- Ικανότητα φυσικού προσώπου- Νομικά πρόσωπα- Οικογενειακό διεθνές δίκαιο- Διεθνείς συμβατικές ενοχές- Διεθνείς αδικοπρακτικές ενοχές- Εμπράγματο διεθνές δίκαιο- Κληρονομικό διεθνές δίκαιο- Εφαρμογή κανόνων ιδιωτικού διεθνούς δικαίου- Ειδικοί κανόνες συγκρούσεως- Δικονομικό διεθνές δίκαιο- Διεθνής διαιτησία- Δικαστική συνδρομή

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €43.00
ΝΠ €53.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.
Έκδοση: 2014
ISBN: 978-960-562-769-0
Σελίδες: 1182
Επιμέλεια: Χ. Παμπούκης
Συνεργασία: Β. Μαραζοπούλου, Χρ. Τσούκα

Ο Κώδικας Ιδιωτικού Διεθνούς Δικαίου, Δ΄ Έκδοση του 2014, αποτελεί μια προσπάθεια συστηματικής συλλογής των διατάξεων σχετικά με το Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο. Η διεθνοποίηση των Ιδιωτικών Σχέσεων και η ρύθμισή τους μέσα από τον ιδιαίτερο κλάδο του Ιδιωτικού Διεθνούς Δικαίου κατέστησε αναγκαία την ύπαρξη ενός Κώδικα που θα τις παραθέτει και θα τις ταξινομεί. Ο Κώδικας Ιδιωτικού Διεθνούς Δικαίου έχει επιπλέον το χαρακτηριστικό ότι περιλαμβάνει τόσο τις ισχύουσες στην Ελλάδα διατάξεις σχετικά με το Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο, όσο και ρυθμίσεις Δικονομικού Διεθνούς Δικαίου, κανόνες συνδέσεως (δηλαδή κανόνες συγκρούσεως αλλά και κανόνες αμέσου εφαρμογής), ρυθμίσεις fashion jewelry που αφορούν στη συνεχώς αναπτυσσόμενη δικαστική συνεργασία και στις συγκρούσεις δημοσίων αρχών, καθώς και σημαντικά κείμενα Διεθνούς Ομοιόμορφου Δικαίου.

Ο παρών Κώδικας Ιδιωτικού Διεθνούς Δικαίου διατρέχει νομική ύλη που αφορά την ικανότητα φυσικού προσώπου, τα νομικά πρόσωπα, το οικογενειακό διεθνές δίκαιο, τις διεθνείς συμβατικές και αδικοπρακτικές ενοχές, το εμπράγματο διεθνές δίκαιο, το κληρονομικό διεθνές δίκαιο, την εφαρμογή κανόνων ιδιωτικού διεθνούς δικαίου, τους ειδικούς κανόνες συγκρούσεως, το δικονομικό διεθνές δίκαιο, τη διεθνή διαιτησία και τη δικαστική συνδρομή.

Η έκδοση περιλαμβάνει και πίνακα ισχυόντων διμερών διεθνών συμβάσεων και στα ιδιαίτερα τμήματα παραπομπές των σχετικών με τη θεματική κειμένων του ισχύοντος διεθνούς ομοιόμορφου δικαίου.

Ο παρών Κώδικας Ιδιωτικού Διεθνούς Δικαίου έτυχε ευμενούς υποδοχής από την πρώτη κιόλας έκδοση, το 2009, και αποτελεί ένα χρηστικό εργαλείο τόσο για τη διδασκαλία του μαθήματος όσο και για την πράξη (δικαστές και δικηγόροι), σήμερα κυρίως που ο ίδιος ο κλάδος έχει γίνει πιο σύνθετος, αλλά με μεγάλη πρακτική εφαρμογή.

 • I. ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ1
 • α) Διεθνείς ρυθμίσεις—4
 • β) Ευρωπαϊκές ρυθμίσεις—4
 • γ) Εθνικές ρυθμίσεις5
 • [1] Αστικός Κώδικας5
 • [Άρθρα 5-9]5
 • [2] Ν 344/19767
 • Περί ληξιαρχικών πράξεων [Άρθρα 40 παρ. 1-2, 42 παρ. 1-2, 6]7
 • II. ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ11
 • α) Διεθνείς ρυθμίσεις—14
 • β) Ευρωπαϊκές ρυθμίσεις15
 • [3] Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης [Άρθρο 49]15
 • [4] Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2137/8517
 • Tου Συμβουλίου της 25ης Ιουλίου 1985 σχετικά με την ίδρυση Ευρωπαϊκού Ομίλου Οικονομικού Σκοπού (ΕΟΟΣ)17
 • [5] ΠΔ 38/199235
 • Για τα μέτρα εφαρμογής στην Ελλάδα του Κανονισμού του Συμβουλίου Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων αριθ. 2137/1985 σχετικά με τον Ευρωπαϊκό Όμιλο Οικονομικού Σκοπού35
 • [6] Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2157/200139
 • Tου Συμβουλίου της 8ης Οκτωβρίου 2001 περί του καταστατικού της ευρωπαϊκής εταιρίας (SE)39
 • [7] Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1435/200372
 • του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003 περί του καταστατικού της ευρωπαϊκής συνεταιριστικής εταιρείας [Άρθρα 1 παρ. 1, 2 παρ. 1, 3 παρ. 1,2, 4 παρ. 6, 5 παρ. 2,3, 6, 7 παρ. 1,7-16, 8, 11 παρ. 1,5, 12, 17, 18 παρ. 1, 28, 29, 30, 51, 73 παρ. 1]72
 • [8] Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1082/200680
 • Tου Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Ιουλίου 2006 για τον ευρωπαϊκό όμιλο εδαφικής συνεργασίας (ΕΟΕΣ) [Άρθρα 1-6, 8, 12-15]80
 • [9] Οδηγία 2005/56/ΕΚ87
 • Tου Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005 για τις διασυνοριακές συγχωνεύσεις κεφαλαιουχικών εταιριών87
 • [9α] Ν 3777/2009104
 • Διασυνοριακές συγχωνεύσεις κεφαλαιουχικών εταιρειών και άλλες διατάξεις [Άρθρα 1-17]104
 • [10] Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1346/2000117
 • Tου Συμβουλίου της 29ης Μαΐου 2000 περί των διαδικασιών αφερεγγυότητας117
 • γ) Εθνικές ρυθμίσεις143
 • [11] Αστικός Κώδικας143
 • [Άρθρο 10]143
 • [11α] Kώδικας Πολιτικής Δικονομίας144
 • [Άρθρο 27]144
 • [12] ΑΝ 89/1967145
 • Περί εγκαταστάσεως εν Ελλάδι αλλοδαπών Εμποροβιομηχανικών Εταιρειών [Άρθρα 1, 2]145
 • [13] Ν 791/1978148
 • Περί διατάξεων αφορωσών το εν Ελλάδι καθεστώς των κατά το δίκαιον αλλοδαπής Πολιτείας συσταθεισών ναυτιλιακών εταιρειών [Άρθρον 1]148
 • [14] Ν 27/1975149
 • Περί φορολογίας πλοίων, επιβολής εισφοράς προς ανάπτυξιν της Εμπορικής Ναυτιλίας, εγκαταστάσεως αλλοδαπών ναυτιλιακών επιχειρήσεων και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων [Άρθρο 25]149
 • [15] Ν 3588/2007154
 • Πτωχευτικός Κώδικας [Άρθρα 4, 89, 91]154
 • Ισχύουσες ρυθμίσεις διεθνούς ομοιόμορφου δικαίου156
 • III. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ157
 • α) Διεθνείς ρυθμίσεις161
 • 1. Γάμος161
 • [16] Ν 1656/1986161
 • Κύρωση διεθνούς σύμβασης «για τη διευκόλυνση της τέλεσης γάμων στο εξωτερικό»161
 • 2. Τέκνα166
 • [17] Ν 872/1979166
 • Περί κυρώσεως της από 12 Σεπτεμβρίου 1962 υπογραφείσης υπό της Ελλάδος εν Βρυξέλλαις Διεθνούς Συμβάσεως «περί της αποδείξεως της γνησιότητος των φυσικών τέκνων έναντι της μητρός» [Άρθρα 1-5]166
 • [18] Ν 873/1979168
 • Περί Κυρώσεως της από 14 Σεπτεμβρίου 1961 υπογραφείσης υπό της Ελλάδος εν Ρώμη Διεθνούς Συμβάσεως «περί επεκτάσεως της αρμοδιότητος των εντεταλμένων να δέχωνται αναγνωρίσεις εξωγάμων τέκνων Αρχών» [Άρθρα 1-5]168
 • [19] Ν 1657/1986170
 • Κύρωση της Διεθνούς Σύμβασης «για τη νομιμοποίηση των τέκνων με γάμο»170
 • [20] Ν 1702/1987177
 • Κύρωση Ευρωπαϊκής Σύμβασης «για το νομικό καθεστώς των τέκνων που γεννήθηκαν χωρίς γάμο των γονέων τους» [Άρθρα 1-10]177
 • [21] Ν 2102/1992179
 • Κύρωση Διεθνούς Σύμβασης «για τα αστικά θέματα της διεθνούς απαγωγής παιδιών»179
 • [22] Ν 3765/2009194
 • Κύρωση της Σύμβασης για την προστασία των παιδιών και τη συνεργασία σχετικά με τη διακρατική υιοθεσία194
 • [23] Ν 4020/2011211
 • Κύρωση της Σύμβασης για τη διεθνή δικαιοδοσία, το εφαρμοστέο δίκαιο, την αναγνώριση, την εκτέλεση και τη συνεργασία ως προς τη γονική ευθύνη και τα μέτρα προστασίας των παιδιών211
 • 3. Διατροφές233
 • [25] Ν 3137/2003239
 • Κύρωση της Σύμβασης «για το εφαρμοστέο δίκαιο στις υποχρεώσεις διατροφής»239
 • [24] Ν 2750/1999233
 • Κύρωση της Σύμβασης μεταξύ των Κρατών - Μελών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων «περί απλοποίησης των διαδικασιών διεκδίκησης της διατροφής»233
 • β) Ευρωπαϊκές ρυθμίσεις246
 • [26] Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1259/2010246
 • Tου Συμβουλίου της 20ής Δεκεμβρίου 2010 για τη θέσπιση ενισχυμένης συνεργασίας στον τομέα του δικαίου που είναι εφαρμοστέο στο διαζύγιο και τον δικαστικό χωρισμό246
 • [27] Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 4/2009260
 • Tου Συμβουλίου της 18ης Δεκεμβρίου 2008 για τη διεθνή δικαιοδοσία, το εφαρμοστέο δίκαιο, την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων και τη συνεργασία σε θέματα υποχρεώσεων διατροφής [Άρθρο 15]260
 • γ) Εθνικές ρυθμίσεις261
 • [28] Αστικός Κώδικας261
 • [Άρθρα 13-24]261
 • [29] Ν 3719/2008264
 • Μεταρρυθμίσεις για την οικογένεια, το παιδί, την κοινωνία και άλλες διατάξεις [Άρθρο 13]264
 • Ισχύουσες ρυθμίσεις διεθνούς ομοιόμορφου δικαίου264
 • IV. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΧΕΣ265
 • α) Διεθνείς ρυθμίσεις271
 • [30] Ν 1792/1988271
 • Κύρωση σύμβασης για την προσχώρηση της Ελληνικής Δημοκρατίας στη σύμβαση για το εφαρμοστέο δίκαιο στις συμβατικές ενοχές271
 • [31] Ν 2532/1997287
 • Κύρωση της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τις διεθνείς πωλήσεις κινητών πραγμάτων (CISG)287
 • β) Ευρωπαϊκές ρυθμίσεις320
 • [32] Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 593/2008320
 • Tου Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Ιουνίου 2008 για το εφαρμοστέο δίκαιο στις συμβατικές ενοχές «Ρώμη Ι»320
 • [33] Οδηγία 93/13/ΕΟΚ345
 • Tου Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 1993 σχετικά με τις καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων που συνάπτονται με καταναλωτές [Άρθρο 6]345
 • γ) Εθνικές ρυθμίσεις346
 • [34] Αστικός Κώδικας346
 • [Άρθρο 25]346
 • [35] Ν 1429/1984347
 • Προστασία των Ελλήνων που εργάζονται σε χώρες της Ασίας ή της Αφρικής και άλλες διατάξεις347
 • [36] Ν 2251/1994351
 • Προστασία των καταναλωτών [Άρθρα 5 παρ. 6 εδάφ. β΄, 9β΄]351
 • Ισχύουσες ρυθμίσεις διεθνούς ομοιόμορφου δικαίου352
 • V. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΔΙΚΟΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΝΟΧΕΣ357
 • α) Διεθνείς ρυθμίσεις —360
 • β) Ευρωπαϊκές ρυθμίσεις361
 • [37] Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 662/2009361
 • Του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουλίου 2009 για τη θέσπιση διαδικασίας για τη διαπραγμάτευση και σύναψη συμφωνιών μεταξύ κρατών μελών και τρίτων χωρών για ιδιαίτερα θέματα που αφορούν το εφαρμοστέο δίκαιο σε συμβατικές και εξωσυμβατικές ενοχές361
 • [38] Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 864/2007373
 • Του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Ιουλίου 2007 για το εφαρμοστέο δίκαιο στις εξωσυμβατικές ενοχές («Ρώμη II»)373
 • [39] Οδηγία 95/46/ΕΚ392
 • Του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 1995 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών [Άρθρο 4]392
 • γ) Εθνικές ρυθμίσεις394
 • [40] Αστικός Κώδικας394
 • [Άρθρο 26]394
 • [41] Ν 146/1914395
 • Περί αθεμίτου ανταγωνισμού [Άρθρο 23]395
 • [42] N 3959/2011396
 • Προστασία του ελεύθερου ανταγωνισμού [Άρθρο 46]396
 • [43] Ν 1892/1990397
 • Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις [Άρθρο 77 παρ. 6]397
 • [44] Ν 2472/1997398
 • Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα [Άρθρο 3]398
 • Ισχύουσες ρυθμίσεις διεθνούς ομοιόμορφου δικαίου400
 • VI. ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ403
 • α) Διεθνείς ρυθμίσεις —406
 • β) Eυρωπαϊκές ρυθμίσεις —406
 • γ) Εθνικές ρυθμίσεις407
 • [45] Αστικός Κώδικας407
 • [Άρθρα 12, 27]407
 • Ισχύουσες ρυθμίσεις διεθνούς ομοιόμορφου δικαίου408
 • VII. ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ409
 • α) Διεθνείς ρυθμίσεις413
 • [46] Ν 1325/1983413
 • Κύρωση της Σύμβασης για τις συγκρούσεις νόμων που αφορούν τον τύπο διατάξεων διαθήκης που συνομολογήθηκε στη Χάγη στις 5 Οκτωβρίου 1961413
 • β) Ευρωπαϊκές ρυθμίσεις419
 • [47] Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 650/2012419
 • Του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 4ης Ιουλίου 2012 σχετικά με τη διεθνή δικαιοδοσία, το εφαρμοστέο δίκαιο, την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων, την αποδοχή και εκτέλεση δημόσιων εγγράφων στον τομέα της κληρονομικής διαδοχής και την καθιέρωση ευρωπαϊκού κληρονομητηρίου419
 • γ) Εθνικές ρυθμίσεις477
 • [48] Αστικός Κώδικας477
 • [Άρθρο 28]477
 • [49] ΝΔ 472/1974478
 • Περί ρυθμίσεως θεμάτων τινών κληρονομίας των ελληνικής ιθαγενείας κατοίκων αλλοδαπής [Άρθρον 1]478
 • [50] Ν 1738/1987479
 • Σύσταση Συμβουλίου Πρόληψης της Εγκληματικότητας, τροποποίηση διατάξεων του Ποινικού Κώδικα, των Κωδίκων Ποινικής και Πολιτικής Δικονομίας και άλλες διατάξεις [Άρθρο 21]479
 • [51] N 139/1975481
 • Περί κυρώσεως της εν Νέα Υόρκη την 28 Σεπτ. 1954 υπογραφείσης Διεθνούς Συμβάσεως και του συνοδεύοντος ταύτην παραρτήματος περί του καθεστώτος των ανιθαγενών [Άρθρο 12 παρ. 1]481
 • VIII. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΝΟΝΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥ483
 • α) Διεθνείς ρυθμίσεις487
 • [52] ΝΔ 3989/1959487
 • Περί κυρώσεως της πολυμερούς Συμβάσεως «περί της Νομικής Καταστάσεως των Προσφύγων» [Άρθρο 12 παρ. 1]487
 • [53] Ν 593/1977488
 • Περί κυρώσεως της εν Λονδίνω την 7ην Ιουνίου 1968 υπογραφείσης Ευρωπαϊκής Συμβάσεως «περί της πληροφορήσεως επί του αλλοδαπού δικαίου»488
 • [54] Ν 1709/1987496
 • Κύρωση του πρόσθετου πρωτοκόλλου της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την πληροφόρηση για το Αλλοδαπό Δίκαιο496
 • β) Ευρωπαϊκές ρυθμίσεις —502
 • γ) Εθνικές ρυθμίσεις503
 • [55] Αστικός Κώδικας503
 • [Άρθρα 29-33]503
 • [56] Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας [Άρθρο 337]504
 • Ισχύουσες ρυθμίσεις διεθνούς ομοιόμορφου δικαίου504
 • IX. ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ508
 • Α. ΤΥΠΟΣ ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΑΣ508
 • α) Διεθνείς ρυθμίσεις —508
 • β) Ευρωπαϊκές ρυθμίσεις —508
 • γ) Εθνικές ρυθμίσεις509
 • [57] Αστικός Κώδικας509
 • [Άρθρο 11]509
 • Β. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΑΓΑΘΑ510
 • α) Διεθνείς ρυθμίσεις510
 • [58] Ν 3348/2005510
 • Κύρωση της Σύμβασης Unidroit για τα κλαπέντα ή παρανόμως εξαχθέντα πολιτιστικά αγαθά510
 • β) Ευρωπαϊκές ρυθμίσεις524
 • [59] Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 116/2009524
 • του Συμβουλίου της 18ης Δεκεμβρίου 2008 σχετικά με την εξαγωγή πολιτιστικών αγαθών [Άρθρα 1-2]524
 • [60] ΠΔ 133/1998526
 • Σχετικά με την επιστροφή πολιτιστικών αγαθών που έχουν παράνομα απομακρυνθεί από το έδαφος κράτους - μέλους σε συμμόρφωση με την οδηγία 93/7/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 15ης Μαρτίου 1993, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την οδηγία 96/100/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Φεβρουαρίου 1997526
 • γ) Εθνικές ρυθμίσεις —535
 • Γ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ536
 • α) Διεθνείς ρυθμίσεις —536
 • β) Ευρωπαϊκές ρυθμίσεις —536
 • γ) Εθνικές ρυθμίσεις537
 • [61] Ν 2121/1993537
 • Πνευματική ιδιοκτησία, συγγενικά δικαιώματα και πολιτιστικά θέματα[Άρθρα 67, 68Α]537
 • [62] Ν 2239/1994539
 • Περί σημάτων [Άρθρο 33]539
 • Δ. ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ541
 • α) Διεθνείς ρυθμίσεις —541
 • β) Ευρωπαϊκές ρυθμίσεις —541
 • γ) Εθνικές ρυθμίσεις542
 • [63] Ν 5325/1932542
 • Περί συναλλαγματικής και γραμματίου εις διαταγήν [Άρθρα 90-96]542
 • [64] Ν 5960/1933544
 • Περί Επιταγής [Άρθρα 70-76]544
 • Ε. ΕΞΩΕΔΑΦΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ546
 • α) Διεθνείς ρυθμίσεις —546
 • β) Ευρωπαϊκές ρυθμίσεις547
 • [65] Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2271/96547
 • του Συμβουλίου της 22ας Νοεμβρίου 1996 για την προστασία από τις συνέπειες της εξωεδαφικής εφαρμογής ορισμένων νόμων που θεσπίστηκαν από μία τρίτη χώρα και των μέτρων που βασίζονται σε αυτούς ή απορρέουν από αυτούς [Άρθρα 1, 4-6, 11]547
 • γ) Εθνικές ρυθμίσεις —550
 • ΣΤ. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ551
 • α) Διεθνείς ρυθμίσεις —551
 • β) Ευρωπαϊκές ρυθμίσεις552
 • [66] ΠΔ 150/2001552
 • Προσαρμογή στην Οδηγία 99/93/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με το κοινοτικό πλαίσιο για ηλεκτρονικές υπογραφές [Άρθρα 1, 2, 4, 5]552
 • γ) Εθνικές ρυθμίσεις —557
 • Ισχύουσες ρυθμίσεις διεθνούς ομοιόμορφου δικαίου558
 • X. ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ561
 • α) Διεθνείς ρυθμίσεις566
 • 1. Αστικές και Εμπορικές Υποθέσεις566
 • [67] Ν 2460/1997566
 • Κύρωση Σύμβασης για τη διεθνή δικαιοδοσία και την εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις566
 • [68] Σύμβαση της 30ης Οκτωβρίου2007597
 • Για τη διεθνή δικαιοδοσία, την αναγνώριση και την εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις [νέα Σύμβαση Λουγκάνο]597
 • 2. Διατροφές647
 • [69] ΝΔ 4421/1964647
 • [70] Ν 3171/2003647
 • Περί κυρώσεως της υπογραφείσης υπό της Ελλάδος εν Νέα Υόρκη την 20ήν Ιουνίου 1956 Πολυμερούς Συμβάσεως «περί διεκδικήσεως Διατροφής εις την Αλλοδαπήν»647
 • Κύρωση της Σύμβασης για την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων σχετικών με υποχρεώσεις διατροφής657
 • 3. Ετεροδικία688
 • [71] ΝΔ 503/1970688
 • Περί κυρώσεως της υπογραφείσης εν Βιέννη την 18ην Απριλίου 1961 υπό την αιγίδα του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών Συμβάσεως «περί των διπλωματικών σχέσεων» [Άρθρα 31, 32, 37, 38]668
 • [72] Ν 90/1975671
 • Περί κυρώσεως της εν Βιέννη την 24ην Απριλίου 1963 υπογραφείσης Διεθνούς Συμβάσεως «επί των Προξενικών Σχέσεων» [Άρθρα 43, 45]671
 • β) Ευρωπαϊκές ρυθμίσεις673
 • 1. Αστικές και Εμπορικές Υποθέσεις673
 • [73] Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1215/2012673
 • Του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Δεκεμβρίου 2012 για τη διεθνή δικαιοδοσία, την αναγνώριση και την εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις (αναδιατύπωση)673
 • [74] Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 44/2001731
 • Του Συμβουλίου της 22ας Δεκεμβρίου 2000 για τη διεθνή δικαιοδοσία, την αναγνώριση και την εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις731
 • [75] Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 6/2002776
 • Του Συμβουλίου, της 12ης Δεκεμβρίου 2001 για τα κοινοτικά σχέδια και υποδείγματα [Άρθρο 82]776
 • [76] Απόφαση 2009/430/ΕΚ778
 • Του Συμβουλίου, της 27ης Νοεμβρίου 2008 σχετικά με τη σύναψη της σύμβασης για τη διεθνή δικαιοδοσία, την αναγνώριση και την εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις778
 • [77] Απόφαση 2009/397/ΕΚ783
 • Του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουάριου 2009 σχετικά με την υπογραφή εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας της σύμβασης για τις συμφωνίες παρέκτασης της δικαιοδοσίας783
 • [78] Οδηγία 2003/8/ΕΚ803
 • Του Συμβουλίου της 27ης Ιανουαρίου 2003 για βελτίωση της πρόσβασης στη δικαιοσύνη επί διασυνοριακών διαφορών μέσω της θέσπισης στοιχειωδών κοινών κανόνων σχετικά με το ευεργέτημα πενίας στις διαφορές αυτές [Άρθρα 1-3, 8-10, 12, 13, 19, 20]803
 • 2. Γαμικές Διαφορές - Γονική Μέριμνα - Διατροφές - Κληρονομική Διαδοχή809
 • [79] Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2201/2003809
 • του Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 2003 για τη διεθνή δικαιοδοσία και την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων σε γαμικές διαφορές και διαφορές γονικής μέριμνας, ο οποίος καταργεί τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1347/2000809
 • [80] Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 4/2009845
 • του Συμβουλίου της 18ης Δεκεμβρίου 2008 για τη διεθνή δικαιοδοσία, το εφαρμοστέο δίκαιο, την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων και τη συνεργασία σε θέματα υποχρεώσεων διατροφής845
 • [81] Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 664/2009891
 • Του Συμβουλίου, της 7ης Ιουλίου 2009 για τη θέσπιση διαδικασίας για τη διαπραγμάτευση και σύναψη συμφωνιών ανάμεσα σε κράτη μέλη και τρίτες χώρες σχετικά με τη διεθνή δικαιοδοσία, την αναγνώριση και την εκτέλεση δικαστικών και άλλων αποφάσεων σε υποθέσεις γαμικών διαφορών, ζητήματα γονικής μέριμνας και ζητήματα που συνδέονται προς υποχρεώσεις διατροφής, καθώς και το εφαρμοστέο δίκαιο σε υποθέσεις υποχρεώσεων διατροφής891
 • 3. Τίτλοι Εκτέλεσης903
 • [82] Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 805/2004903
 • Του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Απριλίου 2004 για τη θέσπιση ευρωπαϊκού εκτελεστού τίτλου για μη αμφισβητούμενες αξιώσεις903
 • [83] Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1896/2006921
 • του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 2006 για τη θέσπιση διαδικασίας ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής921
 • 4. Μικροδιαφορές941
 • [84] Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 861/2007941
 • του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Ιουλίου 2007 για τη θέσπιση ευρωπαϊκής διαδικασίας μικροδιαφορών941
 • γ) Εθνικές ρυθμίσεις959
 • [85] Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας959
 • [Άρθρα 3, 4, 22, 23 παρ. 1, 29 παρ. 1, 30 παρ. 1, 33, 35, 39, 39Α, 40 παρ. 1, 134, 136, 137, 323, 503 παρ. 3, 518, 545 παρ. 2, 564 παρ. 2, 568 παρ. 4, 611, 612, 614, 622, 624 παρ. 2, 652 παρ. 1, 683 παρ. 3, 689, 740 παρ. 2, 780, 783, 786-790, 792-798, 800, 801, 807, 810, 826, 843, 861, 903, 905, 906, 923, ΕισΝΚΠολΔ 2]959
 • XI. ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ977
 • α) Εθνικές ρυθμίσεις981
 • [86] Ν 2735/1999981
 • Διεθνής εμπορική διαιτησία981
 • [87] Ν 3898/2010996
 • Διαμεσολάβηση σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις996
 • Ισχύουσες ρυθμίσεις διεθνούς ομοιόμορφου δικαίου1003
 • β) Διεθνείς ρυθμίσεις1004
 • [88] ΝΔ 4220/19611004
 • Περί κυρώσεως της εν Ν. Υόρκη την 10ην Ιουνίου 1958 υπογραφείσης συμβάσεως «περί αναγνωρίσεως και εκτελέσεως αλλοδαπών διαιτητικών αποφάσεων»1004
 • [89] ΑΝ 608/19681011
 • Περί κυρώσεως της συμβάσεως «διά την ρύθμισιν των σχετιζομένων προς τάς επενδύσεις διαφορών μεταξύ Κρατών και υπηκόων άλλων Κρατών»1011
 • γ) Ευρωπαϊκές ρυθμίσεις —1036
 • [90] Οδηγία 2008/52/ΕΚ1037
 • του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 2008 για ορισμένα θέματα διαμεσολάβησης σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις1037
 • XII. ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ1049
 • α) Διεθνείς ρυθμίσεις1053
 • [91] Ν 1334/19831053
 • Κύρωση Σύμβασης σχετικής με την επίδοση και κοινοποίηση στο εξωτερικό δικαστικών και εξώδικων πράξεων σε αστικές ή εμπορικές υποθέσεις1053
 • [92] Ν 1497/19841064
 • Κύρωση Σύμβασης που καταργεί την υποχρέωση επικύρωσης των αλλοδαπών δημόσιων εγγράφων1064
 • [93] Ν 3287/20041071
 • Κύρωση της Σύμβασης «για τη συλλογή αποδεικτικών στοιχείων στην αλλοδαπή σε αστικές ή εμπορικές υποθέσεις»1071
 • β) Ευρωπαϊκές ρυθμίσεις1085
 • [94] Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1206/20011085
 • του Συμβουλίου της 28ης Μαΐου 2001 για τη συνεργασία μεταξύ των δικαστηρίων των κρατών μελών κατά τη διεξαγωγή αποδείξεων σε αστικές ή εμπορικές υποθέσεις1085
 • [95] Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1393/20071101
 • Του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Νοεμβρίου 2007 περί επιδόσεως και κοινοποιήσεως στα κράτη μέλη δικαστικών και εξώδικων πράξεων σε αστικές ή εμπορικές υποθέσεις («επίδοση ή κοινοποίηση πράξεων») και κατάργησης του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1348/2000 του Συμβουλίου1101
 • γ) Εθνικές ρυθμίσεις —1117
 • Πίνακας Διμερών Διεθνών Συμβάσεων για το θέμα της αναγνωρίσεως και κηρύξεως της εκτελεστότητας των αλλοδαπών δικαστικών αποφάσεων ή τίτλων που έχει συνάψει η Ελλάδα1118
 • ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ1121