τους191
 • Β. Η επίδραση των υπ’ αριθ. 2770-1/2011 αποφάσεων της Ολομέλειας στη μεταγενέστερη νομολογία – Η υπ’ αριθ. 3900/2012 απόφαση 197
 • ΙΙΙ. Η νομολογία του ΔΕΕ για τα Κέντρα Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης – Η απόφαση της 23ης Οκτωβρίου 2008 (C-274/05) Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κατά Ελληνικής Δημοκρατίας199
 • IV. Κέντρα Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης και η από 19-11-2012 Πράξη Νομοθετικού περιεχομένου202
 • ΤΜΗΜΑ Γ205
 • Ι. Βασικά συγκεφαλαιωτικά σημεία της νομολογίας του ΔΕΕ205
 • ΙI. Συμπεράσματα για την επίδραση του ενωσιακού δικαίου και της νομολογίας του ΔΕΕ στο εθνικό δίκαιο και την εθνική νομολογία208
 • ΣΥΝΟΨΗ – ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ211
 • ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ217
 • Ελληνική217
 • Ξενόγλωσση220
 • Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α225
 • ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ225
 • Ν. 3328/2005 «Διεπιστημονικός Οργανισμός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 80)225
 • Ν. 741/1977 «Περί συστάσεως Διαπανεπιστημιακού Κέντρου Αναγνωρίσεως Τίτλων Σπουδών της Αλλοδαπής και ρυθμίσεως θεμάτων τινών αφορώντων εις τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα» (ΦΕΚ Α΄ 314) [Άρθρα 1-6]240
 • ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ243
 • Διατάξεις των ευρωπαϊκών Συνθηκών σχετικές με την αναγνώριση τίτλων σπουδών [Άρθρα 56 ΣυνθΕΚΑΧ, 7 , 9 ΣυνθΕΚΑΕ]243
 • Ενοποιημένη απόδοση της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης [Άρθρα 18, 45, 46, 49, 53, 56, 57, 62, 145, 148, 165, 166, 258, 259, 352]244
 • Οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Σεπτεμβρίου 2005 σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων [Άρθρα 1-23, 50, 65]249
 • Οδηγία 89/48/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Δεκεμβρίου 1988 σχετικά με ένα γενικό σύστημα αναγνώρισης των διπλωμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που πιστοποιούν επαγγελματική εκπαίδευση ελάχιστης διάρκειας τριών ετών 274
 • Οδηγία 92/51/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 18ης Ιουνίου 1992 σχετικά με ένα δεύτερο γενικό σύστημα αναγνώρισης της επαγγελματικής εκπαίδευσης, το οποίο συμπληρώνει την οδηγία 89/48/ΕΟΚ281
 • ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ297
 • ΣτΕ 2770/2011 (Ολομέλεια)297
 • ΣτΕ 570/2010 (Τμ. Γ΄)306
 • ΣτΕ 3388/2009 (Τμ. Γ΄)309
 • ΔΕφΑθ 2256/2010 (Τμ. ΙΒ΄)313
 • ΕΝΩΣΙΑΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ317
 • Απόφαση Βλασσοπούλου της 7ης Μαΐου 1991 (C-340/89) 317
 • Απόφαση Neri της 13ης Νοεμβρίου 2003 (C-153/02)322
 • Απόφαση της 23ης Οκτωβρίου 2008 (C-274/05)Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κατά Ελληνικής Δημοκρατίας332
 • ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ349