Έκδοση: 2014
ISBN: 978-960-562-763-8
Σελίδες: 1592
Επιμέλεια: Α. Χαραλαμπάκης
Συνεργασία: Κ. Βαθιώτης, Κ. Κοσμάτος, Ν. Κουλούρης, Σ. Παπαγεωργίου-Γονατάς, Ε. Τρύφωνα, Α. Αποστολίδου, Μ. Γεωργιάδου, Α. Διονυσοπούλου, Β. Ζλάτκου, Γ. Κάβουρας, Π. Καίσαρης, Ε. Καμπέρου-Ντάλτα, Ν. Λαγού, Ι. Μπέκας, Γ. Μπουρμάς, Κ. Παπαθανασίου, Π. Παπανδρέου, Σ. Παππάς, Α. Συκιώτη, Δ. Χιόνης, Π. Χριστόπουλος

Η παρούσα 2η έκδοση του έργου «Ποινικός Κώδικας - Ερμηνεία κατʼ άρθρο» κατέστη αναγκαία λόγω της ψήφισης των Ν 3984/2011, Ν 3994/2011, Ν 4042/2012, Ν 4049/2012, Ν 4055/2012, Ν 4072/2012, Ν 4093/2012, Ν 4139/2013, Ν 4198/2013, Ν 4199/2013 και Ν 4205/2013, οι οποίοι επέφεραν εκτεταμένες και ουσιαστικές αλλαγές σε πολλά άρθρα του ΠΚ. Με αυτά τα δεδομένα, το έργο πλέον έχει εμπλουτισθεί με τις νεότερες νομοθετικές εξελίξεις, καθώς και με επιλεγμένη πρόσφατη νομολογία και βιβλιογραφία-αρθρογραφία. Ο πρώτος τόμος του εν λόγω έργου και περιλαμβάνει ανάλυση και κατʼ άρθρο ερμηνεία των άρθρων 1-234 του Ποινικού Κώδικα. Ακολουθεί ο δεύτερος τόμος που περιλαμβάνει τα άρθρα 235-473.

Ο «Ποινικός Κώδικας», μια καλαίσθητη και πολυτελής έκδοση, αποβλέπει αφενός στην υποβοήθηση και εμπέδωση της επιστημονικής γνώσης του Ποινικού Δικαίου, αφετέρου στην αποτελεσματικότερη μετουσίωσή του σε πράξη. Το περιεχόμενο του έργου αυτού, που είναι προϊόν ομαδικής εργασίας, καθορίζεται αποφασιστικά από την ανάγκη υπηρετήσεως της επιστημονικής πληρότητας. Έτσι εξηγείται και το γεγονός ότι στις σελίδες του βιβλίου βρίσκουν τη θέση τους όλες οι έως σήμερα διατυπωθείσες θεωρητικές και νομολογιακές απόψεις.

Η σχετική ύλη εκτίθεται κατηγοριοποιημένη κατά τις ουσιώδεις έννοιες του κάθε υπό εξέταση άρθρου, υποβοηθούμενη σημαντικά από τη χρήση πλαγιαρίθμων. Βασίζεται κυρίως στην πλέον πρόσφατη νομολογία και στη (γενική και ειδική) βιβλιογραφία και αρθρογραφία, ενώ η ερμηνευτική προσέγγιση κάθε άρθρου, αντλούμενη από όλες τις ανωτέρω πηγές, είναι εξαντλητική. Συγκεκριμένα, στην κατʼ άρθρο ερμηνεία εκτίθεται το σχετικό άρθρο του Ποινικού Κώδικα (εντός γκρι φόντου για να ξεχωρίζει από τη θεωρητική ανάλυση), ακολουθεί η ειδική βιβλιογραφία-αρθρογραφία, κατόπιν οι σχετικές με το εξεταζόμενο άρθρο διατάξεις και, τέλος, η ερμηνεία του συνοδευόμενη, όπως προαναφέρθηκε, από χρήσιμους πλαγιάριθμους που βοηθούν τον χρήστη στον γρήγορο εντοπισμό του θέματος που τον ενδιαφέρει.

Το έργο συμπληρώνεται με πίνακα γενικής βιβλιογραφίας καθώς και με αλφαβητικό ευρετήριο. Αποτελεί ένα ολοκληρωμένο από κάθε άποψη βοήθημα για τον νομικό και τον ενασχολούμενο γενικότερα με την εφαρμογή του ποινικού δικαίου.

 • ΠΡΩΤΟ ΒΙΒΛΙΟ1
 • ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ1
 • ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Ο ποινικός νόμος1
 • Ι. Χρονικά όρια ισχύος των ποινικών νόμων1
 • Άρθ. 1 [Καμία ποινή χωρίς νόμο].1
 • Άρθ. 2 [Αναδρομική ισχύς του ηπιότερου νόμου]12
 • Άρθ. 3 [Νόμοι με προσωρινή ισχύ]35
 • Άρθ. 4 [Επιβολή μέτρων ασφάλειας]45
 • II. Τοπικά όρια ισχύος των ποινικών νόμων50
 • Άρθ. 5 [Εγκλήματα που τελέστηκαν στην ημεδαπή]54
 • Άρθ. 6 [Εγκλήματα ημεδαπών στην αλλοδαπή]69
 • Άρθ. 7 [Εγκλήματα αλλοδαπών στην αλλοδαπή]89
 • Άρθ. 8 [Εγκλήματα στην αλλοδαπή που τιμωρούνται πάντοτε κατά τους ελληνικούς νόμους]94
 • Άρθ. 9 [Ακαταδίωκτο εγκλημάτων που τελέστηκαν στην αλλοδαπή]103
 • Άρθ. 10 [Υπολογισμός ποινών που εκτίθηκαν στην αλλοδαπή]113
 • Άρθ. 11 [Αναγνώριση αλλοδαπών ποινικών αποφάσεων]114
 • ΙΙΙ. Σχέση του Κώδικα με ειδικούς νόμους και επεξήγηση όρων του116
 • Άρθ. 12 [Ειδικοί ποινικοί νόμοι]116
 • Άρθ. 13 [Έννοια όρων του Κώδικα]118
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Η αξιόποινη πράξη132
 • Ι. Γενικές διατάξεις132
 • Άρθ. 14 [Έννοια της αξιόποινης πράξης]132
 • Άρθ. 15 [Έγκλημα που τελείται με παράλειψη]156
 • Άρθ. 16 [Τόπος τέλεσης της πράξης].186
 • Άρθ. 17 [Χρόνος τέλεσης της πράξης]188
 • Άρθ. 18 [Διαίρεση των αξιόποινων πράξεων207
 • Άρθ. 19 [Ποινικός χαρακτήρας πράξεων που εκδικάστηκαν]216
 • ΙΙ. Ο άδικος χαρακτήρας της πράξης219
 • Άρθ. 20 [Λόγοι που αποκλείουν το άδικο της πράξης]238
 • Άρθ. 21 [Προσταγή]242
 • Άρθ. 22 [Άμυνα]248
 • Άρθ. 23 [Υπέρβαση της άμυνας].295
 • Άρθ. 24 [Υπαίτια κατάσταση άμυνας]305
 • Άρθ. 25 [Κατάσταση ανάγκης που αποκλείει το άδικο]307
 • ΙΙΙ. Ο καταλογισμός της πράξης336
 • Άρθ. 26 [Υπαιτιότητα]336
 • Άρθ. 27 [Δόλος]338
 • Άρθ. 28 [Αμέλεια]361
 • Άρθ. 29 [Ευθύνη από το αποτέλεσμα]394
 • Άρθ. 30 [Πραγματική πλάνη]406
 • Άρθ. 31 [Νομική πλάνη]426
 • Άρθ. 32 [Κατάσταση ανάγκης που αποκλείει τον καταλογισμό] 435
 • Άρθ. 33 [Κωφάλαλοι εγκληματίες]440
 • Άρθ. 34 [Διατάραξη των πνευματικών λειτουργιών ή της συνείδησης]442
 • Άρθ. 35 [Υπαίτια διατάραξη της συνείδησης]450
 • IV. Εγκληματίες ελαττωμένης ικανότητας προς καταλογισμό453
 • Άρθ. 36 [Ελαττωμένη ικανότητα προς καταλογισμό]453
 • Άρθ. 37 [Έκτιση της ποινής σε ιδιαίτερα καταστήματα]461
 • Άρθ. 38 [Επικίνδυνοι εγκληματίες με ελαττωμένο καταλογισμό]462
 • Άρθ. 39 [Διάρκεια του περιορισμού στα ψυχιατρικά καταστήματα].465
 • Άρθ. 40 [Μετατροπή του περιορισμού σε φυλάκιση ή κάθειρξη]466
 • Άρθ. 41 [Εγκληματίες καθ’ έξη με ελαττωμένο καταλογισμό]467
 • ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Απόπειρα και συμμετοχή 468
 • Ι. Απόπειρα468
 • Άρθ. 42 [Έννοια και ποινή της απόπειρας]468
 • Άρθ. 43 [Απρόσφορη απόπειρα]486
 • Άρθ. 44 [Υπαναχώρηση]492
 • ΙΙ. Συμμετοχή507
 • Άρθ. 45 [Συναυτουργοί]508
 • Άρθ. 46 [Ηθικός αυτουργός και άμεσος συνεργός]526
 • Άρθ. 47 [Απλός συνεργός]548
 • Άρθ. 48 [Γενική διάταξη]563
 • Άρθ. 49 [Ιδιαίτερες ιδιότητες ή σχέσεις]568
 • ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Ποινές, μέτρα ασφάλειας, αποζημίωση580
 • Ι. Κύριες ποινές580
 • Άρθ. 50 [Θανατική ποινή]582
 • Άρθ. 51 [Ποινές στερητικές της ελευθερίας]582
 • Άρθ. 52 [Κάθειρξη] 585
 • Άρθ. 53 [Φυλάκιση]586
 • Άρθ. 54 [Περιορισμός σε ειδικό κατάστημα κράτησης νέων]587
 • Άρθ. 55 [Κράτηση]589
 • Άρθ. 56 [Τρόπος εκτέλεσης ποινών και μέτρων ασφάλειας]590
 • Άρθ. 57 [Χρηματικές ποινές]594
 • Άρθ. 58 [Απόσβεση των ποινών σε χρήμα]596
 • ΙΙ. Παρεπόμενες ποινές598
 • Άρθ. 59 [Αυτοδίκαιη αποστέρηση των πολιτικών δικαιωμάτων]600
 • Άρθ. 60 [Αποστέρηση σε περίπτωση καταδίκης σε πρόσκαιρη κάθειρξη]601
 • Άρθ. 61 [Αποστέρηση σε περίπτωση καταδίκης σε φυλάκιση]602
 • Άρθ. 62 [Αποστέρηση σε περίπτωση καταδίκης σε περιορισμό σε ψυχιατρικό κατάστημα]603
 • Άρθ. 63 [Αποτέλεσμα της αποστέρησης]604
 • Άρθ. 64 [Μερική αποστέρηση σε περίπτωση φυλάκισης]605
 • Άρθ. 65 [Υπολογισμός του χρόνου της αποστέρησης]606
 • Άρθ. 66 [Αποκατάσταση]607
 • Άρθ. 67 [Απαγόρευση άσκησης επαγγέλματος]609
 • Άρθ. 68 [Δημοσίευση της καταδικαστικής απόφασης]611
 • ΙΙΙ. Μέτρα ασφάλειας612
 • Άρθ. 69 [Φύλαξη ακαταλόγιστων εγκληματιών]612
 • Άρθ. 70 [Διάρκεια της φύλαξης]617
 • Άρθ. 71 [Εισαγωγή αλκοολικών και τοξικομανών σε θεραπευτικό κατάστημα]618
 • Άρθ. 72 [Παραπομπή σε κατάστημα εργασίας]621
 • Άρθ. 73 [Απαγόρευση διαμονής]623
 • Άρθ. 74 [Απέλαση αλλοδαπού]627
 • Άρθ. 75 [Παραγραφή μέτρων ασφάλειας]638
 • Άρθ. 76 [Δήμευση]639
 • IV. Αποζημίωση647
 • Άρθ. 77 [Προτίμηση πληρωμής]647
 • Άρθ. 78 [Υπόχρεοι σε πληρωμή]648
 • ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Επιμέτρηση της ποινής648
 • Ι. Γενικοί κανόνες648
 • Άρθ. 79 [Δικαστική επιμέτρηση της ποινής]648
 • Άρθ. 80 [Επιμέτρηση των ποινών σε χρήμα]660
 • Άρθ. 81 [Έγκλημα από φιλοκέρδεια]662
 • Άρθ. 82 [Μετατροπή των περιοριστικών της ελευθερίας ποινών]663
 • Άρθ. 83 [Λόγοι μείωσης της ποινής]694
 • Άρθ. 84 [Ελαφρυντικές περιστάσεις]699
 • Άρθ. 85 [Συρροή λόγων μείωσης της ποινής]716
 • Άρθ. 86 [Επιβολή θανατικής ποινής]719
 • Άρθ. 87 [Υπολογισμός του χρόνου προσωρινής κράτησης]720
 • ΙΙ. Εγκληματίες υπότροποι και καθ’ έξη723
 • Άρθ. 88 [Υποτροπή]723
 • Άρθ. 89 [Ποινή της υποτροπής]726
 • Άρθ. 90 [Καθ’ έξη υπότροποι εγκληματίες]727
 • Άρθ. 91 [Λήξη της αόριστης κάθειρξης]730
 • Άρθ. 92 [Εγκληματίες καθ’ έξη ανεξάρτητα από την περίπτωση υποτροπής]732
 • Άρθ. 93 [Υπότροποι εγκληματίες από αμέλεια]733
 • III. Συρροή εγκλημάτων734
 • Άρθ. 94 [Συνολική ποινή σε περίπτωση στερητικών της ελευθερίας ποινών]736
 • Άρθ. 95 [Συντρέχουσες παρεπόμενες ποινές κ.λπ.]766
 • Άρθ. 96 [Συνολική ποινή σε περίπτωση συρροής ποινών σε χρήμα]767
 • Άρθ. 97 [Άλλες περιπτώσεις συνολικής ποινής]769
 • Άρθ. 98 [Έγκλημα κατ’ εξακολούθηση]773
 • ΕΚΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Αναστολή της ποινής υπό όρο και απόλυση υπό όρο 783
 • Ι. Αναστολή εκτέλεσης της ποινής υπό όρο783
 • Άρθ. 99 [Ποινές που αναστέλλονται και διάρκεια της αναστολής]786
 • Άρθ. 100 [Αναστολή σε ποινές άνω των τριών ετών. Αναστολή υπό επιτήρηση]800
 • Άρθ. 100Α [Αναστολή υπό επιτήρηση]810
 • Άρθ. 101 [Ανάκληση της αναστολής]811
 • Άρθ. 102 [Άρση της αναστολής]816
 • Άρθ. 103 [Ενέργεια αλλοδαπής απόφασης]822
 • Άρθ. 104 [Δικαστικές δαπάνες, αποζημιώσεις και παρεπόμενες ποινές]823
 • ΙΙ. Απόλυση του καταδίκου υπό όρο826
 • Άρθ. 105 [Κατάδικοι που δικαιούνται να απολυθούν]826
 • Άρθ. 106 [Προϋποθέσεις για τη χορήγηση της απόλυσης]845
 • Άρθ. 106Α853
 • Άρθ. 107 [Ανάκληση της απόλυσης]853
 • Άρθ. 108 [Άρση της απόλυσης]857
 • Άρθ. 109 [Συνέπειες της μη ανάκλησης]860
 • Άρθ. 110 [Διαδικασία για τη χορήγηση και την ανάκληση της απόλυσης]862
 • Άρθ. 110Α867
 • Άρθ. 110Β [Απόλυση καταδίκων υπό τον όρο του κατ’ οίκον περιορισμού με ηλεκ­τρονική επιτήρηση]872
 • Άρθ. 110Γ [Προϋποθέσεις και διαδικασία για την απόλυση υπό τον όρο του κατ’ οίκον περιορισμού με ηλεκτρονική επιτήρηση καταδίκων και την ανάκληση αυτής]885
 • ΕΒΔΟΜΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Λόγοι που εξαλείφουν το αξιόποινο889
 • Ι. Παραγραφή889
 • Άρθ. 111 [Χρόνος παραγραφής των εγκλημάτων]893
 • Άρθ. 112 [Έναρξη του χρόνου παραγραφής των εγκλημάτων]897
 • Άρθ. 113 [Αναστολή της παραγραφής των εγκλημάτων]902
 • Άρθ. 114 [Χρόνος παραγραφής των ποινών που επιβλήθηκαν]909
 • Άρθ. 115 [Έναρξη του χρόνου παραγραφής των ποινών]911
 • Άρθ. 116 [Αναστολή της παραγραφής των ποινών]912
 • II. Παραίτηση από την έγκληση913
 • Άρθ. 117 [Μη υποβολή έγκλησης ή δήλωση παραίτησης από το δικαίωμα της έγκλησης]913
 • Άρθ. 118 [Πρόσωπα που έχουν δικαίωμα για έγκληση]927
 • Άρθ. 119 [Αδιαίρετο της έγκλησης]943
 • Άρθ. 120 [Ανάκληση της έγκλησης]947
 • ΟΓΔΟΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Ειδικές διατάξεις για ανηλίκους 959
 • Άρθ. 121 [Ορισμοί]959
 • Άρθ. 122 [Αναμορφωτικά μέτρα]970
 • Άρθ. 123 [Θεραπευτικά μέτρα]982
 • Άρθ. 124 [Μεταβολή ή άρση μέτρων]986
 • Άρθ. 125 [Διάρκεια μέτρων]989
 • Άρθ. 126 [Ανήλικοι ποινικώς ανεύθυνοι]991
 • Άρθ. 127 [Ανήλικοι ποινικώς υπεύθυνοι]993
 • Άρθ. 128 [Πταίσματα ανηλίκων]999
 • Άρθ. 129 [Απόλυση υπό όρο]1000
 • Άρθ. 129Α [Απόλυση ανηλίκων υπό τον όρο του κατ’ οίκον περιορισμού με ηλεκ­τρονική επιτήρηση]1007
 • Άρθ. 130 [Εκδίκαση μετά τη συμπλήρωση του δέκατου όγδοου έτους]1010
 • Άρθ. 131 [Έναρξη εκτέλεσης της απόφασης μετά τη συμπλήρωση του δέκατου όγδοου έτους]1013
 • Άρθ. 132 [Συρροή]1014
 • Άρθ. 133 [Νεαροί ενήλικες]1017
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΒΙΒΛΙΟ1020
 • ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ1020
 • ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Προσβολές του πολιτεύματος1020
 • Άρθ. 134 [Εσχάτη προδοσία]1020
 • Άρθ. 134Α [Θεμελιώδεις αρχές και θεσμοί του πολιτεύματος]1031
 • Άρθ. 134Β1032
 • Άρθ. 135 [Προπαρασκευαστικές πράξεις εσχάτης προδοσίας]1034
 • Άρθ. 135Α [Προσβολές κατά της ζωής φορέων πολιτειακών λειτουργημάτων]1038
 • Άρθ. 1361039
 • Άρθ. 1371040
 • Άρθ. 137Α [Βασανιστήρια και άλλες προσβολές της ανθρώπινης αξιοπρέπειας]1042
 • Άρθ. 137Β [Διακεκριμένες περιπτώσεις]1051
 • Άρθ. 137Γ [Παρεπόμενες ποινές]1055
 • Άρθ. 137Δ [Γενικές διατάξεις]1055
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Προδοσία της χώρας 1057
 • Άρθ. 138 [Επιβουλή της ακεραιότητας της χώρας]1057
 • Άρθ. 139 [Προσβολή εναντίον της διεθνούς ειρήνης της χώρας]1060
 • Άρθ. 1401063
 • Άρθ. 1411066
 • Άρθ. 1421068
 • Άρθ. 143 [Στρατιωτική υπηρεσία στον εχθρό]1069
 • Άρθ. 144 [Υποστήριξη της πολεμικής δύναμης του εχθρού]1072
 • Άρθ. 145 [Παράβαση συμβάσεων]1076
 • Άρθ. 146 [Παραβίαση μυστικών της Πολιτείας]1078
 • Άρθ. 1471083
 • Άρθ. 148 [Κατασκοπεία]1085
 • Άρθ. 1491089
 • Άρθ. 150 [Νόθευση αποδεικτικών]1091
 • Άρθ. 151 [Κατάχρηση πληρεξουσιότητας]1094
 • Άρθ. 152 [Γενική διάταξη]1096
 • ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Εγκλήματα κατά ξένων κρατών1097
 • Άρθ. 153 [Προσβολή κατά ξένου κράτους και του αρχηγού του]1097
 • Άρθ. 154 [Προσβολή της τιμής διπλωματικών αντιπροσώπων]1099
 • Άρθ. 155 [Προσβολή συμβόλων ξένου κράτους]1100
 • Άρθ. 156 [Προσβολή της ουδετερότητας]1102
 • ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Εγκλήματα κατά της ελεύθερης άσκησης των πολιτικών δικαιωμάτων1103
 • Ι. Εγκλήματα κατά πολιτικών σωμάτων και της Κυβέρνησης 1103
 • Άρθ. 157 [Βία κατά πολιτικού σώματος ή της Κυβέρνησης]1103
 • Άρθ. 157Α [Βία κατά πολιτικού κόμματος]1107
 • Άρθ. 158 [Νόθευση εκλογής ή ψηφοφορίας]1109
 • Άρθ. 159 [Δωροδοκία]1112
 • Άρθ. 160 [Διατάραξη συνεδριάσεων]1116
 • ΙΙ. Εγκλήματα κατά τις εκλογές1119
 • Άρθ. 161 [Βία κατά εκλογέων]1119
 • Άρθ. 162 [Εξαπάτηση εκλογέων]1121
 • Άρθ. 163 [Παραβίαση της μυστικότητας της ψηφοφορίας]1123
 • Άρθ. 164 [Νόθευση της εκλογής]1125
 • Άρθ. 165 [Δωροδοκία κατά τις εκλογές]1126
 • Άρθ. 166 [Διατάραξη της εκλογής]1128
 • ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Προσβολές κατά της πολιτειακής εξουσίας1130
 • Άρθ. 167 [Αντίσταση]1131
 • Άρθ. 168 [Προσβολές κατά του Προέδρου της Δημοκρατίας]1144
 • Άρθ. 169 [Απείθεια]1147
 • Άρθ. 170 [Στάση]1152
 • Άρθ. 171 [Θρασύτητα κατά της αρχής]1157
 • Άρθ. 172 [Ελευθέρωση φυλακισμένου]1162
 • Άρθ. 173 [Απόδραση κρατουμένου]1168
 • Άρθ. 173Α [Παραβίαση περιορισμού κατ’ οίκον με ηλεκτρονική επιτήρηση]1172
 • Άρθ. 174 [Στάση κρατουμένων]1174
 • Άρθ. 175 [Αντιποίηση]1178
 • Άρθ. 1761183
 • Άρθ. 177 [Παραβίαση κατάσχεσης]1185
 • Άρθ. 178 [Παραβίαση σφραγίδων που έθεσε η αρχή]1190
 • Άρθ. 179 [Παραβίαση φύλαξης της αρχής]1193
 • Άρθ. 180 [Βλάβη επίσημων κοινοποιήσεων]1195
 • Άρθ. 181 [Προσβολή συμβόλων του ελληνικού Κράτους]1197
 • Άρθ. 182 [Παραβίαση περιορισμών διαμονής]1199
 • Άρθ. 182Α1202
 • ΕΚΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Επιβουλή της Δημόσιας Τάξης1204
 • Άρθ. 183 [Διέγερση]1204
 • Άρθ. 1841208
 • Άρθ. 1851211
 • Άρθ. 186 [Πρόκληση και προσφορά για την εκτέλεση κακουργήματος ή πλημμελήματος]1216
 • Άρθ. 187 [Εγκληματική οργάνωση]1222
 • Άρθ. 187Α [Τρομοκρατικές πράξεις]1245
 • Άρθ. 187Β [Μέτρα επιείκειας]1259
 • Άρθ. 188 [Συμμετοχή σε αθέμιτο σωματείο]1262
 • Άρθ. 189 [Διατάραξη της κοινής ειρήνης]1265
 • Άρθ. 190 [Διατάραξη της ειρήνης των πολιτών]1271
 • Άρθ. 1911274
 • Άρθ. 1921280
 • Άρθ. 193 [Έγκλημα σε κατάσταση υπαίτιας μέθης]1285
 • Άρθ. 194 [Πρόσκληση σε συνεισφορά για χρηματικές ποινές]1292
 • Άρθ. 195 [Κατάρτιση ένοπλης ομάδας]1295
 • Άρθ. 196 [Κατάχρηση εκκλησιαστικού αξιώματος]1298
 • Άρθ. 197 [Διατάραξη συνεδριάσεων]1301
 • ΕΒΔΟΜΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Επιβουλή της θρησκευτικής ειρήνης1305
 • Άρθ. 198 [Κακόβουλη βλασφημία]1306
 • Άρθ. 199 [Καθύβριση θρησκευμάτων]1310
 • Άρθ. 200 [Διατάραξη θρησκευτικών συναθροίσεων]1312
 • Άρθ. 201 [Περιύβριση νεκρών]1316
 • ΟΓΔΟΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Εγκλήματα που ανάγονται στη στρατιωτική υπηρεσία και στην υποχρέωση για στράτευση1318
 • Άρθ. 202 [Διέγερση αυτών που έχουν υποχρέωση στρατιωτικής υπηρεσίας]1318
 • Άρθ. 203 [Τεχνητή πρόκληση ανικανότητας για τη στρατιωτική υπηρεσία]1323
 • Άρθ. 204 [Απάτη για την αποφυγή της στράτευσης]1327
 • Άρθ. 205 [Παράνομη αποδημία]1330
 • Άρθ. 206 [Στρατολογία για ξένο κράτος]1332
 • ΕΝΑΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Εγκλήματα σχετικά με το νόμισμα1335
 • Άρθ. 207 [Παραχάραξη]1335
 • Άρθ. 208 [Κυκλοφορία παραχαραγμένων νομισμάτων]1361
 • Άρθ. 208Α1369
 • Άρθ. 209 [Κιβδηλεία]1372
 • Άρθ. 210 [Κυκλοφορία κίβδηλων νομισμάτων]1375
 • Άρθ. 211 [Προπαρασκευαστικές πράξεις]1378
 • Άρθ. 2121381
 • Άρθ. 213 [Δήμευση]1382
 • Άρθ. 214 [Τραπεζογραμμάτια και άλλοι τίτλοι που εξομοιώνονται μ’ αυτά]1384
 • Άρθ. 214Α [Υποτροπή]1386
 • Άρθ. 215 [Παράνομη έκδοση ανώνυμων ομολογιών]1386
 • Άρθ. 215Α1388
 • ΔΕΚΑΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Εγκλήματα σχετικά με τα υπομνήματα1389
 • Άρθ. 216 [α. Πλαστογραφία]1389
 • Άρθ. 217 [Πλαστογραφία πιστοποιητικών]1418
 • Άρθ. 218 [Πλαστογραφία και κατάχρηση ενσήμων]1427
 • Άρθ. 2191432
 • Άρθ. 220 [β. Υφαρπαγή ψευδούς βεβαίωσης]1433
 • Άρθ. 221 [γ. Ψευδείς ιατρικές πιστοποιήσεις]1441
 • Άρθ. 222 [δ. Υπεξαγωγή εγγράφων]1446
 • Άρθ. 223 [ε. Μετακίνηση οροσήμων]1451
 • ΕΝΔΕΚΑΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Εγκλήματα σχετικά με την απονομή της Δικαιοσύνης1455
 • Άρθ. 224 [Ψευδορκία]1455
 • Άρθ. 225 [Ψευδής ανώμοτη κατάθεση]1471
 • Άρθ. 226 [Ψευδορκία κ.λπ. πραγματογνώμονα και διερμηνέα]1480
 • Άρθ. 2271484
 • Άρθ. 228 [Παραπλάνηση σε ψευδορκία]1488
 • Άρθ. 229 [Ψευδής καταμήνυση]1491
 • Άρθ. 2301500
 • Άρθ. 231 [Υπόθαλψη εγκληματία1503
 • Άρθ. 232 [Παρασιώπηση εγκλημάτων]1509
 • Άρθ. 232Α1513
 • Άρθ. 233 [Απιστία δικηγόρων]1516
 • Άρθ. 234 [Παραβίαση της μυστικότητας δικαστικών συνεδριάσεων].1523