• Έκταση της ασφαλιστικής κάλυψης • Ρήτρες occurrence (= ζημιογόνο περιστατικό) και claims made (= προβολή αξιώσεων)

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €35.00
ΝΠ €45.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.
Έκδοση: 2014
ISBN: 978-960-562-778-2
Σελίδες: 344
Συγγραφέας: Έ. Τζίβα

Η ασφάλιση ιατρικής ευθύνης αποτελεί μια ενδιαφέρουσα περίπτωση συνύπαρξης δύο διαφορετικών κλάδων δικαίου, οι οποίοι παρά τη μεταξύ τους διαφορετικότητα, καταδεικνύουν την ανάγκη μιας πολυδικαιικής προσέγγισης της σύγχρονης ζωής. Η συνύπαρξη αυτή συνοδεύεται από την έντονη παρουσία μιας διαφορετικής επιστήμης, της ιατρικής, η οποία στην ασφάλιση ιατρικής ευθύνης επηρεάζει και επηρεάζεται από τη νομική επιστήμη. Η συνύπαρξη διαφορετικών γνωστικών αντικειμένων διανθίζεται από έντονες κοινωνικοοικονομικές επιδράσεις καθώς σημείο αναφοράς είναι η ζωή και η υγεία των ανθρώπων.

Ορισμένοι αμφιβάλλουν για τη χρησιμότητα και κοινωνική αποδοχή της ασφάλισης ιατρικής ευθύνης, κυρίως όταν σε αυτήν υπεισέρχεται έντονος ο αμιγής κερδοσκοπικός χαρακτήρας των ασφαλιστικών συμβάσεων για τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις και η συνεργασία ασφαλιστών και ιατρών στο πλαίσιο ιατροασφαλιστικών προγραμμάτων τείνει ν΄ αντικαταστήσει την παροχή ιατρικής φροντίδας αποκλειστικά και μόνο βάσει των κανόνων της ιατρικής επιστήμης. Αντίθετα γι΄ άλλους, όταν υπεύθυνος για την οικονομική ανόρθωση της ζημίας δεν είναι ο ιατρός, αλλά μία ασφαλιστική επιχείρηση, η οικονομική ευρωστία της οποίας εγγυάται την αποτελεσματικότερη ικανοποίηση των αιτημάτων των ζημιωθέντων, ελαφρύνεται η θέση του ιατρού, ο οποίος μπορεί ανεπηρέαστος ν΄ ασκήσει το επάγγελμά του.

Γενικά η ανάληψη από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις των οικονομικών συνεπειών ιατρικών πράξεων ή παραλείψεων, που γεννούν ευθύνη προς αποζημίωση, συντελεί στην αποτελεσματική προστασία των ζημιωθέντων ασθενών, η δε ασφάλιση ευθύνης στις περιπτώσεις που είναι υποχρεωτική από τον νόμο, έχει αποδειχθεί ότι λειτουργεί ενισχυτικά στον θεσμό της αποζημίωσης.

Στη χώρα μας η έλλειψη επαρκούς νομοθετικής ρύθμισης της ασφάλισης ιατρικής ευθύνης σε συνδυασμό με την αναγκαιότητα κατάρτισης σχετικών ασφαλιστικών συμβάσεων, εξ αιτίας της ραγδαίας αύξησης των περιστατικών αστικής ιατρικής ευθύνης, που δημιουργούν αιτήματα αποζημίωσης, έχει επιφέρει έντονη αβεβαιότητα στους νομικούς, ασφαλιστικούς και ιατρικούς κύκλους. Το περιεχόμενο των ασφαλιστηρίων, αποτελούμενο κυρίως από συμβατικούς όρους άγνωστους στο δικαιικό μας σύστημα, όπως οι ρήτρες claims made και occurrence, καθιστά αδιαφανή και αμφισβητούμενη την ασφαλιστική κάλυψη, η οποία θα έπρεπε να είναι ξεκάθαρη, αποτελεσματική, δίκαιη και κοινωνικά πρόσφορη για τα μέρη και τους τρίτους - ζημιωθέντες. Το έργο «Ασφάλιση ιατρικής ευθύνης» στοχεύει να διερευνήσει την έκταση και το περιεχόμενο της συγκεκριμένης ασφαλιστικής κάλυψης με βάση τα ισχύοντα στον χώρο της ιατρικής αστικής ευθύνης και στο νομοθετικό και συμβατικό υπόβαθρο της ασφάλισης ευθύνης. Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στην παρουσίαση και ανάλυση των ρητρών claims made και occurrence, που χρησιμοποιούνται ευρύτατα στην ασφάλιση ιατρικής ευθύνης.

 • ΕΙΣΑΓΩΓΗ1
 • §1. Μια πρώτη προσέγγιση1
 • Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις1
 • ΙΙ. Διάγραμμα μελέτης και αντικείμενο αυτής5
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α9
 • Ιατρική ευθύνη, ως αντικείμενο της ασφάλισης ιατρικής ευθύνης9
 • §2. Έννοια και διακρίσεις της ιατρικής ευθύνης9
 • Ι. Έννοια και θεμελίωση της ιατρικής ευθύνης12
 • ΙΙ. Η αστική ευθύνη του γιατρού21
 • Α. Συμβατική ιατρική ευθύνη24
 • B. Ιατρική ευθύνη από αδικοπραξίαΗ έννοια του ιατρικού σφάλματος26
 • 1. Ειδικές περιπτώσεις ιατρικού σφάλματος30
 • α. Αυθαίρετη ιατρική πράξη, χωρίς τη συναίνεση του ενημερωμένου ασθενούς30
 • β. Η ιατρική παράλειψη (άλλως η άρνηση παροχής ιατρικών υπηρεσιών), ως περίπτωση ιατρικής ευθύνης34
 • γ. Λοιπά θεμελιωτικά της ιατρικής ευθύνης περιστατικά36
 • Γ. Η αστική ιατρική ευθύνη είναι ευθύνη υποκειμενική ή αντικειμενική ή νόθος αντικειμενική;37
 • Δ. Η ιατρική ευθύνη είναι ευθύνη παρέχοντος υπηρεσίες, κατά το άρθρο8 Ν 2251/1994, περί προστασίας του καταναλωτή;38
 • ΙΙΙ. Εναλλακτικά συστήματα κάλυψης ζημιών από ιατρικές πράξεις, πέραν της ιδιωτικής ασφάλισης της ιατρικής ευθύνης46
 • IV. Συνύπαρξη ασφάλισης και αστικής ιατρικής ευθύνης49
 • KEΦΑΛΑΙΟ Β53
 • Η ασφάλιση ιατρικής ευθύνης, ως ειδικότερη μορφήασφάλισης επαγγελματικής ευθύνης53
 • §3. Έννοια και περιεχόμενο της ασφάλισης ιατρικής ευθύνης53
 • Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις53
 • ΙΙ. Ασφάλιση αστικής «επαγγελματικής ευθύνης»53
 • ΙΙΙ. Χαρακτηριστικά στοιχεία της ασφάλισης ιατρικής ευθύνης, ως ασφάλισης επαγγελματικής ευθύνης56
 • Α. Ασφάλιση παθητικού - Ύπαρξη ασφαλιστικού συμφέροντος;63
 • Β. Ο κίνδυνος στην ασφάλιση ιατρικής ευθύνης67
 • Γ. Διάκριση της ασφάλισης ιατρικής ευθύνης από κοινωνική ασφάλιση και ασφάλιση ατυχημάτων ή ασθένειας71
 • Δ. Διάκριση της ασφάλισης ιατρικής ευθύνης από ασφάλιση ατυχημάτων ή ασθένειας73
 • Ε. Η ασφάλιση ιατρικής ευθύνης αποτελεί ασφάλιση επαγγελματική ή καταναλωτική;75
 • 1. Οι έννοιες της επαγγελματικής και καταναλωτικής ασφάλισης75
 • 2. Η έννοια του ασφαλισμένου καταναλωτή - Ένταξη του γιατρού που ασφαλίζει την ευθύνη του στην κατηγορία αυτή80
 • 3. Οι ΓΟΣ στην ασφάλιση ιατρικής ευθύνης. Κριτική αυτών υπό το πρίσμα της γενικής όσο και της ειδικής ασφαλιστικής νομοθεσίας91
 • 4. Οι Γενικοί Ασφαλιστικοί όροι (ΓΑΟ) στα ασφαλιστήρια ιατρικής ευθύνης101
 • 5. ΓΑΟ και εξαιρέσεις ασφαλιστικής κάλυψης107
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ113
 • Αντικείμενο και έκταση της ασφαλιστικής κάλυψης στην ασφάλιση ιατρικής ευθύνης113
 • §4. Η ασφαλιστική περίπτωση στην ασφάλιση ιατρικής ευθύνης113
 • Ι. Περιπτωσιολογία113
 • ΙΙ. Occurrence, ως το ζημιογόνο γεγονός, στην ασφάλιση ιατρικής ευθύνης118
 • IIΙ. Η ασφαλιστική περίπτωση στη γέννηση παιδιού με γενετικές βλάβες (wrongful birth-wrongful life)122
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ125
 • Ρήτρες «κάλυψης» στην ασφάλιση ιατρικής ευθύνης125
 • §5. Η ρήτρα claims made (= αξιώσεις που θα προβληθούν)125
 • Ι. Μια πρώτη προσέγγιση125
 • ΙΙ. Σημασία της ρήτρας claims made στο πλαίσιο γενικότερα της ασφάλισης ευθύνης128
 • ΙΙΙ. Η ρήτρα claims made, ειδικά στην ασφάλιση ιατρικής ευθύνης131
 • §6. Η ρήτρα occurrence (= ζημιογόνο περιστατικό) στην ασφάλιση ιατρικής ευθύνης132
 • Ι. Έννοια και περιεχόμενο της ρήτρας132
 • §7. Ένταξη των ρητρών στο ελληνικό ασφαλιστικό δίκαιο και ειδικότερα στην ασφάλιση ιατρικής ευθύνης133
 • Ι. Πρώτες αξιολογικές και συγκριτικές παρατηρήσεις133
 • ΙΙ. Ανάλυση του άρθρου 25 ΑσφΝ και συσχετισμός με τις ρήτρες141
 • ΙΙΙ. H πληροφόρηση του εν δυνάμει λήπτη της ασφάλισης σχετικά με τις ρήτρες claims made και occurrence143
 • IV. Οι ρήτρες claims made και occurrence στην ασφαλιστική πρακτική. Τροπή ενός συμβολαίου occurrence σε συμβόλαιο claim made και το αντίστροφο. Παραδείγματα - συνέπειες146
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε155
 • Η ρήτρα claims made στο αμερικανικό και ευρωπαϊκό δικαιϊκό κόσμο155
 • §8. Η ρήτρα «claims made» στη νομολογία των αμερικανικών δικαστηρίων155
 • Ι. Σημαντικές αποφάσεις αμερικανικών δικαστηρίων, ως προςτην έννοια και την αποδοχή της ρήτρας claims made155
 • Α. Απόφαση Stine v. Continental Casualty Co.155
 • Β. Απόφαση Zuckerman v. National Union Fire Ins.Co.159
 • Γ. Απόφαση St. Paul Fire & Marine Ins. v. House163
 • Δ. Απόφαση President v. Jenkins167
 • §9. Η ρήτρα claims made σε χώρες του ευρωπαϊκού«ηπειρωτικού» δικαιϊκού συστήματος169
 • Ι. Η ρήτρα claims made στην Ιταλία169
 • ΙΙ. Η ρήτρα claims made στη Γερμανία175
 • Α. Νομοθετική ρύθμιση ως προς την ασφάλιση ιατρικής ευθύνης175
 • Β. Νομολογιακή προσέγγιση ως προς τη ρήτρα claims made179
 • Η απόφαση Εφετείου Μονάχου (OLG München 8.5.2009 – 25 U 5136/08179
 • ΙΙΙ. Η ρήτρα claims made στη Γαλλία182
 • IV. H ρήτρα claims made στο Βέλγιο185
 • V. Η ρήτρα claims made στην Ισπανία186
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ189
 • Ένταξη της ρήτρας claims made στο ελληνικό δίκαιο189
 • §10. Έννοια και περιεχόμενο της ρήτρας claims made189
 • Ι. Η ρήτρα claims made αποτελεί απαλλακτική ρήτρα, κατά τα ισχύοντα στο ελληνικό δίκαιο;189
 • Α. Οι απαλλακτικές ρήτρες στο ελληνικό δίκαιο189
 • Β. Η Οδηγία 93/13/ΕΟΚ και η σχέση της με τις ασφαλιστικές συμβάσεις192
 • ΙΙ. Η ρήτρα claims made αποτελεί αναβλητική αίρεση, με την έννοια των άρθρων 201 επ.;196
 • Α. Νομολογιακά δεδομένα196
 • Β. Η ασφαλιστική σύμβαση και η σχέση της με την έννοια και το περιεχόμενο της αναβλητικής αίρεσης197
 • Γ. Ο κίνδυνος στην ασφάλιση. Δυνατότητα επέλευσης μιας οικονομικής ανάγκης203
 • §11. Οι έννοιες αξίωση και προβολή αξίωσης στο ελληνικόδίκαιο, ως περιεχόμενο της αντίστοιχης ρήτρας207
 • Ι. Αξίωση κατά τον ΑΚ207
 • ΙΙ. Η προβολή αξιώσεων στην ελληνική νομολογία· ασφαλιστική περίπτωση ή ασφαλιστικό βάρος;209
 • ΙΙΙ. Η προβολή αξιώσεων του τρίτου, ως ασφαλιστική περίπτωση, στην ασφάλιση ευθύνης212
 • IV. Προσέγγιση της ρήτρας claims made από τη νομολογία των ελληνικών δικαστηρίων215
 • V. Συμπερασματικές παρατηρήσεις ως προς τη νομολογιακήπροσέγγιση της ρήτρας claims made218
 • §12. Ρήτρα claims made και ασφαλιστικά βάρη του ασφαλισμένου γιατρού221
 • Ι. Η υποχρέωση προσυμβατικής αναγγελίας και σχέση αυτής με το ζήτημα της ασφαλιστικής κάλυψης221
 • Α. Εισαγωγικές παρατηρήσεις221
 • Β. Περιεχόμενο της υποχρέωσης223
 • Γ. Συνέπειες παραβίασης της υποχρέωσης227
 • ΙΙ. Ρήτρα claims made και ασφαλιστικό βάρος της μη μεταβολής - επίτασης του κινδύνου230
 • ΙΙΙ. Ρήτρα claims made και ασφαλιστικό βάρος ανακοίνωσης της επέλευσης της ασφαλιστικής περίπτωσης233
 • §13. Ρήτρα claims made και αναδρομική ασφάλιση237
 • §14. Ρήτρα claims made και μεταγενέστερη ασφαλιστική κάλυψη. Περίοδος αναφοράς242
 • §15. Ρήτρα claims made και αρχή χωρισμού245
 • Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις245
 • ΙΙ. Ρύθμιση σχέσης αστικής ευθύνης από το λήπτη της ασφάλισης ή τον ασφαλιστή;251
 • ΙΙΙ. Δικονομικές δυνατότητες συμμετοχής ασφαλιστή στη δίκη επί της ιατρικής ευθύνης. Ειδικότερα η προσεπίκληση και η σχέση της με την ασφάλιση ιατρικής ευθύνης256
 • Α. Νομολογιακά δεδομένα, αναφερόμενα σε προσεπίκληση ασφαλιστή,σε δίκη ιατρικής ευθύνης261
 • ΙV. Συμπερασματικές παρατηρήσεις, ως προς τη σχέση της ρήτρας claims made και της αρχής του χωρισμού267
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ269
 • Ειδικές περιπτώσεις ασφάλισης ιατρικής ευθύνης269
 • §16. Ασφάλιση ιατρικής ευθύνης στο πλαίσιο ιατρικώςυποβοηθούμενης αναπαραγωγής (Ι.Υ.Α.)269
 • Ι. Νομοθετικό πλαίσιο269
 • ΙΙ. Η ιατρική ευθύνη στο πλαίσιο της Ι.Υ.Α..269
 • ΙΙΙ. Ασφάλιση ιατρικής ευθύνης στο πλαίσιο της Ι.Υ.Α.271
 • §17. Ασφάλιση ιατρικής ευθύνης στο πλαίσιο κλινικών δοκιμών272
 • Συμπερασματικές παρατηρήσεις, ως προς τη ρήτρα claims made στην ασφάλιση ιατρικής ευθύνης279
 • ΕΠΙΛΟΓΟΣ283
 • ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ287
 • Ελληνική287
 • Ξενόγλωσση293
 • Χρησιμοποιηθείσες ιστοσελίδες295
 • ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ297
 • ΕΥΘΥΝΗ ΙΑΤΡΟΥ299
 • ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΛΥΨΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΙΑΤΡΟΥ301
 • ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΞΑΙΡΕΣΕΩΝ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ304
 • ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑΤΡΩΝ307
 • CLAIMS MADE vs. OCCURRENCE311
 • SUMMARY315
 • ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ317