Έκδοση: 2014
ISBN: 978-960-562-756-0
Σελίδες: 312
Συγγραφέας: Ι. Δημητρακόπουλος
Πρόλογος: Μ. Πικραμένος

Η παρούσα μονογραφία «Διοικητικές Κυρώσεις και Θεμελιώδη Δικαιώματα» θέτει στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος και της ανάλυσής της μέσα από μία δημιουργική σύζευξη θεωρίας και νομολογίας τα ζητήματα που σχετίζονται με τα θεμελιώδη δικαιώματα, τα οποία ανακύπτουν ή μπορούν να ανακύψουν γενικά στις υποθέσεις που αφορούν στις διοικητικές κυρώσεις. Ο συγγραφέας, Πάρεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας που υπηρετεί στο Β΄ Τμήμα του Δικαστηρίου, στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγονται πάρα πολλές αναιρετικές υποθέσεις επιβολής κυρώσεων, τελωνειακών, φορολογικών και ανταγωνισμού, στις οποίες ανακύπτουν ζητήματα σεβασμού του Συντάγματος, του δικαίου της ΕΕ και της ΕΣΔΑ, προβαίνει σε μία συστηματική καταγραφή της νομολογίας του ΣτΕ, του ΕΔΔΑ και του ΔΕΚ/ΔΕΕ, με παράλληλες αναφορές στη νομολογία ανωτάτων δικαστηρίων, τόσο της ημεδαπής όσο και της αλλοδαπής (κυρίως της Γαλλίας, της Γερμανίας και των ΗΠΑ) με στόχο να αποσαφηνίσει όλες τις κρίσιμες πτυχές του αντικείμενου υπό το πρίσμα του εφαρμοστή, και όχι του θεωρητικού, του δικαίου.

Το έργο χωρίζεται συστηματικά σε τρία μέρη. Στο Πρώτο Μέρος αναλύεται η έννοια της διοικητικής κύρωσης και εξετάζονται θέματα, όπως η επιβολή από διοικητική αρχή ή από διοικητικό δικαστήριο, η επιβολή της διοικητικής κύρωσης με εκτελεστή διοικητική πράξη, όπως επίσης η επιβολή σε ορισμένο πρόσωπο και με σκοπό την καταστολή και την πρόληψη της παράβασης. Εν συνεχεία, στο Δεύτερο Μέρος υπό τον τίτλο «Διοικητικές Κυρώσεις και το ευρωπαϊκό επίπεδο προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων» εξετάζονται οι επιρροές του δικαίου της ΕΣΔΑ, των γενικών αρχών του δικαίου της ΕΕ και του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ, όπως επίσης η σχέση μεταξύ της ΕΣΔΑ, του δικαίου της ΕΕ και του Συντάγματος. Στο Τρίτο και τελευταίο Μέρος αναλύονται οι κατʼ ιδίαν εγγυήσεις, που διέπουν την επιβολή διοικητικών κυρώσεων, όπως είναι οι αρχές της νομιμότητας, της μη αναδρομικότητας και της σαφήνειας του κυρωτικού νόμου, της αναδρομικής εφαρμογής του ευνοϊκότερου κυρωτικού νόμου, της υποκειμενικής ευθύνης, της αναλογικότητας, η αρχή ne bis in idem, το τεκμήριο αθωότητας, οι αρχές της ισότητας και της χρηστής διοίκησης, το δικαίωμα μη αυτοενοχοποίησης, η προστασία της ιδιωτικής σφαίρας, το δικαίωμα προηγούμενης ακρόασης και το δικαίωμα δικαστικής προστασίας και δίκαιης δίκης.

Για την διευκόλυνση του αναγνώστη παρατίθεται στο τέλος του βιβλίου αναλυτικό αλφαβητικό ευρετήριο με όλες τις κρίσιμες έννοιες.

Συμπερασματικά, το ανά χείρας έργο αποτελεί μία ολοκληρωμένη επεξεργασία του ζητήματος των διοικητικών κυρώσεων και του τρόπου που επιδρούν σε αυτές τα θεμελιώδη δικαιώματα, στη βάση μίας εμβριθούς θεωρητικής και κυρίως νομολογιακής τεκμηρίωσης, έτσι ώστε να καθίσταται χρηστικό εργαλείο για τον δικηγόρο, δικαστή και ερευνητή του δικαίου.

 • ΕΙΣΑΓΩΓΗ1
 • ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ - Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΥΡΩΣΗΣ5
 • 1. Γενικά5
 • 2. Eπιβολή από διοικητική αρχή ή από διοικητικό δικαστήριο 11
 • 3. Η κύρωση ως «κακό», επιβαλλόμενο με εκτελεστή διοικητική πράξη - Συστάσεις και μέτρα εσωτερικής τάξης 19
 • 4. Επιβολή σε ορισμένο πρόσωπο, συνεπεία αποδιδόμενης σε αυτό παράβασης κανόνα δικαίου 28
 • 5. «Κακό» που επιβάλλεται με σκοπό την καταστολή και την πρόληψη της παράβασης36
 • ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΔΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ45
 • 1. Η ΕΣΔΑ: Οι διοικητικές κυρώσεις ως υποθέσεις “ποινικής” ή “αστικής” φύσης και ως μέτρα που μπορεί να θίγουν το δικαίωμα στην περιουσία45
 • 2. Οι γενικές αρχές του δικαίου της ΕΕ και ο Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ: το ζήτημα του επαρκούς συνδετικού στοιχείου με το ενωσιακό δίκαιο62
 • 3. Σχέση μεταξύ της ΕΣΔΑ, του δικαίου της ΕΕ και του Συντάγματος72
 • ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ - ΟΙ ΚΑΤ’ ΙΔΙΑΝ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ87
 • 1. Οι αρχές της νομιμότητας, της μη αναδρομικότητας και της σαφήνειας του κυρωτικού νόμου87
 • 2. Η αρχή της αναδρομικής εφαρμογής του ευνοϊκότερου κυρωτικού νόμου107
 • 3. Η αρχή της υποκειμενικής (προσωποπαγούς και πταισματικής) ευθύνης116
 • 4. Η αρχή της αναλογικότητας132
 • 5. Η αρχή ne bis in idem160
 • 6. Το τεκμήριο αθωότητας180
 • 7. Οι αρχές της ισότητας και της χρηστής διοίκησης201
 • 8. Το δικαίωμα μη αυτοενοχοποίησης221
 • 9. Η προστασία της κατοικίας, της ιδιωτικής σφαίρας και του απορρήτου των επικοινωνιών233
 • 10. Το δικαίωμα προηγούμενης ακρόασης και πρόσβασης στο διοικητικό φάκελο245
 • 11. Το δικαίωμα ένδικης προστασίας και δίκαιης δίκης264
 • ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ289