Έκδοση: 2014
ISBN: 978-960-562-754-6
Σελίδες: 174
Συγγραφέας: Β. Τσούμας

Μία μορφή εκδήλωσης του συνταγματικώς κατοχυρωμένου δικαιώματος πληροφόρησης των πολιτών αποτελεί και το δικαίωμα που τους χορηγείται από την έννομη τάξη να ζητούν την επίδειξη εγγράφων από τους κατόχους τους, προκειμένου να αποδείξουν με τη χρησιμοποίησή τους άλλα δικαιώματά τους. Ενόψει των ανωτέρω, στο έργο «Το δικαίωμα πληροφόρησης και επίδειξης εγγράφων», ο συγγραφέας εστιάζει στο δικαίωμα πληροφόρησης του πολίτη, στην επίδειξη εγγράφου κατά τον Αστικό Κώδικα, στην επίδειξη εγγράφου κατά τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, στη σχέση της αίτησης επίδειξης εγγράφων με την προστασία των προσωπικών δεδομένων και στις διάφορες μορφές του απορρήτου, που μπορεί να συγκρούονται με το δικαίωμα πληροφόρησης του πολίτη. Αναφέρονται διεξοδικά όλες οι ειδικές διατάξεις νόμων όπου προβλέπεται επίδειξη εγγράφων. Παρατίθενται αναλυτικά διαγράμματα των σχετικών διατάξεων του Αστικού Κώδικα και του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Τέλος, υποδείγματα αγωγών επίδειξης εγγράφων, άρνησης επίδειξης εγγράφων, σχετικής αίτησης ασφαλιστικών μέτρων κλπ, ολοκληρώνουν την σφαιρική επισκόπηση ενός τόσο ενδιαφέροντος θέματος.

 • ΕΙΣΑΓΩΓΗ1
 • 1. Ο ρόλος ειδικότερα των εγγράφων στη συναλλακτική ζωή1
 • 2. Η ανάγκη γνώσεως του περιεχομένου εγγράφου ή επιδείξεώς του1
 • 3. Η νομοθετική αντιμετώπιση της ανάγκης επιδείξεως εγγράφων2
 • 4. Ο χαρακτήρας της αξιώσεως επιδείξεως εγγράφου2
 • 5. Η αντίκρουση της αξιώσεως επιδείξεως εγγράφου3
 • 6. Ο ορισμός του εγγράφου3
 • 7. Διακρίσεις των εγγράφων που προσκομίζονται στα δικαστήρια5
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ7
 • ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ7
 • 8. Η συνταγματική κατοχύρωση του δικαιώματος στην πληροφόρηση και η έννοιά του7
 • 9. Το δικαίωμα πληροφόρησης στο χώρο του Διοικητικού Δικαίου9
 • 10. Το δικαίωμα πληροφόρησης υπό την διεθνή διάστασή του15
 • 11. Η σχέση του δικαιώματος πληροφόρησης και επίδειξης εγγράφων και η δίκαιη δίκη18
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ21
 • Η ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΑΚ21
 • 12. Το επιδεικτέο έγγραφο κατ’ άρθρο 902 ΑΚ21
 • 13. Οι προϋποθέσεις εφαρμογής του άρθρου 902 ΑΚ22
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ27
 • Ο ΤΡΟΠΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ (Άρθρο 903 ΑΚ)27
 • 14. Που γίνεται η επίδειξη27
 • 15. Οι προϋποθέσεις της επίδειξης 27
 • 16. Πως επιδιώκεται η επίδειξη28
 • 17. Η δικαιολογημένη άρνηση επίδειξης εγγράφου32
 • 18. Η αποφυγή επίδειξης εγγράφου και οι συνέπειές της33
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ39
 • Η ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΚΑΤ’ ΑΡΘΡΟ 450 ΚΠολΔ39
 • 19. Οι προϋποθέσεις εφαρμογής του άρθρου 450 ΚΠολΔ39
 • 20. Πως γίνεται η επίδειξη, κατ’ άρθρο 451 ΚΠολΔ42
 • 21. Προβλήματα καθιστώντα δυσχερή την προσκόμιση στο ακροατήριο του επιδεικτέου εγγράφου ή δικαιολογούντα άρνηση επίδειξής του45
 • 22. Η εκτέλεση της απόφασης επίδειξης εγγράφου46
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ49
 • Η ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ49
 • 23. Η προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ο Ν 2472/199749
 • 24. Τα προσωπικά δεδομένα και η συνταγματική προστασία τους64
 • 25. Η σύγκρουση συνταγματικώς κατοχυρωμένων ατομικών δικαιωμάτων μεταξύ τους65
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ67
 • ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ - ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ, ΒΑΣΕΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ67
 • 26. Εμπορικό Δίκαιο67
 • α. Ο Εμπορικός Νόμος67
 • β. Ανώνυμες Εταιρείες73
 • γ. Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης76
 • δ. Προσωπικές Εταιρείες76
 • ε. Συνεταιρισμοί77
 • 27. Σωματεία - Συνδικαλιστικές Οργανώσεις80
 • 28. Ειδικές προβλέψεις στον Αστικό Κώδικα81
 • 29. Ο Οργανισμός των Δικαστηρίων84
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ85
 • ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ85
 • 30. Το τραπεζικό απόρρητο85
 • 31. Το υπηρεσιακό απόρρητο90
 • 32. Το φορολογικό απόρρητο92
 • 33. Το ιατρικό απόρρητο95
 • 34. Το δικηγορικό απόρρητο98
 • 35. Το συμβολαιογραφικό απόρρητο103
 • 36. Το απόρρητο των επιστολών και της επικοινωνίας εν γένει103
 • 37. Το γενικότερο επαγγελματικό απόρρητο110
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ113
 • Η ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ, Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ113
 • 38. Το δικαίωμα στην προσωπικότητα113
 • 39. Τα προστατευόμενα βάσει του άρθρου 57 ΑΚ αγαθά114
 • 40. Η παράνομη προσβολή της προσωπικότητας117
 • 41. Η προσβολή της προσωπικότητας, ενώπιον της Δικαιοσύνης119
 • ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ123
 • Α. Διαγράμματα123
 • Β. Υποδείγματα141
 • ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ155