Έκδοση: 2014
ISBN: 978-960-562-751-5
Σελίδες: 1584
Συγγραφέας: Χ. Αποστολόπουλος, Ε. Γρηγοριάδου, Ε. Αγγελόπουλος, Ι. Βενιέρης, Λ. Γρηγοριάδης, Θ. Κουλουριάνος, Ε. Κούμαρη, Μ. Κωνσταντινίδης, Μ. Ορφανίδου, Θ. Στίγκας, Γ. Τριανταφυλλάκης
Επιμέλεια: Γ. Τριανταφυλλάκης

Το επίτομο αυτό έργο «Εφαρμογές Εμπορικού Δικαίου» (σε 2η έκδοση) αποτελεί μία συνολική προσέγγιση της ύλης του Εμπορικού Δικαίου σε 59 λήμματα, ταξινομημένης σε θεματικές ενότητες, με πλούσιες αναφορές σε νομολογία και επιστήμη και ταυτόχρονη παράθεση χρηστικών υποδειγμάτων.

Το έργο είναι ενημερωμένο με τις μεγάλες και σημαντικές μεταρρυθμίσεις στο δίκαιο των εταιριών (ΙΚΕ και προσωπικές εμπορικές εταιρίες - Ν 4072/2012) , στον Πτωχευτικό Κώδικα (Ν 3588/2007) καθώς και με τις νέες διατάξεις περί των Σημάτων (Ν 4072/2012).

Περιλαμβάνει τις εξής θεματικές ενότητες: Εμπορικές Πράξεις - Έμποροι - Εμπορικές Επιχειρήσεις, Εμπορικές Συμβάσεις, Εταιρίες, Αξιόγραφα, Πτώχευση – Εξυγίανση, Χρηματοπιστωτικό Δίκαιο, Ανταγωνισμός, Βιομηχανική Ιδιοκτησία, Πνευματική Ιδιοκτησία, Ασφαλιστικό Δίκαιο, Μεταφορές, Ναυτικό Δίκαιο και Διαδίκτυο - Ηλεκτρονικό Εμπόριο.

Σε κάθε λήμμα παρατίθενται το νομικό πλαίσιο, πλήρης ερμηνεία, νομολογιακή τεκμηρίωση, αλφαβητικό ευρετήριο και αντιπροσωπευτικό υπόδειγμα δικογράφου. Το κάθε λήμμα συνοδεύεται από αυτοτελές αλφαβητικό ευρετήριο, ενώ στο τέλος του τόμου παρατίθεται ενιαίο αλφαβητικό ευρετήριο.

Το έργο αποτελεί ένα εύχρηστο βοήθημα για τους δικηγόρους και τους συμβούλους επιχειρήσεων, που επιθυμούν να προσεγγίσουν με ευχερή και ταχύ τρόπο βασικούς θεσμούς του Εμπορικού Δικαίου, όπως αυτοί αναδεικνύονται μέσα από την πράξη.

 • I. ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ - EΜΠΟΡΟΙ - ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ1
 • [1] EΜΠΟΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ3
 • Α. Εισαγωγή5
 • Β. Νομικό πλαίσιο5
 • Γ. Έννοια της εμπορικής πράξης5
 • Δ. Έκταση εφαρμογής του εμπορικού δικαίου 5
 • Ε. Συστήματα προσδιορισμού των εμπορικών πράξεων 6
 • 1. Το αντικειμενικό σύστημα6
 • 2. Το υποκειμενικό σύστημα6
 • 3. Το σύστημα της οργανωμένης εμπορικής επιχείρησης6
 • ΣΤ. Το ακολουθούμενο από το ελληνικό εμπορικό δίκαιο σύστημα7
 • Ζ. Διακρίσεις των εμπορικών πράξεων8
 • Η. Το κριτήριο της εμπορικότητας9
 • Θ. Κατ’ αρχήν εξαιρούμενες της εμπορικότητας πράξεις10
 • Ι. Κτήση της εμπορικότητας από τις πράξεις10
 • 1. Πράξεις πρωτότυπα εμπορικές10
 • α. Πρωτότυπα εμπορικές πράξεις του χερσαίου εμπορίου10
 • i. Αγορά προς μεταπώληση (άρθρο 2 εδ. 1 του ΒΔ της 2/14.5.1835)10
 • ii. Επιχείρηση χειροτεχνίας (άρθρο 2 εδ. 2 περ. α του ΒΔ της 2/14.5.1835)12
 • iii. Επιχείρηση παραγγελίας (άρθρο 2 εδ. 2 περ. β του ΒΔ της 2/14.5.1835)14
 • iv. Επιχείρηση μετακομίσεως (άρθρο 2 εδ. 2 περ. γ του ΒΔ της 2/14.5.1835)17
 • v. Επιχείρηση προμήθειας (άρθρο 2 εδ. 3 περ. α του ΒΔ της 2/14.5.1835)21
 • vi. Επιχείρηση πρακτορείας (άρθρο 2 εδ. 3 περ. β του ΒΔ της 2/14.5.1835)22
 • vii. Επιχείρηση πλειστηριάσεως (άρθρο 2 εδ. 3 περ. γ του ΒΔ της 2/14.5.1835)25
 • viii. Επιχείρηση δημοσίων θεαμάτων (άρθρο 2 εδ. 3 περ. δ΄ του ΒΔ της 2/14.5.1835)25
 • ix. Κολλυβιστικές και τραπεζικές εργασίες (άρθρο 2 εδ. 4 περ. α και β και εδ. 5 και 6 του ΒΔ της 2/14.5.1835)26
 • x. Μεσιτικές εργασίες (άρθρο 2 εδ. 4 περ. γ του ΒΔ της 2/14.5.1835)27
 • xi. Συναλλαγματικές και διατόπιες αποστολές χρημάτων (άρθρο 2 εδ. 7 του ΒΔ της 2/14.5.1835)29
 • xii. Πράξεις πρωτότυπα εμπορικές δυνάμει νεότερων νόμων30
 • (1) Η ανάληψη υποχρεώσεων από επιταγή30
 • (2) H ανάληψη υποχρεώσεων από γραμμάτιο εις διαταγήν31
 • (3) Η σύμβαση τραπεζικής ενέγγυας πίστωσης31
 • (4) Οι χρηματιστηριακές συναλλαγές31
 • (5) Οι ενοχές από τα εκδιδόμενα από τις γενικές αποθήκες αποθετήρια και ενεχυρόγραφα32
 • (6) Οι αξιώσεις αθέμιτου ανταγωνισμού32
 • β. Πράξεις πρωτότυπα εμπορικές του θαλασσίου εμπορίου32
 • i. Επιχείρηση κατασκευής πλοίου32
 • ii. Αγορά, πώληση ή μεταπώληση πλοίου34
 • iii. Θαλάσσιες αποστολές34
 • iv. Αγορά ή πώληση αρμένων, εξαρτίων και ζωοτροφιών35
 • v. Ναυτικό δάνειο36
 • vi. Ναύλωση36
 • vii. Θαλάσσια ασφάλιση38
 • viii. Σύμβαση ναυτολόγησης38
 • ix. Συναλλάγματα αφορώντα στη ναυτική εμπορία40
 • γ. Εθιμικά εμπορικές πράξεις40
 • δ. Κατ’ αναλογία εμπορικές πράξεις41
 • 2. Πράξεις παράγωγα εμπορικές44
 • α. Εξ υποκειμένου παράγωγα εμπορικές πράξεις - Το τεκμήριο της εμπορικότητας44
 • β. Εξ αντικειμένου παράγωγα εμπορικές πράξεις - Η αρχή του παρεπομένου45
 • ΙΑ. Σημασία και συνέπειες της εμπορικότητας των πράξεων46
 • 1. Ουσιαστικές συνέπειες47
 • α. Η εφαρμογή των ειδικότερων ρυθμίσεων της εμπορικής νομοθεσίας47
 • β. Η κτήση της εμπορικής ιδιότητας47
 • γ. Η εις ολόκληρον ενοχή47
 • δ. Η εμπορική παραγραφή47
 • ε. Η εμπορική μίσθωση48
 • 2. Δικονομικές συνέπειες48
 • α. Η ταχεία εκδίκαση των διαφορών48
 • β. Η εμμάρτυρη απόδειξη49
 • γ. Η κήρυξη της προσωρινής εκτελεστότητας49
 • δ. Η δυνατότητα υπαγωγής της διαφοράς σε εμπορική διαιτησία49
 • [2] EΜΠΟΡΟΣ50
 • Α. Έννοια του εμπόρου51
 • Β. Κτήση της εμπορικής ιδιότητας 51
 • 1. Συστήματα κτήσης της εμπορικής ιδιότητας51
 • 2. Προϋποθέσεις κτήσης της εμπορικής ιδιότητας52
 • α. Γενικές προϋποθέσεις: Η εμπορική ικανότητα52
 • β. Ειδικές προϋποθέσεις54
 • i. Κατά το ουσιαστικό σύστημα54
 • (1) Ενέργεια εμπορικών πράξεων55
 • (2) Κατ’ επάγγελμα55
 • (3) Που είναι σύνηθες56
 • (4) Στο όνομα (ιδίω ονόματι) και για λογαριασμό (δι’ ίδιον λογαριασμόν) των ενεργούντων 57
 • (5) Η σωρευτική συνδρομή των ως άνω προϋποθέσεων58
 • (6) Έμποροι κατά το ουσιαστικό σύστημα58
 • ii. Κατά το τυπικό σύστημα59
 • 3. Ειδικές περιπτώσεις κτήσης της εμπορικής ιδιότητας και άσκησης εμπορίας60
 • α. Φαινόμενος έμπορος και άσκηση εμπορίας με παρένθετο πρόσωπο60
 • β. Κτήση της εμπορικής ιδιότητας με άρση της νομικής προσωπικότητας της εταιρίας62
 • γ. Άσκηση εμπορίας από πτωχό64
 • δ. Άσκηση εμπορίας από μικρέμπορο65
 • Γ. Διάρκεια της εμπορικής ιδιότητας65
 • 1. Έναρξη της εμπορικής ιδιότητας65
 • 2. Λήξη και απώλεια της εμπορικής ιδιότητας66
 • Δ. Απόδειξη της εμπορικής ιδιότητας67
 • Ε. Συνέπειες της εμπορικής ιδιότητας68
 • 1. Αυτοδίκαιες (per se) συνέπειες68
 • α. Η συγκρότηση εμπορικής επιχείρησης68
 • β. Η απόκτηση δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας68
 • γ. Η παράγωγη εξ υποκειμένου εμπορικότητα69
 • δ. Η πτωχευτική ικανότητα69
 • ε. Το μέτρο επιμέλειας και ευθύνης του εμπόρου και η υπαγωγή του στις συναλλακτικές εμπορικές συνήθειες69
 • στ. Η ειδική εμπορική κατοικία70
 • 2. Υπό προϋποθέσεις συνέπειες 70
 • α. Κήρυξη σε πτώχευση70
 • β. Προσωπική κράτηση71
 • γ. Τοκογονία εμπορικών απαιτήσεων και ανατοκισμός73
 • δ. Η εις ολόκληρον ενοχή73
 • ΣΤ. Επαγγελματικές υποχρεώσεις του εμπόρου74
 • 1. Εγγραφή στο οικείο επιμελητήριο74
 • 2. Η τήρηση εμπορικών βιβλίων75
 • α. Τα εμπορικά βιβλία75
 • β. Διατυπώσεις τήρησης των εμπορικών βιβλίων76
 • γ. Συνέπειες από τη μη ή την ελλιπή τήρηση77
 • δ. Αποδεικτική ισχύς των εμπορικών βιβλίων77
 • II. ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ81
 • [3] ΑΛΛΗΛΟΧΡΕΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ83
 • Α. Έννοια - Στοιχεία της σύμβασης83
 • 1. Έννοια83
 • 2. Στοιχεία της σύμβασης84
 • 3. Απαίτηση85
 • Β. Κλείσιμο - Εκκαθάριση86
 • Γ. Δικονομικά θέματα88
 • Δ. Υποδείγματα91
 • [4] ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ97
 • Α. Νομοθετικό πλαίσιο98
 • Β. Έννοια98
 • Γ. Ασυμβίβαστα99
 • Δ. Χαρακτηριστικά της σύμβασης εμπορικής αντιπροσωπείας99
 • Ε. Δικαιώματα και υποχρεώσεις των συμβαλλόμενων μερών100
 • ΣΤ. Το δικαίωμα αμοιβής του εμπορικού αντιπρόσωπου101
 • Ζ. Τύπος της σύμβασης102
 • Η. Λύση της σύμβασης102
 • Θ. Η αποζημίωση πελατείας του εμπορικού αντιπροσώπου103
 • Ι. Περαιτέρω αξιώσεις από τη λύση της σύμβασης106
 • ΙΑ. Μετασυμβατικές υποχρεώσεις107
 • ΙΒ. Δικονομικά108
 • ΙΓ. Υπόδειγμα109
 • [5] ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ113
 • Α. Ορισμός - Διάκριση από τη σύμβαση εμπορικής αντιπροσωπείας114
 • Β. Φύση της σύμβασης115
 • Γ. Νομοθετικό πλαίσιο - Τύπος116
 • Δ. Υποχρεώσεις των συμβαλλομένων μερών - Χαρακτηριστικά117
 • Ε. Το δικαίωμα αμοιβής του εμπορικού διανομέα119
 • ΣΤ. Έλεγχος του κύρους της σύμβασης119
 • Ζ. Λύση της σύμβασης120
 • Η. Η αποζημίωσης πελατείας του εμπορικού διανομέα122
 • Θ. Τα δικαιώματα μετά τη λύση της σύμβασης123
 • Ι. Δικονομικά125
 • ΙΑ. Διεθνής δικαιοδοσία125
 • ΙΒ. Υπόδειγμα126
 • [6] ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΙΚΑΙΟΧΡΗΣΗΣ130
 • Α. Ορισμός - Χαρακτηριστικά131
 • Β. Διακρίσεις131
 • Γ. Φύση της σύμβασης133
 • Δ. Εφαρμοστέα νομοθετικά κείμενα134
 • Ε. Τύπος και στοιχεία της σύμβασης134
 • ΣΤ. Δικαιώματα και υποχρεώσεις των μερών - Αξιώσεις134
 • Ζ. Διάρκεια της σύμβασης135
 • Η. Παραγραφή136
 • Θ. Τρόποι λύσης της σύμβασης - Δικονομικά136
 • Ι. Αξιώσεις μετά τη λύση της σύμβασης - Μετασυμβατικές υποχρεώσεις138
 • ΙΑ. Υπόδειγμα139
 • [7] ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ142
 • A. Νομικό πλαίσιο142
 • Β. Έννοια - Στοιχεία142
 • Γ. Μορφές factoring145
 • Δ. Διάφορα θέματα146
 • [8] ΣΥΜΒΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ148
 • A. Νομικό πλαίσιο148
 • Β. Έννοια - Στοιχεία148
 • Γ. Τύπος σύμβασης 152
 • Δ. Διάρκεια μίσθωσης153
 • Ε. Μισθώματα153
 • ΣΤ. Λύση μίσθωσης 154
 • Ζ. Δικαστική αναζήτηση απαιτήσεων 154
 • Η. Διαδικασία155
 • Θ. Διάφορα θέματα155
 • ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ &ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ157
 • [9] ΣΥΜΒΑΣΗ ALLOTMENT157
 • Α. Νομικό πλαίσιο157
 • Β. Έννοια - Στοιχεία σύμβασης157
 • Γ. Δικαιώματα και υποχρεώσεις των συμβαλλόμενων μερών158
 • Δ. Προθεσμία «ακύρωσης κρατήσεων» και αποζημίωση ξενοδόχου κλιμακούμενη κατ’ ένταση159
 • Ε. Ενέχυρο ξενοδόχου160
 • ΣΤ. Υπόδειγμα160
 • [10] ΣΥΜΒΑΣΗ TIME-SHARING164
 • Α. Νομικό πλαίσιο164
 • Β. Έννοια - Στοιχεία και ελάχιστο περιεχόμενο της σύμβασης165
 • Γ. Νομική φύση166
 • Δ. Δικαιώματα και υποχρεώσεις των συμβαλλόμενων μερών167
 • Ε. Διάφορα θέματα169
 • [11] ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΑ ΤΑΞΙΔΙΑ171
 • A. Νομικό πλαίσιο172
 • Β. Έννοια - Προϋποθέσεις172
 • 1. Ερμηνεία όρων «οργανωμένου ταξιδίου» από ΔΕΚ173
 • α. Υπόθεση Club-Tour: «tailor-made» ταξίδια173
 • β. Υπόθεση AFS: οριοθέτηση του πεδίου εφαρμογής της οδηγίας βάσει του σκοπού του ταξιδίου υπό στενή έννοια;173
 • γ. Υπόθεση Rechberger κ.λπ.: «συνολική τιμή»173
 • Γ. Πεδίο εφαρμογής173
 • Δ. Υποκειμενικό πεδίο προστασίας του ΠΔ 339/1996174
 • 1. Έννοια «διοργανωτή» στην Οδηγία 90/314/ΕΟΚ και στο ΠΔ 339/1996174
 • 2. Έννοια «Πωλητή»174
 • 3. Έννοια «Καταναλωτή» - Σύγκριση με Ν 2251/1994174
 • Ε. Πληροφόρηση - Ενημέρωση καταναλωτή175
 • 1. Υποχρέωση πληροφόρησης πριν τη σύναψη σύμβασης175
 • 2. Υποχρέωση πληροφόρησης κατά τη σύναψη της συμβάσεως και ελάχιστο περιεχόμενο αυτής176
 • ΣΤ. Δικαιώματα καταναλωτή πριν την αναχώρηση του οργανωμένου ταξιδίου177
 • 1. Αναθεώρηση - τροποποίηση ουσιαστικών στοιχείων της σύμβασης177
 • 2. Μη εκτέλεση ή πλημμελής εκτέλεση της ταξιδιωτικής σύμβασης178
 • Z. Αποζημίωση179
 • 1. Νομοθετικό πλαίσιο179
 • 2. Κοινοτική νομολογία: Ικανοποίηση ηθικής βλάβης λόγω μη απολαύσεως των «χαραμισμένων διακοπών»180
 • α. Υπόθεση Leitner κατά ΤUI: Η ερμηνεία του άρθρου 5 της Οδηγίας 90/314/ΕΟΚ από το ΔΕΚ180
 • 3. H ικανοποίηση της ηθικής βλάβης στο ελληνικό δίκαιο180
 • 4. Εθνική νομολογία181
 • H. Δικαιώματα καταναλωτή σε περίπτωση αφερεγγυότητας - πτώχευσης ταξιδιωτικού πράκτορα182
 • 1. Ερμηνεία άρθρου 7 της Οδηγίας από το ΔΕΚ182
 • α. Συνεκδικασθείσες Υποθέσεις C-178/1994, C-179/1994, C-188/1994 και C-190/1994 (Dilenkofer κ.λπ.)182
 • β. Υπόθεση C-364/1996 (Verein fur Konsumenteninformation)183
 • γ. Υπόθεση C-410/1996 (Ποινική δίκη κατά Andre Ambry)184
 • δ. Υπόθεση C-140/1997 (Rechberger) κ.λπ.184
 • ε. Υπόθεση C-134/2011 (Jürgen Blödel-Pawlik)185
 • Θ. Διάφορα Θέματα185
 • III. ΕΤΑΙΡΙΕΣ187
 • [12] ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ189
 • A. Ορισμός - Νομοθετικές διατάξεις192
 • Β. Νομική προσωπικότητα - Εταιρική Περιουσία192
 • Γ. Υπό ίδρυση εταιρία192
 • Δ. Σύσταση193
 • Ε. Κατασταστικό194
 • 1. Στοιχεία194
 • 2. Τροποποίηση195
 • Στ. Μετοχικό κεφάλαιο196
 • 1. Γενικά196
 • 2. Κάλυψη - Εγγραφή196
 • 3. Προστασία197
 • 4. Αύξηση - Μείωση199
 • Ζ. Μετοχική σχέση/Ιδιότητα201
 • 1. Γενικά201
 • 2. Μετοχή202
 • 3. Ανάληψη μετοχών203
 • 4. Μεταβίβαση μετοχών203
 • 5. Προνομιούχες μετοχές206
 • 6. Προστασία μετοχής207
 • 7. Προσωρινοί τίτλοι207
 • 8. Δικαιώματα και υποχρεώσεις των μετόχων208
 • α. Εισφορές208
 • β. Μέρισμα209
 • γ. Λοιπά μετοχικά δικαιώματα/Ιδιαίτερα μετοχικά δικαιώματα210
 • 9. Ευθύνη μετόχων και ιδρυτών211
 • Η. Γενική Συνέλευση213
 • 1. Γενικά213
 • 2. Σύγκληση - Συγκρότηση213
 • 3. Ποσοστά απαρτίας / πλειοψηφίας216
 • 4. Άκυρες και ανυπόστατες αποφάσεις ΓΣ216
 • 5. Ακυρωσία218
 • Θ. Διοικητικό συμβούλιο220
 • 1. Γενικά220
 • 2. Εκπροσωπευτική εξουσία222
 • 3. Εκλογή - Θητεία225
 • 4. Ανάκληση - Παραίτηση227
 • 5. Συγκρότηση - Αποφάσεις227
 • 6. Προσωρινή διοίκηση229
 • 7. Καθήκοντα - Δικαιώματα230
 • 8. Ευθύνη233
 • 9. Αμοιβή237
 • Ι. Δικαιώματα μειοψηφίας237
 • ΙΑ. Διοικητική εποπτεία - Δημοσιότητα237
 • ΙΒ. Συμβάσεις ΑΕ239
 • ΙΓ. Ετήσιοι λογαριασμοί242
 • ΙΔ. Ελεγκτές - Ευθύνη ελεγκτών242
 • ΙΕ. Λύση της εταιρίας243
 • ΙΣΤ. Εκκαθάριση245
 • ΙΖ. Αναβίωση248
 • ΙΗ. Μετασχηματισμοί ΑΕ248
 • 1. Διάσπαση248
 • 2. Συγχώνευση250
 • 3. Μετατροπή252
 • ΙΘ. Δικονομικά253
 • 1. Επιδόσεις253
 • 2. Δίκες - Αγωγές253
 • Κ. Υπόδειγμα254
 • [13] ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ257
 • Α. Εισαγωγικά260
 • Β. Βασικά χαρακτηριστικά της ΙΚΕ260
 • Γ. Σύσταση της ΙΚΕ262
 • 1. Γενικά262
 • 2. Καταστατικό262
 • 3. Διαδικασία ίδρυσης264
 • 4. Ελαττωματική ίδρυση της ΙΚΕ264
 • 5. Ευθύνη των ιδρυτών265
 • Δ. Εισφορές των εταίρων266
 • 1. Εισαγωγικά266
 • 2. Κεφαλαιακές εισφορές266
 • 3. Εξωκεφαλαιακές εισφορές266
 • 4. Εγγυητικές εισφορές268
 • 5. Καταβολή των εισφορών271
 • 6. Λογιστική παρακολούθηση των εισφορών271
 • 7. Απαγόρευση επιστροφής των εισφορών272
 • 8. Εξαγορά υποχρεώσεων από εξωκεφαλαιακές ή εγγυητικές εισφορές272
 • Ε. Το εταιρικό κεφάλαιο272
 • 1. Γενικά272
 • 2. Αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου273
 • 3. Μείωση του εταιρικού κεφαλαίου275
 • ΣΤ. Τα όργανα της εταιρίας276
 • 1. Εισαγωγικά276
 • 2. Η συνέλευση των εταίρων276
 • α. Γενικά - Αρμοδιότητα της συνέλευσης των εταίρων276
 • β. Σύγκληση της συνέλευσης των εταίρων277
 • γ. Οι αποφάσεις της συνέλευσης των εταίρων278
 • 3. Διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρίας281
 • α. Γενικά281
 • β. Διαχείριση εκ του νόμου281
 • γ. Καταστατική διαχείριση281
 • δ. Ανάκληση των διαχειριστών282
 • ε. Διορισμός και ανάκληση διαχειριστή από εταίρο283
 • στ. Τήρηση βιβλίων283
 • ζ. Έλλειψη διαχειριστή283
 • η. Εξουσίες διαχειριστή - Αμοιβή διαχειριστή 284
 • θ. Υποχρεώσεις του διαχειριστή284
 • ι. Ευθύνη του διαχειριστή286
 • Ζ. Εταιρικά μερίδια - Η νομική θέση του εταίρου - Μεταβολές στη σύνθεση των εταίρων286
 • 1. Εταιρικά μερίδια286
 • α. Γενικά286
 • β. Μεταβίβαση - επιβάρυνση εταιρικών μεριδίων εν ζωή288
 • γ. Μεταβίβαση - επιβάρυνση εταιρικών μεριδίων αιτία θανάτου289
 • δ. Αδυναμία απόκτησης ιδίων μεριδίων από την εταιρία290
 • ε. Αναγκαστική εκποίηση εταιρικών μεριδίων291
 • 2. Η νομική θέση του εταίρου στην ΙΚΕ: Δικαιώματα και υποχρεώσεις των εταίρων292
 • α. Γενικά292
 • β. Δικαιώματα των εταίρων292
 • γ. Υποχρεώσεις των εταίρων293
 • 3. Μεταβολές στη σύνθεση των εταίρων294
 • α. Είσοδος νέου εταίρου ή ανάληψη νέων εισφορών από υφιστάμενους εταίρους294
 • β. Αποχώρηση εταίρου295
 • i. Έξοδος εταίρου295
 • ii. Αποκλεισμός εταίρου296
 • Η. Συμβάσεις της εταιρίας με εταίρους ή με το διαχειριστή296
 • Θ. Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις - Διανομή κερδών298
 • 1. Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις298
 • 2. Διανομή των κερδών299
 • Ι. Μετατροπή300
 • 1. Μετατροπή ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας σε άλλη εταιρική μορφή 300
 • 2. Μετατροπή άλλης εταιρικής μορφής σε ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία 301
 • 3. Διευκόλυνση μετατροπής υφιστάμενων εταιρειών περιορισμένης ευθύνης σε ΙΚΕ302
 • ΙΑ. Συγχώνευση302
 • 1. Γενικά302
 • 2. Σχέδιο συγχώνευσης302
 • 3. Προστασία των δανειστών303
 • 4. Εκτίμηση των περιουσιακών στοιχείωντων συγχωνευόμενων εταιριών303
 • 5. Έγκριση της συγχώνευσης από τους εταίρους - Καταχώριση της απόφασης συγχώνευσης303
 • 6. Αποτελέσματα της συγχώνευσης304
 • 7. Ακυρωσία και ακυρότητα της συγχώνευσης304
 • 8. Μη δίκαιη και λογική σχέση ανταλλαγής 305
 • ΙΒ. Περάτωση της ΙΚΕ305
 • 1. Λύση της εταιρίας305
 • 2. Εκκαθάριση της εταιρίας306
 • α. Γενικά306
 • β. Εργασίες της εκκαθάρισης307
 • γ. Αναβίωση της εταιρίας308
 • ΙΓ. Μεταβατικές διατάξεις - Ποινικές διατάξεις -Φορολογικό καθεστώς308
 • [14] ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ309
 • Α. Νομοθετικό πλαίσιο311
 • Β. Χαρακτηριστικά311
 • Γ. Σύσταση της εταιρίας312
 • 1. Διαδικασία σύστασης312
 • 2. Καταστατικό ΕΠΕ 313
 • Δ. Εταιρικό κεφάλαιο - Εταιρικό μερίδιο315
 • 1. Συμμετοχή στο εταιρικό κεφάλαιο315
 • 2. Μεταβίβαση εταιρικού μεριδίου315
 • α. Αιτία θανάτου315
 • β. Με δικαιοπραξία εν ζωή μεταβίβαση316
 • 3. Ενέχυρο - Επικαρπία - Κατάσχεση 317
 • 4. Αύξηση εταιρικού κεφαλαίου317
 • 5. Μείωση εταιρικού κεφαλαίου318
 • 6. Έξοδος από το εταιρικό κεφάλαιο319
 • α. Έξοδος με όρο του καταστατικού319
 • β. Έξοδος για σπουδαίο λόγο κατόπιν απόφασης319
 • γ. Έξοδος λόγω αποκλεισμού320
 • δ. Η αποτίμηση της συμμετοχής του εταίρου321
 • Ε. Θέση του εταίρου στην εταιρία322
 • 1. Δικαιώματα εταίρων322
 • 2. Υποχρεώσεις των εταίρων325
 • Στ. Συνέλευση εταίρων 326
 • 1. Αρμοδιότητα - Λειτουργία326
 • 2. Προσβολή αποφάσεων συνέλευσης328
 • Ζ. Διαχείριση ΕΠΕ329
 • 1. Διορισμός - Εξουσίες διαχειριστών329
 • α. Διορισμός διαχειριστών329
 • β. Εξουσίες διαχειριστών330
 • 2. Ανάκληση διαχειριστών332
 • 3. Διορισμός προσωρινών διαχειριστών333
 • 4. Αμοιβή διαχειριστών334
 • 5. Ευθύνη διαχειριστών335
 • α. Γενικά χαρακτηριστικά335
 • β. Ευθύνη έναντι της εταιρίας336
 • γ. Εταιρική αγωγή κατά του διαχειριστή 336
 • δ. Ευθύνη έναντι τρίτων 338
 • ε. Ποινική δίωξη διαχειριστή338
 • Η. Ισολογισμός ΕΠΕ339
 • Θ. Πτώχευση339
 • Ι. Λύση - Εκκαθάριση της εταιρίας340
 • 1. Διαδικασία και λόγοι λύσης 340
 • 2. Συνέπειες της λύσης - Εκκαθάριση342
 • ΙΑ. Μονοπρόσωπη ΕΠΕ344
 • 1. Νομοθετικό πλαίσιο 344
 • 2. Λειτουργία εταιρίας344
 • ΙΒ. Μετασχηματισμοί345
 • ΙΓ. Υπόδειγμα 346
 • [15] ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (ΟΕ)348
 • Α. Νομοθετικό πλαίσιο349
 • Β. Βασικά χαρακτηριστικά349
 • Γ. Σύσταση ΟΕ351
 • 1. Εταιρική σύμβαση351
 • 2. Έδρα352
 • 3. Δημοσιότητα353
 • Δ. Ομόρρυθμος εταίρος354
 • 1. Συμμετοχή354
 • 2. Υποχρεώσεις εταίρων356
 • α. Υποχρέωση καταβολής εισφοράς356
 • β. Υποχρέωση πίστης357
 • 3. Δικαιώματα εταίρων358
 • Ε. Διαχείριση της εταιρίας359
 • 1. Γενικά359
 • 2. Άσκηση διαχείρισης359
 • 3. Υποκατάσταση-αντικατάσταση διαχειριστή361
 • ΣΤ. Εκπροσώπηση363
 • Ζ. Ευθύνη εταίρων363
 • 1. Χαρακτηριστικά της ευθύνης363
 • 2. Αναγωγή εταίρου365
 • 3. Ευθύνη εξερχόμενου εταίρου366
 • 4. Eυθύνη νέου εταίρου367
 • 5. Παραγραφή367
 • 6. Δικονομικά ζητήματα368
 • α. Παθητική νομιμοποίηση και ευθύνη εταίρων368
 • β. Ενεργητική νομιμοποίηση και δικαιώματα εταίρων371
 • Η. Λύση372
 • 1. Λόγοι λύσεως που αφορούν την εταιρεία372
 • 2. Η συγκέντρωση των εταιρικών μεριδίων σε έναν εταίρο 374
 • 3. Λόγοι λύσεως της εταιρείας που αφορούν τους εταίρους374
 • 4. Εκούσια έξοδος και αποκλεισμός εταίρου378
 • Θ. Εκκαθάριση378
 • 1. Γενικά378
 • 2. Εκκαθαριστής382
 • 3. Λογοδοσία εκκαθαριστή383
 • Ι. Υπόδειγμα 385
 • [16] ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (ΕΕ)388
 • Α. Νομοθετικό πλαίσιο388
 • Β. Βασικά χαρακτηριστικά389
 • Γ. Σύσταση - Τροποποίηση391
 • Δ. Διαχείριση392
 • Ε. Εκπροσώπηση394
 • ΣΤ. Κέρδη και ζημίες394
 • Ζ. Ευθύνη ετερόρρυθμου εταίρου395
 • Η. Ευθύνη διαχειριστή396
 • Θ. Μεταβολές στα πρόσωπα των εταίρων397
 • 1. Μεταβίβαση της εταιρικής συμμετοχής397
 • 2. Είσοδος νέου εταίρου397
 • 3. Αποχώρηση εταίρου397
 • Ι. Λύση - Εκκαθάριση398
 • 1. Λύση 398
 • 2. Εκκαθάριση400
 • ΙΑ. Μετατροπή της ετερόρρυθμης εταιρίας402
 • 1. Μετατροπή της ετερόρρυθμης σε ομόρρυθμη εταιρία402
 • 2. Μετατροπή της εταιρίας περιορισμένης ευθύνης σε ετερόρρυθμη εταιρία402
 • [17] ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ403
 • Α. Αστικοί Συνεταιρισμοί404
 • Β. Οικοδομικοί Συνεταιρισμοί408
 • Γ. Αγροτικοί Συνεταιρισμοί422
 • Δ. Υπόδειγμα 429
 • [18] ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ432
 • Α. Νομοθετικό πλαίσιο432
 • Β. Νομική φύση - Είδη κοινοπραξίας433
 • Γ. Σύσταση437
 • Δ. Λειτουργία438
 • Ε. Λύση440
 • ΣΤ. Ικανότητα διαδίκου441
 • Ζ. Υπόδειγμα 446
 • [19] ΑΦΑΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ448
 • Α. Νομοθετικό πλαίσιο448
 • Β. Χαρακτηριστικά449
 • Γ. Σύσταση451
 • Δ. Εταιρική περιουσία453
 • Ε. Δικαιώματα - Υποχρεώσεις εταίρων454
 • 1. Δικαιώματα454
 • 2. Υποχρεώσεις456
 • ΣΤ. Διοίκηση458
 • Ι. Γενικά χαρακτηριστικά458
 • 2. Ανάκληση - Αντικατάσταση διαχειριστή458
 • 3. Λογοδοσία458
 • Ζ. Λύση459
 • Η. Εκκαθάριση 461
 • 1. Διαδικασία εκκαθάρισης461
 • 2. Διορισμός εκκαθαριστή464
 • 3. Λογοδοσία εκκαθαριστή465
 • Θ. Υπόδειγμα 465
 • IV. ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ469
 • [20] ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΗ471
 • A. Νομικό πλαίσιο472
 • Β. Έννοια - Στοιχεία472
 • Γ. Χαρακτηριστικά της συναλλαγματικής472
 • Δ. Ανάληψη υποχρέωσης συναλλαγματικής474
 • Ε. Είδη συναλλαγματικής 474
 • ΣΤ. Αποδοχή συναλλαγματικής και προϋποθέσεις475
 • Ζ. Τριτεγγύηση476
 • Η. Μεταβίβαση της συναλλαγματικής 477
 • Θ. Λήξη της συναλλαγματικής 480
 • Ι. Πληρωμή της συναλλαγματικής481
 • ΙΑ. Αναγωγή 481
 • ΙΒ. Διαμαρτυρικό481
 • ΙΓ. Παραγραφή482
 • ΙΔ. Δικονομικά θέματα482
 • 1. Αγωγή αδικαιολόγητου πλουτισμού482
 • 2. Αγωγή μετά από μετατροπή συναλλαγματικής ως αφηρημένη υπόσχεση χρέους 484
 • 3. Διαταγή πληρωμής484
 • 4. Ενστάσεις 487
 • 5. Ανακοπή 489
 • 6. Ένδικα μέσα 490
 • ΙΕ. Ποινικά θέματα490
 • [21] ΕΠΙΤΑΓΗ492
 • A. Νομικό πλαίσιο493
 • Β. Έννοια - Στοιχεία493
 • Γ. Μετατροπή 494
 • Δ. Είδη επιταγών 494
 • 1. Τραπεζική επιταγή 494
 • 2. Δίγραμμη επιταγή (άρθρα 37 και 38 Ν 5960/1933)495
 • 3. Λογιστική επιταγή η επιταγή εις λογαριασμόν (άρθρο 39 Ν 590/1933)496
 • 4. Ταξιδιωτική επιταγή496
 • Ε. Έκδοση επιταγής με αντιπρόσωπο496
 • ΣΤ. Μεταχρονολογημένη επιταγή497
 • Ζ. Μεταβίβαση499
 • Η. Τριτεγγύηση501
 • Θ. Ρήτρες501
 • Ι. Εμφάνιση για πληρωμή 502
 • 1. Προϋποθέσεις502
 • 2. Ανάκληση502
 • 3. Ακάλυπτη επιταγή 503
 • ΙΑ. Δικαιώματα από την επιταγή508
 • 1. Η υποκείμενη σχέση 508
 • 2. Αναγωγή509
 • α. Είδη αναγωγής509
 • i. Αναγωγή του κομιστή509
 • ii. Αναγωγή εκείνου που πλήρωσε την επιταγή μετά από προγενέστερη αναγωγή σε βάρος του 510
 • β. Προϋποθέσεις αναγωγής510
 • ΙΒ. Παραγραφή510
 • ΙΓ. Δικονομικές δυνατότητες άσκησης των δικαιωμάτων από επιταγή 511
 • 1. Διαταγή πληρωμής511
 • 2. Πιστωτικοί τίτλοι513
 • 3. Αγωγή αδικοπραξίας514
 • α. Από το αδίκημα της έκδοσης ακάλυπτης επιταγής (άρθρο 79 Ν 5960/1933)514
 • β. Από τις διατάξεις περί απάτης (386 ΠΚ)515
 • 4. Αγωγή από την υποκείμενη σχέση515
 • 5. Αγωγή αδικαιολόγητου πλουτισμού άρθρου 60 Ν 5960/1933516
 • ΙΔ. Άμυνα του εναγομένου - Ενστάσεις518
 • 1. Ενστάσεις που η επίκλησή τους επιφέρει ακυρότητα του τίτλου518
 • 2. Ενστάσεις που προκύπτουν από το κείμενο του τίτλου και στηρίζονται σε ρήτρες ή προσθήκες που υπάρχουν στο σώμα της επιταγής519
 • 3. Ενστάσεις που πηγάζουν από την αιτία ή την υποκείμενη σχέση εκδόσεως της επιταγής519
 • 4. Ενστάσεις που μπορεί να προβληθούν σε βάρος ακόμη και του καλόπιστου κομιστή519
 • ΙΕ. Ποινικά θέματα520
 • ΙΣΤ. Υποδείγματα520
 • [22] ΓΡΑΜΜΑΤΙΟ ΣΕ ΔΙΑΤΑΓΗ526
 • A. Νομικό πλαίσιο526
 • Β. Έννοια - Στοιχεία526
 • Γ. Χαρακτηριστικά του γραμμάτιου σε διαταγή526
 • Δ. Διαφορές γραμμάτιου σε διαταγή και συναλλαγματικής527
 • [23] ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ - ΕΝΕΧΥΡΟΓΡΑΦΟ528
 • A. Νομικό πλαίσιο528
 • Β. Έννοια - Στοιχεία528
 • Γ. Χαρακτηριστικά αποθετηρίου / ενεχυρόγραφου528
 • Δ. Δικονομικά θέματα532
 • Ε. Ποινικά θέματα533
 • [24] ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΟΜΟΛΟΓΟ534
 • A. Νομικό πλαίσιο534
 • Β. Έννοια - Στοιχεία534
 • Γ. Χαρακτηριστικά χρεωστικού ομόλογου534
 • Δ. Διάκριση από λοιπά αξιόγραφα535
 • Ε. Κατά μετατροπή χρεωστικά ομόλογα535
 • ΣΤ. Δικονομικά θέματα 536
 • [25] ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ538
 • ΚΗΡΥΞΗ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ ΩΣ ΑΝΙΣΧΥΡΟΥ539
 • A. Νομικό πλαίσιο539
 • B. Έννοια - Στοιχεία539
 • Γ. Αιτών - Αρμόδιο δικαστήριο540
 • Δ. Στοιχεία αίτησης - Συζήτηση αίτησης541
 • Ε. Πρόσκληση του κατόχου αξιογράφου - Προθεσμία πρόσκλησης541
 • ΣΤ. Αναγγελία του κατόχου542
 • Ζ. Απόφαση ανισχυροποίησης αξιογράφου542
 • H. Άσκηση δικαιωμάτων543
 • Θ. Κομιστής και προσωρινή απαγόρευση παροχής544
 • Ι. Προσωρινή δημόσια κατάθεση544
 • ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ - ΔΙΑΤΑΓΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ545
 • Α. Διαταγή πληρωμής545
 • Β. Ανακοπή548
 • Γ. Αγωγή550
 • Δ. Διαδικασία πιστωτικών τίτλων550
 • V. ΠΤΩΧΕΥΣΗ / ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ551
 • [26] ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΟΥ ΣΤΟ ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ553
 • Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ555
 • ΙΙ. ΠΡΟΠΤΩΧΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ556
 • Α. Η διαδικασία εξυγίανσης 556
 • 1. Σκοπός556
 • 2. Προϋποθέσεις υποβολής αιτήσεως 558
 • α. Αδυναμία εκπλήρωσης (παρούσα ή επαπειλούμενη)558
 • β. Μόνιμη αδυναμία - Δυνατότητες πτωχευτικού δικαστηρίου 561
 • 3. Περιγραφή συνήθους διαδικασίας562
 • α. Περιεχόμενο και υποβολή αίτησης 562
 • β. Προληπτικά μέτρα566
 • i. Σκοπός και περιεχόμενο566
 • ii. Υποβολή αίτησης - Διαδικασία571
 • γ. Αρμοδιότητα και διαδικασία συζήτησης 574
 • δ. Έκδοση απόφασης - Προϋποθέσεις ανοίγματος 575
 • ε. Όργανα διαδικασίας 579
 • στ. Περάτωση της διαδικασίας 581
 • i. Σύναψη συμφωνίας και επικύρωση582
 • αα. Περιεχόμενο συμφωνίας 582
 • ββ. Υπογραφή - Συμβαλλόμενα μέρη586
 • γγ. Επικύρωση - Προϋποθέσεις 589
 • δδ. Η άμεση επικύρωση της συμφωνίας594
 • ii. Λοιποί τρόποι περάτωσης 595
 • 4. Αποτελέσματα επικύρωσης συμφωνίας εξυγίανσης 596
 • Β. Η διαδικασία ειδικής εκκαθάρισης 598
 • 1. Σκοπός 598
 • 2. Προϋποθέσεις 598
 • 3. Υποβολή αίτησης - Απόφαση600
 • 4. Συνέπειες - Διαδικασία εκποίησης601
 • Γ. Υποδείγματα604
 • [27] ΠΤΩΧΕΥΣΗ651
 • Α. Εισαγωγή655
 • Β. Προϋποθέσεις κήρυξης της πτώχευσης657
 • 1. Πτωχευτική ικανότητα657
 • 2. Παύση πληρωμών659
 • 3. Επαπειλούμενη αδυναμία εκπλήρωσης 661
 • 4. Η κήρυξη της πτώχευσης662
 • α. Αίτηση πτώχευσης662
 • β. Διαδικασία667
 • γ. Απόρριψη της αίτησης667
 • δ. Απόφαση της πτώχευσης670
 • ε. Δημοσιότητα της απόφασης672
 • στ. Ένδικα μέσα 673
 • i. Έφεση - Αναίρεση673
 • ii. Πτωχευτική ανακοπή 673
 • iii. Αίτηση ανάκλησης674
 • 5. Προληπτικά μέτρα675
 • Γ. Συνέπειες της πτώχευσης 678
 • 1. Ως προς τον οφειλέτη678
 • α. Προσωπικές678
 • β. Περιουσιακές - Πτωχευτική απαλλοτρίωση679
 • γ. Ανάθεση της διοίκησης της πτωχευτικής περιουσίας στον οφειλέτη682
 • 2. Ως προς τους πιστωτές683
 • α. Η έννοια του πτωχευτικού πιστωτή - Διακρίσεις683
 • β. Το ληξιπρόθεσμο των απαιτήσεων684
 • γ. Παύση τοκογονίας685
 • δ. Αναστολή των ατομικών καταδιώξεων686
 • ε. Ρυθμίσεις για τους ενέγγυους πιστωτές687
 • στ. Οφειλέτες εις ολόκληρον689
 • 3. Ως προς τις αμφοτεροβαρείς συμβάσεις690
 • 4. Συμβάσεις με επιφύλαξη κυριότητας693
 • 5. Ο συμψηφισμός στην πτώχευση694
 • 6. Αποχωρισμός - Πτωχευτική διεκδίκηση694
 • 7. Πτωχευτική ανάκληση696
 • Δ. Όργανα και εργασίες της πτώχευσης 701
 • 1. Ο Σύνδικος701
 • 2. Ο Εισηγητής δικαστής703
 • 3. Το πτωχευτικό δικαστήριο704
 • 4. Συνέλευση πιστωτών και επιτροπή πιστωτών704
 • 5. Εργασίες της πτώχευσης705
 • α. Πρώτες εργασίες705
 • β. Εξέλεγξη πιστώσεων709
 • i. Αναγγελία709
 • ii. Επαλήθευση711
 • iii. Συνέχιση εργασιών μετά το πέρας των επαληθεύσεων 712
 • γ. Περάτωση της πτώχευσης713
 • i. Το σχέδιο αναδιοργάνωσης713
 • αα. Προϋποθέσεις - Περιεχόμενο σχεδίου714
 • ββ. Προληπτικά μέτρα716
 • γγ. Επικύρωση σχεδίου717
 • δδ. Αποτελέσματα της επικύρωσης - Εποπτεία 720
 • εε. Ακύρωση και ανατροπή του σχεδίου720
 • ii. Εκκαθάριση και διανομή της πτωχευτικής περιουσίας - Ένωση πιστωτών722
 • αα. Η εκποίηση της επιχείρησης του οφειλέτη ως συνόλου722
 • ββ. Η εκποίηση των κατ’ ιδίαν στοιχείων του οφειλέτη725
 • γγ. Ανακοπές κατά των πράξεων εκποίησης727
 • δδ. Διανομές προς τους πιστωτές728
 • εε. Ανακοπή κατά του πίνακα διανομής730
 • στστ. Πτωχεύσεις μικρού αντικειμένου730
 • iii. Παύση των εργασιών της πτωχεύσεως731
 • iv. Κήρυξη του οφειλέτη συγγνωστού731
 • Ε. Αποκατάσταση του οφειλέτη733
 • ΣΤ. Πτωχευτικά αδικήματα734
 • 1. Χρεοκοπία734
 • 2. Ευνοϊκή μεταχείριση πιστωτή735
 • 3. Ποινική ευθύνη λοιπών προσώπων735
 • 4. Ρυθμίσεις για τα νομικά πρόσωπα736
 • Ζ. Αστική ευθύνη διοικητών κεφαλαιουχικών εταιριών736
 • Η. Διαχρονικό δίκαιο738
 • Θ. Υπόδειγμα742
 • VI. ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ757
 • ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ759
 • [28] ΕΝΝΟΜΗ ΣΧΕΣΗ ΠΕΛΑΤΗ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΑΣ759
 • Α. Νομικό πλαίσιο - Έννοια759
 • Β. Περιεχόμενο υποχρεώσεων τράπεζας760
 • Γ. Γενικό τραπεζικό απόρρητο761
 • 1. Νομικό πλαίσιο761
 • 2. Έννοια761
 • Δ. Υποχρέωση πληροφόρησης761
 • Ε. Ευθύνη τράπεζας762
 • ΣΤ. Υπόδειγμα763
 • [29] ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΙΤΛΩΝ765
 • Α. Νομικό πλαίσιο - Έννοια 766
 • 1. Νομική φύση και η έννοια της τραπεζικής κατάθεσης766
 • 2. Η κατάρτιση της σύμβασης και κατάθεση χρημάτων766
 • 3. Η απόδοση των κατατεθέντων767
 • 4. Ειδικά η έννοια της κατάθεσης τίτλων768
 • 5. Ειδικά η έννοια της μίσθωσης θυρίδας770
 • 6. Η λήξη της σύμβασης κατάθεσης771
 • Β. Είδη καταθέσεων771
 • Γ. Ειδικά ο κοινός λογαριασμός771
 • 1. Έννοια 771
 • 2. Απόδοση - Ανάληψη κεφαλαίων στον κοινό λογαριασμό 773
 • α. Απόδοση773
 • β. Ευθύνη τράπεζας773
 • γ. Αναγωγή κατά συνδικαιούχου 773
 • 3. Κληρονόμοι κοινού λογαριασμού775
 • α. Θάνατος συνδικαιούχου775
 • β. Αναγωγή μεταξύ συνδικαιούχων 776
 • γ. Νόμιμη μοίρα776
 • Δ. Βιβλιάριο καταθέσεων777
 • Ε. Ευθύνη της τράπεζας 778
 • 1. Έλεγχος ταυτοπροσωπίας778
 • 2. Απαλλακτικές ρήτρες 779
 • 3. Αποκατάσταση ζημίας καταθέτη780
 • ΣΤ. Ευθύνη κατόχου λογαριασμού780
 • Ζ. Τόκος στις καταθέσεις781
 • Η. Απόρρητο καταθέσεων 782
 • 1. Εφαρμογή - Έκταση782
 • 2. Άρση απορρήτου782
 • Θ. Κατάσχεση καταθέσεων 784
 • 1. Νομικό πλαίσιο - Έννοια 784
 • 2. Εφαρμογή - Έκταση784
 • 3. Διαδικασία κατάσχεσης785
 • Ι. Υπεξαίρεση787
 • ΙΑ. Επιβάρυνση εξόδων στις συμβάσεις καταθέσεων788
 • ΙΒ. Υπόδειγμα 789
 • [30] ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ790
 • Α. Έμβασμα790
 • 1. Νομικό πλαίσιο - Έννοια 790
 • 2. Έννομες σχέσεις μερών791
 • Β. Σύμβαση γύρου792
 • 1. Νομικό πλαίσιο - Έννοια792
 • 2. Έννομες σχέσεις μερών792
 • Γ. Συνάλλαγμα793
 • 1. Νομικό πλαίσιο - Έννοια793
 • 2. Έννομες σχέσεις μερών793
 • Δ. Τραπεζική επιταγή 794
 • Ε. Συναλλαγματική794
 • ΣΤ. Υπόδειγμα794
 • [31] ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ796
 • Α. Εγγυητική επιστολή796
 • 1. Νομικό πλαίσιο - Έννοια796
 • 2. Περιεχόμενο σύμβασης797
 • α. Έννομες σχέσεις μερών797
 • β. Σχέση τράπεζας, εντολέα-πελάτη και δανειστή798
 • γ. Κατάπτωση - Είσπραξη798
 • δ. Δικαιώματα πελάτη τράπεζας799
 • Β. Τραπεζική ενέγγυα πίστωση800
 • 1. Νομικό πλαίσιο - Έννοια 800
 • 2. Περιεχόμενο σύμβασης801
 • α. Δημιουργούμενες σχέσεις εν γένει801
 • β. Σχέση τράπεζας με πελάτη802
 • γ. Σχέση τράπεζας με τρίτο802
 • δ. Σχέση πελάτη τράπεζας με τρίτο803
 • Γ. Υπόδειγμα 804
 • [32] ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ806
 • Α. Νομικό πλαίσιο807
 • Β. Είδη 807
 • 1. Δάνειο807
 • α. Κατάρτιση δανείου 807
 • β. Έξοδα και επιβαρύνσεις δανείου808
 • γ. Τακτική ή πρόωρη λήξη δανείου808
 • 2. Αλληλόχρεος τραπεζικός λογαριασμός 809
 • α. Βασικά χαρακτηριστικά809
 • β. Κλείσιμο λογαριασμού810
 • γ. Ευθύνη εγγυητή811
 • δ. Δικονομικά812
 • 3. Χρηματοδοτική μίσθωση813
 • 4. Πρακτορεία απαιτήσεων813
 • 5. Καταναλωτική πίστη813
 • Γ. Επιτόκια814
 • 1. Έννοια - Είδη 814
 • 2. Ειδικά το κυμαινόμενο επιτόκιο814
 • 3. Ύψος επιτοκίων815
 • 4. Υπολογισμός επιτοκίου815
 • 5. Εισφορές που αυξάνουν επιτόκιο815
 • 6. Ρήτρες νομίσματος816
 • Δ. Εξασφαλίσεις των τραπεζών817
 • 1. Προσωπικές - Εγγύηση817
 • α. Ο εγγυητής ως καταναλωτής817
 • β. Η ευθύνη του εγγυητή817
 • γ. Εγγύηση Δημοσίου819
 • 2. Εμπράγματες820
 • α. Ενέχυρο 820
 • β. Υποθήκη και προσημείωση821
 • Ε. Ευθύνη της τράπεζας821
 • ΣΤ. Ποινικά ζητήματα822
 • Ζ. Υπόδειγμα822
 • [33] ΕΚΔΟΣΗ ΜΕΣΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗΣ (ΚΑΡΤΩΝ)823
 • Α. Νομικό πλαίσιο824
 • Β. Είδη824
 • 1. Κάρτα αυτόματων συναλλαγών (κάρτα ανάληψης χρημάτων)824
 • 2. Χρεωστική κάρτα 824
 • 3. Πιστωτική κάρτα825
 • α. Νομική φύση - χαρακτηριστικά σχέσεων 825
 • i. Σχέση τράπεζας και κατόχου κάρτας (πελάτη)825
 • ii. Σχέση τράπεζας και επιχειρηματία 826
 • iii. Σχέση κατόχου κάρτας και επιχειρηματία827
 • iv. Νομική φύση της κάρτας827
 • β. Επιτόκιο828
 • γ. Προμήθειες828
 • Γ. Εφαρμογή της Υπουργικής Απόφασης για την καταναλωτική πίστη 829
 • Δ. Ευθύνη τράπεζας και κατόχου κάρτας829
 • 1. Ευθύνη τράπεζας829
 • 2. Ευθύνη πελάτη831
 • 3. Ευθύνη επιχειρηματία832
 • Ε. Δικονομικά - Ενστάσεις832
 • ΣΤ. Υπόδειγμα 833
 • [34] ΑΝΑΤΟΚΙΣΜΟΣ835
 • Α. Νομικό πλαίσιο - Έννοια835
 • Β. Εφαρμογή νομοθετικών διατάξεων (προϋποθέσεις) 836
 • 1. Εκτοκισμός836
 • 2. Συμφωνία ανατοκισμού837
 • 3. Έκταση εφαρμογής837
 • Γ. Αναστολή ή μη της αναγκαστικής εκτέλεσης838
 • 1. Ακυρότητα εκτέλεσης838
 • 2. Εγκυρότητα εκτέλεσης838
 • Δ. «Πανωτόκια» - Όριο οφειλής839
 • 1. Προϋποθέσεις εφαρμογής839
 • 2. Βεβαιότητα απαιτήσεων840
 • 3. Υπολογισμός 841
 • 4. Αδικαιολογήτως καταβληθέντα842
 • Ε. Υπόδειγμα 843
 • [35] ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ - ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΗ - ΟΦΕΙΛΕΤΗ844
 • Α. Νομοθετικό πλαίσιο844
 • Β. Αρμοδιότητα δικαστηρίων844
 • Γ. Διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης845
 • Δ. Λόγοι ανακοπής846
 • Ε. Αναστολή αναγκαστικής εκτέλεσης850
 • ΣΤ. Ειδικά προνόμια της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος850
 • Ζ. Διαδοχή τραπεζών - Συνέχιση δικών851
 • Η. Υποδείγματα852
 • 1. Αγωγή 852
 • 2. Αίτηση αναστολής και ανακοπής αναγκαστικής εκτέλεσης 853
 • [36] ΕΦΑΡΜΟΓΗ Ν 2251/1994 (ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ)856
 • Α. Νομικό πλαίσιο - Έννοια856
 • 1. Νομικό πλαίσιο856
 • 2. Έννοια ελέγχου857
 • Β. Εφαρμογή Ν 2251/1994 στις τραπεζικές συμβάσεις857
 • Γ. Τρόπος και κριτήρια ελέγχου τραπεζικών ΓΟΣ858
 • 1. Κριτήρια ελέγχου 858
 • 2. Διαφανείς και σαφείς όροι859
 • Δ. Ευθύνη της τράπεζας από τραπεζικές υπηρεσίες859
 • Ε. Καταχρηστικοί όροι τραπεζικών συμβάσεων861
 • ΣΤ. Αποζημίωση πελάτη-καταναλωτή863
 • Ζ. Σημασία και ισχύς αποφάσεως επί συλλογικής αγωγής864
 • Η. Υπόδειγμα865
 • [37] ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ - ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ867
 • Α. Νομικό πλαίσιο867
 • Β. Επεξεργασία δεδομένων867
 • 1. Έννοια επεξεργασίας δεδομένων867
 • 2. Συγκατάθεση πελάτη868
 • 3. Ενημέρωση πελάτη868
 • Γ. Τειρεσίας 869
 • 1. Έννοια869
 • 2. Συγκατάθεση πελάτη869
 • 3. Ευθύνη τράπεζας - δικαιώματα πελάτη869
 • 4. Αίτηση διαγραφής δεδομένων πελάτη871
 • Δ. Υπόδειγμα871
 • ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΔΙΚΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ-65
 • [38] ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ873
 • Α. Νομικό πλαίσιο874
 • Β. Κατάρτιση συναλλαγών στην Αγορά Αξιών του ΧΑ878
 • Γ. Η επενδυτική υπηρεσία της εκτέλεσης εντολών για την κατάρτιση συμβάσεων αγοράς και πώλησης 881
 • 1. Τύπος 881
 • 2. Υποχρεώσεις ΑΕΠΕΥ882
 • Δ. Η σύμβαση παραγγελίας886
 • E. Ευθύνη ΑΕΠΕΥ 891
 • 1. Ενδοσυμβατική 891
 • 2. Αδικοπρακτική893
 • 3. Ex lege ευθύνη896
 • 4. Ευθύνη Συνεγγυητικού 896
 • ΣΤ. Ευθύνη πελάτη - παραγγελέα897
 • Ζ. Παραγραφή898
 • Η. Δικονομικά ζητήματα899
 • 1. Αγωγή παραγγελέα 899
 • α. Αγωγή με βάση τη συμβατική σχέση899
 • β. Αγωγή αποζημίωσης με βάση την ΑΚ 914 902
 • γ. Αγωγή αδικαιολόγητου πλουτισμού902
 • 2. Αγωγή μέλους 903
 • 3. Αρμοδιότητα - Διαδικασία904
 • 4. Ενστάσεις - Άμυνα εναγομένου905
 • 5. Ζητήματα απόδειξης906
 • Θ. Ποινικά θέματα909
 • 1. Υπεξαίρεση909
 • 2. Απάτη911
 • [39] Η ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ913
 • Α. Εισαγωγή914
 • Β. Η απαγόρευση κατάχρησης της αγοράς915
 • 1. Καταχρηστική εκμετάλλευση προνομιακών πληροφοριών916
 • α. Προϋποθέσεις 916
 • β. Η προνομιακή πληροφορία 918
 • 2. Χειραγώγηση της αγοράς 920
 • α. Χειραγώγηση μέσω συναλλαγών 921
 • β. Χειραγώγηση μέσω διάδοσης πληροφοριών922
 • γ. Ενδεικτικές περιπτώσεις χειραγώγησης923
 • 3. Εξαιρέσεις924
 • 4. Κυρώσεις925
 • α. Διοικητικές925
 • β. Ποινικές926
 • ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ-65
 • [40] ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ929
 • Α. Γενικά930
 • 1. Έννοια του ομολογιακού δανείου930
 • 2. Νομική φύση και περιεχόμενο της ομολογίας931
 • B. Είδη ομολογιακών δανείων932
 • 1. Μετατρέψιμες ομολογίες933
 • α. Δικαίωμα προτίμησης των παλαιών μετόχων934
 • 2. Aνταλλάξιμες ομολογίες934
 • 3. Κερδοφόρες ομολογίες935
 • Γ. Η διαδικασία έκδοσης του ομολογιακού δανείου936
 • 1. Αρμοδιότητα έκδοσης936
 • 2. Περιεχόμενο της απόφασης - Όροι του ομολογιακού δανείου936
 • Δ. Η διαδικασία κάλυψης και καταβολής του ομολογιακού δανείου937
 • Ε. Η οργάνωση των ομολογιούχων σε ομάδα938
 • 1. Ο εκπρόσωπος των ομολογιούχων939
 • ΣΤ. Η εξασφάλιση του ομολογιακού δανείου940
 • [41] ΤΙΤΛΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ941
 • Α. Γενικά941
 • 1. Έννοια - Περιγραφή του θεσμού 942
 • Β. Η διαδικασία942
 • 1. Τα στάδια της τιτλοποίησης942
 • 2. Ιδιομορφίες της διαδικασίας της τιτλοποίησης944
 • Γ. Οι συμμετέχοντες στη διαδικασία της τιτλοποίησης945
 • 1. Μεταβιβάζουσα επιχείρηση (Originator)945
 • 2. Εταιρία ειδικού σκοπού (Special Purpose Vehicle, SPV)945
 • α. Η αποκλειστικότητα του σκοπού της946
 • β. Η απαίτηση της αυτοτέλειάς της947
 • γ. Το αποκλίνον πτωχευτικό καθεστώς της948
 • δ. Η δυνατότητα συμμετοχής περισσότερων εταιριών ειδικού σκοπού (multi-tier structure)949
 • 3. Διαχειριστής των απαιτήσεων949
 • 4. Εμπιστευματοδόχος - Εκπρόσωπος των ομολογιούχων949
 • Δ. Η μεταβίβαση των απαιτήσεων949
 • 1. Είδη των απαιτήσεων950
 • α. Κάθε απαίτηση950
 • β. Κατά τρίτου950
 • 2. Ο τρόπος μεταβίβασης των απαιτήσεων951
 • VII. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ953
 • [42] ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ955
 • Α. Νομικό πλαίσιο958
 • Β. Εισαγωγικά ζητήματα - Βασικές έννοιες958
 • 1. Προϋποθέσεις - Πεδίο εφαρμογής κανόνων ανταγωνισμού958
 • 2. Συμφωνία - Σύμπραξη959
 • 3. Επιχείρηση - Ένωση επιχειρήσεων961
 • 4. Σχετική αγορά963
 • Γ. Συμπράξεις964
 • 1. Εισαγωγικά ζητήματα964
 • 2. Οριζόντιες συμπράξεις - Εναρμονισμένη πρακτική966
 • 3. Κάθετες συμπράξεις970
 • Δ. Καταχρηστική εκμετάλλευση δεσπόζουσας θέσης974
 • 1. Έννοια - Στοιχειοθέτηση δεσπόζουσας θέσης974
 • 2. Έννοια καταχρηστικής εκμετάλλευσης976
 • 3. Μορφές καταχρηστικής εκμετάλλευσης977
 • Ε. Έλεγχος συγκεντρώσεων επιχειρήσεων980
 • 1. Έννοια - Μορφές συγκέντρωσης980
 • 2. Παρεπόμενοι περιορισμοί του ανταγωνισμού (ancillary restraints)981
 • 3. Προϋποθέσεις απαγόρευσης της συγκέντρωσης981
 • 4. Διαδικασία ελέγχου συγκέντρωσης και μέσα εφαρμογής982
 • 5. Δημιουργία (συλλογικής) δεσπόζουσας θέσης984
 • ΣΤ. Κρατικές ενισχύσεις985
 • 1. Έννοια κρατικής ενίσχυσης 985
 • 2. Ανάκτηση ενισχύσεων986
 • 3. Διαδικασία ελέγχου κρατικών ενισχύσεων987
 • 4. Δικαστικός έλεγχος988
 • Ζ. Σχέση ενωσιακού - εθνικού δικαίου989
 • Η. Δικαστική προστασία και δικονομικά ζητήματα992
 • 1. Δικαιοδοσία Επιτροπής Ανταγωνισμού992
 • 2. Locus standi της Επιτροπής Ανταγωνισμού992
 • 3. Συμμετοχή τρίτων στη δίκη ενώπιον της Επιτροπής Ανταγωνισμού992
 • 4. Προσφυγή ενώπιον του ΔΕφΑθ κατά αποφάσεων της Επιτροπής Ανταγωνισμού993
 • 5. Αναστολή εκτέλεσης απόφασης Επιτροπής Ανταγωνισμού993
 • 6. Ασφαλιστικά μέτρα995
 • 7. Ανάκληση αποφάσεων Επιτροπής Ανταγωνισμού996
 • 8. Ενωσιακή ένδικη προστασία996
 • 9. Ποινές - Πρόστιμα997
 • 10. Αστικές αξιώσεις1000
 • Θ. Έντυπα Επιτροπής Ανταγωνισμού1002
 • ΕΝΤΥΠΟ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ1002
 • ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ1004
 • [43] ΑΘΕΜΙΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ1014
 • Α. Νομικό πλαίσιο1015
 • Β. Γενική ρήτρα αθέμιτου ανταγωνισμού (άρθρο 1 Ν 146/1914)1015
 • 1. Προϋποθέσεις εφαρμογής1016
 • 2. Συγκεκριμενοποίηση1019
 • Γ. Προβλεπόμενες στο νόμο πράξεις αθέμιτου ανταγωνισμού1020
 • 1. Προστασία διακριτικών γνωρισμάτων (άρθρα 13-15 Ν 146/1914)1020
 • α. Προϋποθέσεις εφαρμογής1020
 • β. Επωνυμία - Διακριτικός τίτλος1023
 • γ. Διασχηματισμός1025
 • δ. Domain name1027
 • ε. Σήμα1027
 • 2. Διαφήμιση (άρθρα 3-5 Ν 146/1914)1028
 • 3. Ισχυρισμός ή διάδοση βλαπτικών ειδήσεων (άρθρα 11-12 Ν 146/1914)1029
 • 4. Αποκάλυψη απορρήτων (άρθρα 16-18 Ν 146/1914)1030
 • 5. Καταχρηστική εκμετάλλευση σχέσης οικονομικής εξάρτησης (άρθρο 18α Ν 146/1914)1031
 • Δ. Συρροή αξιώσεων από αθέμιτο ανταγωνισμό με αδικοπρακτική ευθύνη1032
 • Ε. Παραγραφή αξιώσεων1032
 • ΣΤ. Έννομη προστασία1034
 • Z. Διαφορές με στοιχεία αλλοδαπότητας - Εφαρμοστέο δίκαιο1039
 • Η. Υπόδειγμα1039
 • VIII. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ1049
 • [44] EΜΠΟΡΙΚΟ ΣΗΜΑ1051
 • A. Νομικό πλαίσιο1052
 • Β. Έννοια και προϋποθέσεις προστασίας1053
 • 1. Γραφική αναπαράσταση1054
 • 2. Διακριτική δύναμη1054
 • Γ. Απόλυτοι λόγοι απαραδέκτου1055
 • 1. Έλλειψη διακριτικής δύναμης (άρθρο 123 1(β))1056
 • 2. Περιγραφικές ενδείξεις (άρθρο 123 1(γ))1058
 • 3. Παραδείγματα1059
 • 4. Ειδικότερα οι γεωγραφικές ενδείξεις1060
 • 5. Προστασία ΠΟΠ/ΠΓΕ1061
 • 6. Κίνδυνος παραπλάνησης1061
 • 7. Συλλογικό Σήμα1061
 • 8. Δήλωση περί μη διεκδίκησης αποκλειστικών δικαιωμάτων (disclaimer)1062
 • 9. Λοιποί λόγοι απόλυτου απαραδέκτου1062
 • Δ. Σχετικοί λόγοι απαραδέκτου1064
 • 1. Ταυτότητα σημάτων και προϊόντων/υπηρεσιών1064
 • 2. Ομοιότητα μεταξύ εκατέρωθεν σημείων1065
 • 3. Ομοιότητα μεταξύ προϊόντων/υπηρεσιών1068
 • 4. Η γενική εντύπωση στο μέσο καταναλωτή1069
 • E. Ο κίνδυνος σύγχυσης1070
 • 1. Διακριτική δύναμη1073
 • 2. Παραδείγματα κινδύνου σύγχυσης1074
 • ΣΤ. Σήμα φήμης1075
 • Ζ. Διαδικασία καταχώρισης σήματος1079
 • Η. Διαίρεση της δήλωσης κατάθεσης ή της καταχώρισης σήματος1080
 • Θ. Επαναφορά των πραγμάτων στην προτέρα κατάσταση1080
 • Ι. Περιεχόμενο δικαιώματος - Έκταση προστασίας1081
 • ΙΑ. Περιορισμοί στο δικαίωμα επί του σήματος1082
 • ΙΒ. Δικονομικά θέματα1083
 • 1. Θέματα αρμοδιότητας δικαστηρίων1083
 • 2. Στοιχεία ανακοπής ενώπιον της Διοικητικής Επιτροπής Σημάτων1085
 • 3. Ένσταση/Αίτηση για απόδειξη χρήσης (άρθρα 143 και 160 Ν 4072/2012)1085
 • 4. Ένσταση αποδυνάμωσης του δικαιώματος (ειδική περίπτωση εφαρμογής ΑΚ 281)1088
 • ΙΓ. Αναγκαστική εκτέλεση1089
 • ΙΔ. Πτώχευση1089
 • ΙΕ. Διαιτησία1089
 • ΙΣΤ. Το σήμα ως περιουσιακό αγαθό1090
 • 1. Μεταβίβαση δικαιώματος επί σήματος1090
 • 2. Άδεια χρήσης σήματος1091
 • ΙΖ. Παραίτηση - Διαγραφή λόγω έκπτωσης ή ακυρότητας (άρθρα 159-162 Ν 4072/2012 ως ισχύει)1092
 • 1. Άρθρο 159 «Παραίτηση από το δικαίωμα»1092
 • 2. Διαγραφή λόγω έκπτωσης από το δικαίωμα (άρθρο 160 Ν 4072/2012, όπως ισχύει)1093
 • 3. Διαγραφή λόγω ακυρότητας (άρθρο 161 Ν 4072/2012, ως ισχύει)1093
 • 4. H διαδικασία διαγραφής του άρθρου 162 Ν 4072/20121094
 • ΙΗ. Λοιπά θέματα1095
 • ΙΘ. Υπόδειγμα1096
 • [45] EΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑ1100
 • Α. Νομικό πλαίσιο1102
 • Β. Έννοια1103
 • Γ. Προϋποθέσεις απονομής διπλώματος ευρεσιτεχνίας1103
 • 1. Θετικές ουσιαστικές προϋποθέσεις (άρθρο 5 Ν 1733/1987)1103
 • 2. Αρνητικές ουσιαστικές προϋποθέσεις (άρθρο 5 παρ. 8 Ν 1733/1987)1105
 • 3. Τυπικές προϋποθέσεις και δημοσιότητα της αίτησης1105
 • Δ. Διεκδίκηση διεθνούς προτεραιότητας1106
 • Ε. Κατηγορίες διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας1107
 • 1. Δίπλωμα προϊόντος και δίπλωμα μεθόδου1107
 • 2. Δίπλωμα τροποποίησης1108
 • 3. Εξαρτημένο δίπλωμα ευρεσιτεχνίας1108
 • 4. Δίπλωμα ευρεσιτεχνίας για εφεύρεση που ενδιαφέρει την εθνική άμυνα1109
 • ΣΤ. Δικαιούχοι διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας1109
 • 1. Αρχή του πρώτου δηλούντος1109
 • 2. Κοινή εφεύρεση1109
 • 3. Διπλή εφεύρεση1110
 • 4. Εφευρέσεις εργαζομένων1110
 • Ζ. Φύση του δικαιώματος ευρεσιτεχνίας1112
 • Η. Ανάλωση των εξουσιών του δικαιούχου1113
 • Θ. Οικονομική εκμετάλλευση του δικαιώματος ευρεσιτεχνίας1114
 • 1. Μεταβίβαση του δικαιώματος1114
 • 2. Άδειες εκμετάλλευσης του διπλώματος ευρεσιτεχνίας1116
 • α. Έννοια1116
 • β. Διακρίσεις1116
 • γ. Περιορισμοί1117
 • δ. Νομική φύση της σύμβασης1117
 • ε. Τύπος της σύμβασης1117
 • στ. Υποχρεώσεις των μερών1118
 • ζ. Λύση της σύμβασης1119
 • η. Ευθύνη του δικαιούχου1119
 • θ. Μεταβίβαση της άδειας εκμετάλλευσης1119
 • ι. Ισχύς της άδειας σε περίπτωση μεταβίβασης του διπλώματος ευρεσιτεχνίας1120
 • ια. Ακυρότητα του διπλώματος και τύχη των αδειών1120
 • ιβ. Άδειες εκμετάλλευσης και διεκδίκηση ευρεσιτεχνίας1120
 • ιγ. Υποχρεωτικές άδειες εκμετάλλευσης1120
 • Ι. Απώλεια του διπλώματος ευρεσιτεχνίας1122
 • 1. Λόγοι απώλειας1122
 • 2. Ακυρότητα του διπλώματος ευρεσιτεχνίας1122
 • 3. Διεκδίκηση ευρεσιτεχνίας1125
 • 4. Παραίτηση1126
 • 5. Έκπτωση λόγω μη καταβολής των ετήσιων τελών προστασίας1127
 • 6. Πάροδος της διάρκειας προστασίας1128
 • ΙΑ. Προστασία1128
 • 1. Έκταση προστασίας1128
 • 2. Αστική προστασία1128
 • α. Αγωγή άρσης και παράλειψης1130
 • β. Ασφαλιστικά μέτρα1131
 • γ. Αγωγή αποζημίωσης1131
 • δ. Αξίωση αδικαιολόγητου πλουτισμού1132
 • ε. Αναγνωριστική αγωγή1133
 • στ. Παρεπόμενη προστασία1133
 • ζ. Επικουρική προστασία1133
 • ΙΒ. Άμυνα του εναγομένου1134
 • 1. Ένσταση παραγραφής1134
 • 2. Ένσταση ακυρότητας του διπλώματος ευρεσιτεχνίας1134
 • 3. Ένσταση καταχρηστικής άσκησης του δικαιώματος ή ένσταση αποδυνάμωσής του ή ύπαρξης ιδίου δικαιώματος του εναγομένου1134
 • 4. Ένσταση των unclean hands1134
 • ΙΓ. Ποινικού δικαίου προστασία1134
 • ΙΔ. Προστασία δικαιώματος προσδοκίας1134
 • ΙΕ. Μεταφορά τεχνολογίας και δίκαιο περιορισμών του ανταγωνισμού1135
 • 1. Έννοια1135
 • 2. Καταχώρηση της σύμβασης μεταφοράς τεχνολογίας1135
 • 3. Έννοια τεχνογνωσίας (know-how)1136
 • 4. Αρχές διαπραγμάτευσης κατά τη σύναψη συμβάσεων μεταφοράς τεχνολογίας1137
 • 5. Δίκαιο περιορισμών του ανταγωνισμού1140
 • ΙΣΤ. Ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας1141
 • ΙΖ. Υποδείγματα1142
 • 1. Υπόδειγμα αγωγής ακυρότητας διπλώματος ευρεσιτεχνίας1142
 • 2. Υπόδειγμα αγωγής αποζημίωσης1146
 • [46] ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ1154
 • Α. Νομικό πλαίσιο1154
 • Β. Έννοια1155
 • Γ. Προϋποθέσεις προστασίας βιομηχανικού σχεδίου ή υποδείγματος1155
 • 1. Τυπικές προϋποθέσεις και διάρκεια προστασίας1155
 • 2. Ουσιαστικές προϋποθέσεις1156
 • Δ. Προστασία1157
 • 1. Περιεχόμενο προστασίας και καθ’ ύλην αρμοδιότητα1157
 • 2. Προστασία κατά τις διατάξεις περί πνευματικής ιδιοκτησίας1158
 • 3. Προστασία κατά τις διατάξεις περί αθέμιτου ανταγωνισμού1158
 • 4. Ασφαλιστικά μέτρα1159
 • 5. Προστασία με βάση το άρθρο 60 ΑΚ1161
 • 6. Προστασία με βάση τον Κανονισμό (ΕΚ) 6/20021161
 • Ε. Ακυρότητα - Διεκδίκηση - Εκμετάλλευση βιομηχανικού σχεδίου και υποδείγματος1162
 • ΣΤ. Υπόδειγμα αγωγής ακυρότητας βιομηχανικού σχεδίου ή υποδείγματος1163
 • [47] ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ (ΠΥΧ)1168
 • Α. Νομικό πλαίσιο1169
 • Β. Έννοια1169
 • Γ. Προϋποθέσεις απονομής πιστοποιητικούυποδείγματος χρησιμότητας1170
 • 1. Τυπικές προϋποθέσεις και διάρκεια προστασίας1170
 • 2. Ουσιαστικές προϋποθέσεις1170
 • Δ. Παραχώρηση άδειας εκμετάλλευσης1172
 • Ε. Μετατροπή διπλώματος ευρεσιτεχνίας σε ΠΥΧ1172
 • ΣΤ. Προστασία1172
 • Ζ. Έκταση προστασίας1173
 • Η. Αρμοδιότητα1174
 • Θ. Υπόδειγμα αίτησης ασφαλιστικών μέτρων1174
 • ΙΧ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ1179
 • [48] ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ1181
 • A. Νομικό πλαίσιο1184
 • Β. Έννοια έργου1184
 • 1. Ορισμός1184
 • α. Μορφή και πρωτοτυπία1184
 • 2. Κατηγορίες έργων1186
 • α. Αρχιτεκτονικά έργα1186
 • β. Φωτογραφία1186
 • γ. Έργα εφαρμοσμένων τεχνών1186
 • δ. Πρόγραμμα ηλεκτρονικού υπολογιστή1187
 • ε. Παράγωγα έργα1187
 • στ. Συλλογές1187
 • Γ. Υποκείμενο της Πνευματικής Ιδιοκτησίας1187
 • 1. Δημιουργός1187
 • 2. Μισθωτός δημιουργός1188
 • 3. Έργα Συνεργασίας (Συλλογικά - Σύνθετα)1188
 • Δ. Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας1189
 • 1. Περιουσιακό δικαίωμα1189
 • α. Γενικά1189
 • β. Περιορισμοί και εύλογη αμοιβή1190
 • 2. Ηθικό δικαίωμα1190
 • α. Γενικά1190
 • β. Συναίνεση του δημιουργού1191
 • 3. Δικαίωμα παρακολούθησης1191
 • 4. Διάρκεια των δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας1192
 • Ε. Οικονομική εκμετάλλευση του περιουσιακού δικαιώματος1192
 • 1. Μερισμός εξουσιών1192
 • 2. Μεταβίβαση του περιουσιακού δικαιώματος1192
 • 3. Συμβάσεις και άδειες εκμετάλλευσης1193
 • α. Διάκριση - Τύπος - Διάρκεια - Αμοιβή δημιουργού1193
 • β. Ειδικοί συμβατικοί τύποι1194
 • i. Σύμβαση έντυπης έκδοσης - Δικαιώματα μεταφραστή1194
 • ii. Σύμβαση οπτικοακουστικής παραγωγής 1194
 • ΣΤ. Συγγενικά δικαιώματα1195
 • 1. Δικαιούχοι συγγενικών δικαιωμάτων1195
 • α. Ερμηνευτές - Εκτελεστές καλλιτέχνες1195
 • β. Παραγωγοί υλικών φορέων1196
 • γ. Ραδιοτηλεοπτικοί Οργανισμοί1196
 • δ. Εκδότες1196
 • 2. Βάσεις δεδομένων1196
 • 3. Αθλητικές διοργανώσεις1197
 • Ζ. Οργανισμοί συλλογικής διαχείρισης1197
 • 1. Σύσταση και λειτουργία 1197
 • 2. Οργανισμός Πνευματικής Ιδιοκτησίας1197
 • 3. Σχέση με δημιουργούς - δικαιούχους συγγενικών δικαιωμάτων1197
 • α. Σύμβαση ανάθεσης διαχείρισης1197
 • β. Κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης1198
 • 4. Σχέση με τους χρήστες1198
 • 5. Δικονομικά θέματα1199
 • α. Δικονομικά προνόμια Οργανισμών1199
 • β. Εύλογη αμοιβή από χρήστες 1200
 • i. Ασφαλιστικά μέτρα1200
 • ii Οριστικός καθορισμός εύλογης αμοιβής1200
 • Η. Προσβολή της πνευματικής ιδιοκτησίας 1201
 • 1. Έννοια της προσβολής1201
 • 2. Υπέρβαση συμβάσεων1201
 • 3. Σύγκρουση δικαιωμάτων1201
 • α. Φωτογραφίες1201
 • β. Αρχιτεκτονικά έργα1202
 • Θ. Η Προστασία του έργου1202
 • 1. Διοικητικά μέτρα1202
 • 2. Αστική προστασία1203
 • α. Προσωρινή προστασία1203
 • β. Οριστική προστασία1203
 • i. Αδικοπραξία1204
 • ii. Άρθρο 57 ΑΚ1204
 • γ. Δικονομικά θέματα1204
 • i. Τεκμήριο δημιουργού 1204
 • ii. Απόδειξη1205
 • iii. Αοριστία δικογράφου 1206
 • iv. Ενεργητική νομιμοποίηση1206
 • v. Αναγκαστική εκτέλεση1206
 • 3. Ποινική προστασία1207
 • α. Γενικά1207
 • β. Αξιόποινες πράξεις1207
 • i. Πλαστογραφία1207
 • ii. Επιβαρυντικές περιστάσεις1207
 • Ι. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ1208
 • Χ. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ1215
 • [49] ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ1217
 • Α. Νομικό πλαίσιο1220
 • Β. Έννοιες και ορισμοί1221
 • 1. Χαρακτηριστικά της ασφαλιστικής σύμβασης1221
 • 2. Πρόταση για τη σύναψη ασφάλισης1224
 • 3. Αποδοχή της πρότασης1226
 • 4. Ασφαλιστική εναντίωση και υπαναχώρηση1226
 • 5. Ασφαλιστική σύμβαση από απόσταση1227
 • Γ. Διάκριση των συμβάσεων1228
 • 1. Ασφάλιση κατά ζημιών και προσώπων1228
 • 2. Ασφάλιση ζωής1229
 • 3. Ασφάλιση ατυχημάτων και ασθενειών1229
 • Δ. Άλλες διακρίσεις1229
 • 1. Ασφάλιση ενεργητικού και παθητικού1229
 • 2. Ατομικές και ομαδικές ασφαλίσεις1229
 • 3. Χερσαία, θαλάσσια και αεροπορική ασφάλιση1230
 • 4. Ασφάλιση υλικών και άλλων ζημιών1230
 • 5. Προαιρετικές και υποχρεωτικές ασφαλίσεις1230
 • 6. Κλάδοι ασφάλισης1231
 • Ε. Νομολογία1231
 • 1. Σύναψη, έναρξη, διάρκεια, όροι της ασφαλιστικής σύμβασης1231
 • 2. Ασφαλιστικά βάρη1239
 • 3. Ασφαλιστική εναντίωση1241
 • 4. Καταγγελία - Λύση σύμβασης1242
 • 5. Ασφάλιστρο1244
 • 6. Αποζημίωση - Ασφάλισμα1246
 • 7. Ασφαλιστική υποκατάσταση1247
 • 8. Ασφάλιση ζημιών1248
 • 9. Ασφάλιση ζωής και προσώπων1250
 • 10. Ασφάλιση πυρός1253
 • 11. Θαλάσσια ασφάλιση1253
 • 12. Ασφάλιση ξένου συμφέροντος1254
 • 13. Ομαδική ασφάλιση1255
 • 14. Ασφάλιση αστικής ευθύνης1257
 • 15. Ασφάλιση αυτοκινήτων1258
 • 16. Ασφάλιση κλοπής1265
 • 17. Ασφάλιση οικοδομής1266
 • 18. Υπερασφάλιση1266
 • 19. Υπασφάλιση1266
 • 20. Αντασφάλιση1267
 • 21. Ποινικά θέματα1267
 • 22. Δικονομικά θέματα1268
 • 23. Παραγραφές1272
 • [50] ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΣΤΗΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ1276
 • Α. Νομικό πλαίσιο1277
 • Β. Ορισμοί1277
 • Γ. Πρόσωπα ασκούντα ασφαλιστική διαμεσολάβηση σύμφωνα με το Ελληνικό και το Ενωσιακό Δίκαιο1278
 • 1. Ο Ασφαλιστικός πράκτορας1280
 • 2. Ο μεσίτης ασφαλίσεων1283
 • 3. Ασφαλιστικός σύμβουλος1285
 • 4. Συντονιστής ασφαλιστικών συμβούλων1287
 • 5. Ασφαλιστικοί υπάλληλοι1288
 • 6. Πραγματογνώμονες1289
 • ΧΙ. ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ1291
 • [51] ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ1293
 • Εισαγωγή1294
 • Α. Εσωτερική χερσαία μεταφορά 1294
 • 1. Έννοια και ρύθμιση της εσωτερικής χερσαίας μεταφοράς1294
 • 2. Αγωγή αποζημίωσης 1295
 • 3. Άμυνα εναγόμενου1296
 • Β. Διεθνής οδική μεταφορά1297
 • 1. Έννοια και ρύθμιση της διεθνούς οδικής μεταφοράς1297
 • 2. Αγωγή αποζημίωσης1299
 • 3. Άμυνα εναγομένου1301
 • Γ. Σιδηροδρομική μεταφορά1302
 • 1. Έννοια και ρύθμιση της εσωτερικής και διεθνούς σιδηροδρομικής μεταφοράς1302
 • 2. Αγωγή αποζημίωσης1303
 • 3. Άμυνα εναγομένου 1305
 • Δ. Εσωτερική και διεθνής αεροπορική μεταφορά 1306
 • 1. Έννοια και ρύθμιση της εσωτερικής και διεθνούς αεροπορικής μεταφοράς1306
 • 2. Αγωγή αποζημίωσης1308
 • 3. Άμυνα εναγομένου1310
 • Ε. Υποδείγματα1311
 • ΧΙΙ. ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ1317
 • [52] ΠΛΟΙΟ1319
 • A. Νομικό πλαίσιο1319
 • Β. Έννοια - Στοιχεία1320
 • Γ. Νηολόγηση - Μεταβίβαση1321
 • Δ. Κυριότητα - Πλοιοκτησία - Εφοπλισμός - Διαχείριση1324
 • Ε. Ναυτική υποθήκη - Ναυτικά προνόμια - Κατάσχεση - Πλειστηριασμός πλοίου1328
 • ΣΤ. Σύγκρουση πλοίων - Ναυάγια1330
 • Ζ. Επιθαλάσσια αρωγή1332
 • Η. Διάφορα1332
 • Θ. Υπόδειγμα1336
 • [53] ΝΑΥΛΩΣΗ - ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ - ΦΟΡΤΩΤΙΚΗ1339
 • A. Νομικό πλαίσιο1339
 • Β. Έννοια - Στοιχεία1340
 • Γ. Ναύλωση1341
 • Δ. Θαλάσσια μεταφορά1344
 • Ε. Φορτωτική1348
 • ΣΤ. Υπόδειγμα1353
 • [54] ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΡΥΠΑΝΣΗ1356
 • Α. Νομικό πλαίσιο1356
 • Β. Έννοια - Στοιχεία1357
 • Γ. Ζητήματα ευθύνης στο πλαίσιο του ελληνικού δικαίου1358
 • Δ. Ζητήματα ευθύνης στο πλαίσιο του διεθνούς ομοιόμορφου δικαίου1359
 • Ε. Υπόδειγμα1362
 • [55] ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΝΑΥΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ1365
 • A. Νομικό πλαίσιο1365
 • Β. Έννοια - Στοιχεία1366
 • Γ. Πρόσωπα που δικαιούνται να περιορίσουν την ευθύνη τους1367
 • Δ. Απαιτήσεις υποκείμενες στον περιορισμό1368
 • Ε. Απαιτήσεις μη υποκείμενες στον περιορισμό1369
 • ΣΤ. Τα γενικά όρια ευθύνης - Τα όρια ευθύνης για απαιτήσεις επιβατών1371
 • Ζ. Διαδικασία επίκλησης του δικαιώματος περιορισμού και συνέπειες από την άσκησή του1372
 • Η. Πεδίο εφαρμογής1374
 • Θ. Υπόδειγμα1377
 • ΧΙΙΙ. ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ1379
 • [56] ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ1381
 • Α. Νομικό πλαίσιο1382
 • Β. Έννοια1382
 • Γ. Η έννοια ηλεκτρονικού εγγράφου1383
 • Δ. Ηλεκτρονικό έγγραφο (με ευρεία έννοια)1384
 • Ε. Είδη ηλεκτρονικών εγγράφων1385
 • 1. Γνήσια ηλεκτρονικά έγγραφα ή ηλεκτρονικά έγγραφα με στενή έννοια1385
 • 2. Μη γνήσια ηλεκτρονικά έγγραφα1386
 • ΣΤ. Ηλεκτρονική υπογραφή (ΠΔ 150/2001)1386
 • Ζ. Το σύστημα κρυπτογράφησης κειμένου1387
 • Η. Οι πάροχοι πιστοποίησης1387
 • Θ. Η ευθύνη του φορέα πιστοποίησης1388
 • Ι. Αποδεικτική δύναμη των ηλεκτρονικών εγγράφων (δικονομικά ζητήματα)1389
 • ΙΑ. Η παροχή πρόσβασης στο Διαδίκτυο1390
 • ΙΒ. Το ΠΔ 131/2003 για το ηλεκτρονικό εμπόριο (υπηρεσίες της κοινωνίας της πληροφορίας)1391
 • 1. Παροχή από απόσταση1391
 • 2. Παροχή με μέσα ηλεκτρονικά1391
 • 3. Παροχή κατόπιν ατομικού αιτήματος1392
 • 4. Παροχή κατά κανόνα έναντι αμοιβής1392
 • 5. Φορέας και αποδέκτης των υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας1392
 • ΙΓ. Η ηλεκτρονικά καταρτιζόµενη σύµβαση1393
 • 1. Σύναψη συμβάσεων1393
 • 2. Δικαιοπρακτική ικανότητα1395
 • ΙΔ. Η κατάρτιση της ηλεκτρονικής σύµβασης1395
 • 1. Η διαδικασία κατάρτισης - Παραγγελία1396
 • 2. Υποχρέωση του φορέα προς παροχή πληροφοριών1397
 • 3. Υποχρέωση παροχής δυνατότητας διόρθωσης λαθών από τον φορέα1397
 • ΙΕ. Κατηγορίες συμβάσεων μέσω Διαδικτύου1398
 • ΙΣΤ. Η προστασία του καταναλωτή στις ηλεκτρονικά καταρτιζόμενες συμβάσεις1399
 • 1. Εφαρμογή του άρθρου 2 Ν 2251/1994 (συμβάσεις προσχώρησης και συμβάσεις με Γ.Ο.Σ.)1399
 • 2. Εφαρμογή του άρθρου 4 Ν 2251/1994 (συμβάσεις από απόσταση)1401
 • 3. Εφαρμογή των υπολοίπων διατάξεων του Ν 2251/19941402
 • [57] ΟΝΟΜΑΤΑ ΧΩΡΟΥ1403
 • Α. Νομικό πλαίσιο1404
 • Β. Έννοια Ονόματος Χώρου1404
 • Γ. Η Εκχώρηση Ονόματος Χώρου1404
 • 1. Σύνθεση Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr1405
 • α. τομέας πρώτου επιπέδου (ccTLD και gTLD)1405
 • i. Οι εθνικοί TLDs (ccTLD)1405
 • ii. Οι κοινόχρηστοι ή διεθνείς TLDs (gTLD)1406
 • β. Ο τομέας δευτέρου επιπέδου (second level domain name ήμεταβλητό πεδίο)1406
 • γ. Ο τομέας τρίτου επιπέδου (third level domain name)1407
 • δ. Κοινόχρηστα Ονόματα Χώρου 2ου επιπέδου με κατάληξη .gr1407
 • 2. Η εκχώρηση δικαιώματος - Περιεχόμενο1408
 • Δ. Προϋποθέσεις εκχώρησης Ονόματος Χώρου1408
 • Ε. Η διαδικασία καταχώρησης Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr1409
 • ΣΤ. Η κατοχύρωση και προστασία του Ονόματος Χώρου1409
 • Ζ. Η μεταβίβαση Ονόματος Χώρου1409
 • Η. Η νομική φύση των Ονομάτων Χώρου1410
 • Θ. Νομικές βάσεις1411
 • 1. Προστασία βάσει του Ν 4072/2012 περί σημάτων1412
 • α. Η χρήση Ονόματος Χώρου ως προσβολή του αποκλειστικού δικαιώματος του δικαιούχου σήματος (άρθρο 125 Ν 4072/2012)1412
 • 2. Προστασία βάσει του Ν 146/1914 περί αθέμιτου ανταγωνισμού1414
 • α. Το Όνομα Χώρου ως πράξη παρεμποδιστικού ανταγωνισμού (άρθρο 1 Ν 146/1914)1414
 • β. Χρήση διακριτικού γνωρίσματος από τρίτο ως Ονόματος Χώρου, η οποία μπορεί να προκαλέσει σύγχυση στους χρήστες-καταναλωτές (άρθρο 13 Ν 146/1914)1416
 • γ. Το όνομα Διαδικτύου ως ανακριβής δήλωση (άρθρο 3 Ν 146/1914)1416
 • δ. Η καταχώρηση Ονομάτων Χώρου με σκοπό τη μεταπώληση· περίπτωση Κυβερνοσφετερισμού-cybersquatting1417
 • 3. Εφαρμογή των διατάξεων του ΑΚ [57-58] περί ονόματος στα ονόματα Διαδικτύου1418
 • Ι. Κίνδυνος συγχύσεως και Ονόματα Χώρου1420
 • ΙΒ. Υποδείγματα1423
 • Υπόδειγμα Αίτησης Εκχώρησης Ονόματος Χώρου .GR1423
 • Υπόδειγμα Αίτησης Μεταβίβασης Ονόματος Χώρου .GR 1425
 • Αίτηση ασφαλιστικών μέτρων1428
 • Αγωγή1439
 • [58] ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ1455
 • Α. Νομικό πλαίσιο1455
 • Β. Έννοια1455
 • Γ. Τρόποι προστασίας των βάσεων δεδομένων1456
 • 1. Ο διαχωρισμός1456
 • 2. Προστασία με δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας1456
 • α. Υποκείμενο του δικαιώματος 1456
 • β. Δικαιώματα δημιουργού1457
 • γ. Περιορισμοί του δικαιούχου-δικαιώματα του νόμιμου χρήστη (άρθρο 3 παρ. 3 περ. ε΄ Ν 2121/1993)1457
 • 3. Προστασία με δικαίωμα ειδικής φύσης (άρθρο 45Α Ν 2121/1993)1457
 • α. Περιεχόμενο του δικαιώματος 1457
 • β. Υποκείμενο του δικαιώματος 1458
 • γ. Δικαιώματα του κατασκευαστή1459
 • δ. Περιορισμοί του δικαιούχου - Δικαιώματα του νόμιμου χρήστη1459
 • Δ. Αστικές και ποινικές κυρώσεις1459
 • Ε. Υπόδειγμα1460
 • [59] ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ1463
 • Α. Νομικό πλαίσιο1464
 • Β. Βασικές έννοιες1464
 • Γ. Εφαρμοστέο δίκαιο1466
 • Δ. Προϋποθέσεις επεξεργασίας - Βασικές αρχές1466
 • 1. Προσωπικά δεδομένα που υπόκεινται νόμιμα σε επεξεργασία (άρθρο 4 Ν 2472/1997)1466
 • 2. Το νόμιμο της ίδιας της επεξεργασίας (άρθρο 5 Ν 2472/1997 και άρθρο 5 Ν 3471/2006)1467
 • 3. Η ασφάλεια κατά τη διαδικασία της επεξεργασίας (άρθρο 10 Ν 2472/1997)1468
 • Ε. Δικαιώματα των υποκειμένων1468
 • 1. Δικαίωμα ενημέρωσης (άρθρο 11 Ν 2472/1997)1468
 • 2. Δικαίωμα πρόσβασης (άρθρο 12 Ν 2472/1997)1469
 • 3. Δικαίωμα αντίρρησης (άρθρο 13 Ν 2472/1997)1469
 • 4. Δικαίωμα χορήγησης δικαστικής προστασίας (άρθρο 14 παρ. 1 Ν 2472/1997)1470
 • ΣΤ. Υποχρεώσεις παρόχου υπηρεσιών 1470
 • Ζ. Απόρρητο των επικοινωνιών και cookies1471
 • 1. Το απόρρητο των επικοινωνιών (άρθρο 4 παρ. 1, 2, 3, 4 Ν 3471/2006)1471
 • 2. Κατασκοπευτικά λογισμικά - τα αυτοεγκαθιστώμενα αρχεία cookies (άρθρο 4 παρ. 5 Ν 3471/2006)1471
 • Η. Δεδομένα κίνησης και θέσης1472
 • 1. Δεδομένα κίνησης (άρθρο 6 Ν 3471/2006)1472
 • 2. Δεδομένα θέσης (άρθρο 6 παρ. 4 Ν 3471/2006)1472
 • 3. Η Οδηγία 2006/24/ΕΚ1473
 • Θ. Μη ζητηθείσα επικοινωνία1473
 • Ι. Αστικές κυρώσεις, δικονομικά ζητήματα1474
 • 1. Αστικές κυρώσεις (άρθρο 23 Ν 2472/1997, άρθρο 14 Ν 3471/2006)1474
 • 2. Δικονομικά ζητήματα1474
 • ΙΑ. Διοικητικές, ποινικές κυρώσεις1475
 • 1. Διοικητικές κυρώσεις (άρθρο 21 Ν 2472/1997, άρθρο 13 Ν 3471/2006)1475
 • 2. Ποινικές κυρώσεις1475
 • α. Για παράβαση των διατάξεων του Ν 2472/1997 (άρθρο 22 Ν 2472/1997)1475
 • β. Για παράβαση των διατάξεων του Ν 3471/2006 (άρθρο 15 Ν 3471/2006)1476
 • γ. Για διατάξεις που αφορούν το απόρρητο1476
 • ΙΒ. Υπόδειγμα1476
 • ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ1477