Θεωρία - Νομολογία - Υποδείγματα - Διαγράμματα - Παράρτημα νομοθεσίας

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €55.00
ΝΠ €65.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.
Έκδοση: 2014
ISBN: 978-960-562-757-7
Σελίδες: 592
Συγγραφέας: Ν. Τριάντος

Η παρούσα έκδοση του έργου «ΔΙΑΤΑΓΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ & ΔΙΑΤΑΓΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥ» κρίθηκε επιβεβλημένη μετά τις τροποποιήσεις που επήλθαν με το Ν 4055/2012 στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, οι οποίες αφορούν στη διαδικασία έκδοσης της Διαταγής Πληρωμής και Διαταγής Απόδοσης της χρήσης μισθίου ακινήτου.

Το έργο περιλαμβάνει θεωρία, επιλεγμένη νομολογία, διαγράμματα για έκδοση διαταγής πληρωμής, για διαφορές από πιστωτικούς τίτλους και για διαταγή απόδοσης της χρήσης μισθίου ακινήτου, υποδείγματα δικογράφων για διαταγή πληρωμής, ανακοπών κατά διαταγής πληρωμής, και ανακοπών κατά της εκτέλεσης. Συμπληρώνεται με παράρτημα νομοθεσίας και αναλυτικό αλφαβητικό ευρετήριο.

Αποτελείται από δύο βιβλία. Το πρώτο μέρος του πρώτου βιβλίου αναφέρεται στη Διαταγή Πληρωμής και εκτίθενται γενικά οι προϋποθέσεις, η διαδικασία, το περιεχόμενο και οι έννομες συνέπειες έκδοσης διαταγής πληρωμής, ενώ εξετάζονται και τα θέματα της επαναφοράς των πραγμάτων στην προηγούμενη κατάσταση, της δημιουργίας δεδικασμένου από τη διαταγή πληρωμής, καθώς και τα ένδικα βοηθήματα. Η ενότητα αυτή ολοκληρώνεται με την παράθεση περιπτωσιολογίας σχετικά με την έκδοση Διαταγών Πληρωμής.

Το δεύτερο μέρος αναφέρεται στους Πιστωτικούς τίτλους (Συναλλαγματική, Γραμμάτιο σε διαταγή, Τραπεζική Επιταγή) και σε αυτό εξετάζονται διεξοδικά τα σχετικά θέματα.

Στο δεύτερο βιβλίο γίνεται λεπτομερής αναφορά στα θέματα της διαδικασίας έκδοσης διαταγής απόδοσης μισθίου και ειδικότερα αναλύονται οι προϋποθέσεις, η διαδικασία, η άσκηση ανακοπής του καθʼ ου, τα ένδικα μέσα, η επανεγκατάσταση στο μίσθιο και η ανακοπή κατά της εκτέλεσης.

Η έκδοση αποτελεί ένα πλήρες και ολοκληρωμένο βοήθημα για κάθε νομικό που ασχολείται με τα θέματα της έκδοσης Διαταγής πληρωμής και Διαταγής απόδοσης μισθίου.

 • ΕΙΣΑΓΩΓΗ1
 • Ι. Η διαταγή πληρωμής1
 • Α. Ως νομικός θεσμός1
 • Β. Πράξη δικαστή1
 • Γ. Τίτλος εκτελεστός1
 • Δ. Διαδικασία εγγράφων2
 • Ε. Δυνητική διαδικασία3
 • ΣΤ. Τροποποιήσεις3
 • ΙΙ. Η Ευρωπαϊκή διαταγή πληρωμής4
 • ΙΙΙ. Η διαταγή απόδοσης μισθίου5
 • ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΩΤΟ7
 • ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ9
 • Η ΔΙΑΤΑΓΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ9
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ9
 • Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις περί της διαδικασίας έκδοσής της9
 • ΙΙ. Προϋποθέσεις έκδοσης διαταγής πληρωμής10
 • Α. Γενικά (θετικές και αρνητικές προϋποθέσεις)10
 • Β. Θετικές προϋποθέσεις11
 • 1. Οι προϋποθέσεις11
 • 2. Απαίτηση χρηματική - Τόκοι11
 • 3. Απαίτηση παροχής χρεογράφων12
 • 4. Έγγραφη απόδειξη13
 • i. Τρόπος απόδειξης13
 • ii. Δημόσιο έγγραφο14
 • α. Έννοια εγγράφου14
 • β. Δικαστική απόφαση14
 • γ. Συμβολαιογραφικό έγγραφο15
 • δ. Έγγραφο διοικητικής αρχής15
 • iii. Ιδιωτικό έγγραφο16
 • a. Έννοια εγγράφου16
 • β. Ιδιωτικά έγγραφα βάσει των οποίων μπορεί να εκδοθεί διαταγή πληρωμής17
 • β1. Διαιτητική απόφαση17
 • β2. Συμφωνητικό σύμβασης έργου18
 • β3. Υποσχετικές επιστολές18
 • β4. Εγγυητική επιστολή19
 • β5. Τιμολόγια-Δελτία αποστολής19
 • β6. Εμπορικά βιβλία20
 • β6.1. Βιβλία εμπόρων και επαγγελματιών - ισολογισμοί20
 • β6.2. Αποσπάσματα εμπορικών βιβλίων22
 • β7. Συμφωνητικό αγοράς ακινήτου24
 • β8. Συμφωνητικό μίσθωσης24
 • β9. Συμφωνητικό μεταξύ επιτηδευματιών26
 • β10. Ηλεκτρονικό έγγραφο26
 • β11. Μερίδα εξερχομένου εταίρου ΕΠΕ27
 • β12. Συμφωνητικό διατροφής27
 • β13. Απαίτηση από αλληλόχρεο λογαριασμό27
 • β14. Απόφαση που διατάζει την εγγραφή προσημείωσης27
 • β15. Συμφωνητικό αναγνώρισης χρέους28
 • β16. Έγγραφο δήλωσης γνώσης28
 • β17. Έγγραφο σύμβασης εγγύησης28
 • β18. Συναλλαγματική28
 • β19. Γραμμάτιο σε διαταγή28
 • β20. Επιταγή29
 • β21. Μισθοί εργαζομένων29
 • β22. Συμφωνητικό παρακαταθήκης29
 • β23. Απόφαση ασφαλιστικών29
 • Γ. Αρνητικές προϋποθέσεις29
 • 1. Οι προϋποθέσεις29
 • 2. Απαίτηση μη εξαρτώμενη από αίρεση ή προθεσμία30
 • 3. Απαίτηση μη εξαρτώμενη από όρο30
 • 4. Απαίτηση μη εξαρτώμενη από αντιπαροχή31
 • 5. Απαίτηση ορισμένη31
 • 6. Συνέπειες εξάρτησης31
 • 7. Επίδοση στην αλλοδαπή ή σε οφειλέτη άγνωστης διαμονής32
 • Δ. Δικαιοδοσία34
 • Ε. Αρμοδιότητα35
 • 1. Υλική35
 • 2. Τοπική35
 • i. Ρύθμιση35
 • ii. Παρέκταση36
 • iii. Στοιχεία αρμοδιότητας στη διαταγή37
 • 3. Συνέπειες έλλειψης αρμοδιότητας37
 • ΣΤ. Όχι συζήτηση στο δικαστήριο37
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ38
 • Αίτηση για έκδοση διαταγής πληρωμής38
 • Ι. Υποβολή αίτησης38
 • ΙΙ. Επίδοση της αίτησης39
 • ΙΙΙ. Νομιμμοποίηση39
 • Α. Ενεργητική39
 • Β. Παθητική39
 • IV. Ομοδικία40
 • V. Σώρευση περισσοτέρων αιτήσεων41
 • VI. Υποβολή περισσότερων αιτήσεων41
 • VII. Έννομο συμφέρον41
 • VIII. Στοιχεία της αίτησης42
 • Α. Περιεχόμενο αίτησης42
 • Β. Πληρεξουσιότητα43
 • Γ. Προσδιορισμός απαίτησης43
 • Δ. Αναφορά έννομης σχέσης44
 • Ε. Αναφορά εγγράφων44
 • ΣΤ. Προσδιορισμός ιστορικής βάσης44
 • IX. Αοριστία αίτησης45
 • X. Επισύναψη εγγράφων45
 • XI. Χρόνος κατάθεσης εγγράφων46
 • XII. Δικαστικό ένσημο46
 • XIII. Συνέπειες υποβολής της αίτησης47
 • A. Εκκρεμοδικία47
 • 1. Γενικά47
 • 2. Άσκηση αγωγής48
 • 3. Νέα αίτηση49
 • Β. Παραγραφή50
 • Γ. Έγκλημα απάτης51
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ52
 • Η Απόφαση δικαστή επί της αίτησης52
 • Ι. Διαδικασία έκδοσης52
 • Α. Υποχρέωση δικαστή52
 • Β. Κλήση του αιτούντος για εξηγήσεις - συμπληρώσεις52
 • ΙΙ. Απόρριψη της αίτησης53
 • Α. Λόγοι απόρριψης53
 • Β. Μερική απόρριψη54
 • Γ. Σημείωση της πράξης απόρριψης54
 • Δ. Υποβολή νέας αίτησης54
 • Ε. Ένδικα μέσα - Ανάκληση54
 • ΙΙΙ. Παραδοχή της αίτησης55
 • IV. Περιεχόμενο της διαταγής55
 • A. Έγγραφη κατάρτιση55
 • Β. Στοιχεία της διαταγής56
 • 1. Το ονοματεπώνυμο δικαστή56
 • 2. Το ονοματεπώνυμο και διευθύνσεις αιτούντος και καθού η αίτηση57
 • 3. Η αιτία πληρωμής57
 • 4. Το ποσό χρημάτων που πρέπει να καταβληθεί ή χρεωγράφων που πρέπει να παραδοθεί59
 • 5. Διαταγή προς τον οφειλέτη59
 • 6. Υπόμνηση στον καθού ότι δικαιούται να ασκήσει ανακοπή60
 • 7. Υπογραφή δικαστή60
 • 8. Αναφορά εγγράφων61
 • V. Συνέπειες έλλειψης στοιχείων61
 • VI. Διόρθωση της διαταγής πληρωμής61
 • VII. Επίδοση της διαταγής πληρωμής61
 • Α. Υποχρέωση επίδοσης61
 • Β. Ακυρότητα διαταγής πληρωμής63
 • Γ. Υπολογισμός προθεσμιών65
 • Δ. Άλλες διατυπώσεις65
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ66
 • Οι έννομες συνέπειες της διαταγής πληρωμής66
 • I. Εκτελεστότητα της διαταγής66
 • Α. Τίτλος εκτελεστός66
 • Β. Αλλοδαπή διαταγή πληρωμής67
 • Γ. Τρόπος εκτέλεσης67
 • Δ. Νομιμοποίηση68
 • ΙΙ. Μέσα εκτέλεσης68
 • Α. Γενικά68
 • Β. Συντηρητική κατάσχεση68
 • Γ. Αναγκαστική κατάσχεση69
 • Δ. Προσημείωση υποθήκης69
 • 1. Εγγραφή προσημείωσης69
 • 2. Αναστολή εκτέλεσης70
 • 3. Τροπή σε υποθήκη70
 • 4. Εξάλειψη προσημείωσης70
 • 5. Απόσβεση προσημείωσης71
 • 6. Αντικατάσταση με εγγυοδοσία72
 • Ε. Υποθήκη72
 • ΣΤ. Προσωπική κράτηση73
 • ΙΙΙ. Επαναφορά πραγμάτων στην προηγούμενη κατάσταση73
 • IV. Δεδικασμένο διαταγής πληρωμής75
 • A. Γενικά75
 • B. Περιπτώσεις δημιουργίας δεδικασμένου75
 • 1. Με τις προϋποθέσεις της ΚΠολΔ 633 παρ. 2 εδ. γ75
 • i. Μη άσκηση εμπρόθεσμης ανακοπής75
 • ii. Παραίτηση από την ανακοπή76
 • iii. Έκταση δεδικασμένου76
 • iv. Ένδικα μέσα77
 • 2. Με την αποδοχή ή απόρριψη της ανακοπής78
 • i. Γενικά78
 • ii. Απόρριψη ανακοπής78
 • iii. Αποδοχή ανακοπής78
 • iv. Ανακοπή κατά αναγκαστικής εκτέλεσης80
 • v. Ισχύς δεδικασμένου80
 • 3. Ενστάσεις80
 • i. Γενικά-Διακρίσεις80
 • ii. Πορίσματα νομολογίας81
 • V. Διαταγή πληρωμής και παραγραφή85
 • A. Διακοπή και αναστολή της παραγραφής85
 • 1. Γενικά85
 • 2. Διακοπή85
 • 3. Αναστολή86
 • 4. Παραγραφή κατά τη διάρκεια της επιδικίας87
 • 5. Περισσότεροι συνοφειλέτες88
 • Β. Επιμήκυνση της βραχυχρόνιας παραγραφής88
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ90
 • Ένδικα βοηθήματα90
 • I. Εισαγωγή90
 • Α. Ανακοπή κατά διαταγής πληρωμής90
 • Β. Αρνητική αναγνωριστική αγωγή91
 • Γ. Ανακοπή κατά της αναγκαστικής εκτέλεσης92
 • II. Η ανακοπή κατά της διαταγής πληρωμής (ΚΠολΔ 632 παρ. 1)93
 • Α. Τρόπος άσκησης93
 • 1. Κατάθεση ανακοπής93
 • 2. Επίδοση ανακοπής93
 • 3. Προθεσμία άσκησης94
 • i. Αν επιδοθεί η διαταγή πληρωμής94
 • ii. Αν δεν επιδοθεί η διαταγή πληρωμής96
 • Β. Αρμόδιο δικαστήριο96
 • 1. Υλική αρμοδιότητα96
 • 2. Τοπική αρμοδιότητα97
 • 3. Παρέκταση αρμοδιότητας98
 • 4. Άσκηση σε αναρμόδιο δικαστήριο98
 • Γ. Νομιμοποίηση98
 • 1. Ενεργητική98
 • 2. Παθητική99
 • Δ. Λόγοι ανακοπής100
 • 1. Γενικά100
 • 2. Εξεταστέος λόγος101
 • 3. Αντικειμενική σώρευση101
 • Ε. Κύριοι λόγοι ανακοπής101
 • 1. Το δικόγραφο της ανακοπής101
 • 2. Θεραπεία αοριστίας102
 • ΣΤ. Πρόσθετοι λόγοι ανακοπής103
 • 1. Έννοια103
 • 2. Άσκηση προσθέτων λόγων103
 • 3. Συζήτηση του δικογράφου πρόσθετων λόγων105
 • 4. Προθεσμία105
 • 5. Πινάκιο105
 • Ζ. Οι λόγοι της ανακοπής106
 • 1. Άρνηση τυπικών προϋποθέσεων - Αμφισβήτηση απαίτησης106
 • 2. Γεγονότα μεταγενέστερα της έκδοσης της διαταγής πληρωμής106
 • 3. Γνήσιες ενστάσεις107
 • 4. Τελεσίδικη αναγνωριστική απόφαση107
 • 5. Λόγοι ανακοπής ως προς τον τίτλο108
 • 6. Λόγοι ανακοπής ως προς την απαίτηση110
 • 7. Αποτελέσματα της άσκησης ανακοπής112
 • i. Εκκρεμοδικία112
 • ii. Παραγραφή της απαίτησης113
 • iii. Αναστολή114
 • α. Προϋποθέσεις χορήγησης114
 • β. Προσωρινή διαταγή116
 • γ. Αναστολή με εγγύηση ή χωρίς εγγύηση117
 • δ. Υποβολή αίτησης117
 • ε. Χρονική διάρκεια της αναστολής117
 • στ. Αρμοδιότητα118
 • ζ. Άσκηση και συζήτηση της αίτησης118
 • η. Ανάκληση ή μεταρρύθμιση της απόφασης για την αναστολή118
 • 8. Αντικείμενο της δίκης118
 • i. Έλεγχος της νομιμότητας και του κύρους της διαταγής πληρωμής118
 • ii. Έλεγχος υποστατού της απαίτησης119
 • iii. Τυπικοί λόγοι ανακοπής119
 • iv. Οριοθέτηση του αντικειμένου119
 • v. Ενστάσεις αποσβετικές της απαίτησης120
 • 9. Διαδικασία εκδίκασης της ανακοπής120
 • 10. Άμυνα καθού-δανειστή121
 • 11. Αίτημα ανακοπής122
 • 12. Βάρος απόδειξης122
 • 13. Ερημοδικία122
 • 14. Δικαιοδοτική έρευνα του δικαστηρίου123
 • i. Αποδεικτικά μέσα123
 • ii. Πιστωτικοί τίτλοι124
 • iii. Έρευνα του δικαστηρίου126
 • iv. Περιεχόμενο της απόφασης126
 • ΙΙΙ. Η Δεύτερη ανακοπή (άρθρο 633 παρ. 2)127
 • Α. Δικαίωμα για άσκησή της127
 • Β. Έννοια της δεύτερης ανακοπής128
 • Γ. Ομοιότητες με την ανακοπή της ΚΠολΔ 632 παρ. 1128
 • Δ. Διαφορές με την ανακοπή της ΚΠολΔ 632 παρ. 1129
 • Ε. Προϋποθέσεις άσκησης ανακοπής130
 • ΣΤ. Τροπή προσημείωσης σε υποθήκη132
 • Ζ. Συνέπειες μη άσκησης ανακοπής132
 • Η. Αναστολή εκτέλεσης132
 • IV. Ένδικα μέσα κατά απόφασης επί της ανακοπής (ΚΠολΔ 632 παρ. 1, 633 παρ. 2)133
 • Α. Γενικά133
 • Β. Ανακοπή ερημοδικίας133
 • Γ. Έφεση133
 • Δ. Αναίρεση134
 • Ε. Αναψηλάφηση134
 • ΣΤ. Αναστολή εκτέλεσης134
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ135
 • Ανακοπή κατά της εκτέλεσης135
 • I. Γενικά135
 • ΙΙ. Άσκηση της ανακοπής135
 • Α. Τρόπος άσκησης135
 • Β. Νομιμοποίηση136
 • ΙΙΙ. Λόγοι και προθεσμίες ανακοπής136
 • Α. Γενικά136
 • Β. Προσβολή των άκυρων πράξεων της εκτελεστικής διαδικασίας136
 • Γ. Οι λόγοι ανακοπής και οι προθεσμίες άσκησής τους137
 • 1. Ανακοπή που αφορά την εγκυρότητα του τίτλου137
 • 2. Ανακοπή που αφορά την προδικασία139
 • 3. Ανακοπή που αφορά πράξεις εκτέλεσης139
 • 4. Ανακοπή που αφορά την εγκυρότητα της τελευταίας πράξης εκτέλεσης140
 • 5. Δικονομικές προθεσμίες141
 • IV. Αρμόδιο δικαστήριο141
 • A. Υλική αρμοδιότητα141
 • Β. Τοπική αρμοδιότητα141
 • V. Αντικείμενο της ανακοπής (αντιρρήσεις)142
 • VI. Αίτημα ανακοπής142
 • VII. Απαράδεκτο αντιρρήσεων λόγω δεδικασμένου (ΚΠολΔ 933 παρ. 3)143
 • VIII. Ομοιότητες και διαφορές της ανακοπής των 632 παρ. 1, 633 παρ. 2 και της ανακοπής της 933 ΚΠολΔ144
 • A. Ομοιότητες των ανακοπών144
 • B. Διαφορές των ανακοπών144
 • IX. Σχέση της ανακοπής ΚΠολΔ 933 με την ανακοπή των ΚΠολΔ 632 παρ. 1 και 633 παρ. 2144
 • X. Σώρευση των ανακοπών147
 • XI. Αναστολή εκτέλεσης148
 • Α. Γενικά148
 • Β. Προϋποθέσεις χορήγησής της148
 • Γ. Διαδικασία149
 • Δ. Όροι χορήγησης149
 • Ε. Αρμόδιο δικαστήριο149
 • ΣΤ. Σημείωμα μη εκτέλεσης (προσωρινή διαταγή)150
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ151
 • Περιπτώσεις διαταγών πληρωμής151
 • I. Διαταγή πληρωμής κατά νομικού προσώπου151
 • Α. Έννοια νομικού προσώπου151
 • Β. Διαταγή πληρωμής151
 • Γ. Διαδικασία152
 • Δ. Αρμοδιότητα152
 • Ε. Ανακοπή κατά της διαταγής πληρωμής152
 • 1. Λόγοι ανακοπής152
 • 2. Διαδικασία153
 • 3. Αρμοδιότητα153
 • 4. Επαναφορά πραγμάτων153
 • ΙΙ. Διαταγή πληρωμής κατά Ομόρρυθμης Εταιρίας153
 • Α. Διαταγή πληρωμής153
 • Β. Διαδικασία154
 • Γ. Αρμοδιότητα154
 • Δ. Τίτλος εκτελεστός154
 • Ε. Παραγραφή155
 • ΣΤ. Ανακοπή κατά της διαταγής πληρωμής155
 • 1. Νομιμοποίηση155
 • 2. Διαδικασία155
 • 3. Αρμοδιότητα155
 • 4. Αίτηση επαναφοράς των πραγμάτων156
 • Ζ. Τριτανακοπή156
 • Η. Διαταγή πληρωμής από ομόρρυθμη εταιρία156
 • ΙΙΙ. Διαταγή πληρωμής κατά του Δημοσίου και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου156
 • Α. Πρώτη άποψη157
 • Β. Δεύτερη άποψη159
 • IV. Διαταγή πληρωμής κατά κοινοπραξίας160
 • A. Έννοια160
 • Β. Διαταγή πληρωμής160
 • Γ. Αρμοδιότητα161
 • Δ. Τίτλος εκτελεστός161
 • Ε. Ανακοπή κατά της διαταγής πληρωμής161
 • 1. Νομιμοποίηση161
 • 2. Διαδικασία162
 • 3. Αρμοδιότητα162
 • V. Διαταγή πληρωμής κατά περισσοτέρων οφειλετών162
 • Α. Γενικά162
 • Β. Διαταγή πληρωμής163
 • Γ. Διαδικασία163
 • Δ. Αρμοδιότητα163
 • Ε. Ανακοπή κατά της διαταγής πληρωμής163
 • 1. Λόγοι ανακοπής163
 • 2. Διαδικασία163
 • 3. Αρμοδιότητα164
 • VI. Διαταγή πληρωμής για επιστροφή προκαταβολής τιμήματος για αγορά ακινήτου164
 • Α. Γενικά164
 • Β. Διαταγή πληρωμής164
 • Γ. Διαδικασία164
 • Δ. Αρμοδιότητα165
 • Ε. Ανακοπή κατά της διαταγής πληρωμής165
 • 1. Διαδικασία165
 • 2. Αρμοδιότητα165
 • VII. Διαταγή πληρωμής σε πώληση165
 • A. Έννοια – Στοιχεία πώλησης και υποχρεώσεις συμβαλλομένων165
 • Β. Διαταγή πληρωμής166
 • 1. Διαδικασία167
 • 2. Αρμοδιότητα167
 • Γ. Ανακοπή κατά της διαταγής πληρωμής – Λόγοι ανακοπής167
 • 1. Διαδικασία169
 • 2. Αρμοδιότητα169
 • VIII. Διαταγή πληρωμής σε σύμβαση έργου169
 • Α. Έννοια - στοιχεία της σύμβασης169
 • Β. Διαταγή πληρωμής170
 • 1. Διαδικασία171
 • 2. Αρμοδιότητα171
 • Γ. Ανακοπή κατά της διαταγής πληρωμής171
 • 1. Λόγοι ανακοπής171
 • 2. Διαδικασία172
 • 3. Αρμοδιότητα172
 • IX. Διαταγή πληρωμής από αφηρημένη υπόσχεση ή αναγνώριση χρέους172
 • Α. Έννοια172
 • Β. Διαταγή πληρωμής173
 • 1. Διαδικασία173
 • 2. Αρμοδιότητα174
 • Γ. Ανακοπή κατά της διαταγής πληρωμής174
 • 1. Λόγοι ανακοπής174
 • 2. Διαδικασία174
 • 3. Αρμοδιότητα174
 • Δ. Διαταγή πληρωμής από αιτιώδη αναγνώριση χρέους175
 • X. Διαταγή πληρωμής για απόδοση δανείου175
 • A. Σύναψη δανείου175
 • Β. Διαταγή πληρωμής176
 • Γ. Τοκοχρεολυτικό δάνειο176
 • 1. Διαδικασία177
 • 2. Αρμοδιότητα177
 • Δ. Ανακοπή κατά της διαταγής πληρωμής177
 • 1. Λόγοι ανακοπής177
 • 2. Διαδικασία177
 • 3. Αρμοδιότητα177
 • XI. Διαταγή πληρωμής επί εγγύησης178
 • Α. Διαταγή πληρωμής σε βάρος του εγγυητή178
 • Β. Διαταγή πληρωμής178
 • 1. Διαδικασία179
 • 2. Αρμοδιότητα179
 • Γ. Ανακοπή κατά της διαταγής πληρωμής179
 • 1. Διαδικασία180
 • 2. Αρμοδιότητα180
 • Δ. Διαταγή πληρωμής εγγυητή κατά του πρωτοφειλέτη180
 • 1. Υποκατάσταση στα δικαιώματα του δανειστή180
 • 2. Διαταγή πληρωμής180
 • XII. Διαταγή πληρωμής επί εγγυητικής επιστολής181
 • Α. Σύμβαση εγγυητικής επιστολής181
 • Β. Διαταγή πληρωμής181
 • 1. Διαδικασία182
 • 2. Αρμοδιότητα182
 • Γ. Ανακοπή κατά της διαταγής πληρωμής182
 • 1. Λόγοι ανακοπής182
 • 2. Διαδικασία182
 • 3. Αρμοδιότητα182
 • XIII. Διαταγή πληρωμής για διατροφή183
 • Α. Συναινετικό διαζύγιο183
 • Β. Διαταγή πληρωμής183
 • Γ. Αναγνωριστική αγωγή183
 • Δ. Διαδικασία183
 • Ε. Αρμοδιότητα184
 • ΣΤ. Ανακοπή κατά της διαταγής πληρωμής184
 • 1. Διαδικασία184
 • 2. Αρμοδιότητα184
 • 3. Προκαταβολή εξόδων184
 • XIV. Διαταγή πληρωμής για αλληλόχρεο λογαριασμό184
 • Α. Έννοια184
 • Β. Εγγυητής185
 • Γ. Διαταγή πληρωμής186
 • 1. Αίτηση186
 • 2. Απόδειξη187
 • 3. Διαδικασία188
 • 4. Αρμοδιότητα188
 • Δ. Περιεχόμενο της διαταγής188
 • Ε. Ανακοπή189
 • 1. Λόγοι ανακοπής189
 • 2. Διαδικασία189
 • 3. Αρμοδιότητα189
 • ΣΤ. Αναγνώριση υπολοίπου αλληλόχρεου λογαριασμού189
 • XV. Διαταγή πληρωμής από πιστωτική κάρτα191
 • Α. Έννοια πιστωτικής κάρτας191
 • Β. Διαταγή πληρωμής192
 • 1. Αίτηση192
 • 2. Απόδειξη193
 • 3. Διαδικασία193
 • 4. Αρμοδιότητα193
 • Γ. Ανακοπή κατά της διαταγής πληρωμής194
 • 1. Λόγοι ανακοπής194
 • 2. Αρμοδιότητα194
 • XVI. Διαταγή πληρωμής για καθυστερούμενα μισθώματα194
 • Α. Έννοια μίσθωσης194
 • Β. Διαταγή πληρωμής195
 • 1. Προϋποθέσεις έκδοσής της195
 • 2. Η συμφωνία για τη σύμβαση195
 • 3. Άλλα έγγραφα196
 • Γ. Παράδοση της χρήσης του μισθίου196
 • Δ. Μισθώματα κατά τη διάρκεια της μίσθωσης196
 • Ε. Αναμίσθωση197
 • ΣΤ. Υπομίσθωση197
 • 1. Διαδικασία198
 • 2. Εγγύηση198
 • 3. Αρμοδιότητα198
 • Ζ. Ανακοπή κατά της διαταγής πληρωμής199
 • 1. Λόγοι ανακοπής199
 • 2. Διαδικασία199
 • 3. Αρμοδιότητα199
 • 4. Εκκρεμοδικία199
 • 5. Σώρευση200
 • Η. Αγωγή απόδοσης μισθίου200
 • Θ. Ποινική ρήτρα200
 • XVII. Διαταγή πληρωμής για κοινόχρηστες δαπάνες201
 • Α. Συνεισφορά των ιδιοκτητών στις κοινές δαπάνες201
 • Β. Διαταγή πληρωμής201
 • 1. Διαδικασία202
 • 2. Αρμοδιότητα202
 • Γ. Ανακοπή κατά της διαταγής πληρωμής202
 • 1. Διαδικασία202
 • 2. Αρμοδιότητα203
 • XVIII. Διαταγή πληρωμής κατά πτωχού203
 • Α. Συνέπειες πτώχευσης203
 • Β. Διαταγή πληρωμής204
 • ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ205
 • ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ205
 • ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ205
 • I. Έννοια πιστωτικών τίτλων205
 • II. Διαδικασία205
 • III. Διαταγή πληρωμής206
 • Α.. Αίτηση για την έκδοσή της206
 • Β. Αρμοδιότητα206
 • Γ. Νομιμοποίηση206
 • IV. Ανακοπή κατά της διαταγής πληρωμής207
 • Α. Διαδικασία207
 • Β. Αρμοδιότητα207
 • Γ. Προσαγωγή πιστωτικών τίτλων207
 • Δ. Παραίτηση από την ανακοπή208
 • Ε. Ένδικα μέσα209
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ210
 • Η Συναλλαγματική210
 • I. Η ρύθμιση210
 • II. Έννοια210
 • III. Αυτοσύμβαση210
 • IV. Ικανότητα για την ανάληψη υποχρέωσης από συναλλαγματική212
 • V. Τυπικά στοιχεία της συναλλαγματικής212
 • Α. Η ονομασία «συναλλαγματική»212
 • Β. Η εντολή προς πληρωμή ορισμένου ποσού213
 • Γ. Το όνομα του πληρωτή213
 • Δ. Ο χρόνος λήξης213
 • Ε. Ο τόπος πληρωμής214
 • ΣΤ. Το όνομα του λήπτη214
 • Ζ. Η χρονολογία έκδοσης και ο τόπος έκδοσης214
 • Η. Η υπογραφή του εκδότη215
 • VI. Χαρτοσήμανση συναλλαγματικής216
 • VII. Αρχή της αυστηρής τυπικότητας216
 • VIII. Αποδοχή της συναλλαγματικής216
 • IX. Έκδοση συναλλαγματικής με αντιπρόσωπο218
 • X. Καταπιστευτική συναλλαγματική220
 • XI. Ρήτρες στη συναλλαγματική221
 • A. Γενικά221
 • B. Ρήτρες που αναφέρονται και επηρεάζουν την ενοχή της συναλλαγματικής221
 • Γ. Ρήτρες που αναφέρονται στις εκτός της συναλλαγματικής σχέσεις222
 • Δ. Ρήτρες που θεωρούνται ότι δεν έχουν γραφεί222
 • Ε. Ρήτρες που καθιστούν άκυρη τη συναλλαγματική222
 • XII. Νομική φύση της συναλλαγματικής(Το αναιτιώδες της ενοχής από τη συναλλαγματική)222
 • XIII. Λευκή συναλλαγματική224
 • XIV. Συναλλαγματική ευκολίας226
 • XV. Συναλλαγματική εικονική227
 • XVI. Συναλλαγματική για χρέος από τυχερό παιχνίδι227
 • XVII. Μετατροπή άκυρης συναλλαγματικής227
 • XVIII. Αλλοιώσεις της συναλλαγματικής228
 • XIX. Η μεταβίβαση της συναλλαγματικής228
 • Α. Τρόποι μεταβίβασης228
 • 1. Εκχώρηση229
 • 2. Οπισθογράφηση230
 • i. Έννοια230
 • ii. Είδη οπισθογράφησης230
 • iii. Ενέργεια της οπισθογράφησης231
 • iv. Οπισθογράφηση όχι εις διαταγήν231
 • v. Οπισθογράφηση λόγω πληρεξουσιότητας232
 • vi. Οπισθογράφηση λόγω ενεχύρου232
 • XX. Η Τριτεγγύηση233
 • Α. Έννοια233
 • Β. Πρόσωπο υπέρ του οποίου η τριτεγγύηση233
 • Γ. Τύπος της τριτεγγύησης234
 • Δ. Ευθύνη του τριτεγγυητή235
 • Ε. Ενστάσεις τριτεγγυητή236
 • XXI. Η πληρωμή της συναλλαγματικής237
 • XXII. Παραγραφή των αξιώσεων από συναλλαγματική239
 • Α. Χρόνος παραγραφής239
 • Β. Αναστολή και διακοπή της παραγραφής239
 • Γ. Συνέπειες της παραγραφής240
 • XXIII. Αδικαιολόγητος πλουτισμός240
 • XXIV. Αναγωγή241
 • Α. Γενικά - Έννοια αναγωγής241
 • Β. Είδη αναγωγής242
 • Γ. Τυπική προϋπόθεση της αναγωγής243
 • 1. Σύνταγμα διαμαρτυρικού - Έννοια και περιεχόμενο αυτού243
 • 2. Χρόνος σύνταξης διαμαρτυρικού243
 • 3. Πότε δεν απαιτείται η σύνταξη διαμαρτυρικού243
 • Δ. Έκπτωση από το αναγωγικό δικαίωμα244
 • Ε. Το ποσό που καταβάλλεται από αναγωγή244
 • ΣΤ. Μετατροπή της αξίωσης245
 • XXV. Ενστάσεις που στηρίζονται σε συναλλαγματική245
 • Α. Η ρύθμιση245
 • Β. Διακρίσεις ενστάσεων246
 • Γ. Ενστάσεις που δεν προτείνονται κατά του κομιστή247
 • Δ. Ενστάσεις που μπορούν να προβληθούν κατά του κομιστή250
 • XXVI. Διαταγή πληρωμής από συναλλαγματική252
 • Α. Στοιχεία αίτησης252
 • Β. Νομιμοποίηση253
 • Γ. Αιτητικό253
 • Δ. Επισύναψη εγγράφων253
 • Ε. Διαταγή πληρωμής253
 • ΣΤ. Ενστάσεις254
 • XXVII. Διαταγή πληρωμής από συναλλαγματική ως χρεωστικό ομόλογο254
 • Α. Χρεωστικό ομόλογο254
 • Β. Διαταγή πληρωμής254
 • 1. Διαδικασία255
 • 2. Αρμοδιότητα255
 • Γ. Ανακοπή κατά της διαταγής πληρωμής256
 • 1. Λόγοι ανακοπής256
 • 2. Διαδικασία256
 • 3. Αρμοδιότητα256
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ257
 • Το γραμμάτιο σε διαταγή257
 • I. Έννοια γραμματίου257
 • II. Στοιχεία γραμματίου257
 • III. Τα πρόσωπα του γραμματίου σε διαταγή258
 • IV. Εφαρμογή διατάξεων258
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ259
 • Η τραπεζική επιταγή259
 • I. Η ρύθμιση259
 • II. Έννοια επιταγής259
 • III. Νομική φύση της επιταγής259
 • IV. Η σύμβαση περί επιταγής261
 • Α. Έννοια261
 • Β. Κατάρτιση της σύμβασης261
 • Γ. Υποχρεώσεις πληρωτή (τράπεζας) - Ευθύνη262
 • Δ. Προτυπωμένα έντυπα263
 • V. Ικανότητα για την ανάληψη υποχρέωσης από επιταγή263
 • VI. Στοιχεία της επιταγής264
 • Α. Τυπικά στοιχεία της επιταγής264
 • 1. Γενικά264
 • 2. Η ονομασία επιταγή265
 • 3. Η εντολή για πληρωμή ορισμένου ποσού265
 • 4. Το όνομα του πληρωτή266
 • 5. Η σημείωση του τόπου πληρωμής266
 • 6. Η σημείωση της χρονολογίας και του τόπου έκδοσης267
 • 7. Η υπογραφή του εκδότη268
 • Β. Στοιχεία του λήπτη269
 • Γ. Στοιχεία που δεν είναι αναγκαία269
 • VII. Επιταγή μεταχρονολογημένη270
 • Α. Έννοια270
 • Β. Εμφάνιση προς πληρωμή - Συνέπειες270
 • Γ. Ανάκληση της επιταγής271
 • Δ. Αίτηση για διαταγή πληρωμής272
 • Ε. Ακάλυπτη επιταγή - Ευθύνη272
 • ΣΤ. Πτώχευση εκδότη273
 • Ζ. Ενεχυραζόμενη επιταγή273
 • VIII. Έκδοση επιταγής από αντιπρόσωπο273
 • Α. Έμμεση και άμεση αντιπροσώπευση273
 • Β. Πληρεξουσιότητα για την ανάληψη υποχρέωσης274
 • Γ. Εκδότης επιταγής - Ευθύνη275
 • Δ. Απόδειξη αντιπροσώπευσης275
 • IX. Αυτοσύμβαση276
 • X. Ρήτρες στην επιταγή277
 • Α. Γενικά277
 • Β. Ρήτρες που επιτρέπονται να τεθούν στην επιταγή277
 • Γ. Ρήτρες που θεωρούνται ότι δεν έχουν γραφεί278
 • Δ. Ρήτρες που επιφέρουν ακυρότητα της επιταγής278
 • XI. Μετατροπή άκυρης επιταγής278
 • XII. Ατελής επιταγή280
 • XIII. Λευκή επιταγή280
 • XIV. Επιταγή ευκολίας282
 • XV. Επιταγή καταπιστευτική284
 • XVI. Επιταγή δίγραμμη285
 • XVII. Επιταγή λογιστική287
 • XVIII. Επιταγή πλαστή288
 • XIX. Επιταγή που έχει κλαπεί292
 • XX. Επιταγή ταξιδιωτική293
 • XXI. Αλληλόχρεος λογαριασμός293
 • XXII. Ανάκληση επιταγής294
 • XXIII. Εμφάνιση της επιταγής προς πληρωμή296
 • Α. Νομιμοποιούμενος προς εμφάνιση296
 • Β. Πληρωτής296
 • Γ. Προθεσμία εμφάνισης297
 • XXIV. Το αναιτιώδες της ενοχής από την επιταγή298
 • XXV. Τριτεγγύηση300
 • XXVI. Μεταβίβαση της επιταγής301
 • Α. Γενικά301
 • Β. Μεταβίβαση με εκχώρηση301
 • Γ. Μεταβίβαση με οπισθογράφηση302
 • 1. Γενικά302
 • 2. Νομιμοποίηση νόμιμου κομιστή303
 • 3. Επιταγή στον κομιστή303
 • 4. Επιταγή σε διαταγή304
 • 5. Ονομαστική επιταγή304
 • 6. Είδη οπισθογράφησης305
 • 7. Οπισθογράφηση λόγω πληρεξουσιότητας305
 • 8. Ενεχυρίαση επιταγής με οπισθογράφηση308
 • XXVII. Η αναγωγή311
 • Α. Κομιστής της επιταγής311
 • Β. Προϋποθέσεις αναγωγής312
 • Γ. Αδικαιολόγητος πλουτισμός314
 • Δ. Δικαιώματα του υπόχρεου από αναγωγή314
 • Ε. Διαταγή πληρωμής316
 • XXVIII. Ενστάσεις κατά των απαιτήσεων από επιταγή317
 • Α. Ενστάσεις στηριζόμενες επί προσωπικών σχέσεων317
 • Β. Απόλυτες ενστάσεις320
 • Γ. Περιπτώσεις προσωπικών ενστάσεων321
 • XXIX. Παραγραφή της αξίωσης από επιταγή323
 • XXX. Αδικαιολόγητος πλουτισμός324
 • XXXI. Παράδοση επιταγής – Εξόφληση υποχρέωσης325
 • XXXII. Διαταγή πληρωμής από επιταγή326
 • Α. Αίτηση για έκδοση διαταγής πληρωμής326
 • Β. Διαταγή πληρωμής327
 • Γ. Δεδικασμένο - Παραγραφή328
 • XXXIII. Πτώχευση – Συνέπειες ως προς την επιταγή329
 • Α. Γενικά329
 • Β. Έκδοση επιταγής329
 • Γ. Διαταγή πληρωμής330
 • Δ. Προσωπική κράτηση331
 • XXXIV. Αδικοπραξία σε επιταγή332
 • Α. Αδικοπρακτική ευθύνη332
 • Β. Ζημία334
 • Γ. Υπόχρεος προς αποζημίωση334
 • Δ. Δικαιούχος της αποζημίωσης336
 • Ε. Άμυνα εναγομένου338
 • ΣΤ. Συρροή αξιώσεων339
 • Ζ. Διαταγή πληρωμής341
 • XXXV. Προσωπική κράτηση342
 • Α. Προσωποκράτηση εκπροσώπων ΝΠ342
 • Β. Διακριτική ευχέρεια του δικαστηρίου343
 • Γ. Αγωγή για την απαγγελία προσωπικής κράτησης344
 • 1. Γενικά344
 • 2. Αγωγή αυτοτελής345
 • 3. Σώρευση αγωγών347
 • 4. Νομιμοποίηση347
 • 5. Αρμοδιότητα347
 • 6. Διαδικασία348
 • XXXVI. Ποινική ευθύνη από ακάλυπτη επιταγή348
 • Α. Στοιχειοθέτηση του αδικήματος348
 • Β. Δράστης του εγκλήματος της ακάλυπτης επιταγής350
 • Γ. Υποβολή έγκλησης350
 • 1. Δικαιούχοι350
 • 2. Προθεσμία351
 • 3. Αρμοδιότητα351
 • Δ. Εξάλειψη του αξιοποίνου352
 • ΒΙΒΛΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ353
 • Διαταγή Απόδοσης Μισθίου355
 • ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ355
 • Ι. Ο Θεσμός της διαταγής355
 • II. Χαρακτηριστικά της διαδικασίας357
 • III. Εφαρμογή της διαδικασίας357
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ359
 • Έκδοση διαταγής359
 • I. Προϋποθέσεις έκδοσης της διαταγής359
 • Α. Γενικά359
 • Β. Οι κατ’ ιδίαν προϋποθέσεις359
 • 1. Γενικά359
 • 2. Μίσθωση ακινήτου360
 • 3. Καθυστέρηση του μισθώματος από δυστροπία361
 • i. Έννοια μισθώματος361
 • ii. Καθυστέρηση του μισθώματος361
 • 4. Έγγραφη όχληση του μισθωτή363
 • II. Αποκλεισμός της έκδοσης της διαταγής364
 • III. Αρμόδιος δικαστής για την έκδοση της διαταγής364
 • Α. Υλική αρμοδιότητα364
 • Β. Τοπική αρμοδιότητα364
 • Γ. Παρέκταση αρμοδιότητας365
 • IV. Η αίτηση για έκδοση της διαταγής365
 • Α. Κατάθεση της αίτησης365
 • Β. Περιεχόμενο της αίτησης366
 • Γ. Πρόσκληση του αιτούντος367
 • Δ. Εκκρεμοδικία367
 • Ε. Διαδικασία368
 • V. Απόρριψη της αίτησης368
 • VI. Παραδοχή της αίτησης – Έκδοση της διαταγής370
 • Α. Προϋποθέσεις παραδοχής370
 • Β. Περιεχόμενο της διαταγής371
 • Γ. Αναφορά εγγράφων372
 • VII. Διόρθωση της διαταγής372
 • VIII. Μισθωτής κάτοικος αλλοδαπής372
 • IX. Ετεροδικία373
 • X. Θάνατος μισθωτή373
 • XI. Έννομες συνέπειες – Τίτλος εκτελεστός373
 • XII. Σώρευση απαιτήσεων374
 • XIII. Παραγραφή της αξίωσης για μισθώματα374
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ375
 • Άμυνα του καθ’ ου375
 • I. Γενικά375
 • II. Η ανακοπή κατά της διαταγής376
 • Α. Άσκηση ανακοπής376
 • 1. Τρόπος άσκησης376
 • 2. Προθεσμία άσκησης376
 • 3. Επαναφορά των πραγμάτων376
 • Β. Διαδικασία377
 • Γ. Αρμοδιότητα377
 • Δ. Νομιμοποίηση377
 • Ε. Αντικείμενο και αίτημα της ανακοπής378
 • ΣΤ. Λόγοι ανακοπής378
 • 1. Γενικά378
 • 2. Αντικειμενική σώρευση379
 • 3. Κύριοι λόγοι379
 • 4. Θεραπεία αοριστίας380
 • 5. Πρόσθετοι λόγοι380
 • i. Έννοια380
 • ii. Άσκηση προσθέτων λόγων381
 • iii. Συνεκδίκαση με την ανακοπή381
 • iv. Προθεσμία άσκησης382
 • v. Πινάκιο382
 • vi. Απόρριψη των λόγων382
 • Ζ. Οι λόγοι ανακοπής382
 • 1. Γενικά382
 • 2. Λόγοι που αναφέρονται στις διαδικαστικές προϋποθέσεις382
 • 3. Λόγοι που αναφέρονται στις ουσιαστικές προϋποθέσεις383
 • Η. Αποδεικτικά μέσα384
 • Θ. Η απόφαση επί της ανακοπής385
 • Ι. Ένδικα μέσα385
 • 1. Γενικά385
 • 2. Ανακοπή ερημοδικίας385
 • 3. Έφεση386
 • 4. Αναψηλάφηση386
 • 5. Αναίρεση386
 • ΙΑ. Επανεγκατάσταση στο μίσθιο386
 • ΙΒ. Δεδικασμένο387
 • ΙΓ. Αναστολή λόγω άσκησης ανακοπής (ΚΠολΔ 662Ζ)387
 • 1. Γενικά387
 • 2. Προϋποθέσεις χορήγησης αναστολής387
 • 3. Αρμοδιότητα388
 • 4. Διαδικασία388
 • 5. Προσωρινή διαταγή389
 • 6. Ανάκληση της απόφασης αναστολής389
 • ΙΔ. Ανακοπή κατά της εκτέλεσης389
 • 1. Λόγοι ανακοπής389
 • 2. Τρίτος390
 • 3. Άσκηση της ανακοπής390
 • 4. Πρόσθετοι λόγοι390
 • 5. Αντικείμενο της ανακοπής391
 • 6. Αίτημα της ανακοπής391
 • 7. Διαδικασία391
 • 8. Αρμοδιότητα391
 • 9. Προθεσμίες ανακοπής392
 • 10. Αναστολή εκτέλεσης393
 • ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ395
 • [1] Έκδοση διαταγής πληρωμής[άρθρα 623-634 ΚΠολΔ]395
 • [2] Διαφορές από πιστωτικούς τίτλους[άρθρα 635-646 ΚΠολΔ]395
 • [3] Διαταγή απόδοσης της χρήσης μισθίου ακινήτου[άρθρα 662Α-662Θ ΚΠολΔ]395
 • ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΙΚΟΓΡΑΦΩΝ417
 • ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΩΤΟ417
 • Διαταγή Πληρωμής417
 • I. Υποδείγματα δικογράφων για διαταγή πληρωμής417
 • 1. Αίτηση για την έκδοση διαταγής πληρωμής για επιστροφή προκαταβολής τιμήματος για αγορά ακινήτου417
 • 2. Διαταγή πληρωμής για επιστροφή προκαταβολής τιμήματος για αγορά ακινήτου419
 • 3. Αίτηση για την έκδοση διαταγής πληρωμής για το τίμημα από πώληση421
 • 4. Διαταγή πληρωμής για το τίμημα από την πώληση423
 • 5. Αίτηση για την έκδοση διαταγής πληρωμής λόγω δανείου425
 • 6. Διαταγή πληρωμής για επιστροφή δανείου426
 • 7. Αίτηση για την έκδοση διαταγής πληρωμής για αμοιβή από σύμβαση έργου428
 • 8. Διαταγή πληρωμής για την αμοιβή από σύμβαση έργου430
 • 9. Αίτηση για την έκδοση διαταγής πληρωμής για καταβολή διατροφής432
 • 10. Διαταγή πληρωμής για καταβολή διατροφής434
 • 11. Αίτηση για την έκδοση διαταγής πληρωμής από αναγνώριση χρέους436
 • 12. Διαταγή πληρωμής από αναγνώριση χρέους437
 • 13. Αίτηση για την έκδοση διαταγής πληρωμής από αναγνωριστική αγωγή439
 • 14. Διαταγή πληρωμής από αναγνωριστική αγωγή440
 • 15. Αίτηση για την έκδοση διαταγής πληρωμής για καθυστερούμενα μισθώματα442
 • 16. Διαταγή πληρωμής για καθυστερούμενα μισθώματα443
 • 17. Αίτηση για την έκδοση διαταγής πληρωμής για καταβολή κοινοχρήστων445
 • 18. Διαταγή πληρωμής για καταβολή κοινοχρήστων447
 • 19. Αίτηση για την έκδοση διαταγής πληρωμής από συναλλαγματική449
 • 20. Διαταγή πληρωμής από συναλλαγματική450
 • 21. Αίτηση για την έκδοση διαταγής πληρωμής από συναλλαγματική σε συνάλλαγμα452
 • 22. Διαταγή πληρωμής από συναλλαγματική σε συνάλλαγμα453
 • 23. Αίτηση για την έκδοση διαταγής πληρωμής από συναλλαγματική κατά πρωτοφειλέτη - τριτεγγυητή η οποία ισχύει ως ομόλογο455
 • 24. Διαταγή πληρωμής από συναλλαγματική κατά πρωτοφειλέτη - τριτεγγυητή η οποία ισχύει ως ομόλογο456
 • 25. Αίτηση για την έκδοση διαταγής πληρωμής από συναλλαγματική εκδότη κατά αποδέκτη η οποία ισχύει ως ομόλογο458
 • 26. Διαταγή πληρωμής από συναλλαγματική εκδότου κατά αποδέκτου η οποία ισχύει ως ομόλογο459
 • 27. Αίτηση για την έκδοση διαταγής πληρωμής από συναλλαγματική οπισθογράφου κατά αποδέκτη, η οποία ισχύει ως ομόλογο461
 • 28. Διαταγή πληρωμής από συναλλαγματική οπισθογράφου κατά αποδέκτη, η οποία ισχύει ως ομόλογο462
 • 29. Αίτηση για την έκδοση διαταγής πληρωμής από επιταγή464
 • 30. Διαταγή πληρωμής από επιταγή465
 • 31. Αίτηση για την έκδοση διαταγής πληρωμής από πιστωτική κάρτα467
 • 32. Διαταγή πληρωμής από πιστωτική κάρτα469
 • 33. Αίτηση για την έκδοση διαταγής πληρωμής από πιστωτική κάρτα με εγγύηση472
 • 34. Διαταγή πληρωμής από πιστωτική κάρτα με εγγύηση474
 • 35. Αίτηση για την έκδοση διαταγής πληρωμής από τιμολόγια μετρητοίς477
 • 36. Διαταγή πληρωμής από τιμολόγια μετρητοίς478
 • 37. Αίτηση για την έκδοση διαταγής πληρωμής από τιμολόγια επί πιστώσει480
 • 38. Διαταγή πληρωμής από τιμολόγια επί πιστώσει482
 • 39. Αίτηση για την έκδοση διαταγής πληρωμής από τιμολόγια για καταχώριση διαφήμισης484
 • 40. Διαταγή πληρωμής από τιμολόγια για καταχώριση διαφήμισης486
 • II. Υποδείγματα ανακοπών κατά διαταγής πληρωμής και λοιπών δικογράφων (άρθρο 632 ΚΠολΔ)488
 • 41. Ανακοπή άρθρου 632 ΚΠολΔ λόγω παραγραφής απαίτησης488
 • 42. Ανακοπή άρθρου 632 ΚΠολΔ λόγω εξόφλησης490
 • 43. Ανακοπή άρθρου 632 ΚΠολΔ για αιτία μη επακολουθήσασα492
 • 44. Ανακοπή άρθρου 632 ΚΠολΔ λόγω επιταγής ευκολίας494
 • 45. Ανακοπή άρθρου 632 ΚΠολΔ λόγω πλαστογραφίας επιταγής496
 • 46. Πρόσθετοι λόγοι ανακοπής498
 • 47. Προτάσεις επί της ανακοπής500
 • 48. Αίτηση αναστολής εκτέλεσης503
 • 49. Σημείωμα επί της αίτησης αναστολής εκτέλεσης505
 • 50. Έφεση κατά απόφασης επί της ανακοπής507
 • III. Υποδείγματα ανακοπών κατά της εκτέλεσης και λοιπών δικογράφων (άρθρο 933 ΚΠολΔ)509
 • 51. Ανακοπή άρθρου 933 ΚΠολΔ509
 • 52. Ανακοπή άρθρου 933 ΚΠολΔ λόγω εξοφλήσεως511
 • 53. Προτάσεις επί της ανακοπής513
 • 54. Αίτηση αναστολής έκτελεσης (άρθρο 938 ΚΠολΔ)515
 • ΒΙΒΛΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ517
 • Διαταγή απόδοσης μισθίου ακινήτου517
 • 1. Εξώδικη δήλωση517
 • 2. Αίτηση για την έκδοση διαταγής απόδοσης της χρήσης μισθίου ακινήτου (άρθρο 662Α ΚΠολΔ)518
 • 3. Διαταγή απόδοσης χρήσης μισθίου ακινήτου520
 • 4. Ανακοπή κατά διαταγής απόδοσης της χρήσης μισθίου ακινήτου(άρθρο 662ΣΤ ΚΠολΔ)522
 • 5. Αίτηση για αναστολή της εκτελεστότητας διαταγής απόδοσης της χρήσης μισθίου ακινήτου (άρθρο 662Ζ ΚΠολΔ)524
 • 6. Ανακοπή κατά της εκτέλεσης διαταγής απόδοσης μισθίου ακινήτου (άρθρα 662Α επ. και 933 ΚΠολΔ)526
 • 7. Αίτηση αναστολής εκτέλεσης (άρθρο 938 ΚΠολΔ)527
 • ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ529