Έκδοση: 2014
ISBN: 978-960-562-755-3
Σελίδες: 240
Επιμέλεια: Χρ. Μυλωνόπουλος

Η παρούσα 2η έκδοση του έργου «Ναρκωτικά» παρουσιάζει το ισχύον νομικό πλαίσιο που διέπει τις παραβάσεις του νόμου περί ναρκωτικών και είναι ενημερωμένη μέχρι και το Ν 4208/2013. Μετά τις Εισαγωγικές Παρατηρήσεις του καθηγητή κ. Χρίστου Μυλωνόπουλου, στις οποίες με κριτικό τρόπο αναπτύσσεται το διαμορφωμένο με τον Ν 4139/2013 νομοθετικό καθεστώς, παρατίθεται ο βασικός πλέον Ν 4139/2013 «Νόμος περί εξαρτησιογόνων ουσιών», ο οποίος κατήργησε, πλην ελαχίστων εξαιρέσεων, τον προγενέστερο Ν 3459/2006 (ΚΝΝ).

Στη συνέχεια παρατίθενται οι παραμένουσες σε ισχύ διατάξεις του παλαιότερου Ν 3459/2006 (άρθρα 1 παρ. 2, 58 και 61), το ΠΔ 148/2007 «Κωδικοποίηση των διατάξεων κανονιστικών διαταγμάτων και κανονιστικών υπουργικών αποφάσεων της εθνικής νομοθεσίας για τα ναρκωτικά», καθώς και η Αιτιολογική Έκθεση του Ν 4139/2013.

Το έργο εντάσσεται στη νέα γενιά Κωδίκων της Νομικής Βιβλιοθήκης σε μικρό σχήμα τσέπης, οι οποίοι είναι ευέλικτοι και πρακτικοί, με εύκαμπτο εξώφυλλο για καθημερινή και εύκολη χρήση. Στην ίδια σειρά, πλην του παρόντος, κυκλοφορούν επίσης ο Ποινικός Κώδικας, ο Κώδικας Ποινικής Δικονομίας, ο Αστικός Κώδικας, ο Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας, η Εργατική Νομοθεσία, το Σύνταγμα, η Διοικητική Δικονομία, το Υπαλληλικό Δίκαιο, η Φορολογική Νομοθεσία, το Γενικό Μέρος - Βιομηχανική Ιδιοκτησία - Πνευματική Ιδιοκτησία - Αξιόγραφα και το Εταιρικό Δίκαιο.

Το έργο συμπληρώνεται με αναλυτικά περιεχόμενα και εύχρηστο αλφαβητικό ευρετήριο. Με τη μορφή αυτή, ελπίζουμε ότι θα αποτελέσει για τον μελετητή, τον εφαρμοστή του δικαίου και γενικότερα τον ενασχολούμενο με υποθέσεις ναρκωτικών μία πολύ χρήσιμη, πλήρως ενημερωμένη και εύκολα μεταφερόμενη έκδοση.

 • ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ1
 • [1] Ν 4139/201313
 • Νόμος περί εξαρτησιογόνων ουσιών και άλλες διατάξεις13
 • ΜΕΡΟΣ Α’13
 • ΝΟΜΟΣ ΠΕΡΙ ΕΞΑΡΤΗΣΙΟΓΟΝΩΝ ΟΥΣΙΩΝ13
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’13
 • Ναρκωτικά και πρόδρομες ουσίες [Άρθρα 1-3]13
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’16
 • Έλεγχος και όροι διάθεσης ναρκωτικών φαρμάκων [Άρθρα 4-9]16
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’19
 • Ναρκωτικά Κρατικού Μονοπωλίου [Άρθρα 10-19]19
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’24
 • Ποινικές διατάξεις - Θεραπευτικά και ασφαλιστικά μέτρα [Άρθρα 20-41]24
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’47
 • Δικονομικές διατάξεις [Άρθρα 42-44]47
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’51
 • Έσοδα από ποινές και διάθεση ναρκωτικών ουσιών για εκπαιδευτικούς σκοπούς [Άρθρα 45-47]51
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’53
 • Οργανισμοί και Όργανα - Προγράμματα αντιμετώπισης της εξάρτησης από ναρκωτικές ουσίες [Άρθρα 48-60]53
 • ΜΕΡΟΣ Β’66
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ’66
 • Τελικές και μεταβατικές διατάξεις [Άρθρα 97, 99, 100 παρ. 1, 104]66
 • [2] Ν 3459/200669
 • Κώδικας Νόμων για τα Ναρκωτικά (ΚΝΝ)69
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’69
 • Ναρκωτικά και πρόδρομες ουσίες [Άρθρο 1 παρ. 2]69
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’89
 • Οργανισμοί και Όργανα - Προγράμματα αντιμετώπισης της εξάρτησης από ναρκωτικές ουσίες [Άρθρα 58, 61]89
 • [3] ΠΔ 148/200793
 • Κωδικοποίηση των διατάξεων κανονιστικών διαταγμάτων και κανονιστικών υπουργικών αποφάσεων της εθνικής νομοθεσίας για τα ναρκωτικά93
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’102
 • Όροι και προϋποθέσεις διάθεσης ναρκωτικών ουσιών, φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων και σκευασμάτων [Άρθρa 1-3]102
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’124
 • Επιτροπή Ναρκωτικών - Ειδική διαχείριση ναρκωτικών[Άρθρα 4-5]124
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’127
 • Διάγνωση της εξάρτησης - Σωματικό στερητικό σύνδρομο - Φαρμακευτική καταστολή αυτού [Άρθρα 6-12]127
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’130
 • Συντονιστικό Όργανο Δίωξης Ναρκωτικών (ΣΟΔΝ) [Άρθρα 13-15]130
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’132
 • Καταστροφή ναρκωτικών ουσιών [Άρθρα 16-23]132
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’138
 • Διάθεση ναρκωτικών ουσιών για εκπαιδευτικούς σκοπούς [Άρθρα 24-31]138
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’146
 • Οργανισμός κατά των Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ) [Άρθρα 32-34]146
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’154
 • Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης για τα Ναρκωτικά και την Τοξικομανία (ΕΚΤΕΠΝ) [Άρθρα 35-39]154
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ’160
 • Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ) [Άρθρα 40-44]160
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ I’164
 • Προγράμματα αντιμετώπισης της εξάρτησης απο ναρκωτικές ουσίες [Άρθρα 45-56]164
 • ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Ν 4139/2013175
 • ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ219