Έκδοση: 2014
ISBN: 978-960-562-776-8
Σελίδες: 592
Συγγραφέας: Ι. Βελέντζας, Μ. Δεμοιράκου, Γ. Θεοχαρίδης, Γ. Μπεχρή-Κεχαγιόγλου, Ν. Παπαχρονόπουλος, Α. Ρόκας, Λ. Σκαλίδης, Έ. Τζίβα, Ε. Τρούλη, Α. Τσαβδαρίδης, Γ. Ψαρουδάκης, Ν. Ελευθεριάδης, Α. Καλαντζής, Α. Μπεχλιβάνης, Κ. Νούσια, Ι. Ρόκας, Χ. Χασάπης, Ρ. Χατζηνικολάου-Αγγελίδου, Χ. Χρυσάνθης
Επιμέλεια: Ι. Ρόκας

Η ερμηνεία του πρώτου μέρους του Ν 2496/1997, που αφορά στα άρθρα 1-34 αυτού με τίτλο «Ασφαλιστική Σύμβαση», είναι η πρώτη συλλογική προσπάθεια που γίνεται με αντικείμενο το ελληνικό δίκαιο της ασφαλιστικής σύμβασης.

Το συλλογικό αυτό έργο υπό την επιμέλεια του καθηγητή Ι. Ρόκα αποτελεί μια σύντομη ερμηνεία του ΑσφΝ και φιλοδοξεί να καλύψει ένα κενό της ελληνικής βιβλιογραφίας, να βοηθήσει τους νομικούς στην καλύτερη κατανόηση του κλάδου αυτού, να συμβάλλει στη διάδοση της ορολογίας του ΑσφΝ και ιδιαίτερα στην καταξίωση του δικαίου της ασφαλιστικής σύμβασης ως ειδικού δικαίου, με διαφορετικές ερμηνευτικές αρχές που βρίσκονται εν μέρει πέραν αυτών του γενικού ιδιωτικού, συμπεριλαμβανομένου και του εμπορικού δικαίου. Η σε βάθος γνώση του δικαίου της ασφαλιστικής σύμβασης, αλλά και του δικαίου της κρατικής εποπτείας επί της ιδιωτικής ασφάλισης και η εξειδίκευση σε όλες τις πτυχές του είναι αναγκαία για την ορθή ερμηνεία του ΑσφΝ, καθότι δεν αρκεί η θεωρητική και πρακτική κατάρτιση στο γενικό δίκαιο, όσο άρτια κι αν είναι, γιατί μπορεί να οδηγήσει σε λάθος αποτελέσματα, ιδιαίτερα όταν προέρχεται από θεωρία και νομολογία που λόγω του κύρους της επηρεάζει ευκολότερα τους εφαρμοστές του νόμου.

Το έργο απευθύνεται σε όλο το νομικό κόσμο που ειδικεύεται στο δίκαιο της ιδιωτικής ασφάλισης καθώς και τους εν γένει ασχολούμενους με τον ασφαλιστικό τομέα.

 • ΕΙΣΑΓΩΓΗ1
 • ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ Κατ' άρθρο ερμηνεία του Ν 2496/1997 (ΑσφΝ)7
 • Τμήμα Πρώτο Γενικές διατάξεις7
 • Άρθρο 1 – Η έννοια και στοιχεία της ασφαλιστικής σύμβασης9
 • Ι. Αντικείμενο και σκοπός της διάταξης10
 • ΙΙ. Έννοια της ασφάλισης και της ασφαλιστικής σύμβασης11
 • ΙΙI. Νομικός χαρακτήρας της ασφαλιστικής σύμβασης14
 • ΙV. Στοιχεία της ασφαλιστικής σύμβασης17
 • V. Προσωρινή ασφαλιστική σύμβαση19
 • Κανονισμός 593/2008 Άρθρο 7 – Ζητήματα ιδιωτικού διεθνούς δικαίου στις ασφαλιστικές συμβάσεις22
 • I. Εφαρμοστέες διατάξεις25
 • II. Διαχρονικό δίκαιο 27
 • III. Πεδίο εφαρμογής28
 • IV. Ειδική ρύθμιση29
 • V. Γενική ρύθμιση31
 • VI. Περιορισμοί στο εφαρμοστέο δίκαιο33
 • VII. Σύνθετες περιπτώσεις34
 • Άρθρο 2 – Ασφαλιστήριο35
 • Ι. Αντικείμενο της διάταξης και πεδίο εφαρμογής38
 • ΙΙ. Ασφαλιστήριο39
 • ΙΙI. Ειδικότερα, οι ασφαλιστικοί όροι43
 • ΙV. Το δικαίωμα εναντίωσης λόγω παρεκκλίσεων από την αίτηση ασφάλισης52
 • V. Το δικαίωμα εναντίωσης λόγω μη παράδοσης πληροφοριών και ασφαλιστικών όρων56
 • Άρθρο 3 – Περιγραφή του κινδύνου61
 • I. Εκτίμηση του ασφαλιστικού κινδύνου και προσυμβατικές δηλώσεις65
 • II. Ρύθμιση και αντικείμενο των προσυμβατικών δηλώσεων69
 • IIΙ. Έννομες συνέπειες της παράβασης 77
 • Άρθρο 4 – Επίταση του κινδύνου92
 • Ι. Η αρχή της διατήρησης της ισορροπίας των εκατέρωθεν παροχών93
 • II. Έννομες συνέπειες96
 • Άρθρο 5 – Μείωση και έλλειψη του κινδύνου100
 • Ι. Μείωση του κινδύνου102
 • ΙΙ. Έλλειψη του κινδύνου 110
 • Άρθρο 6 – Καταβολή του ασφαλίστρου119
 • Ι. Εισαγωγικά121
 • ΙΙ. Καταβολή του ασφαλίστρου121
 • ΙΙΙ. Χρονικός προσδιορισμός υποχρέωσης καταβολής ασφαλίστρου122
 • Άρθρο 7 – Πραγματοποίηση του κινδύνου - Καταβολή του ασφαλίσματος128
 • Ι. Ασφαλιστικές ανακοινώσεις μετά την επέλευση της ασφαλιστικής περίπτωσης132
 • ΙΙ. Αποφυγή/μείωση της ζημιάς, κάλυψη εξόδων147
 • ΙΙΙ. Πρόκληση της ασφαλιστικής περίπτωσης (παρ. 5)149
 • IV. Υποχρέωση του ασφαλιστή προς καταβολή του ασφαλίσματος152
 • V. Καταβολή ασφαλίσματος στα ασφαλιστήρια ζωής157
 • Άρθρο 8 – Διάρκεια και λύση της σύμβασης158
 • I. Η ασφαλιστική σύμβαση ως διαρκής ενοχή. Ασφαλιστική σύμβαση ορισμένου χρόνου. Ασφαλιστική περίοδος163
 • ΙΙ. Λύση ασφαλιστικής σύμβασης αορίστου χρόνου164
 • ΙΙΙ. Ασφαλιστική υπαναχώρηση165
 • IV. Καταγγελία της ασφαλιστικής σύμβασης180
 • Άρθρο 9 – Ασφάλιση για λογαριασμό187
 • Ι. Γενικά189
 • ΙΙ. Νομοτυπική υπόσταση196
 • ΙΙΙ. Έννομες συνέπειες199
 • IV. Βάρος απόδειξης203
 • V. Aσφάλιση για λογαριασμό όποιου ανήκει203
 • Άρθρο 10 – Παραγραφή208
 • Ι. Γενικά214
 • ΙΙ. Η παραγραφή στις αλλοδαπές νομοθεσίες215
 • ΙΙΙ. Η παραγραφή στο προϊσχύσαν δίκαιο και στο ΣχΑσφΣυμβ216
 • IV. Η παραγραφή στα Σχέδια Εμπορικού Κώδικα216
 • V. Η παραγραφή σε άλλα νομοθετικά κείμενα. Θαλάσσια ασφάλιση217
 • VI. Η παραγραφή στην αεροπορική ασφάλιση217
 • VII. Η παραγραφή στην ασφάλιση αστικής ευθύνης από ατυχήματα αυτοκινήτων217
 • VIII. Συμπληρωματική εφαρμογή διατάξεων ΑΚ220
 • IX. Η διάκριση μεταξύ των ειδών ασφάλισης και των προβλεπομένων παραγραφών222
 • X. Η παραγραφή στα ασφαλιστικά προϊόντα χωρίς στοιχείο κινδύνου224
 • XI. Η παραγραφή στις συμβάσεις αντασφάλισης225
 • XII. Η παραγραφή στην ευθύνη από τις διαπραγματεύσεις κατά τη σύναψη της ασφαλιστικής συμβάσεως229
 • XIII. Η παραγραφή της απαιτήσεως για τα ασφάλιστρα229
 • XIV. Η παραγραφή στην υποκατάσταση του ασφαλιστή230
 • XV. Εφαρμοστέο δίκαιο και παραγραφή απαιτήσεων230
 • XVI. Παραγραφή και πτώχευση των μερών στη σύμβαση ασφάλισης230
 • XVII. Παραγραφή και ακυρότητα της ασφαλιστικής συμβάσεως230
 • XVIII. Έναρξη του χρόνου παραγραφής231
 • XIX. Σχετικώς με τον χρόνο που γεννιέται η αξίωση ως αφετηρία της παραγραφής232
 • XX. Έναρξη του χρόνου παραγραφής στην αναδρομική ασφάλιση232
 • XXI. Έναρξη του χρόνου παραγραφής και γνώση της εκτάσεως της ζημίας233
 • ΧΧΙΙ. Η έναρξη του χρόνου της παραγραφής στην ασφάλιση αστικής ευθύνης234
 • XXIII. Ειδικώς η έναρξη του χρόνου της παραγραφής στην ασφάλιση αστικής ευθύνης από αυτοκίνητα236
 • XXIV. Η έναρξη του χρόνου της παραγραφής στην αντασφάλιση237
 • Τμήμα Δεύτερο Ασφάλιση ζημιών239
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄240
 • Γενικές διάταξεις240
 • Άρθρο 11 – Έννοια και αντικείμενο της ασφάλισης ζημιών240
 • Ι. Ασφαλιστικό συμφέρον242
 • ΙΙ. Ασφαλιστική ζημία248
 • ΙΙΙ. Περιορισμοί του ασφαλίσματος251
 • Άρθρο 12 – Διαδοχή στην ασφαλιστική σχέση261
 • I. Γενικά262
 • II. Σκοπός της διάταξης263
 • III. Περιπτώσεις διαδοχής264
 • IV. Σχέσεις μεταξύ του διαδόχου και του αρχικού ασφαλισμένου264
 • V. Υποχρεώσεις του προηγούμενου ασφαλισμένου265
 • VI. Καταγγελία της σύμβασης266
 • Άρθρο 13 – Εξαιρέσεις της κάλυψης269
 • I. Κάλυψη και εξαιρέσεις270
 • II. Ex lege εξαιρέσεις271
 • III. Όριο των συμβατικών εξαιρέσεων273
 • IV. Εξαίρεση κάλυψης και ασφαλιστικό βάρος273
 • V. Κεκαλυμμένο ασφαλιστικό βάρος274
 • VI. Εξαιρέσεις κάλυψης στην ασφάλιση για αυτοκινητικά ατυχήματα277
 • Άρθρο 14 – Υποκατάσταση ασφαλιστή279
 • Ι. Γενικά281
 • ΙΙ. Ειδικότερα 282
 • III. Προϋποθέσεις της υποκατάστασης του ασφαλιστή286
 • IV. Νομική θέση του ασφαλιστή και του λήπτη της ασφάλισης287
 • Άρθρο 15 – Ασφάλιση με περισσότερους ασφαλιστές292
 • Ι. Επισκόπηση του ρυθμιστικού πλαισίου296
 • ΙΙ. Πολλαπλή ασφάλιση (ή διπλή ασφάλιση)302
 • ΙΙΙ. Συνασφάλιση315
 • ΙV. Διαδοχική ασφάλιση319
 • V. Διπλή ασφάλιση320
 • VI. Πολλαπλή θαλάσσια ασφάλιση και ασφάλιση αεροσκάφους321
 • VII. Ενωσιακή συνασφάλιση322
 • VIII. Εφαρμοστέο δίκαιο στην ασφάλιση με περισσότερους ασφαλιστές322
 • Άρθρο 16 – Υπολογισμός του ασφαλίσματος325
 • Ι. Γενικές παρατηρήσεις: Περιεχόμενο του άρθρου 16 ΑσφΝ327
 • ΙΙ. Η τρέχουσα ή, κατά περίπτωση, συνηθισμένη αξία του πράγματος (άρθρο 16 παρ. 1 ΑσφΝ)327
 • ΙΙΙ. Η συμφωνία αποτίμησης της ασφαλιστικής αξίας (άρθρο 16 παρ. 3 ΑσφΝ)331
 • Άρθρο 17 – Υπασφάλιση - Υπερασφάλιση338
 • Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις: Ασφαλιστικό ποσό - Ασφαλιστική αξία - Συσχετισμός ασφαλιστικού ποσού και ασφαλιστικής αξίας (πλήρης ασφάλιση, υπασφάλιση, υπερασφάλιση) 342
 • ΙΙ. Αντικείμενο ρύθμισης και πεδίο εφαρμογής του άρθρου 17 ΑσφΝ345
 • ΙΙΙ. Η υπασφάλιση ειδικότερα (παρ. 1)349
 • IV. Η υπερασφάλιση ειδικότερα (παρ. 2 και 3)354
 • V. Το άρθρο 17 ΑσφΝ ως νόμιμη βάση ειδικού καθήκοντος του ασφαλιστή για πληροφόρηση του λήπτη της ασφάλισης;366
 • Άρθρο 18 – Ανοικτή ασφάλιση369
 • Ι. Προεισαγωγικά370
 • ΙΙ. Έννοια371
 • ΙΙΙ. Ασφάλιστρο374
 • ΙV. Παράβαση υποχρέωσης δήλωσης374
 • V. Αποκλίνουσες συμφωνίες στο πλαίσιο ασφάλισης για επαγγελματικούς λόγους377
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄378
 • Είδη ασφάλισης ζημιών378
 • Άρθρο 19 – Ασφάλιση πυρκαγιάς378
 • Ι. Εισαγωγικά380
 • ΙΙ. Ασφαλιστικός κίνδυνος386
 • IΙΙ. Ασφαλιστική ζημία390
 • ΙV Εξαιρούμενοι κίνδυνοι393
 • V . Ουσιαστική έναρξη της ασφαλιστικής κάλυψης398
 • VI. Επαγγελματικές ασφαλίσεις πυρκαγιάς399
 • Άρθρο 20 – Ασφάλιση μεταφοράς πραγμάτων400
 • I. Πεδίο εφαρμογής402
 • II. Έκταση καλύψεως405
 • III. Ασφαλιστικό συμφέρον408
 • IV. Ευθύνη ασφαλιστή410
 • V. Βάση υπολογισμού του ασφαλίσματος414
 • Άρθρο 21 – Ασφάλιση εσοδείας417
 • Ι. Εισαγωγή – ratio legis418
 • ΙΙ. Έννοια εσοδείας419
 • ΙΙΙ. Ασφαλισμένοι κίνδυνοι419
 • IV. Αντικείμενο της ασφάλισης420
 • V. Προσδιορισμός της ασφαλιστικής αξίας420
 • VI. Ο χρόνος ωρίμανσης και ο χρόνος συγκομιδής421
 • VII. Ο Οργανισμός Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων422
 • Άρθρο 22 – Ασφάλιση πιστώσεων και εγγυήσεων423
 • I. Ασφάλιση πιστώσεων424
 • II. Ασφάλιση εγγυήσεων430
 • Άρθρο 23 – Ασφάλιση περιβαλλοντικών ζημιών432
 • Ι. Γενικά435
 • ΙΙ. Η ασφάλιση περιβαλλοντικών ζημιών437
 • ΙΙΙ. Η ασφάλιση της περιβαλλοντικής ευθύνης κατά την Οδηγία 2004/35 και το σχετικό π.δ. 148/2009444
 • Άρθρο 24 – Ασφάλιση διακοπής λειτουργίας επιχείρησης461
 • Ι. Ασφάλιση διακοπής λειτουργίας επιχείρησης462
 • ΙΙ. Ερμηνευτικός σχολιασμός462
 • Άρθρο 25 – Ασφάλιση αστικής ευθύνης464
 • Ι. Εισαγωγικά466
 • ΙΙ. Λειτουργία της σύμβασης470
 • ΙΙΙ. Ειδικές μορφές ασφάλισης επαγγελματικής αστικής ευθύνης477
 • Άρθρο 26 – Υποχρεωτική ασφάλιση αστικής ευθύνης479
 • Ι. Εισαγωγικά481
 • ΙΙ. Λειτουργία της σύμβασης482
 • Τμήμα Τρίτο Ασφάλιση προσώπων489
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄490
 • Γενικές διάταξεις490
 • Άρθρο 27 – Έννοια - Ασφαλιστήριο - Ασφάλιση ποσού490
 • Ι. Ασφάλιση ποσού ή ασφάλιση ζημιών 491
 • ΙΙ. Καθολικότητα 491
 • ΙΙΙ. Εξαιρέσεις492
 • IV. Έλλειψη ασφαλιστικού συμφέροντος492
 • V. Ονομαστικό ασφαλιστήριο494
 • VI. Ασφάλιση για λογαριασμό495
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄496
 • Ασφάλιση ζωής496
 • Άρθρο 28 – Ασφάλιση ζωής ιδίου ή τρίτου496
 • I. Συστηματική ένταξη498
 • II. Έννοια και τυπολογία - κατηγοριοποίηση498
 • III. Οι ιδιότητες των εμπλεκόμενων προσώπων στην ασφάλιση ζωής 500
 • IV. Ασφάλιση επί της ζωής τρίτου για τον κίνδυνο θανάτου (ασφάλιση θανάτου τρίτου) 501
 • V. Ορισμός δικαιούχου - Ασφάλιση ζωής υπέρ τρίτου 502
 • VI. Εκχώρηση ή ενεχυρίαση απαίτησης για ασφάλισμα από δικαιούχο508
 • Άρθρο 29 – Δήλωση στοιχείων του ασφαλισμένου - Εξαγορά510
 • I. Η ηλικία ως ουσιώδες στοιχείο για την κατάρτιση των ασφαλίσεων ζωής512
 • ΙΙ. Παράβαση από δόλο της παρ. 1 του άρθρου 3 ΑσφΝ και η συνέπειά της513
 • ΙΙΙ Προθεσμία άσκησης του δικαιώματος εξαγοράς515
 • IV. Αξία εξαγοράς519
 • Άρθρο 30 – Αυτοκτονία ή θανάτωση522
 • Ι. Ευθύνη του ασφαλιστή σε περίπτωση αυτοκτονίας του ασφαλισμένου523
 • II. Έκπτωση του δικαιούχου από το δικαίωμά του524
 • ΙΙΙ. Μη απαλλαγή του ασφαλιστή όταν ο θάνατος προκλήθηκε από τα πρόσωπα του άρθρου 7 παρ. 5 ΑσφΝ526
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄527
 • Ασφάλιση ατυχημάτων και ασθενειών527
 • Άρθρο 31 – Ασφάλιση ατυχημάτων527
 • I. Συστηματική ένταξη528
 • II. Η έκταση της ασφαλιστικής κάλυψης528
 • III. Η ύπαρξη άλλης ασφάλισης κατά ατυχημάτων530
 • IV. Η μορφή της ασφαλιστικής αποζημίωσης531
 • Άρθρο 32 – Ασφάλιση ασθενειών532
 • I. Συστηματική ένταξη533
 • II. H έκταση της ασφαλιστικής κάλυψης533
 • III. Αναλογική εφαρμογή των διατάξεων για την ασφάλιση ατυχημάτων535
 • Τμήμα Τέταρτο Τελικές διατάξεις537
 • Άρθρο 33538
 • Ι. Όρια προστασίας του λήπτη της ασφάλισης539
 • ΙΙ. Μεταβατικές και λοιπές διατάξεις544
 • Άρθρο 34545
 • ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ547